Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Tích lũy Dặm thưởng Skywards

  • Nếu bạn đã trích dẫn mã số hội viên của mình trên các chuyến bay S7 đủ điều kiện, thực hiện vào hoặc trước ngày 24 tháng 10 năm 2022, bạn sẽ tích lũy được Dặm thưởng Skywards
  • Nếu bạn chưa trích dẫn mã số hội viên của mình trên các chuyến bay S7 đủ điều kiện, thực hiện vào hoặc trước ngày 24 tháng 10 năm 2022, bạn sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu Dặm thưởng Skywards còn thiếu
  • Đối với các chuyến bay S7 đủ điều kiện bay vào hoặc sau ngày 25 tháng 10 năm 2022, bạn sẽ không tích lũy được Dặm thưởng Skywards và không thể gửi yêu cầu dặm thưởng còn thiếu

Sử dụng Dặm thưởng Skywards

  • Vé thưởng được xuất vào hoặc trước ngày 24 tháng 10 năm 2022 cho hành trình vào hoặc sau ngày 25 tháng 10 năm 2022 sẽ được áp dụng vào ngày đi đã đặt ban đầu. Không được phép thay đổi. 
  • Vé thưởng sẽ không được phát hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2022, cho đến khi có thông báo mới.