Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Điều gì xảy ra nếu tôi không mua vé chuyến bay trong vòng 72 giờ?

Nếu thời hạn giữ chỗ của bạn đã hết, đặt chỗ của bạn sẽ bị hủy và thẻ của bạn sẽ bị trừ phí giữ chỗ đã được thông báo khi bạn sử dụng chức năng giữ chỗ Hold My Fare. Chúng tôi chỉ hoàn trả phí giữ chỗ khi bạn thanh toán giao dịch đặt chỗ trong thời hạn 72 giờ.