Thông tin về khả năng tiếp cậnSkip to the main content

MÔI TRƯỜNG

Báo cáo môi trường

Chia sẻ về những tiến bộ trong hoạt động của chúng tôi

Tập đoàn Emirates báo cáo dữ liệu về môi trường và các sáng kiến cải tiến trong rất nhiều hoạt động của Tập đoàn, bao gồm các hoạt động khai thác của hãng hàng không, các hoạt động vận chuyển hàng hóa và vận chuyển mặt đất của dnata và các hoạt động thương mại trên mặt đất. Báo cáo cũng tóm tắt những đóng góp của Tập đoàn vào các sáng kiến bảo tồn và đa dạng sinh học.

Nhằm cung cấp thông tin bối cảnh kinh doanh cho hoạt động môi trường, Tập đoàn Emirates sẽ kết hợp báo cáo môi trường hàng năm với báo cáo tài chính của mình. Dữ liệu về hiệu quả hoạt động môi trường từ năm 2018-2019 trở đi được kết hợp vào Báo cáo Tài chính hàng năm của chúng tôi.

Báo cáo môi trường 2017-2018

Báo cáo môi trường 2017-2018

Báo cáo môi trường 2011-2012

Báo cáo môi trường 2011-2012

Báo cáo môi trường 2016-2017

Báo cáo môi trường 2016-2017

Báo cáo môi trường 2010-2011

Báo cáo môi trường 2010-2011

Báo cáo môi trường 2015-2016

Báo cáo môi trường 2015-2016

Báo cáo môi trường 2014-2015

Báo cáo môi trường 2014-2015

Báo cáo môi trường 2013-2014

Báo cáo môi trường 2013-2014

Báo cáo môi trường 2012-2013

Báo cáo môi trường 2012-2013