Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Thanh toán chuyển khoản ngân hàng là gì?

Chuyển khoản ngân hàng là phương thức thanh toán an toàn. Khi Quý khách đã chọn thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng và chọn hoàn thành đặt chỗ của mình, chi tiết tài khoản ngân hàng sẽ được hiển thị số tiền (phí vé) phải được thanh toán. Quý khách cũng sẽ nhận được một tham chiếu thanh toán. Sau đó, Quý khách có thể thực hiện thanh toán từ ngân hàng của mình vào tài khoản ngân hàng được chỉ định trong vòng 48 giờ.   Quý khách phải bao gồm tham chiếu thanh toán cùng với chuyển khoản. Dựa trên tham chiếu này, thanh toán sẽ khớp với đặt vé và xác nhận với Emirates. Dựa trên xác nhận này, vé sẽ được phát hành và tự động gửi cho Quý khách. Nếu Quý khách không bao gồm tham chiếu thanh toán này, sẽ có thể xảy ra sự cố khi phát hành vé của Quý khách.