Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có thể kiểm soát các thông báo ứng dụng gửi tới như thế nào?

Quý khách có thể sử dụng mục ‘Cài Đặt’ của Ứng dụng Emirates để kiểm soát thông báo của ứng dụng. Chú ý tới trung tâm thông báo iOS của thiết bị để bật hoặc tắt thông báo.