Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có một số phản hồi về Ứng dụng Emirates - làm cách nào để gửi những ý kiến này?

Chúng tôi thực sự đánh giá cao các thông tin phản hồi nào từ Quý khách, vì các ý kiến này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Ứng dụng Emirates tốt hơn. Có một tùy chọn biểu mẫu phản hồi trong ứng dụng, do đó, Quý khách chỉ điền vào và gửi cho chúng tôi những suy nghĩ của quý khách. Chúng tôi cũng rất cảm kích nếu Quý khách xếp hạng Ứng dụng Emirates trong kho iTunes.