Skip to the main contentThông tin về khả năng tiếp cận

Các quy định và thông báo

Thông báo về việc Từ chối cho hành khách lên chuyến bay

Bị từ chối lên máy bay đối với các chuyến bay khởi hành từ các sân bay ở EU

Thông báo này là bắt buộc theo Quy định EC 261/2004 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Liên minh Châu Âu ngày 11 tháng 2 năm 2004 và thông báo cho bạn về các quyền của bạn nếu bạn bị từ chối cho lên máy bay.

Trường hợp ngoại lệ là trường hợp có thể không có đủ chỗ trên chuyến bay cho tất cả những hành khách có xác nhận đặt chỗ được xếp chỗ. Nếu tình huống như vậy xảy ra đối với chuyến bay của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng tránh mọi trường hợp phải từ chối cho bạn lên máy bay trái với ý muốn của bạn bằng cách cung cấp cho bạn và tất cả những hành khách tương tự khác cơ hội tình nguyện từ bỏ một hoặc nhiều đơn đặt chỗ đã xác nhận để đổi lấy các quyền lợi mà hai bên đã thỏa thuận.

Trường hợp không có hành khách nào tình nguyện, chúng tôi có thể cần phải từ chối cho bạn lên máy bay trái với ý muốn của bạn. Nếu bạn là trẻ em không có người đi kèm hoặc người bị suy giảm khả năng vận động hoặc người đi cùng với người bị suy giảm khả năng vận động, chúng tôi sẽ không từ chối cho bạn lên máy bay trừ trường hợp không tránh được.

Tiêu chí đủ điều kiện

Bạn sẽ được hưởng dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có như mô tả dưới đây nếu:

 • bạn bị từ chối cho lên máy bay theo diện không tự nguyện;
 • chuyến bay của bạn được lên kế hoạch khởi hành từ một sân bay ở EU;
 • chuyến bay được chúng tôi lên kế hoạch khai thác;
 • bạn giữ đơn đặt chỗ đã xác nhận cho chuyến bay;
 • bạn đã đáp ứng thời hạn đăng ký áp dụng cho chuyến bay;
 • bạn không đi theo diện miễn phí hoặc với giá vé được giảm không được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho công chúng; và
 • bạn không hoặc sẽ không bị từ chối cho lên chuyến bay vì lý do áp dụng các điều kiện vận chuyển của chúng tôi hoặc vì các lý do hợp lý khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, lý do sức khỏe, an toàn hoặc an ninh, hoặc giấy tờ thông hành không đầy đủ.

Theo các mục đích của thông báo này, chuyến đi theo chương trình khách hàng thường xuyên hoặc như một phần của kỳ nghỉ trọn gói sẽ không được coi là chuyến đi miễn phí.

Dịch vụ Hỗ trợ và Quyền lợi sẵn có

Nếu bạn đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

Chọn lại tuyến bay/Bồi hoàn

Nếu bạn bị từ chối lên máy bay trên cơ sở tự nguyện hoặc không tự nguyện, bạn có thể chọn một trong ba lựa chọn sau:

 • Lựa chọn 1 - chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền vé đã thanh toán cho vé của bạn đối với phần dịch vụ vận chuyển chưa sử dụng và đối với những phần dịch vụ vận chuyển đã sử dụng nếu do hậu quả của việc bị từ chối cho lên máy bay, chuyến bay mà bạn bị từ chối cho lên máy bay không còn phục vụ bất kỳ mục đích nào liên quan đến kế hoạch đi lại ban đầu của bạn và, nếu thích hợp, chúng tôi sẽ đưa bạn đến điểm khởi hành đầu tiên trong hợp đồng vận chuyển của bạn trên chuyến bay sớm nhất với chỗ trống phù hợp; hoặc
 • Lựa chọn 2 - chúng tôi sẽ chọn lại tuyến bay cho bạn trong các điều kiện vận chuyển tương đương trong thời gian sớm nhất đến sân bay điểm đến cuối cùng của bạn (hoặc đến một sân bay khác có phục vụ trong cùng một thị trấn, thành phố hoặc khu vực, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện di chuyển trên mặt đất đến sân bay điểm đến cuối cùng hoặc một sân bay khác gần điểm đến đã được thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn); hoặc
 • Lựa chọn 3 - chúng tôi sẽ chọn lại tuyến bay cho bạn theo các điều kiện vận chuyển tương đương vào một ngày sau đó khi thuận tiện cho bạn, tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống phù hợp, đến sân bay điểm đến cuối cùng của bạn (hoặc đến một sân bay khác có phục vụ trong cùng một thị trấn, thành phố hoặc khu vực, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện di chuyển trên mặt đất đến sân bay điểm đến cuối cùng của bạn hoặc một sân bay khác gần điểm đến đã được thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn).

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn thực hiện Lựa chọn 1 hoặc 3 ở trên, bạn sẽ ngưng nhận được bất kỳ quyền nào đối với dịch vụ Hỗ trợ sẵn có kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo đó.

Khoản bồi hoàn như đã đề cập trong Lựa chọn 1 ở trên sẽ được xử lý trong vòng bảy ngày. Thanh toán phụ thuộc vào việc hoàn thành tất cả các thủ tục hợp lý cần thiết, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc xác định thỏa đáng đối với bên được bồi hoàn và trả lại vé/phiếu thưởng chưa sử dụng.

Quyền được bồi hoàn cũng sẽ được áp dụng nếu chuyến bay của bạn là một phần của gói dịch vụ, ngoại trừ trường hợp quyền đó phát sinh theo Chỉ thị 90/314/EC.

Dịch vụ hỗ trợ sẵn có

Nếu bạn bị từ chối cho lên máy bay theo diện không tự nguyên, bạn sẽ có quyền:

 • Nhận các bữa ăn và đồ uống tương ứng hợp lý với thời gian chờ đợi cùng với hai cuộc điện thoại, telex, fax hoặc email.
 • Chỗ ở, nếu thời gian lưu trú là một hoặc nhiều đêm, hoặc thời gian lưu trú kéo dài thêm so với dự định của bạn, trở nên cần thiết khi thời gian khởi hành dự kiến hợp lý của chuyến bay mới muộn hơn một ngày hoặc lâu hơn so với ngày khởi hành dự kiến của chuyến bay bị hủy của bạn, bạn sẽ được ở tại khách sạn và được cung cấp dịch vụ vận chuyển trên mặt đất giữa sân bay và chỗ ở đó.

Các hỗ trợ được mô tả ở trên được cung cấp miễn phí. Bạn sẽ chỉ được hưởng sự hỗ trợ đó trong phạm vi mà chúng tôi dự kiến một cách hợp lý rằng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sẽ không gây ra sự chậm trễ.

Bồi thường

Nếu bạn bị từ chối cho lên máy bay theo diện không tự nguyện, bạn có thể được bồi thường.

Mức bồi thường được quy định như sau:

 • 250 EUR đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống;
 • 400 EUR đối với các chuyến bay trong EU trên 1500 km và đối với tất cả các chuyến bay khác từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • 600 EUR đối với tất cả các chuyến bay khác.

Khoản bồi thường sẽ giảm 50% nếu bất kỳ việc chọn lại tuyến bay nào đến điểm đến cuối cùng của bạn có thời gian đến dự kiến không vượt quá thời gian đến dự kiến của chuyến bay ban đầu:

 • Hai giờ đối với các chuyến bay từ 1500 km trở xuống;
 • Ba giờ đối với tất cả các chuyến bay trong EU trên 1500 km và đối với tất cả các chuyến bay khác từ 1500 km đến 3500 km; hoặc
 • Bốn giờ đối với tất cả các chuyến bay khác.

Hạ hạng bay

Cho dù do bị từ chối cho lên máy bay hay vì bất kỳ lý do nào khác, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, việc thay thế máy bay có khoang hành khách nhỏ hơn, nếu bạn được xếp vào hạng bay thấp hơn hạng của vé đã mua khi bạn đang được chọn lại tuyến bay, bạn sẽ được bồi hoàn như sau:

 • 50% giá vé áp dụng cho chặng bay từ 1.500 km đến 3.500 km; hoặc
 • 75% giá vé được áp dụng cho các chặng bay trên 3.500 km

cho một phần hoặc các phần của hành trình mà bạn được xếp vào hạng bay thấp hơn đó. 

Quy định chung

Mỗi quốc gia thành viên EU đã chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định EC 261/2004(Mở trang web bên ngoài trong một tab mới). Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các cơ quan có liên quan trong một thông báo riêng.

Thông báo này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền bổ sung nào theo hợp đồng.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng quan hệ khách hàng của chúng tôi thông qua trang web www.emirates.com/feedback của chúng tôi để đưa ra yêu cầu bồi thường.

Hoặc gửi email tới: customer.affairs@emirates.com

Để xem các tệp PDF, bạn cần cài Adobe Acrobat Reader.
Tải Acrobat Reader