Mô hình kinh doanh của chúng tôi

Minh bạch tài chính

Minh bạch tài chính

Xem báo cáo thường niên đã kiểm toán đầy đủ của chúng tôi

Báo cáo thường niên đã kiểm toán đầy đủ của chúng tôi được soạn thảo theo các Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Theo chính sách minh bạch tài chính của chúng tôi, trên trang web của mình chúng tôi công bố các báo cáo thường niên kể từ năm tài chính 1993-1994 – cho thấy hoạt động kinh doanh thành công của chúng tôi và 31 năm liên tiếp đạt lợi nhuận không phải do trợ cấp, giảm giá nhiên liệu hoặc bất kỳ hỗ trợ tài chính nào khác từ Chính phủ Dubai.

Báo cáo thường niên của Tập đoàn Emirates năm 2018-2019 - Tải xuống tệp PDF (14,3 MB)(Mở tệp PDF trong một cửa sổ mới)

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF

 • Xem PDF