Chương trình Business Rewards của Emirates

Managing an Emirates Business Rewards account

Ai có thể quản lý tài khoản Emirates Business Rewards?

Quản trị viên Chương trình là người đăng ký tham gia chương trình Emirates Business Reward cho tổ chức của quý khách – họ sẽ là một nhân viên của tổ chức hoặc một quản lý viên lữ hành được chỉ định. Vai trò này có thể được tái chỉ định tại thời điểm bất kỳ cho một cá nhân khác có tên liệt kê trong tài khoản. Có thể bổ sung tối đa 5 Quản trị viên Chương trình cho tài khoản của quý khách. Các Quản trị viên Chương trình có thể điều chỉnh hồ sơ công ty, bổ sung hoặc xoá bỏ các nhân viên và khách đi cùng, đăng ký, phê duyệt, thanh toán và quản lý việc di chuyển. Họ cũng có thể dùng Điểm để đăng ký các chuyến bay Dynamic Reward và các Nâng cấp.