Đặt chỗ với Emirates

Using our site (booking)

Tôi quản lý tài khoản và các thông tin cá nhân như thế nào?

Các hội viên Skywards có thể xem hồ sơ hội viên Skywards khi họ đăng nhập vào trang emirates.com bằng mã số hội viên và mật khẩu Skywards của họ.

Thông tin cá nhân và thẻ tín dụng và tham chiếu chuyến đi của Quý khách được lưu vào hồ sơ của Quý khách, do đó Quý khách không phải nhập các thông tin này mỗi khi đăng nhập để đặt vé trên trang web.

Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được cập nhật bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào và sau đó chọn Tài khoản của tôi từ bảng chọn (menu). Quý khách có thể chỉnh sửa các chi tiết cá nhân trên trang tài khoản của Quý khách.