Chương trình Business Rewards của Emirates

Spending Emirates Business Rewards Points

Ai có thể sử dụng Điểm thưởng Business Rewards của tổ chức của tôi?

Quản trị viên Chương trình của tài khoản Emirates Business có thể sử dụng Điểm để đặt chỗ các Chuyến bay Dynamic Rewards và các Nâng cấp.