Accessibility informationSkip to the main content
Dịch vụ của chúng tôi trong bối cảnh COVID-19

Do đại dịch COVID-19, chúng tôi đã thay đổi hoặc tạm thời dừng một số dịch vụ của mình. Điều này giúp chúng tôi tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt hiện nay về sức khỏe và an toàn và bảo vệ sức khỏe cho tất cả khách hàng.

Nếu bạn sắp bay, vui lòng kiểm tra trang Dịch vụ và Mạng lưới Hiện tại của chúng tôi dưới đây để xem các yêu cầu trong hành trình của bạn.

Bay cùng Emirates

Tìm hiểu thêm về những dịch vụ trên chuyến bay.