Chương trình Business Rewards của Emirates

Emirates Business Rewards basics

Nhân viên của tôi có thể đăng ký chương trình Emirates Business Rewards với hai tổ chức không?

Không, một nhân viên chỉ có thể được đăng ký dưới một tổ chức tại một thời điểm bất kỳ.