Chương trình Business Rewards của Emirates

Managing an Emirates Business Rewards account

Nên chỉ định ai làm Quản trị viên Chương trình?

Bất kỳ nhân viên nào quản lý việc đi lại, hoặc một cán bộ quản lý hoạt động đi lại được chỉ định, đều có thể đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyên bổ sung quản trị viên cấp cao/chủ sở hữu làm Quản trị viên Chương trình.