Đặt chỗ với Emirates

Online booking payment options

Tôi có thể dùng nhiều hơn một thẻ để thanh toán cho một lần đặt chỗ không?

Tại thời điểm này emirates.com chưa chấp nhận dùng nhiều thẻ cho một lần thanh toán đặt chỗ.