Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Quản lý đặt chỗ

Trạng thái Chuyến bay

Kiểm tra trạng thái của bất kỳ chuyến bay nào của Emirates và đăng ký nhận thông báo trong tương lai.

Tải về

Ứng dụng Emirates

Chuyến bay tiếp theo nằm trong tầm tay bạn. Tải xuống Ứng dụng Emirates và sắp xếp các chuyến đi của bạn khi đang di chuyển.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể hiển thị những dịch vụ trên chuyến bay do Emirates khai thác. Với các chuyến bay nối chuyến do hãng hàng không liên danh khai thác, vui lòng xem trang web của họ.