Đặt chỗ với Emirates

Hold my fare

Tôi có thể thanh toán cho hồ sơ đặt chỗ đã giữ chỗ như thế nào?

Đăng nhập vào Quản lý Đặt chỗ cùng tên và số tham chiếu đặt chỗ. Sau đó nhấp vào ‘Thanh toán ngay’ để xác nhận và thanh toán đặt chỗ.