Chương trình Business Rewards của Emirates

Thông tin cơ bản về Chương trình Emirates Business Rewards

Điểm có giá trị trong bao lâu?

Đối với vé được phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2019, Điểm thưởng Business Rewards sẽ có hiệu lực trong hai năm. Điểm thưởng sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sau khi chuyến bay hoàn thành.

Ví dụ: nếu bạn hoàn thành chuyến bay vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, Điểm của bạn sẽ có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.