Accessibility informationSkip to the main content

Quy định chung

Các điều khoản và điều kiện được nêu ra dưới đây ('Điều kiện') chi phối chương trình Emirates Business Rewards. Những điều kiện này nên được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện trên trang web Emirates emirates.com('Trang web Emirates'). Chương trình được quyết định chấp thuận bởi Hội viên của Các điều kiện này và các điều khoản và điều kiện trên trang web của Emirates. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web của Emirates, bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện đó.

Chương trình được cung cấp bởi Emirates, một công ty Dubai được thành lập theo Nghị định số 2 năm 1985 (đã được sửa đổi) của Chính phủ Dubai và có văn phòng đăng ký tại Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Emirates, Hộp thư số 686, Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.


NHỮNG SỬA ĐỔI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào của Điều kiện này hoặc Chương trình vào bất kỳ lúc nào. Quyền này bao gồm, nhưng không giới hạn, những thay đổi trong mối quan hệ làm đối tác chi nhánh của Chương trình, các quy tắc về tích lũy và sử dụng tín dụng Điểm Thưởng, quy tắc sử dụng các giải thưởng du lịch, lịch bay, các lợi ích về đi lại của hội viên và các đặc điểm cụ thể của những ưu đãi khuyến mãi.

Các định nghĩa và diễn giải

Trong các điều kiện này:

 • Emirates đề cập đến Emirates, một công ty Dubai được thành lập theo Nghị định số 2 năm 1985 (đã được sửa đổi) của Chính phủ Dubai và có văn phòng đăng ký tại Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Emirates, Hộp thư số 686, Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
 • Chương trình trong ngữ cảnh của Điều kiện này đề cập đến Chương trình Emirates Business Rewards, chương trình khách hàng công ty trung thành do Emirates cung cấp;
 • Tổ chức đề cập đến bất kỳ công ty nào, dù là có lợi nhuận hay phi lợi nhuận, vốn có quyền hoạt động tại một quốc gia nơi chương trình Emirates Business Rewards được cung cấp;
 • "Hội viên" hoặc "Tư cách Hội viên" là bất kỳ Tổ chức nào tham gia vào Chương trình mà đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên Trang web của Emirates và đã được cấp mã hội viên của chương trình Emirates Business Rewards;
 • "Chúng tôi" và "Của chúng tôi" đề cập đến Emirates và "Bạn" và "Của Bạn" nghĩa là bất kỳ Tổ chức nào tham gia trong Chương trình;
 • Tài khoản trong ngữ cảnh của Điều kiện này đề cập đến tài khoản Emirates Business Rewards;
 • "Điểm Thưởng Business Rewards" hoặc "Điểm" đề cập đến Điểm Thưởng mà Hội viên tích lũy được hoặc sử dụng trên các chuyến bay Emirates hoặc bất kỳ chuyến bay nào;
 • Chuyến bay Dynamic Reward đề cập đến vé phát hành sử dụng Điểm thưởng Business Rewards;
 • Chương trình Nâng Hạng Dynamic Reward đề cập đến việc nâng hạng vé bằng Điểm Thưởng Business Rewards;
 • Quản trị viên Chương trình là cá nhân đăng ký và/hoặc quản lý tài khoản Emirates Business Rewards thay mặt cho Hội viên;
 • Khách du lịch đề cập đến nhân viên của Hội viên hoặc bất kỳ cá nhân bên thứ ba nào bao gồm Khách mời du lịch được ký hợp đồng bởi Hội viên, mà chuyến đi của họ được thanh toán bởi Hội viên đó;
 • Nhân viên là những cá nhân được thuê bởi Hội viên và được liên kết với Tài khoản;
 • Khách mời du lịch là các cá nhân bên thứ ba ký hợp đồng với Hội viên hoặc bất kỳ nhân viên nào mà không tự quản lý việc đi lại của mình, và chuyến đi của người này do Hội viên thanh toán. Khách mời du lịch có thể bao gồm các thành viên gia đình cùng đi công tác với Hội viên hoặc theo gói chuyển địa điểm, trong mỗi trường hợp chuyến đi của họ được Hội viên thanh toán;
 • Mã Hội viên chương trình Emirates Business Rewards là thông tin nhận dạng Hội viên duy nhất được tạo ra khi đăng ký;
 • Giấy phép thương mại hoặc tương đương là tài liệu pháp lý cung cấp cho Bạn quyền hoạt động kinh doanh tại thành phố hoặc quốc gia của Bạn;
 • Quốc gia hoạt động là quốc gia mà Tổ chức đang hoạt động và có giấy phép thương mại được cấp từ quốc gia đó;
 • Quỹ doanh nghiệp là tùy chọn thanh toán có sẵn cho Nhân viên được liên kết với Tài khoản Emirates Business Rewards. Tùy chọn này cho phép Nhân viên gửi yêu cầu đi lại cho (Các) Quản trị viên Chương trình để thanh toán đặt phòng bằng Quỹ Doanh Nghiệp;
 • Yêu cầu đi lại là các đặt chỗ được tạo bởi Nhân viên được liên kết với Tài khoản Emirates Business Rewards và được gửi cho (Các) Quản trị viên Chương trình để thanh toán ;
 • Đối tác hoặc Nhà cung cấp nghĩa là nhà cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ tham gia Chương trình theo thời gian và có thể bao gồm các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, công ty cho thuê xe;
 • Emirates Skywards có nghĩa là, theo yêu cầu của từng bối cảnh, Emirates tự tiến hành chương trình hành khách thường xuyên hoặc dưới danh nghĩa của tên được gắn với chính chương trình hành khách thường xuyên đó. Emirates Skywards là một nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu thương mại được đăng ký của Emirates;
 • Dặm Thưởng Skywards được tích luỹ bởi một Hội viên của chương trình Emirates Skywards dựa trên tiêu thụ các hàng hoá và dịch vụ đủ điều kiện và phù hợp với quy định của Chương trình Emirates Skywards;
 • Điều kiện vận chuyển nghĩa là các điều khoản và điều kiện chi phối Vận chuyển của bạn được nêu ra ở đây
 • Tổng chi tiêu là tổng số tiền mà Hội viên chi cho Emirates trên giá vé thông thường (không bao gồm thuế);
 • Chi phí tiết kiệm nghĩa là tổng số tiền mà Hội viên tiết kiệm bằng cách đổi Điểm Thưởng Business Rewards lấy các Chuyến bay Dynamic Reward và Nâng hạng;
 • Điểm Thưởng tích lũy được là Điểm Thưởng Business Rewards mà Hội viên đã tích lũy được trên các chuyến bay đủ điều kiện;
 • Điểm Thưởng sử dụng đề cập đến Điểm thưởng Business Rewards đã được đổi lấy Chuyến bay Dynamic Reward và Nâng hạng Dynamic Reward trên các Chuyến bay Đủ điều kiện;
 • Giá vé Doanh nghiệp là bất kỳ loại giá vé nào thuộc hợp đồng du lịch của công ty với Emirates hoặc bất kỳ loại vé nào không đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng Business Rewards;
 • Giá vé Thông thường đề cập đến bất kỳ loại vé thông thường nào được cung cấp công khai và đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng Business Rewards;
 • Trang đặt vé Emirates Business Rewards đề cập đến các trang trên Emirates.com, từ đó có thể bắt đầu đặt vé Emirates Business Rewards;
 • Các Chuyến Bay Tích Lũy Đủ Điều Kiện có nghĩa là các chuyến bay mà Hội viên đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng Business Rewards nơi mà vé đáp ứng các điều kiện sau:
 1. Chuyến bay được đặt bằng cách đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards, Trung tâm Liên hệ của Emirates, các Phòng vé của Emirates hoặc đại lý du lịch ưa thích của Bạn; và II.
 2. Vé được phát hành trên một tài liệu của Emirates (có số vé gồm 13 chữ số bắt đầu là "176") và vé trên một chuyến bay tiếp thị của Emirates (số hiệu máy bay là "EK") và được điều hành bởi Emirates (cả ba điều kiện phải được đáp ứng); và
 3. Việc mua vé máy bay được công bố rộng rãi cho công chúng hoặc được cung cấp theo các chương trình giá vé tàu biển của Emirates hoặc giá vé dành cho các chương trình truyền giáo.
 • Các Chuyến Bay Thưởng Đủ Điều Kiện nghĩa là các chuyến bay mà Hội viên có thể đổi Điểm Thưởng Business Rewards của mình với vé đáp ứng các điều kiện sau:
 1. Chuyến Bay Dynamic Reward hoặc Nâng hạng Dynamic Reward được đặt trước bằng cách đăng nhập vào tài khoản Business Rewards; và II.
 2. Vé được phát hành trên một tài liệu của Emirates (có số vé gồm 13 chữ số bắt đầu là "176") và vé trên một chuyến bay tiếp thị của Emirates (số hiệu máy bay là "EK") và được điều hành bởi Emirates (cả ba điều kiện phải được đáp ứng).

Tư cách Hội viên

 1. Tổ chức phải nộp đơn đăng ký Tư cách Hội viên vào Chương trình tại phần Emirates Business Rewards trên Trang Web Emirates.
 2. Tổ chức phải được đặt và đăng ký tại một quốc gia mà chương trình Emirates Business Rewards được hoạt động.
 3. Tư cách Hội viên được cung cấp theo quyết định của Chúng tôi.
 4. Tư cách Hội viên không được mở cho những cá nhân.
 5. Tổ chức phải có giấy phép thương mại hợp lệ hoặc tương đương tại quốc gia hoạt động trừ khi Emirates có quy định khác.
 6. Tất cả các loại Tổ chức được phép tham gia Chương trình trừ các trường hợp sau:
  • Công ty Quản lý Du lịch (TMCs)
  • Công ty và đại lý du lịch
  • Các nhà tổ chức chuyến đi Hajj và Umrah
 7. Đơn phải do một người được Tổ chức chỉ định để đăng ký cũng như quản lý Tài khoản và hành động như Quản trị viên Chương trình.
 8. Quản trị viên Chương trình phải hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến.
 9. Người Quản trị viên Chương trình phải là người được ủy quyền cung cấp giấy phép Thương mại của Tổ chức và tải lên một bản sao của giấy phép này.
 10. Quản trị viên Chương trình phải có quyền hạn từ (những) người cần thiết hoặc (những) Khách du lịch để thay mặt họ quản lý chuyến đi và phải thông báo cho họ về Chính sách về quyền riêng tư, cũng như xác nhận rằng họ đã đồng ý với các Điều kiện này và Điều kiện vận chuyển.
 11. Khách Du lịch phải đồng ý cho phép thông tin về chuyến đi của họ được báo cáo lại cho (Các) Quản trị viên Chương trình.
 12. (Các) Quản trị viên Chương trình sẽ được ủy quyền để đổi bất kỳ Điểm Thưởng Business Rewards nào được tích luỹ trên Tài khoản.
 13. Trở thành Hội viên của Emirates Business Rewards không bị mất phí.
 14. Không có giới hạn về số lượng Khách du lịch tối đa cho mỗi Tài khoản.
 15. Đây là điều bắt buộc đối với (Các) Khách du lịch trực tiếp được thuê hoặc ký hợp đồng với Tổ chức.
 16. (Các) Khách du lịch phải là người lớn hợp pháp tại quốc gia cư trú của họ và không cần phải cư trú tại quốc gia nơi Tài khoản được đăng ký.
 17. Sau khi được chấp thuận, Tổ chức sẽ nhận được mã Hội viên duy nhất của Emirates Business Rewards.

Quản lý Tài khoản

 1. (Các) Quản trị viên Chương trình và Nhân viên liên quan đến Tài khoản Emirates Business Rewards phải đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu đã được đăng ký của họ.
 2. Nếu (Các) Quản trị viên chương trình và Nhân viên liên quan đến Tài khoản Emirates Business Rewards cũng là Hội viên Skywards, họ có thể sử dụng địa chỉ email đã đăng ký hoặc mã Hội viên và mật khẩu của chương trình Skywards.
 3. Khách mời Du lịch sẽ không được truy cập vào Tài khoản Emirates Business Rewards.
 4. Chỉ có Quản trị viên Chương trình mới có thể truy cập trang Tổng quan bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Emirates Business Rewards của mình.
 5. Đây là trách nhiệm của (các) Quản trị viên Chương trình để hoàn thành hồ sơ Tài khoản Emirates Business Rewards.
 6. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, Emirates có thể liên hệ với (các) Quản trị viên Chương trình để hoàn thành hồ sơ.
 7. (Các) Quản trị viên Chương trình phải sử dụng thẻ Đặt chỗ để đặt chỗ và quản lý chuyến đi cho Tổ chức của họ.
 8. Tất cả các yêu cầu đi du lịch đang chờ xử lý đã được gửi cho (các) Quản trị viên Chương trình phải được thanh toán trong vòng 72 giờ sau khi đặt chỗ. Nếu không thanh toán, hồ sơ đặt chỗ sẽ bị hủy.
 9. (Các) Quản trị viên Chương trình có thể đặt và quản lý cho bản thân họ cũng như Nhân viên của Tổ chức.
 10. (Các) Quản trị viên Chương trình sẽ có một danh sách tất cả các Quản trị viên Chương trình và (Các) Khách Du lịch bao gồm (các) Nhân viên được liên kết với Tài khoản và Khách mời Du lịch.
 11. Trách nhiệm của (Các) Quản trị viên Chương trình là thông báo cho Khách du lịch về các Điều kiện này và Điều kiện vận chuyển và xác nhận rằng Khách du lịch đã đồng ý với các điều kiện này.
 12. (Các) Quản trị viên Chương trình có thể nâng hạng, quản lý hoặc huỷ bỏ các hồ sơ đặt chỗ sắp tới, bao gồm cả các hồ sơ đặt chỗ do Khách du lịch đã thực hiện và thanh toán.
 13. Nhân viên có liên quan đến Tài khoản Emirates Business Rewards có thể tự đặt và quản lý việc đi lại cho chính mình cũng như những Khách Du lịch khác.
 14. Nhân viên chỉ có thể đặt chỗ du lịch cho các Khách Du lịch khác khi họ đặt vé đi du lịch cho mình trên cùng một chuyến bay.
 15. Trách nhiệm của (Các) Nhân viên là thông báo cho Khách Du lịch về các Điều kiện này và Điều kiện vận chuyển và xác nhận rằng Khách du lịch đã đồng ý với các điều kiện này,
 16. (Các) Nhân viên sẽ không có quyền truy cập vào Danh sách (Các) Quản trị viên chương trình và (Các) Khách du lịch.
 17. Một tài khoản Emirates Business Rewards có thể có tối đa 5 Quản trị viên Chương trình.
 18. (Các) Quản trị viên chương trình có thể mời (Các) Nhân viên của Tổ chức tham gia vào Tài khoản Emirates Business Rewards để tự đặt và quản lý chuyến đi.
 19. Lời mời có hiệu lực trong 7 ngày đăng, sau đó sẽ hết hạn. (Các) Quản trị viên chương trình có thể gửi lại lời mời trong vòng 7 ngày và sau khi chúng hết hạn.
 20. (Các) Quản trị viên chương trình có thể thêm các Khách mời Du lịch vào Tài khoản để dễ dàng đặt chỗ.
 21. (Các) Quản trị viên chương trình có thể thêm hoặc loại bỏ (các) Quản trị viên chương trình khác, Nhân viên và Khách mời Du lịch.
 22. (Các) Quản trị viên Chương trình có trách nhiệm xóa bất kỳ Quản trị viên Chương trình, Nhân viên và Khách mời Du lịch nào không còn liên kết với Tổ chức nữa.
 23. (Các) Nhân viên được liên kết với Tài khoản có thể tự xóa nếu họ không còn liên kết với Tổ chức nữa.
 24. (Các) Quản trị viên Chương trình phải sử dụng thẻ Tài khoản để cập nhật thông tin Tài khoản.
 25. Tên Tổ chức, Số giấy phép thương mại hoặc tương đương và quốc gia hoạt động không thể được (các) Quản trị viên Chương trình chỉnh sửa. Nếu những chi tiết này cần được thay đổi, phải nộp cho Chúng tôi yêu cầu bằng văn bản mà trên tiêu đề thư của Tổ chức được ký bởi (các) Quản trị viên Chương trình.
 26. Địa chỉ, số liên lạc, giấy phép thương mại và các thông tin chung khác có thể được cập nhật từ trang "Tài khoản".
 27. Thư liên lạc của Chúng tôi với bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email được cung cấp trong đơn đăng ký.
 28. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin gửi thư sai lệch nào.
 29. (Các) Quản trị viên chương trình có thể chấm dứt Tư cách Hội viên bằng cách nhấp vào "Xoá tài khoản Emirates Business Rewards này". Bất kỳ quyết định chấm dứt nào như vậy đều dẫn đến việc mất tất cả các Điểm Thưởng Business Rewards.
 30. (Các) Quản trị viên chương trình có thể xem lại hoạt động du lịch bằng cách nhấp vào thẻ "Báo cáo".
 31. Trong trường hợp áp dụng, các hoạt động trên trang Báo cáo sẽ bao gồm các khoản tích lũy trên Chuyến bay Tích điểm hoặc Các Đối tác Đủ điều kiện, cũng như các lần đổi phần thưởng lấy Chuyến bay Dynamic Rewards và Nâng hạng.
 32. Tổng chi tiêu và giá trị Tiền mặt đã lưu của các báo cáo bằng USD, không bao gồm thuế và các chi phí khác của đối tác trong ngành (không được tính vào Điểm Thưởng tích lũy). Các giá trị này mang tính biểu thị và có thể khác với tiền mặt thực tế đã sử dụng hoặc đã lưu.
 33. Các vé đủ điều kiện sẽ nhận được Điểm phân loại theo "Giá vé Thông thường". Vé không đủ điều kiện để tích lũy Điểm Thưởng sẽ được phân loại theo "Giá vé Doanh nghiệp".
 34. Tất cả các Hoạt động Tài khoản do (các) Quản trị viên chương trình thực hiện thay mặt cho (các) Hội viên, Nhân viên và Khách du lịch và Hội viên sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự vi phạm nào trong Quy tắc của Chương trình bởi (các) Quản trị viên chương trình, Nhân viên và /hoặc Khách du lịch.

Nhận Điểm Business Rewards

 1. Chỉ các Tổ chức đăng ký tham gia Chương trình Emirates Business Rewards với mã số Emirates Business Rewards có hiệu lực mới đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng Business Rewards.
 2. Các tổ chức chỉ đủ điều kiện để nhận Điểm thưởng Business Rewards sau khi đăng ký xong.
 3. (Các) Quản trị viên Chương trình hoặc Nhân viên phải báo cáo đúng mã số Business Rewards tại thời điểm đặt chỗ.
 4. Tổ chức sẽ không tích lũy được Điểm thưởng Business Rewards nếu mã Hội viên trích dẫn tại thời điểm đặt chỗ không chính xác hoặc không đầy đủ.
 5. Tài khoản Business Rewards của Hội viên sẽ nhận được 1 Điểm Thưởng Business Rewards cho mỗi 1 USD sử dụng trên giá vé cơ bản và cước do hãng hàng không ấn định nhưng không phải trả thuế, phí dịch vụ và /hoặc bất kỳ khoản phí nào khác của đối tác trong ngành (không tính vào Điểm Thưởng tích lũy) . Điểm Thưởng tích lũy được có thể thay đổi do tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi.
 6. Các Hội viên có đủ điều kiện để nhận Điểm Thưởng Business Rewards nếu vé đáp ứng các điều kiện sau:
  • Chuyến bay được đặt bằng cách đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards, Trung tâm Liên hệ của Emirates, các Phòng vé của Emirates hoặc đại lý du lịch ưa thích của Bạn; và II.
  • Vé được phát hành trên một tài liệu của Emirates (có số vé gồm 13 chữ số bắt đầu là "176") và vé trên một chuyến bay tiếp thị của Emirates (số hiệu máy bay là "EK") và được điều hành bởi Emirates (cả ba điều kiện phải được đáp ứng); và
  • Việc mua vé máy bay được công bố rộng rãi cho công chúng hoặc được cung cấp theo các chương trình giá vé tàu biển của Emirates hoặc giá vé dành cho các chương trình truyền giáo.
 7. Điểm thưởng Business Rewards chỉ có thể tích lũy được trên các chuyến bay Tích luỹ Đủ điều kiện bởi một Nhân viên hoặc Khách Du lịch. Điểm thưởng Business Rewards sẽ được hưởng theo hạng khoang được đặt, thanh toán và xuất vé, chứ không phải là hạng khoang thực tế khi bay. Nhân viên và /hoặc Khách du lịch phải thực hiện chuyến bay thực sự để Hội viên đủ điều kiện nhận Điểm Thưởng Business Rewards, điểm này sẽ chỉ được ghi nhận cho các hạng mục thực sự tham gia chuyến bay.
 8. Bất kỳ Khách Du lịch (Nhân viên hoặc Khách mời Du lịch) là Hội viên Skywards sẽ tiếp tục tích lũy được Dặm Thưởng Skywards và Dặm theo Hạng theo Quy tắc của Chương trình Emirates Skywards.
 9. Điểm thưởng Business Rewards sẽ không được trao cho:
  • Bất kỳ chặng bay nào khác của vé bay khác với những gì được định nghĩa là chuyến bay Tích lũy Đủ điều kiện;
  • Giá vé được mua như một phần của các chương trình du lịch sau:
   • Giá vé doanh nghiệp
   • Chương trình giáo dục (Giá vé Học sinh/Thanh niên/Giáo viên)
   • Giải trí và Nghỉ lễ
   • Tôn giáo
   • Đoàn, Cuộc họp và Sự kiện
   • Ngành du lịch (Đặt chỗ AD/ID, giá vé ưu đãi cho nhân viên ngành hàng không);
   • Chính thức thương lượng giá vé riêng trực tuyến
   • Chương trình ngoại giao/chính phủ
   • Các chuyến bay Emirates Skywards Reward;
   • Các chuyến bay đổi thưởng Emirates Business Rewards. Tuy nhiên, nếu đặt chỗ là phần Nâng hạng Dynamic Reward, Điểm Thưởng Business Rewards sẽ được ghi nhận vào một phần của đặt chỗ đã được thanh toán, nhưng không phải trong phần được nâng hạng;
   • Các chuyến bay do Emirates chi trả;
   • Giá vé trẻ em và trẻ sơ sinh
 10. Không thể mua Điểm Thưởng Business Rewards.
 11. Chi tiết về Điểm Thưởng Business Rewards mà Tổ chức của Bạn tích lũy được có thể được xem trong Tài khoản Business Rewards của Bạn.
 12. Điểm Thưởng Business Rewards sẽ được ghi có vào Tài khoản của Bạn từ 14 đến 30 ngày sau khi thực hiện mỗi phần của chuyến bay trong hành trình. Trong khi Chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhận Điểm Thưởng Business Rewards trong khoảng thời gian được chỉ định Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc ghi nhận Điểm Thưởng Business Rewards vào Tài khoản của Bạn.
 13. Điểm Thưởng Business Rewards không thể kết hợp với hoặc sử dụng thêm vào bất kỳ chương trình phần thưởng hoặc chương trình khuyến mãi, cá nhân hoặc những chương trình khác của Emirates.
 14. Trừ khi có thoả thuận khác của Emirates bằng văn bản, nếu không Bạn sẽ không thể tích lũy thêm Điểm thưởng Business Rewards nếu:
  • Bạn hợp nhất, có được hoặc được mua bởi một doanh nghiệp khác, trong trường hợp này Bạn phải đổi Điểm Thưởng Business Rewards của mình trong vòng 3 tháng kể từ ngày thay đổi trạng thái; hoặc là
  • Bất cứ lúc nào thực hiện thanh lý, thụ lý tiếp quản hoặc quản trị,trong trường hợp đó, Bạn sẽ không thể sử dụng Điểm Thưởng Business Rewards của mình;
 15. Yêu cầu xem lại điểm tích luỹ của các Điểm Thưởng Business Rewards phải được thực hiện trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Tài khoản trong vòng 120 ngày kể từ ngày đi du lịch của phần chuyến bay bị thiếu và hoàn thành mẫu Thiếu Điểm Thưởng. Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn gửi cho chúng tôi bằng chứng về việc đi lại trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền lợi của Bạn đối với Điểm Thưởng Business Rewards.
 16. Khiếu nại về Điểm Thưởng thiếu sẽ được xem xét và, nếu hợp lệ, Điểm Business Rewards sẽ được ghi nhận vào Tài khoản. Tất cả các đơn yêu cầu xem lại tín dụng Điểm Business Rewards sẽ được xử lý và chấp nhận theo quyết định của Emirates.
 17. Các tranh chấp liên quan đến Điểm Business Rewards phải được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Emirates qua email (customer.affairs@emirates.com).
 18. Điểm thưởng Business Rewards tích lũy được trên vé phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2019 sẽ hết hạn sau 2 năm kể từ ngày chuyến bay tích lũy đủ điều kiện được hoàn thành. Điểm sẽ chỉ bị xóa khỏi Tài khoản chỉ vào ngày cuối cùng của tháng mà chuyến bay đã hoàn thành.
 19. Tuy nhiên, chúng tôi có thể dựa theo quyết định của riêng mình để áp dụng thời hạn hiệu lực cho việc sử dụng Điểm Business Rewards mà chúng tôi cho là phù hợp.

Đổi Điểm Business Rewards

 1. Điểm Business Reward chỉ có thể được Quản trị viên Chương trình quy đổi. Bạn có thể đặt chuyến bay hoặc nâng hạng Dynamic Reward cho bất cứ ai được Quản trị viên Chương trình đồng thuận.
 2. Quản trị viên Chương trình phải đăng nhập vào tài khoản Business Rewards bằng địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký của họ để quy đổi một chuyến bay bằng Điểm Business Rewards.
 3. Điểm Business Reward có thể được sử dụng cho các Chuyến bay & Nâng hạng Dynamic Reward chỉ áp dụng đối với các Chuyến bay Thưởng đủ điều kiện. Chúng tôi bảo lưu quyền loại trừ một số loại giá vé nhất định khỏi Chuyến bay và Nâng hạng Dynamic Reward.
 4. Chuyến bay và Nâng hạng Dynamic Reward không thể được quy đổi cho đến khi Bạn có đủ Điểm trong Tài khoản của bạn.
 5. Chi tiết về giao dịch quy đổi của bạn sẽ được ghi lại trong Tài khoản của bạn ngay khi chuyến bay được đặt. Điểm Business Rewards sẽ được khấu trừ ngay khi mua vé thưởng.
 6. Rủi ro (ví dụ như việc quy đổi trái phép hoặc gian lận) liên quan đến Điểm Business Rewards chuyển cho bạn ngay khi Điểm Business Rewards được ghi lại trong Tài khoản của bạn.
 7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trái phép hoặc gian lận Tài khoản của bạn và/hoặc các khoản quy đổi.
 8. Quản trị viên Chương trình phải thanh toán mọi khoản thuế, phí và phụ phí do hãng hàng không ấn định cho tất cả các chuyến bay hoặc nâng hạng Dynamic Reward bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trên trang web của Emirates.
 9. Các chuyến bay & nâng hạng Dynamic Reward sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và không thể được liệt vào danh sách chờ.
 10. Điểm Business Rewards không được bán, trao đổi hoặc mua và bất kỳ giao dịch nào như vậy sẽ bị hủy bỏ cũng như các giao dịch đã bị thay đổi hoặc nếu một người không có tên trong giao dịch (đặt chỗ) cố gắng sử dụng nó. Các giao dịch bị coi là vô hiệu sẽ dẫn đến việc mất Điểm Business Reward tương ứng. Emirates có thể tùy ý quyết định chấm dứt tư cách Hội viên và/hoặc hủy bỏ tất cả Điểm Business Rewards tích lũy của bạn cho đến hiện tại do hệ quả của bất kỳ giao dịch bị vô hiệu nào.
 11. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế số lượng chỗ ngồi có sẵn cho các chuyến bay hoặc nâng hạng Dynamic Reward.
 12. Phần thưởng bao gồm hàng hoá hoặc dịch vụ do Đối tác hoặc Nhà cung cấp trao tặng cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện liên quan của Đối tác hoặc Nhà cung cấp.
 13. Tất cả các lịch trình bay vẫn có thể thay đổi mà không báo trước.
 14. Điểm Business Reward không thể chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào từ tài khoản Business Rewards này sang tài khoản khác hoặc từ một tài khoản Business Rewards vào tài khoản Skywards.
 15. Điểm Business Reward không thể kết hợp được với Dặm thưởng Skywards để đổi lấy một Chuyến bay hoặc Nâng hạng Dynamic Reward.
 16. Điểm Business Reward và các Chuyến bay và Nâng hạng Dynamic Reward không có bất kỳ giá trị tiền mặt nào và cả Điểm Business Reward cũng như các chuyến bay và nâng hạng Dynamic Reward đều không thể quy đổi thành tiền mặt.
 17. Chúng tôi hoặc các Đối tác có thể thỉnh thoảng áp dụng một khoảng thời gian không có Phần thưởng. Có thể không có Phần thưởng trên tất cả các chuyến bay vào tất cả mọi thời điểm. Chúng tôi có thể thu hồi, thay thế hoặc thay đổi Phần thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 18. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI KHÔNG THỪA NHẬN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SỰ THIỆT MẠNG HOẶC THƯƠNG TẬT, HOẶC TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC TRAO MỘT PHẦN THƯỞNG (NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG MỘT VÉ THƯỞNG) HOẶC TÌNH TRẠNG TỔN THẤT, BỊ MẤT TRỘM HAY HUỶ HOẠI CỦA PHẦN THƯỞNG
 19. VIỆC LƯU TRỮ KHÔNG ĐƯỢC LỌAI TRỪ THEO LUẬT, KHÔNG CÓ BẢO HÀNH (RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý) CHO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC TRAO DƯỚI DANH NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH. CỤ THỂ LÀ, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO HÀNH CHO CHẤT LƯỢNG CỦA PHẦN THƯỞNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA NÓ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO.
 20. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ THEO ĐIỀU KIỆN NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYẾN BAY, HÀNG HÓA HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG MỘT HOẶC MỘT SỐ ĐIỀU SAU: (a) THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC CUNG CẤP HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG; (b) VIỆC SỬA CHỮA HÀNG HOÁ; (c) HOÀN TRẢ CÁC CHI PHÍ THAY THẾ HÀNG HOÁ HOẶC MUA LẠI HÀNG HOÁ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, CÓ LẠI DỊCH VỤ HOẶC CHUYẾN BAY, THEO LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐỐI TÁC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CUNG CẤP CHUYẾN BAY, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP.

Chuyến bay thưởng Dynamic Reward

 1. Các Chuyến bay Dynamic Reward được sử dụng phải tuân theo Điều kiện vận chuyển, các quy tắc về giá vé và các Quy định của chương trình Business Rewards.
 2. Các chuyến bay Dynamic Reward phải được mua bằng Điểm Business Rewards.
 3. Các chuyến bay Dynamic Reward chỉ áp dụng cho các chuyến bay Thưởng đủ điều kiện. Chúng tôi bảo lưu quyền loại trừ một số loại giá vé nhất định khỏi Chuyến bay và Nâng hạng Dynamic Reward. Vé Dynamic Reward không thể được xác nhận hay chuyển nhượng trên một hãng hàng không không phải là Emirates.
 4. Số điểm bạn cần cho một Chuyến bay Dynamic Reward phụ thuộc vào giá vé vào ngày đó và loại giá mà Quản trị viên Chương trình chọn. Đó sẽ không phải là một giá trị cố định. Số Điểm cần thiết cho một Chuyến bay Dynamic Reward sẽ được hiển thị trên trang đặt chỗ khi bạn đăng nhập vào tài khoản Emirates Business Rewards.
 5. Tất cả các chuyến bay Dynamic Reward sẽ được phát hành dưới hình thức vé điện tử và phải chịu thuế, phí, lệ phí thông thường liên quan đến việc đi lại bao gồm (nhưng không giới hạn ở) thuế sân bay khởi hành, lệ phí hải quan, phí nhập cư, phí sân bay, phí khách hàng, phụ phí nhiên liệu, phụ phí bảo hiểm và an ninh cùng tất cả các khoản phí hoặc lệ phí có thể có khác do bất kỳ người hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan nào khác mà bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp. Không thể sử dụng Điểm Business Rewards để thanh toán cho những khoản phí này.
 6. Tất cả các chuyến bay Dynamic Reward phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất vé, hoặc trong thời gian được phép theo quy định của giá vé được lựa chọn.
 7. Không thể nâng hạng các Chuyến bay Dynamic Reward bằng cách sử dụng Dặm Thưởng Skywards.
 8. Trước khi đi đến trong khu vực bay đầu tiên, các chuyến bay Dynamic Reward chỉ có thể bị hủy và được hoàn phí, nếu được phép theo các quy định về giá vé thương mại được lựa chọn, có thể phải trả phí quản lý.
 9. Sau khi chuyến bay đã khởi hành, Emirates sẽ không hoàn trả bất kỳ điểm nào vào Tài khoản của bạn, và sẽ chỉ hoàn trả các khoản thuế và phụ phí, với mức phí quản lý.
 10. Bất kỳ điểm nào được chuyển lại vào Tài khoản của bạn sau khi hoàn trả chuyến bay Dynamic Reward sẽ có ngày hết hạn như ban đầu. Nếu Điểm của bạn hết hạn sau khi mua Chuyến bay Dynamic Reward, nhưng trước khi yêu cầu bồi hoàn lại tiền, thì sẽ không có Điểm nào được chuyển lại vào Tài khoản của bạn. Bất kỳ điểm Business Rewards nào đã hết hạn sẽ không được chuyển lại vào Tài khoản của bạn.
 11. Sau khi chuyến bay Dynamic Reward đến khu vực đầu tiên, các khu vực còn lại có thể phải phụ thuộc vào quy định về giá vé, tính khả dụng của chỗ ngồi và sức chứa của chuyến bay/tuyến bay, cùng các khoản thuế bổ sung và phụ phí có thể áp dụng.
 12. Không được phép thay đổi tên đối với Chuyến bay Dynamic Reward.
 13. Hành khách có trách nhiệm đảm bảo rằng mình có hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khoẻ hợp lệ và tất cả các giấy tờ cần thiết khác khi bay. Việc không có các giấy tờ chính xác đi cùng có thể dẫn đến việc hành khách bị từ chối bay, nhập cảnh vào nước đến hoặc dừng thăm, bị trục xuất hoặc tống giam và trong trường hợp đó, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, tổn thất thiệt hại mà hành khách hoặc chúng tôi (hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi) phải chịu.

Chương trình Nâng hạng Dynamic Reward

 1. Tất cả các hồ sơ đặt chỗ phải có mã hội viên Business Rewards để đủ điều kiện Nâng hạng Dynamic Reward.
 2. Chương trình Nâng hạng Dynamic Reward chỉ có trên các chuyến bay được Thưởng Hợp Lệ Chúng tôi bảo lưu quyền loại trừ các loại giá vé nhất định cho Chương trình Nâng hạng Dynamic Reward. Một vé hưởng chương trình Nâng hạng Dynamic Reward không thể được xác nhận hoặc chuyển giao cho một hãng vận chuyển ngoài Emirates. Tất cả các quy tắc về vé và giá vé áp dụng cho vé ban đầu phải được tuân thủ mọi lúc.
 3. Bảng này cho thấy tiêu chí đủ điều kiện cho một chương trình Nâng hạng Dynamic Reward:
  Khoang máy baySpecialSaverFlexFlex plus
  Hạng Phổ Thông lên Hạng Thương Gia hoặc Hạng NhấtKhông được phépChỉ được phép trong vòng 48 giờ bayĐược phép vào bất kỳ lúc nàoĐược phép vào bất kỳ lúc nào
  Hạng Thương Gia lên Hạng NhấtKhông được phép Được phép vào bất kỳ lúc nàoĐược phép vào bất kỳ lúc nàoĐược phép vào bất kỳ lúc nào
 4. Việc Nâng hạng Dynamic Reward phải được đặt trước ít nhất sáu giờ trước khi khởi hành và chỉ có yêu cầu Nâng hạng Dynamic Reward được đặt trước hơn 48 giờ mới có thể hưởng các dịch vụ Xe đưa đón, yêu cầu về chỗ ngồi hoặc dịch vụ bữa ăn đặc biệt.
 5. Một số loại vé giảm giá, vé AD/ID, vé cho nhân viên và vé giảm giá không được hưởng chương trình Nâng hạng Dynamic Reward bằng cách sử dụng điểm thưởng Business Reward.
 6. Các vé Dynamic Reward ở Hạng Phổ Thông có thể được nâng hạng lên hạng Thương Gia hoặc Hạng Nhất bằng Điểm thưởng Business Reward miễn là vé cho Chuyến bay Dynamic Reward nằm trong các loại giá vé Flex Plus, Flex hoặc Saver.
 7. Chương trình Nâng hạng Dynamic Reward phải được đăng ký trực tuyến bởi Quản trị viên Chương trình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Business Rewards và nhấp vào biểu tượng "Nâng hạng" trong thẻ Đặt chỗ.
 8. Tất cả các Nâng hạng Dynamic Reward đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của hạng đặt chỗ và không thể được đảm bảo.
 9. Nâng hạng Dynamic Reward có thể phải chịu phí quản lý, thuế bổ sung và/hoặc phụ phí phải trả tại thời điểm đặt chỗ bằng tất cả các phương thức thanh toán có sẵn trên emirates.com. Điểm Business Reward không thể được sử dụng để thanh toán các khoản phí này.
 10. Nếu có nhiều hơn một hành khách đi du lịch so với lần đặt chỗ ban đầu, bất kỳ yêu cầu mua Nâng hạng Dynamic Reward nào cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các hành khách trong lần đặt chỗ đó và Điểm Business Reward cũng sẽ được ghi nhận tương ứng.
 11. Chương trình Nâng hạng Dynamic Reward được cho phép nâng hạng từ Hạng Phổ Thông lên Hạng Thương Gia , hoặc từ Hạng Phổ Thông lên Hạng Nhất hoặc từ Hạng Thương Gia lên Hạng Nhất, tùy thuộc vào cấu hình của máy bay, và tình trạng sẵn có của chỗ ngồi được thưởng trong hạng khoang cao hơn.
 12. Sau khi Nâng hạng Dynamic Reward đã được xử lý, bạn được hưởng hành lý miễn cước, dịch vụ làm thủ tục lên máy bay và phòng chờ áp dụng cho hạng cao hơn.
 13. Sau khi Nâng hạng Dynamic Reward đã được xử lý, nếu có xảy ra bất kỳ thay đổi nào về ngày bay sau đó, việc sử dụng nâng hạng phần thưởng sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và sức chứa của chuyến bay mới. Các loại thuế và phụ phí bổ sung có thể được áp dụng. Bạn phải liên hệ với Phòng vé của Emirates hoặc Trung tâm Liên lạc Emirates để bàn bạc và xử lý mọi thay đổi. Nếu không có nâng hạng phần thưởng nào trên chuyến bay mới, Điểm Business Reward hiện hành sẽ được tính lại vào Tài khoản của Bạn cùng với việc hoàn lại bất kỳ khoản thuế và phụ thu nào.
 14. Việc Nâng hạng Dynamic Reward có thể bị hủy trước khi bay trong khu vực đầu tiên trong Vé của Bạn. Bạn nên hiểu rằng bất kỳ sự hủy bỏ nào của Bạn cũng sẽ phải chịu phí quản lý theo quy định giá cước áp dụng cho vé nâng hạng. Điểm Business Reward áp dụng sẽ được tính lại vào Tài khoản của Bạn, cùng với việc hoàn lại bất kỳ khoản thuế và phụ phí nào chưa sử dụng, tuy nhiên Điểm thưởng hết hạn sẽ không được ghi lại vào Tài khoản. Điểm Business Reward sẽ không được hoàn lại vào Tài khoản của Bạn cho bất kỳ chuyến bay nâng hạng nào được đặt trước mà hành khách không bay.

Đối tác

 1. Một Hội viên có thể nhận Điểm Business Rewards khi sử dụng các dịch vụ đủ điều kiện của Đối tác trong hoặc sau ngày gia nhập của Hội viên và sau ngày tham gia của Đối tác.
 2. Bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước cho các Hội viên, chúng tôi có thể thu hồi, giới hạn, sửa đổi hoặc huỷ bỏ bất kỳ phần thưởng hoặc Điểm Thưởng nào do Đối tác cung cấp. Trách nhiệm của Hội viên là phải xác minh tính hợp lệ để tích lũy và đổi Điểm Thưởng với Đối tác.
 3. Khi một Hội viên lựa chọn dịch vụ và/hàng hoá từ Đối tác hợp đồng cho các dịch vụ và/hoặc hàng hoá đó được thực hiện giữa Hội viên và Đối tác. Theo đó, các điều khoản và điều kiện của Đối tác sẽ được áp dụng để mua hàng hoá và/hoặc dịch vụ do Hội viên lựa chọn. Một số điều khoản và điều kiện này được đề cập trên trang web của Emirates nhưng Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng Hội viên nên đọc các điều khoản và điều kiện và kiểm tra với Đối tác trước khi lựa chọn hàng hóa và /hoặc dịch vụ. Bằng cách chấp nhận đề nghị của Đối tác, Hội viên sẽ đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện mua hàng do Đối tác áp dụng, bao gồm việc thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn (nếu có) và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế về đặt chỗ, tính sẵn có, hủy bỏ và hoàn lại tiền đối với dịch vụ và/hoặc hàng hoá. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các phần thưởng do các đối tác cung cấp liên quan đến việc đối tác từ chối cung cấp phần thưởng cho Hội viên đó. Các quyền, nếu có, mà Hội viên có thể có liên quan đến phần thưởng, chỉ chống lại Đối tác cung cấp phần thưởng đó. Theo điều khoản này, tất cả các phần thưởng được cung cấp cho một Hội viên sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Đối tác về cung cấp phần thưởng.

Quyền riêng tư

 1. Liên quan đến Chương trình, Emirates thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của (các) Quản trị viên Chương trình, Khách du lịch, Nhân viên và những người khác sử dụng dịch vụ đã mua bằng Điểm thưởng Business Rewards theo Chính sách về quyền riêng tư. Chính sách về Quyền riêng tư chứa thông tin về thông tin cá nhân mà Emirates thu thập, thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào và thông tin được tiết lộ cho ai và vì mục đích gì. Chính sách này cũng bao gồm thông tin về cách Hội viên có thể rút lại sự chấp thuận khi phù hợp và cách cá nhân có thể liên lạc với Emirates để quản lý quyền riêng tư của mình.
 2. Quản trị viên Chương trình và Nhân viên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tất cả (các) Quản trị viên Chương trình, Khách du lịch hoặc những người khác sử dụng dịch vụ đã mua bằng Điểm thưởng Business Rewards về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Emirates và Chính sách về Quyền riêng tư trước khi cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào thông tin cá nhân.
 3. Khi đặt chỗ thay mặt cho (các) Khách du lịch hoặc bất kỳ người nào khác, chúng tôi có thể dựa vào thẩm quyền của (các) Quản trị viên Chương trình và Nhân viên.
 4. Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với Hội viên cho mục đích kiểm toán.
 5. Các cá nhân có thể có các quyền hợp pháp để quản lý quyền riêng tư. Trong trường hợp một cá nhân yêu cầu xóa thông tin cá nhân, chúng tôi có thể giữ lại một lượng thông tin cá nhân hạn chế chỉ cho mục đích kiểm toán và pháp lý.

Chấm dứt

 1. (Các) Quản trị viên Chương trình có thể chấm dứt Tư cách Hội viên của Tổ chức từ chương trình Emirates Business Rewards.
 2. Tài khoản có thể được chấm dứt bằng cách đăng nhập vào Emirates Business Rewards và chọn "Xoá Tài khoản Emirates Business Rewards" từ thẻ Tài khoản.
 3. Việc chấm dứt Tài khoản của (các) Quản trị viên Chương trình sẽ dẫn đến việc mất các Điểm Thưởng Business Rewards hiện tại và do đó Tổ chức sẽ không còn có thể sử dụng các Điểm Thưởng này để đổi thưởng.
 4. Việc chấm dứt không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ liên tục mà Tổ chức có thể có trong các điều kiện này.
 5. Emirates bảo toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền tích lũy hoặc đổi Điểm Thưởng hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho (các) Quản trị viên chương trình và Khách Du lịch qua email đã đăng ký của họ về việc đình chỉ hoặc chấm dứt.
 6. Cung cấp thông tin giả mạo cho Emirates sẽ dẫn tới việc chấm dứt Tài khoản.
 7. Hồ sơ chưa đầy đủ, bao gồm số giấy phép thương mại hoặc tương đương và bản sao giấy phép hoặc tương đương bị thiếu, có thể dẫn đến việc tạm ngưng Tài khoản. Tài khoản có thể được kích hoạt lại theo quyết định của chúng tôi khi thông tin còn thiếu đã được cung cấp.
 8. Bất kỳ loại lạm dụng hoặc hành động nào vi phạm chính sách Chương trình hoặc các Điều kiện này sẽ dẫn tới việc chấm dứt Tài khoản. Điều này bao gồm việc lạm dụng một phần, nhưng không giới hạn, (các) Quản trị viên chương trình, Khách du lịch hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc tư cách pháp nhân nào liên quan đến Tài khoản.
 9. (Các) Quản trị viên Chương trình có thể được liên lạc bởi Emirates để xác thực hoặc cung cấp thêm thông tin về một chủ đề cụ thể. Việc không cung cấp thông tin bắt buộc có thể dẫn tới việc tạm ngưngn hoặc chấm dứt Tài khoản.
 10. Nếu Tài Khoản của Bạn không ghi lại bất cứ hoạt động tích luỹ hay đổi thưởng nào trong 24 tháng liên tục, nó sẽ bị chấm dứt và mọi Điểm Thưởng không sử dụng sẽ bị mất.

Giới hạn Trách nhiệm & Bồi thường

 1. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EMIRATES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, DÙ LÀ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ VIỆC CHẤM DỨT HOẶC THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH EMIRATES BUSINESS REWARDS HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ, LỢI ÍCH HAY THOẢ THUẬN ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO MỘT NGƯỜI BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC HỘI VIÊN, (CÁC) QUẢN TRỊ VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HOẶC KHÁCH DU LỊCH NHƯ MỘT KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH EMIRATES BUSINESS REWARDS.
 2. Emirates Business Rewards có quyền loại bỏ một Hội viên khỏi việc tham gia chương trình Emirates Business Rewards, huỷ bỏ tất cả các Điểm Business Rewards đã tích lũy trước đó và tìm kiếm sự bồi thường cho việc sử dụng các sản phẩm và /hoặc dịch vụ mua bằng Điểm Thưởng nếu có, theo phán quyết của riêng Emirates, (các) Quản trị viên Chương trình, Khách Du lịch hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng một sản phẩm và /hoặc dịch vụ mua với Điểm Thưởng, đã có hành vi sai trái cố ý hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào về chương trình Emirates Business Rewards, bao gồm , nhưng không giới hạn ở việc mua, bán hoặc lạm dụng các Điểm Thưởng hoặc mua, bán hoặc lạm dụng các quyền lợi đổi thưởng.
 3. Một số dịch vụ được cung cấp cho các Hội viên được điều hành bởi các bên thứ ba như Nhà cung cấp và Đối tác Tất cả các Hội viên hưởng các dịch vụ này sẽ tham gia vào mối quan hệ pháp lý với Nhà cung cấp hoặc Đối tác. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EMIRATES KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HỘI VIÊN HOẶC PHÁP NHÂN HOẶC CÁ NHÂN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SƠ SUẤT, HÀNH VI SAI TRÁI, DỊCH VỤ KÉM HOẶC VI PHẠM NGHĨA VỤ KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO HOẶC THAY MẶT NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐỐI TÁC PHÁT SINH TỪ QUAN HỆ PHÁP LÝ ĐÓ VỚI NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐỐI TÁC.
 4. Thông tin được công bố trên Trang Web hoặc có thể không đầy đủ hoặc bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc truy cập vào Trang Web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, sai sót, thiếu sót hay mất mát thông tin truyền tải, hoặc không có virus nào được truyền trên Trang Web. Chúng tôi không tuyên bố về tính phù hợp của thông tin, sản phẩm và dịch vụ có trên trang web đối với bất kỳ mục đích nào. Tất cả các thông tin, sản phẩm và dịch vụ như vậy được cung cấp "theo nguyên trạng" mà không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi xin từ chối mọi đảm bảo và điều kiện liên quan đến thông tin, sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý và điều kiện thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm
 5. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ HOẶC BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC VỚI SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CHO BẤT KỲ THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ CÁC DỊCH VỤ THU ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY KHÔNG.
 6. Trang web có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành. Các siêu liên kết này được cung cấp chỉ để bạn tham khảo và việc bạn sử dụng các trang web này có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được đăng trên đó. Việc đưa các siêu liên kết đến các trang web như vậy không thể hiện bất kỳ sự chứng thực nào của tài liệu trên các trang web đó và chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm về nội dung của chúng. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC DỰA VÀO THÔNG TIN CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.
 7. Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng tôi, Nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi, và giữ cho họ không bị liên can đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (kể cả các chi phí pháp lý) có thể phát sinh từ các đệ trình của bạn thông qua Trang Web, từ việc sử dụng tài liệu Trang web, vi phạm các Điều kiện này, hoặc từ bất kỳ hành vi nào như vậy phát sinh thông qua việc sử dụng Trang web của bạn. Emirates Skywards có quyền, theo ý riêng của mình, từ chối cho phép truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó mà không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý.
 8. THEO LUẬT PHÁP QUỐC TẾ ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐI DU LỊCH TRÊN VÉ THƯỞNG TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN VÀ CÁC TÀI LIỆU DU LỊCH.

Khác

 1. Việc sử dụng Tư cách Hội viên của Tổ chức sau khi có những điều chỉnh và biến đổi trong các điều kiện này sẽ được xem như là Tổ chức chấp nhận những điều chỉnh và biến đổi đó.
 2. Bất kỳ thông báo nào được gửi cho Tổ chức theo Các Điều kiện này sẽ được coi là đã được ban hành nếu gửi bằng Bưu điện trả trước cho Tổ chức theo địa chỉ do Tổ chức cung cấp vì mục đích của chương trình Emirates Business Rewards.
 3. Các Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu vương Quốc Dubai và bất kỳ thủ tục tố tụng nào liên quan đến Emirates Business Rewards phải được đưa ra trong phạm vi quyền hạn đó. Tư cách Hội viên, kể cả hội đủ điều kiện nhận Tư cách Hội viên và bất kỳ Điểm thưởng Business Rewards và đổi thưởng nào, đều phải tuân theo các luật và quy định hiện hành, bao gồm tất cả các nghị quyết áp dụng của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.
 4. Emirates Business Rewards không hoạt động (hoặc sẽ ngừng hoạt động) trong phạm vi quyền hạn mà luật pháp hoặc hướng dẫn của chính phủ cấm (hoặc sẽ bị cấm).
 5. Chúng tôi đã hết sức cẩn trọng để đảm bảo rằng tất cả thông tin có trong Điều kiện này và trong bất kỳ ấn phẩm và quảng cáo nào liên quan đến Emirates Business Reward là chính xác, nhưng Emirates sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin nào, dù là bằng văn bản hay bằng lời nói.
 6. Bất kỳ phần nào của các Điều kiện này không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào sẽ được xem xét có khả năng bị cắt để không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều kiện này bằng bất cứ cách nào. Emirates sẽ không bị yêu cầu cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện theo các Điều kiện này nếu làm như vậy là trái với pháp luật.
 7. Các cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn (các) Quản trị viên chương trình và /hoặc Khách Du lịch có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu khi làm thủ tục để có thể xác định danh tính của người đó và mối liên hệ của họ với Tư cách Hội viên của Tổ chức trong chương trình Emirates Business Rewards. Nếu một người không tuân thủ yêu cầu này, Emirates Business Rewards có quyền từ chối vận chuyển.
 8. Các liên kết ở dưới cùng của trang này là Các Điều khoản và Điều kiệnChính sách về Quyền riêng tư được kết hợp dưới đây để tham khảo.
 9. Nếu bạn muốn khiếu nại về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Khách hàng của Emirates thông qua email gửi tới customer.affairs@emirates.com
 10. Đăng ký bản quyền © Emirates 2020. Bảo lưu mọi quyền.