Đặt chỗ với Emirates

The Emirates App

Tôi có cần đăng nhập và đăng xuất ứng dụng mỗi lần sử dụng?

Quý khách sẽ được yêu cầu đăng nhập vào lần đầu tiên sử dụng ứng dụng – sau đó, Quý khách có thể tiếp tục sử dụng hoặc đăng xuất mỗi lần sử dụng. Kiểm tra trang ‘Cài Đặt’ để xem cá tùy chọn đăng nhập và đăng xuất.