Đặt chỗ với Emirates

Online booking details

Tôi có thể đặt nhiều chuyến bay trong mỗi lần đăng nhập không?

Có. Trong mỗi lần đăng nhập trực tuyến bạn có thể đặt lên đến 10 chuyến bay.