Hành lý và tài sản bị thất lạc

Delayed and damaged baggage

Tôi phải làm gì nếu hành lý của tôi bị hư hại trong chuyến bay?

Nếu hành lý của bạn bị hư hại trong chuyến bay, bạn cần phải làm đơn yêu cầu bồi thường trước khi rời sân bay để liên hệ với đại diện Emirates gần nhất hoặc quầy hỗ trợ hành lý. Bạn có thể tìm thấy quầy hỗ trợ hành lý trong sảnh hải quan hoặc gần khu vực xác nhận hành lý.

Nếu bạn rời sân bay mà không làm đơn yêu cầu bồi thường, bạn phải liên hệ với Văn phòng Emirates địa phương của mình trong vòng bảy ngày bằng văn bản.

Đôi khi hành lý có thể bị thất lạc và sau đó được giao đến trong trạng thái hư hỏng. Trong các trường hợp này, vui lòng liên hệ với Emirates.