Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tại sao giá vé thay đổi cho cùng một chuyến bay vào những thời điểm khác nhau?

Một trong những yếu tố làm thay đổi giá vé của bạn chính là sự phổ biến của các tuyến bay và lịch trình. Vì vậy hai chuyến bay giữa các điểm giống nhau có thể có giá khác nhau vì một chuyến bay nằm trong lịch trình bay phổ biến hơn.