Accessibility informationSkip to the main content

Hành lý

Hành lý bị trễ hoặc hư hỏng

Nếu hành lý của bạn bị trễ hoặc hư hỏng trên chuyến bay của Emirates, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho bạn trong suốt quá trình xử lý yêu cầu của bạn.

Yêu cầu kiểm tra tình trạng hành lý của bạn

Để truy cập thông tin và cập nhật về hành lý bị trễ hoặc hư hỏng của bạn, vui lòng nhập họ và mã số tham chiếu hồ sơ (PIR). Mã số PIR của bạn đã được gửi cho bạn sau khi bạn nộp khiếu nại.