Accessibility informationSkip to the main content

Dịch vụ của chúng tôi trong bối cảnh COVID-19

Bạn có thể thấy rằng một số dịch vụ của chúng tôi đã tạm thay đổi hoặc tạm dừng. Điều này giúp chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và y tế nghiêm ngặt được áp dụng để bảo vệ bạn và đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Nếu bạn sắp bay, vui lòng kiểm tra trang Dịch vụ và Mạng lưới Hiện tại của chúng tôi dưới đây để xem các yêu cầu trong hành trình của bạn.

Bay cùng Emirates

Tìm hiểu thêm về những dịch vụ trên chuyến bay.