Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Trước chuyến bay

Tìm thông tin về Yêu cầu thị thực UAE

Trước khi đi đến UAE, vui lòng kiểm tra các yêu cầu thị thực và đảm bảo rằng quý khách có thị thực hợp lệ nếu cần thiết.
Lưu ý: Vì thông tin này được lấy từ một nhà cung cấp bên ngoài, chúng tôi chỉ có thể hiển thị kết quả bằng tiếng Anh.
Sau khi bạn chọn quốc gia, nội dung của trang sau sẽ được cập nhật

Sau khi bạn chọn quốc gia, nội dung của trang sau sẽ được cập nhật

Thị thực và Hộ chiếu

Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về thông tin thông hành, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về việc chuẩn bị cho chuyến đi hoặc đọc tất cả Câu hỏi thường gặp.