Đặt chỗ với Emirates

Seat selection

Có nhiều hành khách trong đặt chỗ của tôi. Chúng tôi có được sắp xếp chỗ ngồi cùng nhau không?

Chúng tôi luôn nỗ lực sắp xếp chỗ ngồi cho các hành khách đặt chỗ ngồi cùng nhau, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào chỗ còn trống hay không. Nếu bạn muốn đảm bảo được ngồi cùng nhau, bạn có thể lựa chọn chỗ trước thông qua  Quản lý Đặt chỗPhí chọn chỗ có thể được áp dụng.

Nếu bạn đặt chỗ theo nhóm, bạn không phải trả tiền để chọn các ghế Thường. Tuy nhiên phí chọn chỗ có thể được áp dụng khi chọn ghế Ưu tiên, ghế Đôi hoặc ghế có Chỗ để chân rộng hơn.