Chương trình Business Rewards của Emirates

Claiming or transferring Emirates Business Rewards Points

Điều gì xảy ra với Điểm Thưởng Business Rewards của tôi nếu chuyến bay của tôi bị hủy hoặc bị gián đoạn?

Quý khách sẽ vẫn có được Điểm Thưởng Business Rewards theo đặt chỗ ban đầu của Quý khách nếu chuyến bay của Quý khách bị hủy hoặc bị gián đoạn vì các lý do vận hành.