Chương trình Business Rewards của Emirates

Earning Emirates Business Rewards Points

Điểm thưởng Business Rewards được tính thế nào?

Tổ chức của Quý khách sẽ kiếm được 1 Điểm cho mỗi 1 USD thanh toán cho giá vé cơ bản và phí vận tải áp dụng (hoặc phụ phí nhiên liệu nếu có). Quý khách không kiếm được Điểm khi trả thuế hay bất kỳ phí nào khác