Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi muốn xóa ứng dụng Emirates - tôi xóa như thế nào?

Quý khách có thể xóa ứng dụng này giống như cách quý khách xóa các ứng dụng khác trêm điện thoại iPad, iPhone hoặc Android.