Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận giữa bạn và Emirates

Cảm ơn bạn đã truy cập vào emirates.com ("Trang Web"). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này một cách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng Trang Web. Bằng cách đăng nhập và sử dụng Trang Web này, bạn khẳng định rằng mình đã đồng ý (một cách vô điều kiện và không thể thay đổi) các điều khoản và điều kiện ("Thoả thuận") này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, vui lòng tạm dừng sử dụng Trang Web của chúng tôi và thoát ra ngay lập tức.

Trang Web này được sở hữu và vận hành bởi Emirates với văn phòng điều hành toạ lạc tại Toà nhà Trụ sở của Tập đoàn Emirates, Hòm thư số 686, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Emirates là một tập đoàn của Dubai được thành tập bởi Sắc lệnh số 2 vào năm 1985 (đã được chỉnh sửa) của Chính phủ Dubai.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có đầy đủ quyền và năng lực hành vi pháp luật để tham gia vào Thoả thuận này và sử dụng Trang Web này phù hợp với tất cả những điều khoản và điều kiện ở đây.

Bạn phải bảo đảm với chúng tôi là bạn đủ tuổi để tham gia hợp đồng ràng buộc pháp lý qua Trang Web này và bạn hiểu bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thanh toán cho chúng tôi khi bạn hay bất kỳ ai khác sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để thực hiện đặt chỗ.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và chấp thuận Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều chỉnh các Điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước. Những điều khoản đã thay đổi sẽ có hiệu lực một khi được thông báo trên Trang Web này và sẽ không có hiệu lực trở về trước trên những thoả thuận trong hợp đồng hiện hành được thực hiện qua Trang Web này. Bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi có thay đổi nghĩa là bạn chấp thuận những điều khoản và điều kiện đã được thay đổi.

Toàn bộ Thoả thuận

Những điều khoản và điều kiện này cùng với bất kỳ những thông báo mang tính pháp lý, chính sách và chỉ dẫn nào khác của Emirates được liên kết trong những điều khoản và điều kiện này sẽ cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa bạn và Emirates, thoả thuận này có liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này và thay thế những sự hiểu biết hay thoả thuận (bằng lời hay trên văn bản), yêu cầu, tuyên bố và hiểu biết trước đó của các bên liên quan đến các vấn đề đó. Đồng thời, điều khoản và điều kiện sẽ không được sửa hay điều chỉnh trừ phi việc sửa và điều chỉnh khả dụng trên Trang Web này.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Tổng quan

Bạn phải tự chấp nhận các rủi ro khi bạn đăng nhập và sử dụng phần mềm cũng như những tài liệu khác trên, hoặc thông qua Trang Web này. Chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc thực hiện giao ước nào về độ tin cậy, ổn định và về việc những phần mềm đó không có virus.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG TRANG WEB NÀY. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG ĐƯỢC TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC CAM KẾT DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NGẦM HIỂU VỀ KHẢ NĂNG KINH DOANH, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, DANH HIỆU VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỤ THỂ NÀO.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ (BAO GỒM CẢ MẤT MÁT VỀ DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN), TRỪNG PHẠT, HOẶC CẢNH CÁO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO HOẶC PHẢI TUÂN THEO CÁC BIỆN PHÁP CÔNG BẰNG HOẶC BẮT BUỘC (CHO DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC) PHÁT SINH TỪ

 • TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRONG TRANG WEB NÀY; HOẶC LÀ,
 • TÍNH SẴN CÓ VÀ TIỆN ÍCH CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ (TRỪ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN).

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY BỎ QUA NHỮNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ QUA BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

BẤT KỲ HÃNG HÀNG KHÔNG NÀO SỬ DỤNG VÉ CÓ ĐƯỢC DO SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG LIÊN QUAN VÀ CŨNG SẼ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG ƯỚC WARSAW HOẶC MONTREAL, VỐN CÓ THỂ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA NHỮNG HÃNG HÀNG KHÔNG NÀY TRONG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG NHẤT ĐỊNH. BẠN NÊN THAM KHẢO GHI CHÚ VỀ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN DO HÃNG HÀNG KHÔNG ĐƯA RA BÊN DƯỚI

NHỮNG QUYỀN LỢI KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐÂY SẼ BỊ GIỚI HẠN BỞI CHÚNG TÔI.

Bồi thường

Như một điều kiện sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý bảo đảm chúng tôi sẽ tránh khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) và thiệt hại phát sinh từ các khiếu nại xảy ra từ việc bạn sử dụng Trang Web này, bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ khiếu nại nào nếu được cho là đúng sẽ tạo thành sự vi phạm của bạn về các điều khoản và điều kiện này.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang Web này có thể chứa những liên kết và gợi ý đến những trang Internet được duy trì bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không vận hành hay kiểm soát bất cứ phương diện thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên các trang của những bên thứ ba đó. Liên kết và gợi ý của những bên thứ ba được đưa vào chỉ để phục vụ cho sự thuận tiện của bạn và không được chúng tôi xác nhận. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng liên kết và gợi ý của bên thứ ba.

Giới hạn sử dụng

Bạn đồng ý sử dụng Trang Web này để xác nhận việc có những hàng hoá hay dịch vụ và thực hiện việc đặt chỗ hợp pháp hoặc giao dịch kinh doanh với chúng tôi. Bạn đồng ý sử dụng Trang Web này chỉ cho mục đích cá nhân, không phải thương mại.

Bạn đồng ý sử dụng những dịch vụ trên Trang Web này chỉ để thực hiện việc đặt chỗ hoặc giao dịch hợp pháp. Bạn đồng ý không thực hiện đặt chỗ giả mạo hoặc đặt chỗ theo nhu cầu dự đoán. Chúng tôi có thể huỷ, mà không cần thông báo, tất cả xác nhận liên quan đến những đặt chỗ khác nhau nhắm đến một hay nhiều điểm đến hoặc được đặt trùng ngày.

Bạn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn, việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản và tuân thủ đúng theo toàn bộ quy định liên quan đến các phí, sản phẩm và dịch vụ hiện có. Mọi khoản phí, tài sản, lệ phí, thuế và các chi phí liên quan phát sinh từ việc sử dụng Trang Web này là trách nhiệm của riêng bạn.

Bạn đồng ý không lạm dụng Trang Web này. "Lạm dụng" bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng Trang Web để:

 • Xúc phạm, quấy rối, đe dọa, lạm dụng hoặc vi phạm các quyền của người khác theo luật hiện hành.
 • Gây hại hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính và phần mềm của người khác trong bất kỳ khía cạnh nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách tải lên, tải xuống hoặc truyền đi những tập tin bị hỏng hoặc virus máy tính.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách tải lên, tải xuống hoặc truyền tải các tài liệu hoặc phần mềm.
 • Bỏ qua hoặc làm sai lệch nguồn gốc, hoặc các quyền đối với bất kỳ tập tin nào bạn tải xuống hoặc tải lên, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách bỏ qua ngôn ngữ sở hữu, xác minh tác giả hoặc thông báo về bằng sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu.
 • Gửi, đăng hoặc tiết lộ bí mật thương mại, hoặc các tài liệu hoặc thông tin độc quyền bí mật hoặc được bảo vệ.
 • Tải lên hoặc tải xuống những tập tin không được pháp luật cho phép truyền bá qua Trang Web.
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang Web hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với Trang Web, bao gồm cố can thiệp vào việc truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc làm quá tải, khởi tạo, tuyên truyền, tham gia, chỉ đạo hoặc cố gắng "từ chối dịch vụ ","gửi thư rác","đánh sập","làm quá tải" hoặc "dội bom thư" Trang Web.
 • Các bọ, nhện máy tính, trình thu thập thông tin, hình đại diện, các tác nhân thông minh trực tiếp hoặc bất kỳ quá trình tự động hóa khác tại các hệ thống máy tính của Emirates hoặc bằng cách khác, tạo ra tải trọng không hợp lý cho bất kỳ phần cứng, mạng, ổ lưu trữ, đầu vào /đầu ra hoặc những thiết bị kiểm soát điện tử hay cơ sở hạ tầng.
 • Truyền tải bất kỳ thông tin hay phần mềm nào được lấy từ Trang Web hoặc sao chép, tạo ra, trình chiếu, phát tán, cấp phép, thực hiện, đăng tải, tái tạo, tái sản xuất, bán hoặc chuyển nhượng những sản phẩm được làm ra từ Trang Web này.
 • Sử dụng mật khẩu hoặc số nhận dạng cá nhân khi đăng nhập vào Trang Web một cách sai trái hoặc giả mạo nhân thân hoặc thẩm quyền của người khác để hành động nhân danh họ.
 • Vi phạm Thoả thuận này trên bất kỳ phương diện nào.

Chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin do chúng tôi cung cấp trên Website này là chính xác vào thời điểm bạn xem. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và chưa kiểm tra tính chính xác của tất cả các thông tin được cung cấp bởi các nguồn bên ngoài chẳng hạn như bởi các nhà cung cấp các thông tin khác, hoặc của các bên khác có liên kết đến hoặc từ Trang Web.

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên Trang Web của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên để bạn có thể tin cậy vào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ sự tin cậy của bất kỳ khách hàng nào truy cập vào Trang Web của chúng tôi, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo hoặc hành động theo bất kỳ nội dung nào của Trang Web.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng việc sử dụng Trang Web sẽ không bị gián đoạn và không xảy ra lỗi trong quá trình truyền tải. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, điều này không thể được đảm bảo và chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên Trang Web mà không cần thông báo. Ngoài ra, bạn có thể bị tạm ngưng hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang Web để cho phép việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các cơ sở hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn tần số và thời lượng của bất kỳ sự tạm ngưng hoặc hạn chế nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào mà Trang Web của chúng tôi không khả dụng ở bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào.

Quyền về tài sản trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu, bản quyền, quyền sở hữu cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong nội dung và tài liệu bao gồm trong Trang Web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, biểu trưng, ​​biểu tượng trên nút, hình ảnh, clip âm thanh, công cụ tải kỹ thuật số, biên soạn dữ liệu (cũng như tổ chức và giao diện của Trang Web), và các phần mềm là tài sản của Emirates, các công ty thành viên hoặc các nhà cung cấp nội dung và được bảo vệ bởi các luật và hiệp ước quốc tế về bản quyền nhãn hiệu và cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới. Bảo lưu mọi quyền.

Trang Web này dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và bạn có thể in một bản sao và tải xuống các trích dẫn của bất kỳ trang nào từ Website của chúng tôi để sử dụng cho mục đích này. Bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phát tán, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh từ Trang Web này, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào thu được từ Trang Web này. Bạn cũng đồng ý không tạo và/ hoặc xuất bản cơ sở dữ liệu của riêng mình có tất cả tính năng hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn xác nhận vai trò của chúng tôi (và của bất kỳ nhà cung cấp nội dung được xác định hoặc liên kết hoặc chỉ dẫn của bên thứ ba) là tác giả của tài liệu trên Trang Web của chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang Web của chúng tôi nghĩa là đã vi phạm Thỏa thuận này, quyền sử dụng Trang Web của chúng tôi sẽ tự động chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo ý chúng tôi, trả lại hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của tài liệu nào mà bạn đã thực hiện.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts , Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward và bất kỳ sản phẩm hoặc tên thương mại nào khác của Emirates được tham khảo ở đây hoặc có liên quan đến thương hiệu tương tự (cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai) là nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký. Tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong tài liệu này (hoặc liên kết qua Trang Web của chúng tôi) có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Đặt vé trên Trang Web

Bạn có thể đặt vé trong Trang Web mà không cần đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký với Emirates Skywards, bạn có thể lưu trữ thông tin cá nhân, du lịch và thông tin thẻ tín dụng của mình trong hồ sơ, vì vậy sẽ không cần nhập lại thông tin vào lần đăng nhập và đặt chỗ tiếp theo trên Trang Web này. Nếu bạn chưa phải là hội viên Emirates Skywards, bạn có thể đăng ký tại emirates.com. Chúng tôi khuyên bạn nên điền vào các sở thích cá nhân vì thông tin này sẽ giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tối ưu của hãng và cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các yêu cầu và đặt chỗ trong tương lai.

Hãy nhớ không cung cấp tên đăng nhập/ID, mã đặt chỗ và/hoặc mật khẩu của bạn cho bất cứ ai không phải là thành viên trong gia đình trực tiếp của bạn. Bạn không được cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ dịch vụ theo dõi dặm, dịch vụ quản lý dặm hoặc dịch vụ tổng hợp số dặm. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm cho tất cả những hoạt động được tiến hành dưới danh nghĩa tài khoản của bạn. Bạn nên thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng mật khẩu và/hoặc mã đặt chỗ của bạn được giữ bí mật và an toàn đồng thời phải thông báo cho chúng tôi ngay nếu bạn có bất kỳ lý do gì để tin rằng mật khẩu của bạn đã bị ai đó biết, hoặc nếu mật khẩu đang được, hoặc có thể là, bị sử dụng một cách trái phép.

Bạn có thể đặt chỗ trên Trang Web cho tối đa 9 hành khách trên mỗi hồ sơ đặt chỗ. Bạn có thể đặt chuyến bay cho 9 người lớn và trẻ em (2-11 tuổi). Ngoài ra, mỗi hành khách có thể đặt chỗ cho trẻ sơ sinh (0-1 tuổi). Bạn có thể đặt chỗ theo hạng ghế bạn chọn, Hạng Nhất, Hạng Thương Gia hay Hạng Phổ Thông (nếu còn ghế).

Thay đổi hồ sơ đặt chỗ của bạn

Nếu bạn thay đổi hồ sơ đặt chỗ hiện tại trực tuyến và do đó, muốn nhận lại khoản bồi hoàn thuộc về mình từ Emirates, bạn sẽ nhận được khoản này dưới hình thức Hoá đơn cho Tài Liệu về Dặm của Emirates (EMD). Hóa đơn EMD này có thể được sử dụng để mua thêm vé hoặc dịch vụ từ Emirates hoặc được đổi sang một khoản bồi hoàn tại bất kỳ văn phòng Emirates nào nhưng chỉ có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày cấp và phải được sử dụng hoặc bồi hoàn trong thời gian đó.

Bạn có thể đặt chỗ cho những chuyến bay lên đến 338 ngày trước khi khởi hành. Bạn có thể yêu cầu vé điện tử hoặc nhận vé của bạn từ những địa điểm được liệt kê trong quá trình đặt chỗ. Vui lòng lưu ý bạn chỉ có thể lấy vé trong quốc gia bạn khởi hành và việc giao nhận cũng chỉ có thể được thực hiện trong quốc gia bạn khởi hành. Nếu bạn chọn lấy vé từ một trong những văn phòng của chúng tôi, bạn phải hoàn tất việc đó trong thời gian được xác nhận trong quá trình đặt chỗ, nếu không đặt chỗ của bạn sẽ tự động bị hủy.

Huỷ đặt chỗ

Bạn có thể hủy đặt chỗ của mình trên Trang Web từ mục "Tài khoản của tôi" nếu bạn đăng nhập với tư cách là thành viên Emirates Skywards. Sau đó, bạn sẽ phải chịu phí theo quy định cho việc bạn đồng ý khi nào xác nhận đặt chỗ. Bạn phải liên lạc với một trong các văn phòng của chúng tôi để giải quyết khoản bồi hoàn hoặc yêu cầu trực tuyến để nhận khoản bồi hoàn cho vé điện tử.

Tích lũy Dặm thưởng Emirates Skywards

Dặm Thưởng Emirates Skywards hiển thị chỉ mang tính hướng dẫn. Dặm Thưởng Emirates Skywards thực tế được ghi nhận vào tài khoản của bạn sẽ được xác định theo các quy tắc của chương trình Emirates Skywards.

Giao nhận vé

Kiểm tra trang Tùy chọn Xuất vé để xem danh sách các phương thức giao nhận / thanh toán vé ở nước bạn khởi hành.

Sử dụng Thẻ Tín Dụng

Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng được cấp ở các quốc gia được xác định trong quá trình đặt chỗ. Thẻ tín dụng của bạn sẽ được ghi nợ khi bạn nhấp vào nút "Mua ngay". Nếu bạn không có thẻ tín dụng, bạn có thể chọn thanh toán bằng một trong các phương thức thanh toán khác có thể được cung cấp trên trang thanh toán của quy trình đặt chỗ trực tuyến. Các phương thức thanh toán có sẵn cho bạn sẽ khác nhau tùy theo địa điểm vé khởi hành. Bằng cách sử dụng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác, bạn đồng ý rằng bạn được ủy quyền làm vậy và tên thẻ hoặc tên chủ tài khoản được cung cấp trong quá trình đăng ký trực tuyến là chính xác. Trong các tình huống giảm nhẹ liên quan đến phòng chống gian lận, Emirates có quyền xác minh thẻ đã sử dụng để thanh toán cho việc đặt chỗ trực tuyến bằng cách yêu cầu trình bày thẻ tại thời điểm làm thủ tục lên máy bay.

Bảo mật

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo đảm thông tin bạn chuyển cho chúng tôi sử dụng trong Trang Web được bảo mật và không bị truy cập trái phép. Mặc dù có các biện pháp này, chúng tôi không bảo đảm quyền truy cập trái phép vào thông tin đó không bao giờ có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ truy cập trái phép nào trừ khi gây ra bởi sự bất cẩn của chúng tôi, trong trường hợp đó bạn sẽ được bồi thường tối đa giá trị của các dịch vụ mà bạn mua.

Thông tin an ninh

Để bảo đảm thanh toán trực tuyến an toàn và tất cả các giao dịch khác của dữ liệu cá nhân, Trang Web sử dụng công nghệ được gọi là SSL (giao thức Secure Socket Layer). SSL mã hóa tất cả các thông tin liên lạc giữa máy tính của bạn và máy chủ của chúng tôi để thông tin chỉ có thể được đọc và hiểu bởi chúng tôi. Thông thường, biểu tượng ổ khoá đóng trên cửa sổ trình duyệt của bạn biểu hiện một kết nối an toàn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các thông số bảo mật của trình duyệt. Nếu trình duyệt của bạn được trang bị SSL thì giao dịch của bạn sẽ tự động được bảo đảm. Tiêu chuẩn chung trong Internet để báo hiệu một Trang Web an toàn là một biểu tượng ổ khóa đóng ở cuối trình duyệt. Miễn là biểu tượng ổ khóa được hiển thị, thông tin mật của bạn được an toàn và được mã hóa để tránh bị lạm dụng. Nếu bạn nhấp vào liên kết giao dịch bảo mật và vẫn không thể nhìn thấy biểu tượng ổ khóa đóng, lý do có thể là cửa sổ được lồng trong một khung khác. Để kiểm tra xem bạn có kết nối an toàn (trong Internet Explorer), hãy nhấp vào nút chuột phải và chọn Thuộc tính (Properties), sau đó chọn mục Chứng nhận (Certificates). Sau đó bạn sẽ nhìn thấy kết nối có an toàn hay không. Một cách khác (trong Netscape Navigator) là nhấp vào nút chuột phải và 'xem thông tin khung' ở cuối văn bản, bạn sẽ thấy thông tin bảo mật.

Trẻ em

Chúng tôi không cố tình lấy hoặc thu thập Thông tin Cá nhân từ hoặc về trẻ em hay cố ý tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho trẻ em mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu chúng tôi biết rằng người gửi Thông tin Cá nhân, thông qua bất kỳ phần nào của Trang Web của chúng tôi, là trẻ em, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa Thông tin Cá nhân đó khỏi các tập tin của chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp yêu cầu xem xét hoặc xóa các Thông tin Cá nhân về con của họ trước khi chúng tôi phát hiện và xóa Thông tin Cá nhân này, thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này. Chúng tôi không tìm cách thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về Trẻ em ngoài Thông tin Cá nhân được yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trực tuyến cho trẻ em và thông tin này phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cung cấp.

Hộ chiếu

Vui lòng bảo đảm bạn có một hộ chiếu còn hiệu lực cho thời gian thực hiện chuyến đi. (Một số điểm đến yêu cầu hộ chiếu của bạn có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, nói chung là 6 tháng sau khi hoàn thành chuyến đi). Bạn có thể được yêu cầu nộp thị thực cho vài điểm đến và đó là trách nhiệm của bạn.

Khi thực hiện đặt chỗ, bạn phải bảo đảm rằng tên của bạn (và tên của bất kỳ ai bạn đặt chỗ cho) trùng chính xác với tên xuất hiện trên hộ chiếu của bạn (hoặc của bất kỳ ai bạn đặt chỗ cho).

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về những yêu cầu liên quan đến hộ chiếu hay thị thực, vui lòng liên hệ một trong những văn phòng tại địa phương của chúng tôi hoặc đại sứ quán của quốc gia mà bạn đến.

Nếu không có các tài liệu chính xác đi cùng có thể dẫn đến việc hành khách bị từ chối thông hành, nhập cảnh vào nước đến hoặc quá cảnh, bị trục xuất hoặc tống giam và trong trường hợp đó, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, tổn thất thiệt hại mà bạn hoặc chúng tôi (hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi) phải chịu.

Thuế sân bay

Vài sân bay sẽ thu thuế sân bay khởi hành, vốn được thanh toán bởi hành khách tại sân bay đó. Những thông tin về các lệ phí này không được cung cấp trong các khoản phí chúng tôi trích dẫn và bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về phí này.

Yêu cầu về Sức khoẻ/ Bảo hiểm

Bạn có thể được đề nghị hoặc yêu cầu tiêm chủng tuỳ theo điểm đến hoặc nơi quá cảnh của bạn - vui lòng kiểm tra thông tin này với bác sĩ của mình. Chúng tôi đề nghị bạn nên mua bảo hiểm du lịch đầy đủ cho những chuyến đi nước ngoài.

Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin và lời khuyên nào có trong mục Sức khoẻ & Du lịch chỉ là một hướng dẫn chung và không chỉ dẫn riêng cho bạn hoặc tình trạng sức khỏe của bạn. Tất cả nội dung trong mục Sức khoẻ & Du lịch chỉ được cung cấp như thông tin tổng quát và bạn không nên xem như là thay thế cho lời khuyên y tế của bác sĩ của bạn hoặc bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ chẩn đoán nào do bạn đưa ra dựa trên phần Sức khỏe và du lịch của chúng tôi cung cấp và loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đến mức tối đa theo sự cho phép của pháp luật. Bạn nên liên hệ với bác sĩ riêng của mình nếu có những mối lo ngại về sức khoẻ hay về việc đi máy bay và/hoặc quốc gia/điểm quá cảnh mình sẽ đến.

Chuyển đổi Tiền tệ

Tỉ giá tiền tệ được dựa vào vài nguồn công khai khả dụng. Tính chính xác của những tỉ giá này không được xác thực và tỉ giá thực sự có thể khác. Tỉ giá được lấy không được cập nhật mỗi ngày. Chúng tôi tin vào tính chính xác của thông tin được cung cấp bởi ứng dụng nhưng chúng tôi không cam đoan hoặc bảo đảm về tính chính xác đó. Nếu sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích tài chính nào, chúng tôi khuyên bạn nên được tư vấn bởi một chuyên gia đủ năng lực để xác nhận tính chính xác về tỉ giá tiền tệ. Chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, và cấm tuyệt đối việc cho phép bán lại, phân phối lại và sử dụng thông tin này cho các mục đích thương mại.

Điều kiện Vận chuyển

Các hành khách của hãng hàng không và hành lý của họ được vận chuyển bằng đường hàng không sẽ phải tuân thủ Điều kiện Vận chuyển của hãng hàng không liên quan. Đối với chuyến bay của chúng tôi, vui lòng đọc các Điều kiện chung về vận chuyển hành khách và hành lý.

Liên hệ trên trang web

Đặt chỗ trực tuyến

Nếu bạn có thắc mắc về đặt chỗ trực tuyến hoặc nếu bạn gặp phải vấn đề trong khi đặt chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các câu hỏi không liên quan đến đặt chỗ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào trong quá trình tương tác với trang web này, vui lòng liên hệ với văn phòng tại địa phương để được trợ giúp.