Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Programmaregels Emirates Skywards

Het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards ('Emirates Skywards') wordt uitgevoerd door Emirates. De Emirates Skywards-website (de 'Website') en de Emirates App (de 'App') worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards zolang het lid deze Algemene Voorwaarden accepteert. Als u de Website of de Emirates App opent en gebruikt, stemt u in met alle dergelijke Algemene Voorwaarden.

LEES DEZE PROGRAMMAREGELS ZORGVULDIG DOOR OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BASIS WAAROP VOORDELEN EN REWARDS KUNNEN WORDEN VERDIEND, TOEGEWEZEN, GEWIJZIGD OF GEANNULEERD.

1. Definities en interpretatie

 1. In deze programmaregels:
  • Met Account wordt het account bedoeld waar de mijlen van een lid afgehaald/gespaard worden;
  • Basismijlen zijn de mijlen die een lid verdient voor (een) in aanmerking komende vlucht(en) in Economy Class wanneer hij/zij deze tegen een Skywards Flex Plus-tarief koopt tussen twee Skywards-zones;
  • Een Cash+Miles-ticket is een ticket voor een Emirates-of flydubai-vlucht dat gekocht kan worden met een combinatie van contant geld en Skywards mijlen, onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 13 van deze programmaregels;
  • Een Classic Reward is een Classic Saver Reward of Classic Flex Reward of Classic Flex Plus Reward;
  • Een Classic Saver Reward is een rewardticket, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Saver Reward van toepassing zijn;
  • Classic Flex of Flex Plus Reward zijn rewardtickets, volledig of gedeeltelijk betaald met Skywards mijlen, waarop de regels en beperkingen van de Classic Flex of Flex Plus Reward van toepassing zijn;
  • Een codeshare-vlucht is een vlucht waarvoor een code of het nummer van een bepaalde luchtvaartmaatschappij op het ticket staat vermeld, maar waarvoor een toestel van een andere luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt;
  • De coördinatieovereenkomst is de overkoepelende coördinatieovereenkomst tussen Emirates en Qantas gedateerd op 6 september 2012 (zoals deze van tijd tot tijd wordt gewijzigd of aangepast);
  • Emirates staat voor Emirates, een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van het (gewijzigde) decreet nr. 2 uit 1985;
  • De Emirates App is de applicatie van Emirates die beschikbaar is op iPad, iPhone, Apple Watch en op Android-telefoons;
  • Emirates-vluchten staan voor elke vlucht verkocht en uitgevoerd door Emirates;
  • Het Emirates-contactcentrum is elk contactcentrum voor leden dat is gevestigd in Dubai, Mumbai, Karachi, Manchester, Melbourne, New York, Guangzhou en Boedapest en dat over de contactgegevens beschikt die gepubliceerd zijn door Emirates Skywards;
  • De Emirates Qantas-alliantie is de alliantie op grond waarvan Emirates en Qantas samenwerken met betrekking tot de verschillende aspecten van hun respectievelijke commerciële bedrijven, zoals beoogd door de coördinatieovereenkomst;
  • Emirates Skywards is, naargelang de context, het loyaliteitsprogramma dat Emirates beheert voor eigen rekening, of de naam die aan het frequent flyer-programma is toegekend. Emirates Skywards is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Emirates;
  • flydubai staat voor Dubai Aviation Corporation (handelend als ‘flydubai’), een onderneming opgericht door wet nr. (11) van 2008;
  • flydubai App staat voor de applicatie van flydubai die op iPad en iPhone beschikbaar is;
  • flydubai-klantencentrum staat voor elk van de contactcentra voor klanten van flydubai in de VAE, Rusland, Pakistan en Saoedi-Arabië met de contactgegevens die worden gepubliceerd door flydubai;
  • flydubai-vluchten staat voor elke vlucht die wordt verkocht en uitgevoerd door flydubai;
  • flydubai-website betekent flydubai.com;
  • Verloren geraakte mijlen zijn de mijlenbalans die door Emirates wordt teruggetrokken van het account vanwege een annulering van een lidmaatschap;
  • Mijn Familie staat voor het programma dat is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.
  • Gezinshoofd staat voor een persoon zoals deze is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.
  • Familielid staat voor een persoon zoals deze is gedefinieerd in clausule 16 van de programmaregels.
  • Een Flex- of Flex Plus-tarief is een verkooptarief van Emirates zonder korting dat niet valt onder de tariefbeperkingen van Special of Saver;
  • Directe upgrade is een upgradereward waar bij de incheckbalie of aan boord van het vliegtuig gebruik van kan worden gemaakt;
  • Een lid is een persoon die een lidmaatschap heeft aangevraagd voor het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards en hiervoor een lidmaatschapsnummer heeft ontvangen;
  • Lidmaatschapsniveau is een niveau van lidmaatschap voor het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards;
  • Mijlen zijn de punten die een lid heeft verzameld op basis van het loyaliteitsprogramma van Emirates Skywards, gebaseerd op het gebruik van kwalificerende goederen en services. Tenzij anders vermeld, omvat dit begrip zowel Skywards mijlen als niveaumijlen;
  • De Miles Calculator is de calculator op de Website waarmee berekend wordt hoeveel mijlen bijgeschreven worden op het account van een lid wanneer hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt; of het aantal mijlen dat moet worden ingewisseld voor een Rewardticket van een Emirates-vlucht;
  • Operationele datum is 31 maart 2013;
  • Een partner een leverancier of dienstverlener die periodiek deelneemt aan Emirates Skywards, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en resorts, financiële ondernemingen, dienstverleners op het gebied van recreatie en lifestyle, en autoverhuurbedrijven;
  • De persoonlijke gegevensbonus zijn de mijlen die kunnen worden toegekend aan een lid dat periodiek zijn of haar persoonsgegevens bijwerkt op verzoek van Emirates Skywards;
  • Qantas staat voor Qantas Airways Limited;
  • Qantas Group staat voor Qantas en haar dochterondernemingen van tijd tot tijd;
  • De beëindigingsdatum van Qantas is de datum waarop het samenwerkingsverband tussen Emirates en Qantas wordt beëindigd;
  • In aanmerking komende vlucht(en) betekent/betekenen (een) vlucht(en) met Emirates, of codeshare vlucht(en) verkocht door Emirates of flydubai, maar uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, tussen de locatie van vertrek en aankomst van de heen- en/of terugvlucht;
  • Relevant lid staat voor een lid:
    • waarvan het lidmaatschap is begonnen op of na de exploitatiedatum; en
    • dat meer dan acht sectoren heeft gevlogen met vluchten uitgevoerd door Qantas sinds de exploitatiedatum;
  • Reward staat voor bepaalde goederen of services die verstrekt of verleend worden door Emirates Skywards of een partner in ruil voor Skywards mijlen;
  • Skywards Skysurfers staat voor de exclusieve Emirates Skywards-club bestemd voor jonge leden tussen 2 en 17 jaar;
  • Skywards mijlen zijn de mijlen die een lid verdient als hij of zij een in aanmerking komende vlucht boekt of in aanmerking komende goederen en services koopt van een partner die voor rewards kunnen worden ingewisseld op grond van de Emirates Skywards-programmaregels;
  • Special of Saver zijn beide een Emirates-tarief waarop alle geschiktheidsbeperkingen van toepassing zijn voor de aankoop en/of beperkte beschikbaarheid van zitplaatsen, verkoopperiode ('aankoop verplicht voor'-datum), beperkende voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot wijzigingskosten; min./max. verblijf; vluchtbeperkingen of vroegboekkorting), en alle tarieven die worden aangeboden door andere luchtvaartmaatschappijen op trajecten waar gedeeltelijk op wordt gevlogen door Emirates;
  • Niveaubonus staat voor extra Skywards mijlen die zijn opgespaard door Platinum-, Gold- en Silver-leden, die verworven zijn voor (een) boeking(en) van (een) in aanmerking komende vlucht(en);
  • Niveaumijlen zijn de mijlen die zijn verzameld voor de kwalificatie van een lidmaatschapsniveau, d.w.z. een mijl die verworven is voor de boeking van een in aanmerking komende vlucht;
  • Upgrade Reward staat voor het inwisselen van Skywards mijlen om te reizen in een hogere klasse dan is weergegeven op het vliegticket van Emirates, en
  • Website is de website van Emirates Skywards op emirates.com.
 2. In deze programmaregels, tenzij anders is aangegeven:
  • Bevat een verwijzing naar het enkelvoud een verwijzing naar het meervoud, en vice versa;
  • Bevat een verwijzing naar een geslacht een verwijzing naar het tegenovergestelde geslacht;
  • Omvat een verwijzing naar een partij een verwijzing naar haar geautoriseerde medewerkers; en
  • zijn titels uitsluitend gemakshalve ingevoegd ter referentie.

2. Lidmaatschap

 1. Elke persoon die minimaal 2 jaar oud is, kan een Emirates Skywards-lidmaatschap aanvragen. Een vennootschap, bedrijf, partnerschap of andere entiteit komt niet in aanmerking voor een lidmaatschap.
 2. Een aanvrager voor een lidmaatschap moet alle vereiste informatie op het lidmaatschapsaanvraagformulier van Emirates Skywards invullen. Aanvragen van leden onder de 18 jaar moeten worden ondertekend door een ouder of voogd. Emirates Skywards kan elke aanvraag voor een lidmaatschap geheel naar eigen inzicht afwijzen.
 3. Emirates Skywards verstrekt een permanent digitaal lidmaatschapsnummer aan een lid, waar zijn of haar mijlen worden opgespaard. Een lid krijgt na inschrijving via de Emirates App toegang tot de digitale lidmaatschapskaart. Een lid kan zijn of haar lidmaatschapsnummer vermelden of presenteren via de Emirates App, mobiele website, e-mail of als opgeslagen afbeelding op een draagbaar apparaat tijdens een reis op een in aanmerking komende vlucht en op het moment van betalen voor andere in aanmerking komende goederen of services. De digitale lidmaatschapskaart is beschikbaar voor alle Emirates Skywards-leden. De digitale lidmaatschapskaart biedt leden dezelfde voordelen die ze voorheen ontvingen voor de fysieke kaart. Op de digitale lidmaatschapskaart kan een vervaldatum zijn aangegeven, en indien dit het geval is, kan de kaart alleen tot die vervaldatum worden gebruikt. De digitale lidmaatschapskaart bevat ook een geldigheidsdatum voor het lidmaatschapsniveau van een lid. De digitale lidmaatschapskaart kan alleen worden gebruikt door het lid zoals vermeld op die kaart. De naam van een lid moet worden ingevoerd in het Nederlands zoals vermeld in het paspoort van een lid. Een digitale lidmaatschapskaart is geen creditcard en wordt alleen gebruikt ter identificatie. Een digitale lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar en blijft permanent het eigendom van de verstrekker.
 4. Leden mogen hun lidmaatschap in het Emirates Skywards-loyaliteitsprogramma niet misbruiken, onder meer door:
  • Deelname aan illegale of frauduleuze activiteiten; of
  • Het verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden of aanprijzen om te verkopen, toewijzen, overbrengen of verwerven van enige rewards, mijlen of andere voordelen aan leden op grond van het Emirates Skywards-programma of mijlen, anders dan in overeenstemming met de programmaregels.
  • In het geval van schending van de programmaregels door een lid, inclusief schending van dit artikel 2.4, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om het lidmaatschap in overeenstemming met artikel 21.2 te beëindigen. Gespaarde mijlen die in het account van een lid niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, worden als verloren beschouwd.
 5. Een lid kan te allen tijde zijn of haar lidmaatschap annuleren door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter.
 6. Emirates Skywards kan geheel naar eigen inzicht een lidmaatschap of de door een lid verzamelde mijlen te allen tijde opschorten, annuleren of beëindigen. Op dit moment worden ongebruikte mijlen als verloren beschouwd en kunnen deze niet worden gebruikt.
 7. Lidmaatschap van het Emirates Skywards-programma wordt direct beëindigd zodra melding wordt gemaakt van het overlijden of bankroet van een lid. Daarnaast, in het geval het overleden of bankroete lid ook het familiehoofd is van een 'Mijn Familie'-account, zal het relevante 'Mijn familieaccount' worden afgesloten. Gespaarde mijlen die in het individuele account van een lid en indien van toepassing in het 'Mijn Familie'-account niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, zullen automatisch als verloren worden beschouwd, in combinatie met alle voordelen en privileges. Echter, in het geval een lid overlijdt, kan Emirates Skywards, naar eigen inzicht, de beschikbare mijlen van het overleden lid aan zijn/haar begunstigden te geven, zolang het account van het overleden Emirates Skywards lid of, indien van toepassing, zijn/haar 'Mijn Familie'-account, een minimale balans van 2.000 mijlen heeft op het moment van ontvangst door Emirates Skywards en de wettelijk begunstigde de mijlen van de overledene binnen 6 maanden na melding van overlijden/bankroet claimt. Een aanvraag voor de gespaarde mijlen van een overleden lid door of namens een wettelijke begunstigde moet worden vergezeld door (i) een kopie van het overlijdenscertificaat van het overleden lid; (ii) een kopie van het testament van de overledene, een rechtsbeschikking of ander juridisch document waarin het recht van de wettelijke begunstigde op de verdiende mijlen wordt gedemonstreerd; en (iii) en alle overige ondersteunende documentatie die Emirates Skywards aanvraagt.
 8. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Een lid mag niet meer dan één account aanhouden. Alle mijlen en rewards onder Emirates Skywards worden opgespaard door of gegeven aan een lid in zijn of haar account.
 9. Activiteitenafschriften met onder meer informatie over opgespaarde, ingewisselde of verstreken mijlen zijn voor een lid beschikbaar op de website, zolang Emirates Skywards hem of haar als actief lid ziet. Als een lid van mening is dat enige informatie in het overzicht (met inbegrip van informatie met betrekking tot opgespaarde, ingewisselde of vervallen mijlen) onjuist is, dient het lid Emirates Skywards onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 90 dagen na de datum van het overzicht op de hoogte te stellen. Wanneer een lid verzuimt Emirates Skywards op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen in zijn of haar overzicht binnen de periode zoals vermeld in dit artikel 2.9, wordt de informatie geacht correct te zijn en als zodanig geaccepteerd te zijn door een lid. Indien een lid bezwaar maakt tegen het overzicht, kan Emirates Skywards eisen dat het lid documentatie overlegt ter ondersteuning van de claim.
 10. Naamswijzigingen door een lid moeten schriftelijk worden ingediend en vergezeld worden door alle wettelijke of andere documentatie waartoe Emirates Skywards periodiek kan verzoeken om de aan Emirates Skywards gemelde wijziging te staven. Emirates Skywards kan aanvullende gegevens met betrekking tot de gewijzigde persoonsgegevens van een lid opvragen voor de bevestiging van het account.
 11. Alle belastingen, rechten en andere verplichtingen die voortvloeien uit opgespaarde mijlen of de ontvangst en het gebruik van rewards, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van een lid en moeten vóór de uitgifte van een reward zijn betaald. Emirates Skywards geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot dergelijke belastingen, heffingen of andere verplichtingen.
 12. Leden jonger dan 18 jaar kunnen bepaalde transacties (zoals de aankoop of overboeking van Skywards mijlen en het inwisselen van rewards) niet uitvoeren op de website of de Emirates App.
 13. Alle verkregen, maar niet ingewisselde mijlen voor rewards, alsook niet gebruikte rewards, worden geannuleerd na beëindiging van een lidmaatschap.
 14. Om de voortdurende waarde en integriteit van het Emirates Skywards-programma voor leden te waarborgen, houdt Emirates continu alle activiteiten gerelateerd aan het programma rond Skywards mijlen in de gaten. Emirates Skywards kan het account van een lid om door Emirates vastgestelde redenen geheel naar eigen inzicht aan een audit onderwerpen. Gedurende deze periode is het account van een lid niet beschikbaar. Emirates zal een lid informeren dat een dergelijke audit plaatsvindt en kan een lid vragen om bepaalde informatie met betrekking tot zijn/haar account aan te leveren binnen de tijdsschema's zoals aangevraagd door Emirates, ten behoeve van afronding van de audit (Auditmelding). Emirates behoudt zich het recht voor om een account onder audit te annuleren in het geval een lid niet binnen 90 dagen reageert op de Auditmelding of vanwege een andere reden die naar het inzicht van Emirates gepast is. In het geval het account onder audit wordt geannuleerd, worden alle mijlen in het account van het lid die zijn gespaard, maar niet ingewisseld, overgedragen of verlopen, als verloren beschouwd.

3. Skywards Skysurfers

 1. Leden tussen de 2 en 17 jaar worden automatisch lid van Skywards Skysurfers.
 2. Skysurfers dienen zich te houden aan de -programmaregels van Emirates Skywards en moeten mogelijk vergezeld worden door een volwassen lid bij het gebruik van bepaalde voordelen, zoals toegang tot lounges en chauffeurservices.
 3. Skysurfers komen in aanmerking voor het verdienen van Skywards mijlen voor alle Emirates- en flydubai-vluchten. Skysurfers kunnen ook Skywards mijlen inwisselen voor vluchtupgrades voor Emirates-vluchten, voor het inchecken op de luchthaven. Skysurfers mogen hun Skywards mijlen inwisselen voor alle Emirates-vluchten en andere Emirates Skywards-partnerluchtvaartmaatschappijen.
 4. Skysurfers komen in aanmerking voor bepaalde voordelen zoals extra bagagevrijdom en inchecken met prioriteit.

4. Accountbeheer

 1. Een lid kan via schriftelijk contact met een Emirates-contactcenter of op de website een 'Reiscoördinator' aanstellen (die minimaal 18 jaar oud moet zijn) om toegang te krijgen tot zijn of haar lidmaatschapsaccount om:
  • informatie te ontvangen over dat lidmaatschapsaccount;
  • een reward te claimen; en
  • alle informatie over het lidmaatschap in het bezit van Emirates Skywards namens dat lid te wijzigen.
 2. Met dien verstande dat bij het aanvaarden van de aanstelling van een Reiscoördinator de aangewezen Reiscoördinator ermee instemt gebonden te zijn aan de programmaregels. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door een Reiscoördinator met betrekking tot het account van een lid, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de programmaregels. Alle activiteiten op het account die worden uitgevoerd door de Reiscoördinator, zullen worden beschouwd als zijnde uitgevoerd namens het lid en het lid is verantwoordelijk voor elke schending van de programmaregels door de Reiscoördinator.
 3. Voorafgaand aan de aanstelling is de Reiscoördinator verplicht Emirates Skywards te voorzien van een identiteitsbewijs en contactgegevens. De Reiscoördinator en het lid bevestigen dat alle verstrekte informatie met betrekking tot de identiteit van de Reiscoördinator en contactgegevens juist en nauwkeurig zijn, en dat het verstrekken van valse informatie zal leiden tot het beëindigen van de aanstelling van de Reiscoördinator. Emirates Skywards behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor het account van het lid in overeenstemming met artikel 18.2 ook te beëindigen.
 4. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om het account van een lid in overeenstemming met artikel 18.2 en/of de aanstelling tot Reiscoördinator te beëindigen indien Emirates Skywards naar eigen goeddunken bepaalt dat de activiteiten van de aangewezen Reiscoördinator in verband met het account van het lid een schending zijn van de programmaregels.
 5. Een Reiscoördinator die geen lid is, heeft geen recht op lidmaatschapsvoordelen of -privileges van Emirates Skywards.

5. Rang-lidmaatschap

 1. Een lid kan toestemming krijgen voor een niveau-upgrade naar een 'Silver'-, 'Gold'- of 'Platinum'-lidmaatschap, afhankelijk van het aantal niveaumijlen dat in een achtereenvolgende periode van 13 maanden is verdiend. 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten zijn vereist voor een Silver-lidmaatschap, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten zijn vereist voor een Gold-lidmaatschap en 150.000 niveaumijlen en minimaal één kwalificerende vlucht (met ingang van 1 april 2023) in First Class en Business Class zijn vereist voor een Platinum-lidmaatschap.
 2. Een lidmaatschapsniveau is één jaar geldig vanaf de maand waarin de punten zijn verdiend en kan worden verlengd indien het lid opnieuw 25.000 niveaumijlen of 25 kwalificerende vluchten, 50.000 niveaumijlen of 50 kwalificerende vluchten of 150.000 niveaumijlen heeft verdiend (waar van toepassing) en minimaal 1 in kwalificerende vlucht* in First of Business Class heeft genomen op de evaluatiedatum. Kwalificerende vluchten zijn exclusief upgraderewards, rewardtickets en tickets gekocht met Cash+Miles. Overtollige niveaumijlen of kwalificerende vluchten die in een evaluatieperiode zijn verdiend, mogen niet worden meegenomen naar een volgende periode.
 3. Leden bouwen een niveaubonus op bij de volgende hoeveelheden:
  • Platinum-lid = basismijlen +100%
  • Gold-lid = basismijlen +75%
  • Silver-lid = basismijlen +30%
  • Niveaubonussen tellen mee voor een Skywards mijlen-account van een lid. Ze tellen niet mee voor het account met niveau mijlen.
 4. Het aantal niveau mijlen dat nodig is voor elk lidmaatschapsniveau kan door Emirates Skywards altijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 5. Emirates Skywards kan een lidmaatschapsniveau van een lid geheel naar eigen inzicht vaststellen, verhogen of verlagen.

6. Voordelen en voorrechten van een niveau

 1. Vooraf stoelen reserveren: Alle Leden kunnen vooraf stoelen reserveren voor Emirates-vluchten, mits het Lid de stoel minimaal 48 uur voor vertrek van de betreffende vlucht boekt en minimaal 90 minuten voor vertrek incheckt. Het vooraf reserveren van stoelen is afhankelijk van beschikbaarheid en overeenkomstig de vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers en bagage. Afhankelijk van het niveau, kunnen Emirates Skywards-leden vooraf als volgt gratis stoelen reserveren:
  • Platinum: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen, en stoelen in rijen van twee reserveren, en het lid zelf kan gratis stoelen met extra beenruimte bij Economy Flex Plus-tickets reserveren.
  • Gold: Alle passagiers in dezelfde boeking (PNR) kunnen vooraf gratis standaard- en voorkeursstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Silver: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt voor alle Emirates-tarieven.
  • Blue: Alleen leden kunnen vooraf gratis standaardstoelen reserveren. Dit geldt alleen voor Economy Class Flex- of Flex Plus-tarieven.
  Let op: De optie om vooraf stoelen te reserveren is niet beschikbaar voor groepstarieven (boekingsklasse 'G'). In alle overige gevallen geldt de standaardtoeslag voor het vooraf reserveren van stoelen. Meer informatie over toepasselijke kosten en vooraf stoelen reserveren.
 2. Gratis thuis inchecken: Gratis thuis inchecken (de 'Services') is beschikbaar voor Platinum-leden die in een willekeurige cabine reizen op Emirates-vluchten met vertrek vanaf Dubai International Airport, met uitzondering van eventuele uitsluitingen in deze Programmaregels.
  1. Platinum-leden kunnen gebruikmaken van deze Services voor zichzelf en maximaal vier gasten. De gast(en) moet(en) reizen op dezelfde Emirates-vlucht als het Platinum-lid en de inchecklocatie moet dezelfde zijn als die van het Platinum-lid. Het Platinum-lid dient voor elke extra reiziger en bagage boven de toegestane limiet te betalen.
  2. De algemene voorwaarden van de Leverancier, Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ('Leverancier'), zijn van toepassing op de levering van de Services. De algemene voorwaarden zijn zoals uiteengezet op https://dubz.com/pages/service-terms-conditions (''Algemene Voorwaarden Leverancier').
  3. Platinum-leden kunnen de Services ten minste 24 uur voor vertrek van de Emirates-vlucht boeken via een van de volgende kanalen:
   1. Het contactcenter van Emirates op 600 555555.
   2. Online inchecken bij DUBZ Home op emirates.com
   3. DUBZ callcenter op +971 4 872 8487
  4. Na het boeken van de Services kunnen de Services worden ingepland tussen 48 en 6 uur voor vertrek van de Emirates-vlucht. Gedurende de geplande incheckperiode zal een incheckmedewerker naar het huis, hotel of kantoor van het Platinum-lid komen om:
   1. Reisdocumenten te controleren
   2. Bagage te wegen en labels aan te brengen
   3. Instapkaart te printen
   4. Upgrade van Emirates Business Class-lounge naar Emirates First Class-lounge = USD 150
   5. Bagage naar de vlucht van Emirates te brengen
  5. Annuleringen. Indien een Platinum-lid de geboekte Services wil annuleren, dient hij/zij dit minimaal vier uur voor de geplande incheckperiode te doen. Annuleren kan als volgt:
   1. DUBZ callcenter op +971 4 872 8487
   2. Het contactcenter van Emirates op 600 555555
  6. Uitsluitingen. De Services zijn niet beschikbaar als het Platinum-lid:
   1. Reist met een ticket dat volledig is aangeschaft met Skywards mijlen. Voor de duidelijkheid: tickets die zijn aangeschaft met een combinatie van Skywards mijlen en contant geld, kunnen wel gebruikmaken van deze service;
   2. Reist met een rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv of de V.S. (behalve via Milaan en Athene);
   3. Reist op een codeshare-vlucht;
   4. Reist met AVIH (Animal Vivant in Hold)
   5. Reizend met vuurwapens (WEAP); (Wapens, vuurwapens of munitie vervoerd als ingecheckte bagage)
   6. Reizend met klanten van MEDA.
   7. Reist met tickets van luchtvaartpersoneel/kortingen; en
   8. Onderhevig aan eventuele andere uitsluitingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de Leverancier.
  7. Aansprakelijkheid. Door gebruik te maken van de Services erkennen de Platinum-leden dat de Services worden verleend door een derde partij, zijnde de Leverancier, en dat de Leverancier volledig verantwoordelijk is voor de verlening van de Services. Elke aansprakelijkheid die ontstaat in verband met de Services is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van de Leverancier Emirates wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de Services. Alle claims van Platinum-leden met betrekking tot tekortkomingen van de Leverancier of gebreken in de geleverde Services dienen rechtstreeks aan de Leverancier te worden gericht.
  8. Tijdens het gebruik van de Services kunnen de Platinum-leden platforms bekijken met links naar websites van derden die door anderen worden beheerd en onderhouden. Elke link naar andere websites betekent niet automatisch dat Emirates achter deze websites staat en de Platinum-leden erkennen en gaan ermee akkoord dat Emirates niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.
  9. Algemeen: Deze Programmaregels zijn bedoeld om de toepasselijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Leverancier te omvatten voor zover deze betrekking hebben op de verlening van de Services. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Programmaregels en de Algemene Voorwaarden van de Leverancier gelden de Programmaregels.
 3. Loungetoegang:
  1. Gratis toegang tot lounges. Gratis toegang tot lounges is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden in alle reisklassen die doorvliegen met een Emirates-vlucht. Een Platinum-lid kan toegang krijgen tot elke Emirates First Class- en Business Class-lounge in Dubai en lounges in het Emirates-netwerk voor zichzelf, één volwassen gast en twee gasten jonger dan 17. Een Gold-lid kan toegang krijgen tot elke Emirates Business Class-lounge in Dubai en lounges in het Emirates-netwerk voor zichzelf en één in aanmerking komende gast. Silver-leden hebben gratis toegang tot de Emirates Business Class Lounge op Dubai International Airport, maar alleen voor zichzelf. Toegang tot lounges is alleen beschikbaar wanneer u verder vliegt met Emirates of met een codeshare-vlucht van Qantas. Gasten moeten met dezelfde Emirates of Qantas codeshare-vlucht als het lid meereizen.
  2. Betaalde toegang tot de Emirates Lounges in Dubai. Op Dubai International Airport kunnen Emirates Skywards Platinum-, Gold- en Silver-leden tegen betaling meer lounges bezoeken dan waar zij op basis van hun lidmaatschapsniveau gratis recht op hebben. Blue-leden die anders geen recht zouden hebben op gratis loungetoegang, kunnen op Dubai International tegen betaling loungetoegang krijgen. Dus op basis van waar zij recht op hebben gezien hun lidmaatschapsniveau, kunnen:
   • Platinum-, Gold- en Silver-leden ervoor kiezen te betalen voor een of meerdere reisgenoten;
   • Blue-leden ervoor kiezen te betalen voor toegang tot lounges voor zichzelf en hun reisgenoot/reisgenoten;
   • Gold- en Silver-leden ervoor kiezen om tegen betaling hun gratis toegang tot Business Class Lounges te upgraden naar toegang tot de First Class Lounge.
   Betaalde toegang tot de Emirates-lounges op Dubai International is alleen beschikbaar voor leden en hun gasten, op voorwaarde dat zij ook doorreizen met dezelfde Emirates-vlucht. Voor deze service hanteren wij onderstaande tarieven. Betaalde toegang tot lounges is alleen mogelijk voor de Emirates Lounges op Dubai International en alleen indien u doorvliegt met Emirates. De kosten inclusief btw van toegang tot lounges op Dubai International voor een periode van 4 uur bedragen per volwassene:
   • Emirates First Class-lounges = USD 250
   • Emirates Business Class-lounges = USD 150
   • Emirates-lounge = USD 125
   • Upgrade van Emirates Business Class-lounge naar Emirates First Class-lounge = USD 150
   Meer informatie over betaalde toegang tot lounges.
  3. Betaalde toegang tot lounges op in aanmerking komende luchthavens. Op de onderstaande in aanmerking komende luchthavens* (met uitzondering van Dubai International) kunnen Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden betalen voor extra loungetoegang voor reisgenoten, in aanvulling op het aantal reisgenoten waarop zij normaal gesproken recht hebben. Op de onderstaande in aanmerking komende luchthavens* (met uitzondering van Dubai International) krijgen Silver- en Blue-leden, die normaal gesproken geen recht hebben op gratis loungetoegang, nu tegen betaling individuele loungetoegang.
   • Auckland
   • Bangkok
   • Birmingham
   • Boston
   • Brisbane
   • Kaapstad
   • Delhi
   • Düsseldorf
   • Frankfurt
   • Glasgow
   • Hamburg
   • Johannesburg
   • Kuala Lumpur
   • Londen Gatwick
   • Londen Heathrow
   • Los Angeles
   • Manchester
   • Melbourne
   • Milaan
   • München
   • New York John F. Kennedy
   • Paris Charles de Gaulle
   • Perth
   • San Francisco
   • Sydney
   • Tokio Narita
   • Zürich
   Betaalde toegang tot lounges op de hierboven vermelde in aanmerking komende luchthavens* is beschikbaar voor de hieronder vermelde kosten, maar alleen voor gasten van Skywards Platinum- en Gold-leden, op voorwaarde dat zij ook met dezelfde in aanmerking komende Emirates-vlucht doorreizen, en voor individuele Skywards Silver- en Blue-leden. De kosten voor toegang tot de Emirates Lounges op de bovenstaande in aanmerking komende luchthavens* bedragen USD 100 en moeten in de lokale munteenheid worden betaald (uitgezonderd Dubai International).
  4. Emirates behoudt zich het recht voor de kosten voor toegang tot lounges geheel naar eigen inzicht op elk moment te wijzigen. Leden en eventuele reisgenoten kunnen tegen betaling eenmalige toegang tot onze lounges krijgen. De vermelde tarieven zijn per volwassene en voor een maximum verblijf van 4 uur. Leden (en hun reisgenoten) die welke reden dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, verstoring van de vlucht en vertragingen) langer dan 4 uur in de lounge verblijven, moeten per periode van 4 uur opnieuw de kosten betalen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*).
  5. Voor betaalde toegang tot lounges voor kinderen jonger dan 12 jaar moet de helft van het tarief voor volwassenen zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.3.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International) en paragraaf 6.3.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) worden betaald. Kinderen jonger dan 2 jaar hebben gratis toegang tot de lounges. Leden die betalen voor toegang tot lounges moeten ervoor zorgen dat vóór aanvang het hele verblijf tot aan vertrek wordt betaald aan een medewerker van de lounge. U kunt alleen betalen met een betaalkaart of creditcard (betalen met contant geld of met mijlen is niet mogelijk). Ongeacht de duur van uw verblijf is restitutie van de kosten niet mogelijk. Het gebruik van de lounge valt onder de van toepassing zijnde voorwaarden zoals vastgesteld door Emirates.
  6. De kosten voor toegang tot lounges zoals hierboven vermeld in paragraaf 6.2.2 (voor toegang tot lounges op Dubai International) en paragraaf 6.2.3 (voor toegang tot lounges op andere in aanmerking komende luchthavens*) zijn exclusief belastingen. Mochten belastingen geheven worden over de kosten voor toegang tot lounges, dan behoudt Emirates zich het recht voor naar eigen inzicht de kosten te verhogen met het totaalbedrag van de geheven belastingen.
  7. In aanmerking komende Emirates-vluchten zijn door Emirates verkochte en uitgevoerde vluchten en codeshare-vluchten van Emirates die worden uitgevoerd door Qantas. Leden die reizen met Emirates codesharing-vluchten, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, komen niet in aanmerking voor toegang tot lounges.
  8. Emirates behoudt zich het recht voor toegang tot lounges te allen tijde te beperken of in te trekken. Toegang tot lounges kan worden beperkt op basis van de capaciteit van de lounges. Leden die met Emirates codesharingvluchten reizen, uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, krijgen geen toegang tot de lounge van Emirates, met uitzondering van leden die reizen met codesharingvluchten van Qantas. In sommige landen moeten minderjarigen (jonger dan 18 of 21 jaar) vergezeld worden door een volwassene om toegang te krijgen tot de lounges. Meer informatie over loungetoegang.
  9. Emirates behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Emirates Skywards-loungetoegangsvoordeel van een lid op te schorten of in te trekken, en het lidmaatschapsniveau van een lid te verlagen in geval van wangedrag of misbruik met betrekking tot de loungetoegangsvoordelen of de loungefaciliteiten. De toegang van een lid tot de lounge is te allen tijde onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden voor toegang tot de lounge, zoals bepaald door Emirates.
  10. Leden die gebruikmaken van de voordelen van toegang tot de lounge van Emirates moeten zich gepast kleden en gedragen. Emirates behoudt zich het recht voor om de toegang tot Emirates-lounges te weigeren in omstandigheden waarin:
   • het gedrag van een lid van een aard is die storend is voor andere klanten;
   • een lid zich niet houdt aan een verzoek of de instructies van Emirates-personeel.
   • Er worden vrijwillige aanpassingen gedaan aan het reisschema van een lid wanneer hij of zij zich in de lounge bevindt en de vlucht meer dan vier uur na het oorspronkelijke geplande reisschema vertrekt.
   Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van het Emirates Skywards-lidmaatschap.
 4. Extra bagagevrijdom is beschikbaar voor Emirates Skywards Platinum-, Gold- en Silver-leden die alleen Emirates- en flydubai-vluchten gebruiken als ze reizen op basis van het IATA-gewichtsconcept; Platinum-leden hebben recht op 20 kgkilo extra bagage, Gold-leden op 16 kgkilo extra bagage en Silver-leden op 12 kgkilo extra bagage, bovenop de bagagevrijdom die op het ticket staat vermeld. Bij reizen op basis van het IATA-stuksconcept op alleen Emirates-vluchten, hebben Platinum- en Gold-leden recht op 23 kgkilo extra bagage in Economy Class of Premium Economy en 32 kgkilo extra bagage in Business en First Class bovenop de bagagevrijdom die op het ticket staat vermeld. De bagagevrijdom in alle reisklassen bedraagt maximaal 3 stuks ingecheckte bagage.

  Voor reizen binnen het Emirates-netwerk van en naar Afrika met Economy Special-tarieven:

  • Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden die reizen voor Economy Special-tarieven ontvangen een bagagevrijdom van maximaal 2 x 23 kg (standaard 1 x 23 kg).

  Voor vluchten naar of vanuit Amerika (uitgezonderd vluchten tussen Amerika en Europa) voor Economy Special-tarieven:

  • Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden ontvangen een totale bagagevrijdom van maximaal 2 x 23 kg (standaard 1 x 23 kg).

  Voor vluchten tussen Amerika en Europa voor Economy Special- en Economy Saver-tarieven:

  • Emirates Skywards Platinum- en Gold-leden ontvangen een bagagevrijdom van maximaal 2 x 23 kg (standaard 1 x 23 kg).
 5. Bij uitverkochte vluchten wordt gereserveerde stoelprioriteit als volgt toegekend:
  • Aan Platinum- en Gold-leden (respectievelijk) bij het boeken van Economy Class Emirates-vliegtickets in het hoogste Flex Plus-tarief voor de reisklasse; en
  • Voor Platinum-leden bij het boeken van Business Class Emirates-vliegtickets in het hoogste Flex Plus-tarief in de reisklasse.
  Reserveringen en boekingen zijn niet altijd mogelijk tijdens belangrijke feestdagen, speciale evenementen en op beperkte vluchten. Daarom biedt Emirates geen garantie voor de beschikbaarheid van boekingen of stoelprioriteit. Dit voordeel is alleen te verkrijgen door tenminste 48 uur voor het vertrek van de vlucht een Emirates-contactcenter te bellen.
  • Levering van bagage met prioriteit is beschikbaar voor Platinum- en Gold-leden die in elke klasse met Emirates- en flydubai-vluchten vliegen. Silver-leden krijgen alleen voor flydubai-vluchten levering van bagage met prioriteit. Meer informatie over prioriteit bij bagageafgifte.
  • Inchecken met prioriteit is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden die in elke klasse met Emirates- en flydubai-vluchten reizen. Meer informatie over inchecken. Aan boord gaan met prioriteit is beschikbaar voor Platinum-, Gold- en Silver-leden, in welke klasse ze ook met Emirates-vluchten reizen. Meer informatie over inchecken.
  • Skywards mijlen van Platinum-leden verlopen niet zolang het lid het Platinum-niveau kan behouden. Er zal een Aangepaste verloopdatum worden weergegeven voor Platinum-leden in het geval waarin het lid Skywards mijlen heeft die op basis van de Standaard verloopperiode al zouden zijn verlopen binnen de huidige periode voor beoordeling van het niveau. De Aangepaste verloopperiode is altijd een datum twee (2) maanden na de eerstvolgende datum voor de beoordeling van het niveau van het lid. Bijvoorbeeld: als een Platinum-lid (met de volgende datum voor de beoordeling van het niveau op 31 augustus 2019) Skywards mijlen heeft die volgens de Standaard verloopperiode op 31 januari 2019 zouden verlopen, zal het lid een Aangepaste verloopdatum krijgen te zien van 31 oktober 2019 (berekend als twee (2) maanden na zijn/haar eerstvolgende datum voor de beoordeling van het niveau).
   • Zodra het lid het Platinum-niveau bereikt, zal de Aangepaste verloopdatum worden bijgewerkt voor Skywards mijlen die, op basis van de Standaard verloopperiode, zouden verlopen binnen de Platinum-periode. Skywards mijlen die zijn verlopen voordat het lid het Platinum-niveau bereikte zullen niet opnieuw worden geactiveerd, inclusief gevallen van claims achteraf voor ontbrekende Skywards mijlen die ertoe zouden hebben geleid dat het lid het Platinum-niveau zou hebben bereikt voor de verloopdatum.
   • Elke keer als een lid het Platinum-niveau bereikt, worden ongebruikte Skywards mijlen met een Aangepaste verloopperiode verder verlengd naar een datum die twee (2) maanden na de volgende datum voor het beoordelen van het niveau ligt.
   • Als een lid het Platinum-niveau niet kan behouden, zullen niet ingewisselde Skywards mijlen, die hebben geprofiteerd van een Aangepaste verloopperiode toen het lid nog het Platinum-niveau had, verlopen op de datum die is vermeld in het Emirates Skywards-account van het lid.
   • De Aangepaste verloopperiode is ook van toepassing op het gedeelte Skywards mijlen in het Mijn Familie-account van een Platinum-lid. Dit heeft niks te maken met de status als gezinshoofd of familielid.
   • De Aangepaste verloopperiode is ook van toepassing op Skywards mijlen waarvoor eerder een langere geldigheidsperiode is gekocht via de producten Mijlen verlengen of Mijlen opnieuw activeren uit paragraaf 9.
   • Voor de duidelijkheid: als het lid op de betreffende datum geen Platinum-status op emirates.com heeft, verlopen Skywards mijlen op de vermelde verloopdatum, onafhankelijk van het feit of dit een Standaard verloopperiode of Aangepaste verloopperiode is. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor Platinum-leden waarvan de Skywards mijlen verlopen voor de hierboven genoemde datum waarop dit ingaat.
  • Niveauvoordelen en -privileges die geboden worden aan een lid met elk lidmaatschapsniveau zijn alleen geldig voor de periode waarin het lid de geldige status van het toepasselijke lidmaatschapsniveau heeft.
  • Niveauvoordelen en -privileges die geboden worden aan een lid met elk lidmaatschapsniveau kunnen door Emirates Skywards op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

7. Mijlen verdienen

 1. Leden met een actief account kunnen, op basis van de voorwaarden van deze programmaregels, op de volgende manieren Skywards mijlen verdienen en verzamelen:
  • gebruikmaken van in aanmerking komende vluchten; en
  • gebruik maken of kopen van in aanmerking komende services, goederen of producten van Emirates of partners.
 2. Leden kunnen, op basis van de voorwaarden van deze programmaregels, als volgt niveaumijlen verdienen en verzamelen:
  • gebruikmaken van in aanmerking komende vluchten; en
  • gebruikmaken of kopen van in aanmerking komende services, goederen of producten van Emirates of partners.
 3. Leden kunnen vanaf de registratiedatum van hun account beginnen met mijlen verdienen en verzamelen in navolging van deze programmaregels. Als leden binnen twee maanden vóór de accountregistratie in aanmerking komende vluchten hebben genomen, komen deze in aanmerking voor mijlen, zolang het lid contact opneemt met Emirates en dergelijke mijlen binnen 6 maanden na de registratiedatum van het account claimt. Geen enkele andere transactie (waaronder het gebruikmaken van toepasselijke services, goederen of producten) van een lid die is uitgevoerd vóór de accountregistratie van het lid komt in aanmerking voor het verdienen of verzamelen van mijlen. Leden kunnen alle verdiende mijlen voor in aanmerking komende vluchten bekijken via het ledenoverzicht op de website en in de Emirates App.
 4. Als leden mijlen willen verdienen, moeten ze een digitale lidmaatschapskaart laten zien, hun account koppelen of hun lidmaatschapsnummer vermelden (zoals dat mogelijk wordt vereist op bepaalde momenten door Emirates of de toepasselijke leverancier) op het moment van (i) reserveren of inchecken voor in aanmerking komende vluchten en (ii) betalen voor (of inschrijven voor, per toepasselijk geval) andere in aanmerking komende goederen of services van Emirates of partners. Als een lid ervoor kiest om het Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer te vermelden voor een vlucht, kan het Emirates Skywards-lidmaatschapsnummer niet worden verwijderd en vervangen door een ander lidmaatschapsnummer (ongeacht of dit van Emirates Skywards of het frequent flyerprogramma van een partner is) nadat een dergelijk lid is ingecheckt voor de eerste vlucht van het vluchtschema.
 5. Het aantal verdiende mijlen is afhankelijk van de herkomst, de bestemming, de reisklasse en het gekochte tarief met betrekking tot elke in aanmerking komende vlucht. Gebruik onze Miles Calculator om de exact te verdienen mijlen voor een bepaalde in aanmerking komende vlucht te bekijken.
 6. Het aantal verdiende mijlen voor een Cash+Miles-ticket voor elke in aanmerking komende vlucht wordt pro-rata berekend tegen het betaalde bedrag in contanten door het lid voor een commercieel tariefticket voor een dergelijke in aanmerking komende vlucht, met uitzondering van kosten opgelegd door de vervoerder, belastingen en kosten, waarvoor geen mijlen worden verdiend. Enkel ter illustratie: als het basistarief voor een ticket USD 2.000 is en een lid 60% van het tarief in contanten betaalt en 40% van het tarief met Skywards mijlen betaalt via de Cash+Miles-optie, verdient een dergelijk lid enkel 60% van de mijlen die kunnen worden verdiend voor een dergelijke vlucht.
 7. Cash+Miles-tickets komen niet in aanmerking voor het verdienen van loyaliteitspunten voor de frequent flyer-loyaliteitsprogramma's van andere luchtvaartmaatschappijen.
 8. Als een lid een ticket tegen een gemengd tarief en/of een gemengd cabineticket betaalt op in aanmerking komende vluchten, worden mijlen voor elk afzonderlijk tariefsegment berekend en gecrediteerd op het account van het lid. Het tekstveld op het ticket voor aanvullende informatie is slechts een gedeeltelijke aanwijzing. Volledige gegevens over verdiende mijlen voor tickets tegen gemengde tarieven kunnen te allen tijde worden geraadpleegd in (i) de rubriek Mijn vluchtschema op de website, (ii) in het Emirates Skywards-gedeelte in de Emirates App of (iii) in de sectie Boeking beheren op de website of flydubai.com (waar van toepassing).
 9. Als een lid een onderdeel van zijn of haar ticket ongeldig maakt of terugbetaalt, zullen de mijlen alleen worden gecrediteerd voor het traject waarmee op in aanmerking komende vluchten van het ticket is gevlogen.
 10. Bij gedeeltelijk gebruikte tickets voor in aanmerking komende Emirates-vluchten hangen de verdiende mijlen af van de gevlogen sector, de reisklasse en het gekochte tarief op het moment van reizen. Als de reis gedeeltelijk is gebruikt door een lid, worden de mijlen alleen toegekend voor de gedeeltes van de vlucht die zijn uitgevoerd. Als een lid een ticket gedeeltelijk wil upgraden met contanten naar een hogere tariefklasse of hogere reisklasse, worden aanvullende mijlen alleen toegekend voor dat specifieke gedeelte van de reis en is dit niet van toepassing op eerder afgeronde vluchten binnen een dergelijk reisschema.
 11. Een lid dat geüpgraded wordt naar een andere reisklasse zonder dat zijn of haar ticket opnieuw wordt uitgegeven (dat wil zeggen zonder nieuw ticketnummer), ontvangt alleen mijlen op basis van het door hem of haar betaalde tarief met contanten, conform het ticket.
 12. Leden verdienen mijlen volgens de reisklasse waarvoor het oorspronkelijke ticket is uitgegeven. Een lid krijgt geen aanvullende mijlen voor directe upgrades die worden gebruikt voor een vlucht.
 13. Met de volgende soorten vliegtickets kunt u geen mijlen verdienen:
  • tickets voor personeelsreizen (waaronder voor werknemers);
  • tickets met branche- of reisbureaukorting (m.a.w. ID-/AD-vliegtickets);
  • rewardtickets;
  • Contratickets;
  • Prijs- en promotionele tickets;
  • Consultant- en PR-tickets;
  • tickets voor diplomaten en overheidsfunctionarissen met speciale korting;
  • gratis vliegtickets en niet geplande of chartertickets;
  • niet publiekelijk toegankelijke vliegtickets met speciale korting;
  • tickets waarop ontzegging tot instappen van toepassing is geweest; en
  • rewardtickets uitgegeven door andere frequent flyer- of loyaliteitsprogramma's waar Emirates Skywards aan deelneemt.
 14. Leden kunnen achteraf mijlen claimen voor in aanmerking komende vluchten door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter (of via de website) binnen zes maanden na de datum waarop een dergelijke Emirates-vlucht is uitgevoerd. Als leden een dergelijke claim achteraf willen indienen, moeten ze alle aangevraagde informatie aanleveren aan Emirates, waaronder, maar niet beperkt tot, ticketnummer, vluchtgegevens op de instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en andere documenten aangevraagd door Emirates. Als een lid een claim achteraf wil maken voor een in aanmerking komende vlucht van flydubai, moet het lid binnen zes maanden na uitvoering van de flydubai-vlucht een dergelijke claim indienen bij flydubai (op de flydubai-website of via het flydubai-contactcenter) en flydubai alle gevraagde informatie aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, ticketnummer, vluchtgegevens op de instapkaarten, transactiedocumenten, ontvangstbewijzen en andere documenten aangevraagd door flydubai.
 15. Voor elke vlucht of transactie kunnen alleen mijlen worden verdiend voor één loyaliteitsprogramma, tenzij anders vermeld door Emirates Skywards of de toepasselijke partner. Leden die ook deelnemen aan loyaliteitsprogramma's van partners moeten het programma van hun voorkeur aan het begin van hun reis opgeven. Dit geldt voor het verdienen van Skywards mijlen en alle andere, vluchtgerelateerde voordelen, waaronder, maar niet beperkt tot, toegang tot lounges op de luchthaven, bagagevrijdom etc., tenzij anders vermeld door Emirates of flydubai (waar van toepassing). Elk lid mag het loyaliteitsnummer bij het inchecken wijzigen vóór de eerste vlucht, maar niet meer op enig moment daarna. Mijlen kunnen alleen worden verdien voor een stoel en één extra stoel gekocht per in aanmerking komende vlucht.
 16. Het kan acht weken of langer na de datum van een verdienactiviteit duren voordat mijlen op het account van het lid worden gecrediteerd. Mijlen die een lid heeft verdiend, kunnen alleen worden gebruikt of ingewisseld door dat lid (overeenkomstig de programmaregels) na bijschrijving op het account van het lid.
 17. Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) kunnen worden verdiend met in aanmerking komende vluchten en in aanmerking komende vluchten van luchtvaartpartners waar van toepassing, maar niet met andere vluchten. In het geval het een vlucht van een luchtvaartpartner betreft, is het de eigen verantwoordelijkheid van elk lid om te controleren of Skywards mijlen kunnen worden verdiend voor een dergelijke vlucht. Dit kan in navolging zijn van de toepasselijke algemene voorwaarden van de partner en vallen te allen tijde onder deze programmaregels.
 18. Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) worden alleen toegekend voor goederen en services die daadwerkelijk worden geleverd aan een lid na de aankoop hiervan. Er kunnen geen Skywards mijlen (en waar van toepassing niveaumijlen) worden verdiend voor goederen en services die wel zijn besteld, maar die vóór gebruik door een lid zijn geannuleerd, of in omstandigheden waarin een lid zijn of haar verplichtingen die verband houden met de bestelling niet heeft nageleefd.
 19. Als de in aanmerking komende vlucht van een lid is geannuleerd, kan Emirates of flydubai een ticket voor een andere vervoerder aanbieden en kan het lid mijlen verdienen op basis van het ticket dat het lid heeft gekocht, alsof de in aanmerking komende vlucht heeft plaatsgevonden op basis van de originele boeking.
 20. Als een lid ongeldige mijlen verkrijgt, kan Emirates (zoals bepaald naar eigen goeddunken):
  1. dergelijke ongeldige mijlen annuleren en ongeldig verklaren;
  2. in het geval dergelijke ongeldige mijlen (of een gedeelte hiervan) zijn ingewisseld voor een reward of ander voordeel, een dergelijke reward of ander voordeel annuleren of ongeldig verklaren, behalve in het geval waarin een dergelijke reward of ander voordeel al is aangeboden, dan kan Emirates:
   1. aanvullende Skywards mijlen afschrijven van het account van het lid op basis van de typische inwisselingskosten voor een dergelijke reward of ander voordeel;
   2. betaling verkrijgen van een dergelijk lid voor een dergelijke reward op basis van het bedrag dat anderzijds zou moeten worden betaald als de ongeldige mijlen niet waren gebruikt voor het inwisselen van een dergelijke reward; en/of
  3. het lidmaatschapsniveau van een dergelijk lid verlagen; 
  en in elk van de bovenstaande gevallen zal geen restitutie of andere compensatie verschuldigd zijn aan het lid door Emirates, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reis-, verblijf- of visumkosten.
 21. Zonder beperking van enige andere rechten van Emirates op basis van deze programmaregels of de wet, als een lid (i) programmamisbruik pleegt of (ii) wordt geweigerd voor een vlucht, kan Emirates (zoals bepaald naar eigen goeddunken):
  1. het account van het lid opschorten en/of controleren; het lid kan tijdens de opschorting of controle geen Skywards mijlen verdienen en/of inwisselen of de voordelen of rewards van het account gebruiken; en/of
  2. het account van het lid en eventuele rewards beëindigen, in welk geval alle mijlen uit het account van het lid zullen verdwijnen; 
  en in elk van de bovenstaande gevallen zal geen restitutie (inclusief, maar niet beperkt tot, voor belastingen) of andere compensatie verschuldigd zijn aan het lid door Emirates, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reis-, verblijf- of visumkosten.

8. Skywards Everyday

 1. Als een Emirates Skywards-lid wil deelnemen aan Skywards Everyday, moet hij of zij de Skywards Everyday mobiele app downloaden uit de Google Play Store of iOS App Store en zich aanmelden met zijn of haar Emirates Skywards-aanmeldgegevens.
 2. Emirates Skywards-leden komen in aanmerking voor het verdienen van Skywards mijlen bij Skywards Everyday-partners uit de lijst met deelnemende outlets in de Skywards Everyday mobiele app.
 3. Het Emirates Skywards-lid moet de Skywards Everyday mobiele app openen, de deelnemende outlet selecteren en de werknemers van de outlet vragen om de vereiste details en pincode in te voeren voor het toekennen van Skywards mijlen voor aankopen bij een Skywards Everyday-partner.
 4. Skywards mijlen worden direct aan het Emirates Skywards-lid toegekend en de bijgewerkte balans is terug te zien in het Emirates Skywards-lidmaatschapsaccount.
 5. Voor veiligheidsdoeleinden moet het Emirates Skywards-lid de locatiediensten hebben ingeschakeld op het relevante mobiele apparaat om Skywards mijlen te kunnen verdienen.
 6. Emirates Skywards-leden komen in aanmerking voor het verdienen van 1 Skywards mijl voor elke uitgave van 3 AED bij deelnemende outlets, met de uitzondering dat Emirates Skywards-leden 1 Skywards mijl voor elke uitgave van 5 AED verdienen bij deelnemende outlets in de Levensmiddelencategorie.
 7. Alle aankopen van een Emirates Skywards-lid bij de deelnemende outlets komen in aanmerking voor het verdienen van Skywards mijlen; er zijn geen uitsluitingen of uitzonderingsperiodes van toepassing.
 8. Skywards mijlen worden toegekend op basis van het uitgegeven bedrag bij de deelnemende outlet, exclusief overheidsbelastingen.
 9. Het Emirates Skywards-lid moet bij het doen van de aankopen de Skywards Everyday mobiele app presenteren om Skywards mijlen te kunnen verdienen. Skywards mijlen worden niet toegekend voor aankopen in het verleden.
 10. Skywards mijlen worden niet toegekend voor aankopen uitgevoerd via non-monetaire middelen, zoals cadeaubonnen, winkelkrediet of in het geval van het omwisselen van producten.
 11. Skywards mijlen worden niet toegekend voor bepaalde services van derden die door Skywards Everyday-partners worden uitgevoerd.
 12. Skywards mijlen worden niet toegekend voor online aankopen, ongeacht of deze op de eCommerce-sites van een Skywards Everyday-partner of op de sites van derden worden uitgevoerd.
 13. Skywards mijlen die zijn verdiend voor aankopen bij deelnemende outlets en waarvoor het Emirates Skywards-lid vervolgens een terugbetaling in contant geld krijgt, worden van het Emirates Skywards-lidmaatschapsaccount van het Emirates Skywards-lid afgetrokken.
 14. Het Emirates Skywards-lid geeft zijn/haar toestemming aan deelnemende outlets voor het delen van de bevestiging van de aankoop of terugbetaling indien vereist door Emirates voor auditdoeleinden of in het geval van een geschil met een klant.
 15. In het geval de Skywards Everyday-partner een eigen loyaliteitsprogramma heeft, kan deze Skywards Everyday-partner het Emirates Skywards-lid vragen om te kiezen voor het loyaliteitsmiddel dat het Emirates Skywards-lid wil verdienen voor een bepaalde aankoop bij de deelnemende outlet.
 16. Als een Skywards Everyday-pincode 3 keer onjuist wordt ingevoerd, mag het apparaat van het Emirates Skywards-lid voor een periode van 1 uur vanwege veiligheidsredenen niet worden gebruikt om Skywards mijlen bij deze deelnemende outlet te verdienen. Het Emirates Skywards-lid mag, met instemming van de Skywards Everyday-partner, de deelnemende outlet een uur later bezoeken om de Skywards mijlen te claimen of het Emirates Skywards-lid kan contact opnemen met Emirates met het gevalideerde transactiebewijs van de outletmedewerkers met het Skywards Everyday-stempel.
 17. Skywards mijlen worden altijd in afgeronde getallen toegekend en de minimale uitgave voor het verdienen van 1 Skywards mijl is 3 AED. In het geval van decimalen wordt het aantal toegekend Skywards mijlen afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal.
 18. Emirates Skywards-leden mogen maximaal 1,5 miljoen Skywards mijlen per in aanmerking komende aankoop verdienen.
 19. Het is de verantwoordelijkheid van het Emirates Skywards-lid om het verdiende aantal Skywards mijlen voor de in aanmerking komende aankoop te controleren. In het geval er minder Skywards mijlen zijn toegekend aan het Emirates Skywards-lidmaatschapsaccount dan had moeten gebeuren voor de in aanmerking komende aankoop, moet het Emirates Skywards-lid dit controleren bij de medewerkers van de deelnemende outlet en vragen of de balans van het toepasselijke aantal Skywards mijlen kan worden toegekend. In het geval te veel Skywards mijlen zijn toegekend aan het Emirates Skywards-lidmaatschapsaccount voor de in aanmerking komende aankoop, behouden medewerkers van de outlet zich het recht voor om het aantal Skywards mijlen dat teveel is gegeven van het account van het Emirates Skywards-lid af te trekken. Dit wordt gedaan via een restitutie-aanvraag.
 20. Er worden geen niveaumijlen toegekend voor transacties voor Emirates Skywards Everyday.
 21. In het geval onjuist gebruik, misbruik of frauduleuze activiteiten worden gedetecteerd of vermoed, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om de toegekende Skywards mijlen aan een Emirates Skywards-lid in te trekken of het lidmaatschapsaccount op te schorten/uit te schakelen om de toekomstige verdienste van Skywards mijlen te voorkomen, en de Skywards Everyday-partners behouden zich het recht voor om het toekennen van Skywards mijlen te weigeren.
 22. In het geval Skywards mijlen foutief aan een lidmaatschapsaccount zijn toegekend vanwege een technisch probleem, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor om de onjuist toegekende Skywards mijlen in te trekken.
 23. In het geval er geen Skywards mijlen aan een lidmaatschapsaccount zijn toegekend voor een in aanmerking komende transactie, wordt Emirates Skywards-leden gevraagd om contact op te nemen met het Emirates-contactcentrum met het transactiebewijs dat is gevalideerd door de outletmedewerkers met het Skywards Everyday-stempel. Bij het aanleveren van het transactiebewijs aan Emirates geeft het Emirates Skywards-lid toestemming aan Emirates om gebruik te maken van de informatie op het transactiebewijs, alleen ten behoeve van het toekennen van ontbrekende Skywards mijlen aan het lidmaatschapsaccount.
 24. De locatiegegevens in de Skywards Everyday mobiele app worden alleen gebruikt voor gebruiksgemak. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Google Maps. Emirates Skywards is niet aansprakelijk voor de accuraatheid van dergelijke publieke gegevens.
 25. Skywards Skysurfers komen vanwege leeftijdsbeperkingen niet in aanmerking voor Skywards Everyday. Daarnaast komen Mijn Familie- en Business Rewards-accounts ook niet in aanmerking voor deelname aan Skywards Everyday.
 26. Loyalty Juggernaut Inc. is de ontwikkelaar van de Emirates Skywards Everyday app. Het Emirates Skywards-lid geeft Loyalty Juggernaut Inc. toestemming voor het verzamelen, gebruiken en overdragen aan Emirates van bepaalde informatie die het Emirates Skywards-lid aanlevert via het gebruik van de Skywards Everyday mobiele app. Dergelijke informatie bestaat uit persoonlijke informatie die het Emirates Skywards-lid al eerder heeft aangeleverd aan of gedeeld met Emirates, zoals:
  • Identiteitsgegevens, beperkt tot volledige naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land van inwoning;
  • Emirates Skywards-lidmaatschapsaccountinformatie, beperkt tot lidmaatschapsaccountnummer, Skywards mijlenbalans, aanvangsdatum van het lidmaatschap van het programma en niveaustatus;
  • Transactiegegevens, beperkt tot de datum en tijd van de transactie, de transactiewaarde, het aantal verdiende Skywards mijlen en of gebruik is gemaakt van een speciale Skywards Everyday-aanbieding;
 27. Met uitzondering van situaties waarin Emirates vermoedens heeft wat betreft inbreuk, misbruik of frauduleuze activiteiten, zal Emirates de persoonsgegevens van een Emirates Skywards-lid niet met Skywards Everyday-partners delen. Met uitzondering van uitzonderlijke omstandigheden (inbreuk, misbruik of frauduleuze activiteiten), krijgen Skywards Everyday-partners alleen toegang tot anonieme transactiegegevens.
 28. De bovenstaande algemene voorwaarden, in combinatie met de Emirates Skywards-programmaregels, zijn van toepassing op alle Skywards mijlenaanbiedingen en -promoties die de Skywards Everyday-partners organiseren.
 29. Skywards Everyday is onderdeel van het Emirates Skywards-programma. Alle Emirates Skywards-programmaregels en het privacybeleid zijn van toepassing op alle Emirates Skywards-leden die deelnemen aan Skywards Everyday.

9. Geldigheid van Skywards mijlen

 1. Skywards mijlen zijn geldig voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop een lid de betreffende vlucht neemt of waarop de toepasselijke transactie met een partner in werking treedt.
 2. Skywards mijlen vervallen (en worden afgeschreven van het account van het lid) aan het einde van de maand van de verjaardag van een lid, op/na het derde jaar van de betreffende vlucht of de toepasselijke transactie ('Standaard verloopperiode'). De exacte standaard verloop periode van de Skywards mijlen hangt af van de verjaardag van het lid, maar de geldigheid van Skywards mijlen is minimaal 3 jaar. Desondanks het hierboven genoemde, krijgen Skywards mijlen van een lid met de niveaustatus Platinum op de standaard verloopdatum een aangepaste geldigheidsperiode die twee (2) maanden na de volgende evaluatiedatum van het niveau ligt ('Aangepaste verloopperiode') en vallen deze onder de regels vermeld in paragraaf 6.9 hierboven. Na afschrijving van een ledenaccount kunnen ongebruikte, verstreken Skywards mijlen niet opnieuw worden toegekend.
 3. Skywards mijlen die zijn verlopen, worden niet opnieuw toegekend. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om mijlen die onjuist toegekend zijn aan een lid, of die niet in overeenstemming of in strijd zijn met de programmaregels, op elk gewenst moment te corrigeren of annuleren.
 4. Een lid is ervoor verantwoordelijk het aantal Skywards mijlen op zijn of haar account te kennen en te weten wanneer de geldigheid van de Skywards mijlen verstrijkt. Dit kan voortdurend online worden gecontroleerd op emirates.com.
 5. Indien Skywards mijlen zijn ingewisseld voor een reward die later is geannuleerd en dergelijke Skywards mijlen in overeenstemming met de programmaregels inmiddels zijn verlopen, komen dergelijke Skywards mijlen niet in aanmerking voor restitutie of teruggave. De enige uitzondering op het hierboven genoemde is het geval waarin de niveaustatus van een lid Platinum is op het moment van het annuleren van het reward. In dit geval worden de Skywards mijlen teruggegeven aan een lid, met een Aangepaste verloopdatum.

10. Skywards mijlen kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen, opnieuw activeren of vermenigvuldigen

Emirats Skywards doet er alles aan om uw lidmaatschapsaccount, persoonsgegevens en mijlenbalans te beveiligen. We raden u aan om alleen mijlen te kopen via emirates.com en Emirates-callcenters, en geen gebruik te maken van partijen die betrokken zijn bij ongeautoriseerde en illegale activiteiten voor de verkoop van mijlen en rewardtickets. Volgens de Skywards-programmaregels is het strikt verboden om mijlen en Rewardtickets te kopen via ongeautoriseerde kanalen.

 1. Als u voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren of Mijlen vermenigvuldigen kiest, verlaat u emirates.com en wordt u doorgestuurd van de Emirates-website naar het Points-platform, een website van derden van Points.com Inc. Het Emirates Skywards-lid erkent dat Emirates Skywards bepaalde relevante gegevens van het lid waarover Emirates beschikt, verzamelt, gebruikt en overdraagt aan Points.com Inc., waaronder relevante gegevens van een Skywards-lid dat, waar van toepassing, Skywards mijlen ontvangt, en persoonlijke gegevens die een Emirates Skywards-lid verstrekt aan Emirates, waaronder identiteitsgegevens zoals naam en e-mailadres, Skywards-accountgegevens zoals het lidmaatschapsnummer, het saldo aan Skywards mijlen, transactiegegevens zoals eerdere aankopen, vluchtgegevens en gedragsgegevens zoals reacties op campagnes en online activiteiten. Het delen van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met ons privacybeleid en om het Emirates Skywards-lid in staat te stellen de transactie uit te voeren, en van tijd tot tijd speciale aanbiedingen van Emirates Skywards en onze partners mogelijk te maken.
 2. Alle transacties voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen worden verwerkt en betalingen hiervoor worden verzameld en verwerkt door Points.com Inc.
 3. Het contract voor het gebruik van het Points-platform, inclusief het verwerken van betalingen door Points.com Inc. via het Points-platform, is tussen het Emirates Skywards-lid en Points.com Inc. Dientengevolge zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Points.com van toepassing op het gebruik van het Points-platform. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens door Points.com Inc. kan afwijken van dat van Emirates. Points.com Inc. is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates aan gebonden is.
 4. Emirates Skywards raadt het Emirates Skywards-lid ten zeerste aan de algemene voorwaarden te lezen. Door gebruik te maken van het Points-platform gaat het Emirates Skywards-lid akkoord zich te houden aan de algemene voorwaarden van Points.com Inc. met betrekking tot het gebruik van het Points-platform, waaronder het betalen van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en het zich houden aan alle regels en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van het platform.
 5. Skywards mijlen kunnen via het Points.com Inc.-platform (‘Points-platform’) worden gekocht, cadeau worden gedaan, overgedragen, verlengd, opnieuw worden geactiveerd of worden vermenigvuldigd door Skywards-leden met minimaal één eerdere verdienactiviteit in zijn of haar Emirates Skywards-account, verdiend door vluchten met Emirates of een partnerluchtvaartmaatschappij, of door een transactie bij een partner (‘in aanmerking komend Skywards-lid’). Voor dit doel gelden persoonlijke bonusmijlen niet als verdienactiviteit.
 6. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards-lid worden gekocht via het Points-platform voor persoonlijk gebruik (‘Losse mijlen kopen’), of als gift aan een ander in aanmerking komend Skywards-lid (‘Mijlen cadeau doen’) in tranches van 1.000 mijlen en voor de prijs van USD 30 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Van tijd tot tijd krijgen in aanmerking komende leden de mogelijkheid om hun saldo aan Skywards mijlen te verhogen wanneer zij te weinig mijlen hebben voor het boeken van Emirates-vluchtrewards of Emirates-upgraderewards op emirates.com ('Mijlen inline kopen' en samen met 'Losse mijlen kopen' en 'Mijlen kopen'). Deze leden kunnen mijlen inline kopen in tranches van 1.000 mijlen. De kosten bedragen USD 30 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 1.000 mijlen. Het gecombineerde maximum dat een lid voor zichzelf kan kopen via het product Mijlen kopen en ontvangen als cadeau via het product Mijlen cadeau doen is gebaseerd op het lidmaatschapsniveau op het moment dat deze aankoop wordt uitgevoerd:
  • Platinum- en Gold-leden kunnen maximaal 200.000 mijlen in een kalenderjaar kopen.
  • Silver- en Blue-leden kunnen maximaal 100.000 mijlen in een kalenderjaar kopen.
  Mijlen kopen of Mijlen cadeau doen kan niet worden toegevoegd aan het Mijn Familie-account. Niveau mijlen kunnen niet worden gekocht of cadeau worden gedaan.
 7. Skywards mijlen kunnen door een in aanmerking komend Skywards lid naar een ander worden overgedragen via het Points-platform (‘Mijlen overschrijven’), in tranches van 1000 mijlen en voor de prijs van USD 15 per 1000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 2.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat overgeschreven en ontvangen kan worden door een lid bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Mijlen overdragen is net beschikbaar voor het sturen van Skywards mijlen naar of het ontvangen van Skywards mijlen van een Mijn Familie-account. Niveau mijlen kunnen niet worden overgeschreven.
 8. De geldigheidsduur van Skywards mijlen die binnen de komende negentig (90) dagen komen te vervallen, kan worden verlengd met 12 maanden vanaf de oorspronkelijke vervaldatum door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform (‘Mijlen verlengen’), voor de prijs van USD 20 per 1.000 mijlen. Skywards mijlen die in de afgelopen honderdtachtig (180) dagen zijn vervallen, kunnen voor een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf de dag van aankoop opnieuw worden geactiveerd door een in aanmerking komend Skywards-lid via het Points-platform (‘Mijlen opnieuw activeren’), voor de prijs van USD 20 per 1.000 mijlen. De minimale aankoop bedraagt 1.000 mijlen. Het maximale aantal mijlen dat een lid kan verlengen en opnieuw activeren, bedraagt 50.000 mijlen per kalenderjaar. Skywards mijlen verzameld in het Mijn Familie-account kunnen niet worden verlengd of opnieuw geactiveerd. Niveau mijlen kunnen niet worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd.
 9. Kwalificerende Skywards-leden krijgen van tijd tot tijd de optie om bepaalde Skywards mijlen te verdubbelen, verdrievoudigen of verviervoudigen voor USD 20 per 1.000 mijlen. Deze kunnen via het Points Platform worden gekocht ('Mijlen vermenigvuldigen'). De optie voor Mijlen vermenigvuldigen geldt voor
  • Een bepaald gedeelte van de Skywards mijlen die kwalificerende Skywards-leden al in het verleden hebben verdiend met kwalificerende vluchten of bij partners
  • De Skywards mijlen die kwalificerende Skywards-leden zullen verdienen voor Emirates-vluchten die voor een toekomstige datum zijn geboekt en bevestigd, zolang het volledige vluchtschema nog moet worden uitgevoerd
  Een in aanmerking komend lid kan Mijlen vermenigvuldigen tot maximaal 50.000 mijlen in een kalenderjaar kopen. Het aantal Skywards mijlen dat via het product Mijlen vermenigvuldigen in het Points-platform kan worden gekocht, zal worden vermeld op het Points-platform en kwalificerende leden kunnen mijlen alleen vermenigvuldigen via een van deze vermelde opties. Per boeking mag slechts een keer het product Mijlen vermenigvuldigen worden gekocht. Mijlen die zijn gekocht op basis van Mijlen vermenigvuldigen worden aan het account van het in aanmerking komende lid toegekend op basis van de onderstaande Clausule 17, onafhankelijk van het feit of de komende reis is gestart of afgerond. Dientengevolge kan de transactie voor mijlen vermenigvuldigen niet worden aangepast of teruggedraaid, niettegenstaande een wijziging of annulering van de boeking waarvoor het Mijlen vermenigvuldigen is gekocht. Mijlen vermenigvuldigen kan niet aan het Mijn Familie-account worden toegevoegd. Niveau mijlen kunnen niet worden vermenigvuldigd.
 10. De prijs van Skywards mijlen en de regels die gelden voor het aankopen, overdragen, verlengen, opnieuw activeren en vermenigvuldigen van Skywards mijlen en/of de voorwaarden voor het verkrijgen van Skywards mijlen, kunnen op elk moment worden gewijzigd.
 11. Aangekochte/overdragen/vermenigvuldigde Skywards mijlen of mijlen die cadeau worden gedaan, zijn minimaal 3 jaar na de aankoopdatum geldig en verlopen in het derde jaar aan het einde van de geboortemaand van het ontvangende lid. Verlengde Skywards mijlen zijn 12 maanden geldig vanaf de oorspronkelijke vervaldatum en verlopen aan het einde van deze periode. Opnieuw geactiveerde Skywards mijlen zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum en verlopen aan het einde van deze periode.
 12. Skywards mijlen kunnen worden gekocht, cadeau worden gedaan, overdragen en opnieuw worden geactiveerd via emirates.com en de contactcenters of boekingskantoren van Emirates. Skywards mijlen kunnen alleen online worden vermenigvuldigd op emirates.com, en niet via contactcenters of boekingskantoren van Emirates.
 13. Leden kunnen alleen een creditcard gebruiken om te betalen voor Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen verlengen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen. Betalen met contant geld is niet mogelijk.
 14. Emirates Skywards-leden moeten inloggen bij hun Emirates Skywards-account op emirates.com voordat ze doorgestuurd kunnen worden naar het Points-platform om de transactie af te ronden.
 15. Transacties worden verwerkt op basis van de valuta van het land van verblijf zoals vermeld in het lidmaatschapsprofiel van het Skywards-lid, behalve indien mijlen inline worden gekocht, waarbij transacties worden verwerkt in een valuta op basis van het land dat is geselecteerd op emirates.com. Indien betaald wordt in andere valuta dan in USD, kan de wisselkoers variëren (afhankelijk van de dan geldende actuele wisselkoers). In gevallen waarin betaling in de lokale valuta van het lid niet wordt ondersteund, worden de transacties standaard in USD verwerkt. Lokale belastingen kunnen worden geheven en verschuldigd zijn volgens het beleid van Emirates.
 16. Skywards mijlen worden binnen 48 uur na volledige en succesvolle betaling met creditcard via het Points-platform op het Emirates Skywards-account bijgeschreven. Mochten de Skywards mijlen niet worden bijgeschreven op het account, dan kunnen Skywards mijlen worden geclaimd door contact op te nemen met een Emirates-contactcenter.
 17. Skywards mijlen kunnen op elk moment worden gekocht, cadeau gedaan en overgedragen, maar kunnen alleen worden vermenigvuldigd als het lid de optie voor Mijlen vermenigvuldigen krijgt aangeboden voor een komende Emirates-vlucht. Skywards mijlen kunnen worden verlengd in de laatste honderdtachtig (180) dagen voor het verloop hiervan en opnieuw worden geactiveerd tot zes (6) maanden na het verloop hiervan.
 18. Skywards mijlen kunnen binnen de voorgeschreven beperkingen worden gekocht, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd en opnieuw worden geactiveerd, maar moeten ten minste 48 uur vóór het indienen van een boeking of het inwisselen van mijlen worden gekocht. Transacties die worden gedaan om mijlen te kopen (door losse mijlen of inline mijlen te kopen), cadeau te doen, over te schrijven, te verlengen, te vermenigvuldigen of opnieuw te activeren om deze Skywards mijlen in te wisselen voor rewards, garanderen de beschikbaarheid van dergelijke rewards niet. Terugbetalingen met betrekking tot Skywards mijlen die zijn gekocht op basis van Mijlen kopen, Mijlen cadeau doen, Mijlen overdragen, Mijlen opnieuw activeren en Mijlen vermenigvuldigen, zijn niet toegestaan, tenzij wettelijk verplicht. De contante prijs waarvoor Skywards mijlen gekocht worden, houdt geen verband met de waarde die een Skywards-lid ontvangt bij het inwisselen van Skywards mijlen voor een reward in vergelijking met de prijs waarvoor datzelfde product of dezelfde service beschikbaar is voor aankoop met geld+mijlen of alleen geld.
 19. Een lid mag zijn of haar Skywards mijlen niet verkopen voor contant geld of andere middelen en een lid mag alleen Skywards mijlen kopen via kanalen die zijn goedgekeurd door Emirates Skywards, zoals emirates.com en Emirates-callcenters, en niet van een derde partij.
 20. Als de ontvanger van Skywards mijlen geen Skywards-lid is, moet de ontvanger eerst lid worden van Emirates Skywards voordat hij of zij deze Skywards mijlen kan ontvangen.
 21. Skywards mijlen die zijn gekocht, cadeau gedaan, overgedragen, verlengd, vermenigvuldigd of opnieuw geactiveerd, tellen niet mee voor de niveaustatus.
 22. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden(opent een externe website in een nieuw venster) van Points.com Inc. zijn van toepassing op dergelijke verwerkte transacties en betalingen.

11. Rewards - Algemeen

 1. Alle rewards moeten worden geboekt op de website of via de Emirates App of bij een Emirates-contactcenter of een Emirates-boekingskantoor, tenzij anders vermeld in deze programmaregels. Skywards mijlen kunnen alleen door dat lid of zijn of haar reiscoördinator (of door een ouder of voogd namens een lid jonger dan 18 jaar) worden ingewisseld voor rewards. Bij de aanvraag van een reward kan een lid worden verzocht een reward-toestemmingsformulier in te vullen en een kopie van zijn of haar paspoort te overleggen.
 2. Om een reward aan te vragen, moet een lid het vereiste aantal Skywards mijlen op zijn of haar account hebben opgespaard. Leden kunnen Skywards mijlen te allen tijde inwisselen voor rewards zolang de Skywards mijlen geldig zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid en de voorwaarden zoals uiteengezet in deze programmaregels of in de Algemene Voorwaarden van partners. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het aantal Skywards mijlen dat vereist is voor verwerving van een reward wijzigen, een aangeboden reward intrekken of extra beperkingen opleggen aan een reward of de voorwaarden voor verwerving.
 3. Alle rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid en beperkingen van leveranciers. Emirates Skywards of partners kunnen periodiek een periode vaststellen waarin geen rewards beschikbaar zijn. Rewards zijn mogelijk niet beschikbaar op alle vluchten en in alle periodes. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving rewards intrekken, vervangen of substitueren.
 4. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LETSEL, OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE VERBAND HOUDT MET DE LEVERING VAN EEN REWARD (MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK VAN EEN REWARDTICKET) NOCH VOOR VERLIES, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN EEN REWARD.
 5. TENZIJ UITSLUITING DOOR DE WET VERBODEN IS, WORDT GEEN (UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE) GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT REWARDS KRACHTENS EMIRATES SKYWARDS. IN HET BIJZONDER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN REWARDS OF HUN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.
 6. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE PROGRAMMAREGELS, BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EMIRATES SKYWARDS OF EEN PARTNER MET BETREKKING TOT VLUCHTEN, GOEDEREN OF SERVICES DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN REWARD ZICH TOT EEN OF MEERDERE ONDERSTAANDE HANDELINGEN: (A) VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; (B) REPARATIE VAN DE GOEDEREN; (C) TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF VOOR DE VERWERVING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN EN, IN HET GEVAL VAN SERVICES OF VLUCHTEN, DE SERVICE OF DE VLUCHT OPNIEUW AANBIEDEN, NAAR KEUZE VAN EMIRATES SKYWARDS OF DE PARTNER DIE AANGESTELD IS OM DE VLUCHT, GOEDEREN OF SERVICES, AL NAARGELANG, UIT TE VOEREN/TE LEVEREN.

12. Emirates Classic Rewards

 1. Leden kunnen een vluchtreward voor zichzelf of voor iemand anders inwisselen.
 2. Classic rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet worden omgezet in contant geld.
 3. Alle belastingen, rechten en toeslagen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij (met inbegrip van de luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Classic Reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard. Leden hebben de mogelijkheid de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde lasten met behulp van Skywards mijlen te betalen.
 4. Classic reward-tickets zijn geldige reisdocumenten en worden afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Alle classic reward-tickets voor vluchten worden beheerst door en vallen onder de Emirates-vervoersvoorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Classic reward en de programmaregels op het moment van boeken. Zonder de voorgaande algemene bepalingen te verminderen, moet een lid ervoor zorgen dat hij of zij beschikt over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's) om te vliegen met een classic reward-ticket.
 5. Het inwisselingspercentage voor Classic Reward-tickets voor baby's (tot 2 jaar) bedraagt 10% van het inwisselingspercentage dat geldt voor volwassenen. Redelijke bewijsstukken voor de leeftijd van de baby kunnen tijdens een boeking worden opgevraagd. Een Classic Reward-ticket voor een baby kan alleen worden gebruikt voor een Economy Class Classic Reward-ticket op een vlucht van Emirates. Classic Reward-tickets voor een baby moeten op hetzelfde moment als een rewardticket voor een volwassene worden geboekt, en binnen dezelfde boeking.
 6. Classic Reward-tickets moeten betaald en uitgegeven zijn binnen zeven dagen na de boekingsdatum, anders wordt de reservering geannuleerd. Indien de vertrekdatum binnen zeven dagen valt, is een onmiddellijke betaling en uitgifte van tickets vereist.
 7. Open tickets worden niet als Classic Rewards uitgegeven. Uitgaande en retourvluchten moeten gelijktijdig worden geboekt en bevestigd. Wachtlijsten voor Classic Reward-vluchten zijn niet toegestaan. Classic Reward-tickets worden nietig verklaard wanneer onderdelen van het ticket in de verkeerde volgorde zijn gebruikt.
 8. Alle kosten en lasten overeenkomstig deze programmaregels worden niet terugbetaald, tenzij dit wettelijk is verboden.
 9. Vliegen met een Classic Reward-ticket is soms niet mogelijk op gezamenlijke of codesharing services. Een lid is er in deze omstandigheden zelf verantwoordelijk voor om te controleren of Classic Reward-vluchten mogelijk zijn met de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt. Het gebruik van een Classic Reward-ticket geeft een lid geen recht op voordelen die gekoppeld zijn aan een ticket tegen vol tarief. Wanneer een lid vragen hierover heeft, moet hij of zij contact opnemen met een Emirates-contactcenter.
 10. Een Classic Reward-ticket kan niet worden bevestigd aan een andere dan de op het ticket vermelde luchtvaartmaatschappij, behalve bij annulering van een vlucht waarvoor een lid een bevestigde zitplaats bezit. Bij annulering of ernstige verstoring van een vlucht kan een lid dat vliegt met een Classic Reward-ticket overgeplaatst worden naar een volgende vlucht van dezelfde luchtvaartmaatschappij waarop een plaats beschikbaar is of naar een andere luchtvaartmaatschappij, naar eigen goeddunken van Emirates.
 11. Een lid mag geen Classic Reward-ticket of andere reward voor contant geld of een andere vorm van vergoeding verkopen en een lid mag geen rewardticket of een andere reward kopen van een derde. Een Classic Reward-ticket dat gekocht, verkocht of geruild is van, aan of met een lid, kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van Emirates Skywards geannuleerd of in beslag worden genomen. Wanneer het Classic Reward-ticket gedeeltelijk of volledig is gebruikt, is een lid verantwoordelijk voor het betalen van de vlucht tegen een volledig tarief. Alle rechten, waaronder juridische vorderingen of de annulering van een lidmaatschap, zijn eveneens voorbehouden.
 12. ONDER VOORBEHOUD VAN HET TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE RECHT AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS NOCH EEN PARTNERLUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ (AL NAARGELANG) GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE LEDEN DIE VLIEGEN MET ANDERE REWARDTICKETS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DE VERVOERS- EN REISDOCUMENTEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ.
 13. De overige voorwaarden en kosten die van toepassing zijn op Classic Flex- of Flex Plus Rewards- en Classic Saver Reward-tickets worden hieronder uiteengezet:

  TariefvoorwaardenClassic Flex Plus (Economy Class, **Premium Economy, Business Class en First Class)Classic Saver (Economy Class en Business Class)
  Maximumverblijf12 maandenDrie maanden
  StopoversTwee tussenstops toegestaan (één heenvlucht plus één terugvlucht)Eén stopover toegestaan (heenvlucht of terugvlucht)
  Vluchten die in aanmerking komenGeldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)Geldig op alle vluchten van Emirates, afhankelijk van beschikbaarheid (codeshare-vluchten zijn uitgesloten)
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  Open-jawReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates SkywardsReizen toegestaan naar/vanuit één stad, terugreis naar/vanuit een andere stad, alleen binnen dezelfde zone van Emirates Skywards
  Geldigheidsduur ticketDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnenDe reis dient binnen 12 maanden na uitgifte van het ticket te beginnen
  Kortingen voor kinderenRewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)Rewards op gebruikelijke Emirates Skywards-niveaus (ook kinderen verdienen mijlen op het gebruikelijke niveau)
  Kortingen voor baby'sRewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)Rewards tegen 10% van de gebruikelijke Skywards-niveaus (alleen geldig op Economy Class-vluchten)
  TariefvoorwaardenClassic Flex PlusClassic Saver
  Datum wijzigenKosteloosUSD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Restituties vóór de reisKosteloosUSD 75* Tarieven vrijgesteld voor baby's alleen binnen de geldigheidsperiode van het ticket en de mijlen
  Restituties na de reisNiet toegestaanNiet toegestaan
  Alle overige wijzigingen (binnen programmavoorwaarden)KosteloosUSD 25* Tarieven vrijgesteld voor baby's per wijziging, per persoon
  Gemengde rewardsCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tariefCombinaties zijn toegestaan, maar afzonderlijke regels gelden voor elk soort tarief
  * Kosten vrijgesteld voor baby's
 14. Vlucht rewards zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.
 15. Dankzij de Last Seat Classic Flex Plus reward* kunnen Platinum-leden een Economy Class of Business Class Flex reward op alle Emirates-vluchten boeken, mits er nog steeds stoelen te koop zijn. Voorwaarden zijn van toepassing.

* Beschikbaar via contactcenters van Emirates.

** Omdat Premium Economy op dit moment slechts beperkt verkrijgbaar is, zijn Premium Economy Classic Rewards en Upgrade Rewards van Economy naar Premium Economy op dit moment niet beschikbaar.

13. Cash+Miles

Emirates Cash+Miles

 1. Leden kunnen elke combinatie van contant geld en Skywards mijlen inwisselen voor een Emirates Cash+Miles-ticket (dat ook kan bestaan uit aanvullende diensten, zoals stoelkeuze, bagagevrijdom en loungetoegang) voor zichzelf of voor een ander.
 2. Alle belastingen, rechten en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde kosten (met inbegrip van luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten vóór de uitgifte van het Cash+Miles-ticket contant worden betaald.
 3. Emirates Cash+Miles-tickets zijn geldige reisdocumenten en zijn afgegeven op basis van alle voorwaarden die bij de uitgifte van het ticket van toepassing zijn. Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en worden uitgevoerd op basis van de Emirates-vervoersvoorwaarden en de programmaregels op het moment van boeken. Onverminderd de voorgaande algemene bepalingen moeten leden ervoor zorgen dat ze over het juiste visum, de juiste reisdocumenten en inentingskaarten (inclusief voor baby's jonger dan 2 jaar oud) beschikken om te vliegen met een Emirates Cash+Miles-rewardticket.
 4. Alle kosten en heffingen overeenkomstig deze programmaregels zijn niet-restitueerbaar, tenzij wettelijk verboden.
 5. Vliegen met Emirates Cash+Miles is soms niet mogelijk voor vluchten zoals repatriëring, gezamenlijke diensten of codeshare-vluchten. Een lid is er in deze omstandigheden zelf verantwoordelijk voor om te controleren of de Emirates Cash+Miles-vluchten mogelijk zijn bij de luchtvaartmaatschappij waarbij de vlucht is geboekt.
 6. Elke aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket (indien beschikbaar) valt onder de algemene voorwaarden van dit artikel 13.
 7. Emirates Cash+Miles-tickets zijn uitsluitend online te koop via (i) de website, (ii) de Emirates-app en via Emirates-contactcenters (met uitzondering van aanvullende diensten) en (ii) retaillocaties (met uitzondering van aanvullende diensten).
 8. Emirates Cash+Miles is afhankelijk van beschikbaarheid en kan naar eigen inzicht van Emirates worden aangeboden, en Emirates behoudt zich het recht voor om Emirates Cash+Miles te allen tijde in te trekken.
 9. Emirates Cash+Miles-tickets zijn beschikbaar voor vluchten verkocht door Emirates, inclusief vluchten uitgevoerd door onze codesharingpartners. Emirates Cash+Miles-tickets zijn niet beschikbaar in combinatie met Reward-tickets van luchtvaartmaatschappijpartners of interline-tickets zonder Emirates (EK)-vluchtnummer.
 10. Skywards mijlen worden op het moment van boeken afgeschreven van het account van een lid.
 11. Mijlen kunnen worden verdiend op het contant geld-gedeelte op basis van het percentage contant geld dat is gebruikt als vorm van betaling voor de ticketprijs (met uitzondering van betalingen voor aanvullende diensten, door de luchtvaartmaatschappij opgelegde heffingen, belastingen en toeslagen). Het is niet mogelijk om punten te verdienen voor andere frequent flyerprogramma's of loyaliteitsprogramma's.
 12. Tenzij anderzijds expliciet vermeld elders in deze programmaregels, worden verlopen Skywards mijlen niet opnieuw bijgeschreven op het account van het lid in het geval van annulering of restitutie van een Emirates Cash+Miles-ticket of aanvullende diensten, indien van toepassing.
 13. Indien een lid recht heeft op restitutie voor een Emirates Cash+Miles-ticket dat gedeeltelijk is gebruikt, zal uitsluitend het toepasselijke percentage contant geld en Skywards mijlen (zoals oorspronkelijk betaald en ingewisseld voor een dergelijk ticket) worden terugbetaald en bijgeschreven aan het lid. Restituties voor eventuele aanvullende diensten vallen onder de relevante algemene voorwaarden van een dergelijke aanvullende service. U vindt deze bij: 
 14. Upgraderewards en directe upgrades komen in aanmerking voor gebruik voor Emirates Cash+Miles-tickets, op basis van beschikbaarheid en deze programmaregels.
 15. De omrekeningskoers van Skywards mijlen naar de contante waarde voor de aankoop van een Emirates Cash+Miles-ticket en/of gerelateerde aanvullende dienstenkan op elk moment naar eigen inzicht worden gewijzigd door Emirates. Emirates behoudt zich het recht voor om het volgende te wijzigen: (i) het aantal Skywards mijlen vereist voor het inwisselen voor een ticket en/of gerelateerde aanvullende diensten, (ii) de prijs van een ticket en/of (iii) aanvullende beperkingen of voorwaarden voor Cash+Miles-tickets. Tarieven kunnen verschillen op basis van (zonder beperking): (i) vertrekpunt, (ii) bestemming, (iii) verkooppunt, (iv) vluchtnummer, (v) datum, (vi) seizoen, (vii) tarief, (viii) reisklasse, (ix) niveau, (x) Emirates-kanalen en/of (xi) een combinatie hiervan. Dienovereenkomstig zijn het aantal Skywards mijlen en de waarden in contant geld die worden vermeld door Emirates, alleen geldig op het moment van boeken.
 16. Leden zijn verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en kosten, claims of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van Emirates Cash+Miles. Alle andere belastingen, heffingen en/of toeslagen zoals gespecificeerd op het moment van ticketuitgifte moeten contant worden betaald door een lid.
 17. Alle Emirates Cash+Miles-tickets vallen onder en moeten voldoen aan de Emirates-vervoersvoorwaarden en -tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op het ticket en de geldende programmaregels op het moment van boeken.
 18. Alle tariefverschillen, aanvullende belastingen of extra kosten vanwege een wijziging aan een Emirates Cash+Miles-ticket en/of gerelateerde aanvullende services moeten contant worden betaald door het relevante lid.
 19. Skysurfers kunnen geen tickets kopen met Cash+Miles.

flydubai Cash+Miles

 1. Een lid kan elke combinatie van contant geld en Skywards mijlen gebruiken voor een flydubai Cash+Miles-ticket voor een flydubai-vlucht voor zichzelf of iemand anders. 
 2. Leden kunnen een Cash+Miles-ticket kopen via de flydubai-website door in te loggen op zijn of haar account. 
 3. flydubai Cash+Miles-tickets vallen onder de vervoersvoorwaarden(opent pagina in een nieuw tabblad) van flydubai en andere toepasselijke regels of algemene voorwaarden(opent pagina in een nieuw tabblad) gepubliceerd en van kracht op het moment van boeken bij flydubai, waaronder zonder beperking de regels of algemene voorwaarden op https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(opent pagina in een nieuw tabblad)
 4. Tenzij anderzijds vermeld (inclusief, zonder beperking, in een speciale promotie of in marketingcommunicatie), zijn leden verantwoordelijk voor alle belastingen en andere kosten gekoppeld aan het flydubai Cash+Miles-ticket, inclusief en niet beperkt tot luchthavenvertrekbelasting, boetes bij de douane, immigratiekosten, luchthavenkosten, klantgebruikkosten, luchtvaartmaatschappijkosten, landbouwkundige inspectiekosten, beveiligings- en verzekeringskosten of andere incidentele kosten en belastingen opgelegd door een persoon of relevante autoriteit of instantie, inclusief maar niet beperkt tot flydubai. Indien vereist, levert flydubai volledige informatie aan de relevante autoriteiten over personen die flydubai Cash+Miles-tickets ontvangen. Enige aansprakelijkheid die voortkomt uit het indienen van deze gegevens of via een directe melding door een lid, zijn de persoonlijke aansprakelijkheid van het betreffende lid. 
 5. Nadat een flydubai Cash+Miles-ticket is geboekt, mag flydubai naar eigen inzicht bepalen of het op aanvraag van het lid een wijziging aan de boeking toestaat. Wijzigingen kunnen via de flydubai-website worden aangevraagd, of door te bellen naar de flydubai-klantenservice (op basis van de vervoersvoorwaarden, tariefregels en/of toepasselijke programmaregels en voorwaarden van flydubai). 
 6. Voor een wijziging in een flydubai Cash+Miles-ticket moet ene lid mogelijk aanvullende Skywards mijlen inwisselen of een aanvullend bedrag in contant geld betalen. Het aantal vereiste Skywards mijlen of contant geld, indien van toepassing, wordt bij het doorvoeren van de wijziging vermeld.

14. Emirates Upgrade Rewards

 1. Upgrade rewards zijn alleen beschikbaar voor Emirates-vluchten (met uitzondering van codeshare-vluchten van Emirates die worden uitgevoerd door een andere vervoerder) en kunnen worden ingewisseld voor één sector.
 2. Uw mijlen worden berekend en afzonderlijk ingewisseld voor elke sector van uw reis voor een upgrade reward binnen dezelfde Emirates Skywards-zone. Als uw route bijvoorbeeld Bahrein-Dubai-Muscat is, worden uw mijlen berekend en ingewisseld voor de sector Bahrein-Dubai en afzonderlijk voor de sector Dubai-Muscat.
 3. Upgrade-rewards zijn niet toegestaan op tickets met speciale tarieven. Business Class Saver-tickets en Economy Class Saver-tickets kunnen alleen worden geüpgraded tijdens het online inchecken, op de luchthaven of aan boord.
 4. Leden dienen voldoende mijlen te hebben voor de aangevraagde upgrade reward voor de Emirates-vlucht op het moment dat ze de upgrade-reward aanvragen.
 5. Leden kunnen upgrade rewards gebruiken voor upgrades van Economy Class naar *Premium Economy, van Economy Class naar Business Class, van *Premium Economy naar Business Class of van Business Class naar First Class.
 6. Upgrade reward-aanvragen dienen minstens 6 uur voor vertrek te worden ingediend. Alle leden van Emirates Skywards kunnen bij het inchecken mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Platinum-, Gold- en Silver-leden kunnen aan boord mijlen inwisselen voor directe upgrade rewards, afhankelijk van beschikbaarheid. Meer informatie over directe upgrade rewards.
 7. Nieuwe reserveringen voor chauffeurservice zijn niet beschikbaar in combinatie met upgrades van Skywards Economy Class naar Premium Economy, van Economy naar Business Class of van Premium Economy naar Business Class.
 8. Een lid dient in het bezit te zijn van een bevestigd ticket voor de vlucht die hij of zij wil upgraden alvorens een upgrade reward aan te vragen. Alle ticket- en tariefregels die van toepassing zijn op het basisticket, dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 9. Upgrade rewards zijn alleen toegestaan op e-tickets van Emirates met een ticketnummer dat begint met '176'. Papieren tickets komen niet in aanmerking voor upgrade rewards van Emirates Skywards.
 10. Baby's onder begeleiding van een volwassene die geen stoel bezetten komen in aanmerking voor upgraderewards tegen 10% van de Skywards mijlen die van toepassing zijn om een upgradereward voor een volwassene in te wisselen. De deelnemer en de baby dienen de mijlen gezamenlijk in te wisselen voor een upgrade reward, in dezelfde transactie.
 11. Er zijn geen kosten van toepassing op het annuleren van upgrade rewards. Echter, tenzij vermeld in paragraaf 6.9 en 8.5 hierboven, worden Skywards mijlen niet opnieuw toegekend aan het account van het lid.
 12. Upgrade rewards zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de specifieke boekingsklasse.
 13. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren voor één geboekte sector per keer een vlucht met Skywards mijlen upgraden. Extra Skywards mijlen moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.
 14. In gevallen waarin er beschikbaarheid is voor een sector of sectoren binnen een reis van vertrek naar bestemming, maar niet voor de volledige reis van vertrek naar bestemming, reflecteert het aantal vereiste Skywards mijlen het sectorniveau of basis van de Sky Miles-calculator.
 15. Directe upgraderewards (beschikbaar bij inchecken of aan boord) zijn alleen beschikbaar voor de eerstvolgende sector, het vereiste aantal Skywards mijlen reflecteert het sectorniveau op basis van de Skyward Miles Calculator.
 16. Een lid kan op Emirates-vluchten met meerdere sectoren die van toepassing zijn op één vluchtnummer voor maximaal één geboekte sector per keer een vlucht met Skywards mijlen upgraden. Extra Skywards mijlen moeten worden ingewisseld als een lid in de aansluitende sector verder wil vliegen in een hogere reisklasse.
 17. Alle belastingen (met inbegrip van luchthavenbelastingen en/of overheidsbelastingen) waar van toepassing, zijn de verantwoordelijkheid van een lid en moeten voorafgaand aan de uitgifte van het Upgrade Reward-ticket worden betaald. Betalingen worden geaccepteerd in contanten of met een creditcard.

* Omdat Premium Economy op dit moment slechts beperkt verkrijgbaar is, zijn Premium Economy Classic Rewards en Upgrade Rewards van Economy naar Premium Economy op dit moment niet beschikbaar.

15. Partners

 1. Partners en de Algemene Voorwaarden waaronder Skywards mijlen worden verdiend en/of ingewisseld via een partner, kunnen periodiek wijzigen. Emirates Skywards kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan leden eventuele rewards van partners intrekken, beperken, wijzigen of annuleren.  Een lid is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of Skywards mijlen verdiend en ingewisseld kunnen worden bij partners.
 2. Skywards mijlen voor goederen en services van partners worden verdiend op basis van de uitgaven van een lid. Uitsluitingen of minimale aankoopvoorwaarden kunnen van toepassing zijn. Wanneer de uitgaven uitgedrukt worden in een andere valuta dan de wettelijke valuta in de Verenigde Arabische Emiraten, wordt het betreffende bedrag omgezet tegen een redelijke wisselkoers, die wordt vastgesteld door of namens Emirates Skywards.
 3. Wanneer een lid services en/of goederen koopt bij een partner, wordt het contract voor deze services en/of goederen afgesloten tussen een lid en de partner. Dienovereenkomstig zijn de Algemene Voorwaarden van de partner van toepassing op de aankoop van de goederen en/of services die het lid heeft geselecteerd. Bepaalde Algemene Voorwaarden worden op de website vermeld, maar Emirates Skywards adviseert een lid met klem de Algemene Voorwaarden te lezen en voorafgaand aan de selectie van goederen en/of services navraag te doen bij de partner. Door het aanbod van de partner te accepteren, gaat een lid ermee akkoord de Algemene Voorwaarden die door de partner aan de aankoop zijn gesteld te zullen naleven, inclusief de betaling van alle (eventuele) verschuldigde bedragen, en alle regels en beperkingen ten aanzien van de boeking, beschikbaarheid, annulering en restitutie van services en/of goederen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, AANVAARDT EMIRATES SKYWARDS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR REWARDS TOEGEKEND DOOR PARTNERS, WANNEER DE PARTNER WEIGERT EEN REWARD AAN HET LID TOE TE KENNEN. De eventuele rechten van een lid op een reward worden uitsluitend bepaald door de partner die de reward levert. Onder voorbehoud van deze clausule, zijn alle rewards geleverd aan een lid uitdrukkelijk onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van partners die de reward leveren.
 4. Indien een partneraanbieding leden de mogelijkheid biedt om verdiende punten bij een partner over te dragen naar of om te zetten in Skywards mijlen ('Omzettingsaanbieding'), is een dergelijke overdracht of omzetting alleen geldig als: een lid onderdeel is van Emirates Skywards en het programma van de partner; en punten van partners worden overgedragen van een account bij die partner op de eigen naam van een lid naar het Emirates Skywards-account van een lid onder dezelfde naam ('Gekoppelde accounts'). Een gekoppeld account moet dezelfde voornaam, achternaam en geboortedatum hebben. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, het account van een lid niet te koppelen of te crediteren op grond van dit artikel 14.4 of mijlen die reeds zijn bijgeschreven naar het account van een lid op grond van een omzettingsaanbieding te annuleren, indien Emirates redenen heeft om aan te nemen dat de identiteit van een lid niet overeenkomt met de identiteit van de overdrager of wanneer er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met de overdracht of omzetting gerelateerd aan het account van een lid.
 5. De partnerlijst bekijken.

16. Vlucht rewards van partnerluchtvaartmaatschappijen

 1. De toepasselijke algemene voorwaarden met betrekking tot de inwisseling van Skywards mijlen voor vluchtrewards van partnerluchtvaartmaatschappijen kunnen per partner verschillen. Er gelden ook andere algemene voorwaarden van elke partner met betrekking tot partnervluchtreards. Deze worden door elke partner zelf bepaald. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om al deze algemene voorwaarden te controleren bij het boeken en gebruiken van partnervluchtrewards. Meer informatie(opent pagina in hetzelfde tabblad) over elke luchtvaartpartner en hun toepasselijke algemene voorwaarden.
 2. U moet een extra betaling van de partnerrewardkosten betalen voor partnervluchtrewards. Deze staan vermeld in de onderstaande tabel.
 3. Indien een lid een partnervluchtrewardboeking wijzigt (zoals datumwijzigingen en annuleringen), moet hij/zij mogelijk extra kosten betalen op basis van de onderstaande tabel. Kosten zijn niet-restitueerbaar, tenzij verboden volgens de wet of anderzijds toegestaan in navolging van de onderstaande tabel.
Tarieven en restituties
PartnerrewardtariefUSD 10 per ticket, van toepassing op alle partnervluchtrewards
Tarief voor datumwijziging en alle andere kostenUSD 25 per wijziging, per persoon
Restituties en restitutiekostenAlleen toegestaan binnen de geldigheid van het ticket voor volledig ongebruikte tickets tegen een toeslag van USD 75. Vervallen mijlen worden niet opnieuw bijgeschreven.

17. Mijn Familie

 1. Als leden een My Familie-account willen aanmaken, moeten ze inloggen bij hun eigen account en het aanmaakproces volgen. Als een dergelijk lid een Mijn Familie-account aanmaakt, wordt dat lid het gezinshoofd en moet dat lid minimaal 18 jaar oud zijn. 
 2. Het profiel en de accountgegevens van het gezinshoofd (waaronder, zonder beperking, het land van verblijf, contactgegevens en lidmaatschapsniveau) zullen door Emirates worden gebruikt voor aanbiedingen, communicatie en de afhandeling van problemen of geschillen met betrekking tot het Mijn Familie-account. 
 3. Deelname aan Mijn Familie wordt aangeboden naar eigen inzicht van Emirates en is beschikbaar voor individuele Emirates Skywards-leden en Skywards Skysurfers. 
 4. De volgende relaties van het gezinshoofd mogen als familielid worden uitgenodigd voor een Mijn Familie-account: echtgenoot, partner (hetzelfde huishouden), zoon, stiefzoon, dochter, stiefdochter, moeder, schoonmoeder, stiefmoeder, vader, schoonvader, stiefvader, broer, zus, kleindochter, kleinzoon en huishoudelijke hulp (hetzelfde huishouden). Gezinshoofden die een ander lid uitnodigen voor een Mijn Familie-account en leden die een dergelijke uitnodiging accepteren, garanderen en geven aan dat de vermelde relatie met het uitgenodigde familielid juist is. 
 5. Een gezinshoofd kan maximaal 7 familieleden (met uitzondering van het gezinshoofd) toevoegen aan een Mijn Familie-account, en elk familielid moet lid en minimaal 2 jaar oud zijn. Het gezinshoofd mag in één kalenderjaar maximaal 3 familieleden vervangen (door een bestaand familielid te verwijderen en te vervangen door een nieuw familielid). 
 6. Leden kunnen lid zijn van maximaal 1 Mijn Familie-account tegelijkertijd en kunnen maximaal 3 keer tijdens hun levensduur een Mijn Familie-account verlaten om lid te worden van een nieuw Mijn Familie-account of er zelf een aan te maken. 
 7. Een gezinshoofd kan maximaal 3 keer tijdens hun levensduur een Mijn Familie-account sluiten en een nieuw Mijn Familie-account aanmaken (of lid worden van een ander Mijn Familie-account als familielid). Gezinshoofden kunnen maximaal 1 Mijn Familie-account tegelijkertijd hebben of hieraan deelnemen. 
 8. Familieleden en/of het gezinshoofd moeten mogelijk extra bewijs van hun relatie aanleveren aan Emirates Skywards om te worden toegevoegd als familielid aan of onderdeel te blijven van het relevante Mijn Familie-account. 
 9. Het gezinshoofd kan een onbeperkt aantal baby's (jonger dan 2 jaar oud) toevoegen, enkel ten behoeve van het boeken van vluchten. Baby's kunnen geen Skywards mijlen verdienen of samenvoegen in een Mijn Familie-account. Zodra een baby de leeftijd van 2 jaar oud bereikt, zal hij/zij direct uit het relevante Mijn Familie-account worden verwijderd. Deze voormalige baby's kunnen als nieuw familielid worden toegevoegd door het gezinshoofd, op voorwaarde dat (i) het maximaal aantal toegestane familieleden niet is bereikt en (ii) de voormalige baby een Skysurfer-lid van Emirates Skywards wordt. 
 10. Een Mijn Familie-account komt enkel in aanmerking voor promoties en speciale aanbiedingen als minimaal één familielid (naast het gezinshoofd) is geregistreerd in het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 11. Alleen Emirates Skywards-leden kunnen lid worden van of worden toegevoegd aan een Mijn Familie-account (met uitzondering van baby's jonger dan 2 jaar oud, in navolging van de bepalingen van deze programmaregels). 
 12. Het familielid van 18 jaar of ouder wordt bij het lid worden van een Mijn Familie-account gevraagd om een percentage Skywards mijlen (0% of 100%) te kiezen dat zal worden bijgedragen aan het toepasselijke Mijn Familie-account, met ingang van de datum waarop een dergelijke bijdrage is ingesteld. Eventuele resterende Skywards mijlen die niet onder het bijdragepercentage voor het Mijn Familie-account vallen, blijven in het persoonlijke account. Het bijdragepercentage kan op elk moment worden aangepast door het toepasselijke familielid. 
 13. Skysurfers kunnen alleen worden toegevoegd aan en onderdeel blijven van een Mijn Familie-account als de geregistreerde ouder of voogd in het Skywards Skysurfers-account ook het gezinshoofd is van een dergelijk Mijn Familie-account. Indien het geregistreerde gezinshoofd wordt gewijzigd, resulteert dit in de automatische verwijdering van de toepasselijke Skysurfer(s) uit het Mijn Familie-account. Alle regels die van toepassing zijn op Skysurfers en het beheren van dergelijke accounts, gelden voor zover ze een familielid van een Mijn Familie-account zijn. Dientengevolge bepaalt de ouder of voogd van een Skysurfer (namens de Skysurfer) welk percentage van de verdiende Skywards mijlen van de Skysurfer zal worden toegevoegd aan het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 14. Het gezinshoofd en de familieleden blijven Skywards mijlen en niveau mijlen verdienen via hun individuele accounts gebaseerd op het individuele Emirates Skywards-lidmaatschapsniveau. 
 15. Alle Skywards Miles die een lid heeft gespaard voordat hij of zij lid werd van een Mijn Familie-account, blijven in het individuele account van dat lid en kunnen niet worden samengevoegd in het Mijn Familie-account. 
 16. Niveau mijlen kunnen niet aan het Mijn Familie-account worden toegevoegd. 
 17. Skywards mijlen toegevoegd aan een Mijn Familie-account kunnen alleen worden ingewisseld ten behoeve van het gezinshoofd en/of familieleden van het toepasselijke Mijn Familie-account. 
 18. Skywards mijlen toegevoegd aan een Mijn Familie-account kunnen niet worden teruggezet naar het persoonlijke account van een lid. 
 19. Door lid te worden van een Mijn Familie-account, geven het gezinshoofd en elk individueel familielid toestemming aan elk lid (van 18 jaar en ouder) van het Mijn Familie-account om (i) Skywards mijlen in het Mijn Familie-account in te wisselen en (ii) alle reizen te boeken en beheren via een dergelijke Mijn Familie-account, namens zichzelf, een ander familielid of het gezinshoofd. 
 20. Voor Mijn Familie-accounts geregistreerd vóór dinsdag 11 december 2023 geldt dat familieleden (van 18 jaar en ouder) mogelijk geen mijlen kunnen inwisselen vanuit het Mijn Familie-account. In een dergelijk geval gelden de vermelde rechten in lid 17.19(i) en (ii) hierboven enkel voor het gezinshoofd.
 21. Om het gezinshoofd in staat te stellen het Mijn Familie-account effectief te beheren en in aanmerking komende leden van het Mijn Familie-account in staat te stellen mijlen in te wisselen, zal de volgende informatie met betrekking tot elk familielid (waaronder het gezinshoofd) toegankelijk zijn voor het gezinshoofd en elk familielid:
  • aanhef;
  • voornaam en achternaam;
  • bijgedragen Skywards mijlen;
  • bijdragepercentage Skywards mijlen;
  • ingewisselde Skywards mijlen, de relevante ingewisselde rewards of producten en de inwisselingsdatum van Skywards mijlen-transacties gerelateerd aan het Mijn Familie-programma via het Mijn Familie-account;
  • Cash+Miles-boekingen door het gezinshoofd of een familielid van het Mijn Familie-account;
  • Classic Rewards uitgevoerd door het gezinshoofd of een familielid via het Mijn Familie-account;
  • reisinformatie over de vluchtboekingen gedaan via het Mijn Familie-account, waaronder:
   1. PNR (Passenger Name Record);
   2. speciale maaltijden;
   3. aanvragen voor passagiers met toegankelijkheidsbehoeften of die speciale verzorging nodig hebben;
   4. details van ingewisselde tickets (waaronder reisklasse en tariefsoort);
   5. details van transacties (waaronder transactiesoort en de volledige naam en aanhef van de passagier)

    Vluchtgeschiedenis en andere persoonsgegevens van elk familielid zijn niet zichtbaar voor het gezinshoofd of de andere familieleden van het Mijn Familie-account en deze blijven verbonden aan het persoonlijke account van elk lid.

 22. Leden moeten hun persoonlijke account blijven gebruiken als ze een vlucht boeken die niet onder Mijn Familie valt.
 23. De regels voor het standaard verlopen en aangepast verlopen van Skywards mijlen in de programmaregels gelden voor elk deel van Skywards mijlen dat een lid heeft toegevoegd aan een Mijn Familie-account. Dergelijke Skywards mijlen zullen nog steeds verlopen op bepaalde momenten, ongeacht of ze zijn toegevoegd aan een Mijn Familie-account.
 24. Skywards mijlen toegekend via claims achteraf door een lid van een Mijn Familie-account zullen worden toegewezen aan het persoonlijke account van het lid en het toepasselijke Mijn Familie-account op basis van het Mijn Familie-bijdragepercentage van het lid op het moment dat de claim is ingediend.
 25. Een gezinshoofd kan zichzelf niet uit het Mijn Familie-programma verwijderen of een vervangend gezinshoofd aanwijzen. Hij/zij heeft de optie om het Mijn Familie-account te sluiten. In dit geval komen ongebruikte mijlen die zijn toegevoegd aan het Mijn Familie-account te vervallen en worden deze niet teruggegeven aan het gezinshoofd of een ander familielid.
 26. Een gezinshoofd kan te allen tijde een familielid uit het Mijn Familie-account verwijderen, via de website of door contact op te nemen met een contactcenter van Emirates.
 27. Een familielid kan zichzelf te allen tijde uit het Mijn Familie-account verwijderen door op 'Mijn Familie-account verlaten' te klikken. Houd wel rekening met het volgende: 
  • alle Skywards mijlen toegevoegd aan het Mijn Familie-account blijven in het Mijn Familie-account en het vertrekkende familielid is deze kwijt; 
  • het is niet mogelijk om mijlen via het Mijn Familie-account in te wisselen uit naam van het vertrekkende familielid; 
  • het vertrekkende familielid kan niet het Mijn Familie-account niet langer bekijken of openen.

 28. Skywards mijlen kunnen uit het Mijn Familie-account worden ingewisseld (i) voor Classic Rewards, (ii) voor vluchten waarbij Cash+Miles wordt aangeboden, (iii) voor directe upgrades bij het inchecken, (iv) bij geselecteerde retail- en lifestyle-partners (ook op bepaalde momenten aangeboden door Emirates en onze partners), (v) voor het doneren van Skywards mijlen aan de Emirates Airlines Foundation en (vi) voor geselecteerde Skywards Exclusives-evenementen, (onderhevig aan de algemene voorwaarden in deze programmaregels met betrekking tot Skywards Exclusives), (vii) wanneer u uw ticket en een ander gerelateerd product of service boekt in het geval Cash+Miles wordt aangeboden op emirates.com. Emirates kan de partnerlijst te allen tijde aanpassen.
 29. Het kopen, cadeau doen, overdragen, verlengen en herstellen van mijlen kan niet worden gekocht en geactiveerd door leden met Skywards mijlen in een Mijn Familie-account.
 30. Zodra een lid deel uitmaakt van een Mijn Familie-account als gezinshoofd of familielid, zal het geselecteerde bijdragepercentage Skywards mijlen worden toegevoegd aan het Mijn Familie-account zolang een transactie meer dan 1 Skywards mijl oplevert. Als een lid niet meer dan 1 Skywards mijl verdient voor een transactie, zullen de verdiende Skywards mijlen worden toegekend aan het persoonlijke account en niet het Mijn Familie-account. Standaard tijdslijnen die van toepassing zijn op het verdienen en cumuleren van Skywards mijlen in het ledenaccount op basis van deze programmaregels, blijven van toepassing op Skywards mijlen die worden verdiend en gecumuleerd voor het Mijn Familie-account.
 31. Geannuleerde, verwijderde of verlopen Skywards mijlen die oorspronkelijk zijn verdiend door een gezinshoofd of familielid in hun respectievelijke persoonlijke accounts en die daarna zijn toegevoegd aan een Mijn Familie-account, zullen ook uit het toepasselijke Mijn Familie-account verdwijnen.

18. Skywards+

 1. Algemene programmaregels
  • Skywards+ is een online abonnement dat tegen een jaarlijkse betaling te koop is op emirates.com.
  • De inschrijvingskosten zijn inclusief belastingen en alle toepasselijke toeslagen.
  • Abonnees van Skywards+ hebben recht op extra voordelen zoals vermeld op emirates.com. Voordelen kunnen per lid verschillen en zijn gebaseerd op het abonnementspakket dat is gekocht.
  • Het lid moet zijn ingelogd op zijn of haar Emirates Skywards-account(opent pagina in hetzelfde tabblad) om gebruik te kunnen maken van Skywards+ voordelen.
  • Het Skywards+ abonnement en de bijbehorende voordelen zijn uitsluitend voor de abonnee en kunnen niet cadeau worden gedaan of verkocht.
  • Het Skywards+ abonnement van het lid is niet overdraagbaar en niet restitueerbaar.
  • Skywards+-voordelen gelden alleen voor Emirates-vluchten die zijn gekocht via emirates.com. Offline tickets die zijn uitgegeven via Emirates Holidays en Emirates Dubai Experience komen ook in aanmerking voor verdienen.
  • Skywards+ voordelen worden niet vóór of na de vermelde abonnementsperiode toegekend.
  • Er worden geen bonussen toegekend voor vluchten die buiten de Skywards+ abonnementsperiode worden genomen. Dit geldt ook voor claims met terugwerkende kracht.
  • De voordelen van het Skywards+ lid zijn alleen geldig binnen de abonnementsperiode.
  • Er worden bonussen toegekend voor heruitgegeven tickets voor vluchten die binnen de Skywards+-abonnementsperiode worden genomen.
  • Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om het Skywards+ abonnement aan iemand te weigeren en om het abonnement te allen tijde stop te zetten.
  • Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit product in te trekken of te stoppen.
  • Het Skywards+ abonnement wordt binnen 48 uur na de verwerkte betaling geactiveerd.
  • Skywards+-voordelen zijn alleen van toepassing op vluchten die na een succesvolle inschrijving worden genomen.
  • Informatie over Skywards+ vindt u op emirates.com en flydubai.com(opent een externe website in een nieuw tabblad).
  • Skywards mijlen moeten worden ingewisseld via het individuele of Mijn Familie-account van het lid om gebruik te maken van Skywards+-voordelen. Mijlen kunnen niet worden ingewisseld via een Skysurfers-account.
  • Extra voordelen en tijdelijke aanbiedingen kunnen beschikbaar worden gemaakt tijdens de abonnementsperiode en op elk moment worden ingetrokken.
 2. Extra Skywards mijlen.
  • Het lid moet ingeschreven zijn voor Skywards+ om in aanmerking te komen voor extra Skywards mijlen.
  • De extra Skywards mijlen gelden alleen voor Emirates-vluchten met tickets die online zijn uitgegeven via emirates.com (inclusief Cash+Miles-tickets). Offline tickets die zijn uitgegeven via Emirates Holidays en Emirates Dubai Experience komen ook in aanmerking voor verdienen.
  • Alle boekingen voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door flydubai komen in aanmerking voor extra Skywards mijlen (inclusief Cash+Miles-boekingen die in aanmerking komen voor mijlen verdienen).
  • Het lid verdient extra Skywards mijlen voor vluchten die hij of zij binnen de abonnementsperiode neemt. Dit geldt ook voor heruitgegeven vluchttickets.
  • Als een lid vluchten heeft genomen die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates of flydubai en die in aanmerking komen voor extra Skywards mijlen in meer dan één promotie van Emirates Skywards, dan geldt alleen de hoogste in aanmerking komende bonus.
  • Het lid komt in aanmerking voor de 20% extra Skywards mijlen in First Class, Business Class en Economy Class voor alle in aanmerking komende vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates of flydubai.
  • De extra Skywards mijlen voor de betreffende vluchten worden op het mijlenoverzicht van het lid weergegeven als 'Skywards+ Skywards mijlen bonus'.
  • Tickets waarmee geen gewone Skywards mijlen worden verdiend, komen ook niet in aanmerking voor extra Skywards mijlen.
  • Het lid moet ingelogd zijn op zijn of haar Emirates Skywards-account om gebruik te maken van de Skywards+ voordelen.
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte voordelen aan het eind van de abonnementsperiode.
 3. Extra niveaumijlen - alleen Premium.
  • Het lid moet ingeschreven zijn voor Skywards+ om in aanmerking te komen voor extra niveaumijlen.
  • De extra niveau mijlen gelden alleen voor Emirates-vluchten met tickets die online zijn uitgegeven via emirates.com (inclusief Cash+Miles-tickets). Offline tickets die zijn uitgegeven via Emirates Holidays en Emirates Dubai Experience komen ook in aanmerking voor verdienen.
  • Alle boekingen voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door flydubai komen in aanmerking voor extra niveau mijlen (inclusief Cash+Miles-boekingen die in aanmerking komen voor mijlen verdienen).
  • Het lid verdient extra niveau mijlen voor vluchten die hij of zij binnen de abonnementsperiode neemt. Dit geldt ook voor heruitgegeven vluchttickets.
  • Als een lid vluchten heeft genomen die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates of flydubai en die in aanmerking komen voor extra niveau mijlen in meer dan één promotie van Emirates Skywards, dan geldt alleen de hoogste in aanmerking komende bonus.
  • Het lid komt in aanmerking voor de 20% extra niveau mijlen in First Class, Business Class en Economy Class voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates of flydubai.
  • De extra niveaumijlen voor de betreffende vluchten worden op het mijlenoverzicht van het lid weergegeven als 'Skywards+ extra niveau mijlen'.
  • Tickets waarmee geen gewone Skywards mijlen worden verdiend, komen ook niet in aanmerking voor extra niveaumijlen.
  • Het lid moet ingelogd zijn op zijn of haar Emirates Skywards-account om gebruik te maken van de Skywards+ voordelen.
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte voordelen aan het eind van de abonnementsperiode.
 4. Upgrade-rewards met korting - alleen Advanced en Premium.
  • Het lid moet ingeschreven zijn voor Skywards+ om in aanmerking te komen voor upgrade-rewards met korting.
  • Alleen commerciële tickets die op emirates.com zijn uitgegeven, komen in aanmerking voor upgrade-rewards met korting.
  • Upgraderewards die online via emirates.com of bij het inchecken zijn uitgegeven, komen in aanmerking voor deze korting.
  • Om gebruik te maken van deze korting, moet een Emirates Skywards-lid inloggen op zijn of haar Emirates Skywards-account op emirates.com, de mobiele website van Emirates of de Emirates-app voordat hij of zij gaat boeken.
  • Upgrade-rewards zijn alleen geldig op door Emirates uitgevoerde vluchten.
  • Tickets die zijn uitgegeven in Flex- en Flex Plus-tarieven komen in aanmerking voor upgraderewards met korting. Er zijn beperkingen van toepassing.
  • Tickets die zijn uitgegeven in Special- en Saver-tarieven komen niet in aanmerking voor upgrade-rewards met korting.
  • Upgrade-rewards zijn afhankelijk van stoelbeschikbaarheid.
  • Het lid komt in aanmerking voor korting voor alle upgradetransacties die binnen de abonnementsperiode worden verwerkt, ook als de reisdatum buiten de abonnementsperiode valt.
  • Als het lid in aanmerking komt voor meerdere upgraderewards-aanbiedingen, dan geldt alleen de hoogste in aanmerking komende aanbieding (aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd).
  • Upgraderewards met korting die gerelateerd zijn aan Skywards+ worden op het moment van boeken weergegeven voor in aanmerking komende vluchten. Als het lid in aanmerking komt voor meerdere upgraderewards-aanbiedingen op dezelfde vlucht, dan geldt alleen de hoogste in aanmerking komende aanbieding.
  • Het lid moet ingelogd zijn op zijn of haar Emirates Skywards-account om gebruik te maken van de Skywards+ voordelen.
  • Skywards mijlen kunnen worden ingewisseld via het individuele of Mijn Familie-account van het lid om gebruik te maken van dit voordeel. Mijlen kunnen niet worden ingewisseld via een Skysurfers-account.
  • Er wordt een korting toegepast op automatische upgrades die tijdens de abonnementsperiode beschikbaar komen. Als er een hogere aanbieding van toepassing is op het moment dat er een automatische aanbieding beschikbaar komt, ontvangt het lid de hoogste aanbieding.
  • Upgrade-rewards met korting die onderdeel zijn van Skywards+ zijn ook van toepassing op automatische upgrades als de automatische upgrade wordt verwerkt binnen de abonnementsperiode.
  • Upgraderewards met korting als onderdeel van Skywards+ zijn niet van toepassing op directe upgrades aan boord.
  • Elke daaropvolgende heruitgave van een ticket kan resulteren in het ongeldig verklaren van de upgrade-reward, met name in het geval van vlucht- of datumwijzigingen waarbij de beschikbaarheid op het moment van de wijziging niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen, en ook bij ticketannuleringen, vallen mijlenrestituties onder de Emirates Skywards-programmaregels.
  • Indien een upgradereward online is uitgegeven via emirates.com, worde mijlen afschreven van het Emirates Skywards-account van de Skywards+-abonnee voor alle passagiers in dezelfde boeking of voor geselecteerde passagiers die dezelfde vlucht nemen. Indien een upgradereward online is uitgegeven via emirates.com, worden mijlen afschreven van het Emirates Skywards-account van de Skywards+-abonnee voor elke andere passagier, zelfs als de Skywards+-abonnee niet reist
  • Indien een upgradereward is uitgegeven bij het inchecken, worden mijlen afschreven van het Emirates Skywards-account van de Skywards+-abonnee voor alle passagiers in dezelfde boeking of voor geselecteerde passagiers die dezelfde vlucht nemen. Het upgraderewards-voordeel bij inchecken is niet toegestaan als de Skywards+-abonnee niet zelf reist.
  • Leden kunnen alleen aanvullende mijlen kopen van een individueel account als het huidige saldo onvoldoende is.
  • Alle belastingen, toeslagen en door de luchtvaartmaatschappij opgelegde kosten zijn uitgesloten van upgraderewards met korting en moeten, waar van toepassing, volledig worden betaald om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding.
  • De algemene voorwaarden voor upgrade-rewards kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en de wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Alle overige Emirates Skywards-programmaregels zijn van toepassing.
  • Alle passagiers binnen een boeking moeten upgraderewards in één transactie kopen en laten verwerken voor tickets die online worden uitgegeven via emirates.com. Alleen kopen voor specifieke passagiers in een boeking is niet toegestaan voor tickets die online via emirates.com zijn uitgegeven.
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte voordelen aan het einde van de abonnementsperiode.
  • De programmaregels van Emirates Skywards voor upgrade-rewards zijn van toepassing.
 5. Classic Rewards met korting.
  • Het lid komt in aanmerking voor een eenmalige korting op een Classic Reward-vlucht voor in aanmerking komende vluchten van Emirates als het ticket is binnen de abonnementsperiode gekocht, ook als de werkelijke reisdatum buiten de abonnementsperiode valt.
  • Om gebruik te maken van deze Classic Reward-korting, moet een Emirates Skywards-lid inloggen op zijn of haar Emirates Skywards-account op de desktopversie van emirates.com voordat hij of zij begint met boeken.
  • De korting is van toepassing op alle reizigers in dezelfde boeking.
  • Deze korting geldt alleen voor rewardboekingen voor retourvluchten en enkele vluchten en geldt niet voor boekingen voor meerdere steden of open-jaw.
  • De korting kan niet worden gerestitueerd en is mogelijk niet van toepassing als de vluchtgegevens wijzigen of als de vluchten worden geannuleerd.
  • Het lid moet ingelogd zijn op zijn of haar Emirates Skywards-account om gebruik te maken van de Skywards+ voordelen.
  • De programmaregels van Emirates Skywards voor Classic Rewards zijn van toepassing.
 6. Cash+Miles-voorkeurstarieven
  • Skywards+ leden krijgen een Cash+Miles-voorkeurstarief aangeboden voor in aanmerking komende boekingen die tijdens de abonnementsperiode worden gemaakt, ook als de reisdatum buiten de abonnementsperiode valt.
  • Het Cash+Miles-voorkeurstarief wordt weergegeven op uw betaalpagina als u Cash+Miles als betaalmethode selecteert.
  • Het Cash+Miles-voorkeurstarief geldt alleen voor boekingen die online op emirates.com worden verwerkt.
  • Het lid moet ingelogd zijn op zijn of haar Emirates Skywards-account om gebruik te maken van de Skywards+ voordelen.
  • Skywards mijlen kunnen worden ingewisseld via het individuele of Mijn Familie-account van het lid om gebruik te maken van dit voordeel. Mijlen kunnen niet worden ingewisseld via een Skysurfers-account.
  • Als Emirates Skywards-leden gebruik willen maken van een speciale aanbieding op de betaalpagina moeten ze de optie selecteren bij het Cash+Miles-icoontje dat tijdens het boekingsproces wordt weergeven.
  • Zodra de Cash+Miles-betaalmethode is geselecteerd, geëvalueerd en geaccepteerd op de betaalpagina en de definitieve betaling voor de uitgifte van de tickets is gedaan, kan het Cash+Miles-tarief niet langer worden aangepast. Een daaropvolgende heruitgave van het ticket met aanvullende betalingen voor tarieven of kosten moet volledig in contant geld (of een vergelijkbare betaalmethode) worden gedaan. Annuleringen van tickets vallen onder de tariefregels en de programmaregels van Emirates Skywards over restituties van mijlen (als die er zijn).
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte voordelen aan het eind van de abonnementsperiode.
  • De programmaregels van Emirates Skywards voor Cash+Miles zijn van toepassing.
 7. Ruimbagage
  • Het lid moet ingeschreven zijn voor Skywards+ om in aanmerking te komen voor het ruimbagagevoordeel.
  • Dit voordeel geldt voor alle Emirates Skywards-leden in gewichtsconceptmarkten.
  • De voordelen voor bagage gelden altijd, ongeacht het gebruikte boekingskanaal. Ingecheckte bagage geldt alleen voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates.
  • Voor een stuksconceptmarkt kan één extra stuk bagage worden ingecheckt. Dit voordeel geldt alleen voor Emirates Skywards Blue- en Silver-leden, omdat Gold- en Platinum-leden een extra derde stuk bagage als onderdeel van hun niveauvoordelen krijgen.
  • Dit voordeel geldt alleen voor het individuele lid.
  • Het lid komt in aanmerking voor het ruimbagagevoordeel voor reizen binnen de abonnementsperiode.
  • De bagagevrijdom is gebaseerd op het gekochte abonnementspakket en de beschikbare bagagevrijdom wordt vermeld in het gedeelte waarin de voordelen worden benoemd.
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte voordelen aan het eind van de abonnementsperiode.
 8. Toegang tot geselecteerde Emirates Business Class Lounges
  • Het lid moet ingeschreven zijn voor Skywards+ om in aanmerking te komen voor het loungetoegangsvoordeel.
  • Elke toegang biedt eenmalige toegang tot de Emirates Business Class-lounge op geselecteerde luchthavens(opent een pagina in hetzelfde tabblad) voor één persoon. Toegang kan worden gebruikt door de Skywards+-abonnee of meereizende gasten die verder meereizen op dezelfde Emirates-vlucht. De Skywards+-abonnee moet aanwezig zijn.
  • Toegang tot de lounge is alleen geldig voor vluchten die binnen de abonnementsperiode worden genomen en toegang is alleen beschikbaar voor Emirates-lounges die open zijn.
  • De voordelen voor loungetoegang gelden altijd, ongeacht het gebruikte boekingskanaal. Toegang tot de lounge geldt alleen voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Emirates.
  • Toegang tot de lounge is afhankelijk van beschikbaarheid en voor klanten van Emirates van 18 jaar of ouder, of minderjarigen die met een volwassene meereizen die zelf al toegang heeft tot de lounge.
  • Toegang tot de lounge wordt bepaald door het personeel van de Emirates-lounge en wordt bij de ingang van de betreffende lounge toegewezen.
  • Geschiktheid en toegang tot de lounge op de luchthaven worden bepaald door het personeel bij de balie van de Emirates Business Class Lounge.
  • Personeel van de Emirates Business Class Lounge controleert de voucher op beschikbaarheid en markeert de voucher als gebruikt. Dit zal zichtbaar zijn in het profiel van het lid.
  • Er wordt geen lounge-uitnodiging geprint op de instapkaart.
  • Toegang tot de Emirates Business Class Lounge wordt aangeboden aan Skywards+ leden met niveau Blue, Silver, Gold en Platinum (tijdens de abonnementsperiode).
  • Er wordt geen restitutie gegeven voor ongebruikte loungetoegang aan het einde van de abonnementsperiode.
  • De programmaregels van Emirates Skywards zijn van toepassing.
 9. Inschrijven voor Skywards+
  • Skywards+(opent een pagina in hetzelfde tabblad) is alleen beschikbaar voor in aanmerking komende Emirates Skywards-leden van 18 jaar of ouder.
  • Emirates Skywards-leden moeten inloggen op emirates.com als ze Skywards+ willen kopen. Leden worden geïnformeerd over van toepassing zijnde kosten tijdens het inschrijvingsproces.
  • Als de betaling succesvol is verwerkt, krijgen leden een bevestigingsmail en een betaalbewijs.
 10. Geldigheid van abonnement
  • Skywards+ voordelen zijn tot 12 maanden na de datum van inschrijving geldig en het abonnement wordt niet automatisch verlengd. De gegevens over uw abonnement worden in uw Emirates Skywards-account weergegeven tot het einde van de 12e maand, in de tijdzone van de VAE (GMT+4).

19. Skywards Exclusives

Meer informatie over de algemene voorwaarden(opent een externe website in een nieuw tabblad) voor het gebruik van ons Skywards Exclusives-platform en de programmaregels(opent een externe website in een nieuw tabblad) die gelden voor de transacties op de website.

20. Privacy

 1. Voor het programma verzamelt, gebruikt en openbaart Emirates Skywards persoonlijke gegevens van het lid in overeenstemming met het privacybeleid. Het privacybeleid bevat informatie over welke persoonlijke gegevens Emirates Skywards verzamelt, hoe ze worden gebruikt, aan wie ze openbaar worden gemaakt en voor welke doeleinden. Daarnaast bevat het privacybeleid informatie over hoe het lid zijn of haar toestemming kan intrekken (waar van toepassing) en hoe het lid contact op kan nemen met Emirates over het verder beheren van de privacy van het lid.
 2. Zonder paragraaf 18.1 te beperken, is een voorwaarde van het lidmaatschap van Emirates Skywards dat, tenzij Emirates Skywards hierover anders wordt geïnformeerd door het relevante lid, dat het relevante lid toestemt in het openbaar maken van de contactgegevens van het relevante lid op of na de beëindigingsdatum van Qantas. Deze gegevens worden openbaar gemaakt zodat Qantas het relevante lid een lidmaatschap voor het Qantas frequent flyer-programma (of het overeenkomstige programma op de Qantas-beëindigingsdatum) kan aanbieden. Het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door Qantas kan afwijken van Emirates. Qantas is mogelijk niet gebonden aan privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming biedt als waar Emirates Skywards aan gebonden is. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 18.2 zal op enig moment van een relevant lid eisen het Emirates Skywards-lidmaatschap te beëindigen en/of een lidmaatschap voor het frequent flyer-programma van Qantas (of het equivalent) te accepteren.
 3. Zonder clausule 18.1 uit te sluiten, worden persoonsgegevens van leden, voorheen flydubai OPEN-leden of leden die met flydubai hebben gevlogen, gebruikt en gedeeld door en tussen Emirates en flydubai ten behoeve van het uitvoeren van het Emirates Skywards-programma. Het gebruik en de vrijgave van persoonsgegevens door flydubai kunnen verschillen van Emirates.
 4. In het geval een lid de verwijdering van het account heeft aangevraagd op basis van artikel 17 van de regels voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (recht op verwijdering/recht om vergeten te worden) worden alle gespaarde mijlen in het account die niet zijn ingewisseld, overgedragen of verlopen, als verloren beschouwd.

21. Aansprakelijkheid

 1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS EMIRATES SKYWARDS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EEN LID OF DERDEN VOOR ENIG VERLIES OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, ALS GEVOLG VAN BEËINDIGING OF VERANDERING VAN OF AAN EMIRATES SKYWARDS, OF MET BETREKKING TOT ANDERE FACILITEITEN, VOORDELEN OF REGELINGEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD AAN EEN LID, INCLUSIEF DE HERROEPING VAN EEN PARTNER OF DE HERROEPING VAN ANDERE VOORDELEN, FACILITEITEN OF AFSPRAKEN.
 2. Emirates Skywards behoudt zich het recht voor een lid te diskwalificeren van verdere deelname aan het Emirates Skywards-programma, alle opgespaarde Skywards mijlen te annuleren en een schadevergoeding te vragen voor gebruikte rewards indien naar de overtuiging van Emirates Skywards dit lid of een Reiscoördinator die aangesteld is namens het lid zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of de Emirates Skywards-programmaregels heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot de frauduleuze verwerving van Skywards mijlen of verwerving, verkoop of misbruik van Skywards mijlen of overname, verkoop of misbruik van reward-voordelen.
 3. De Emirates Skywards conciërgeservice en andere services aangeboden aan leden worden beheerd door externe leveranciers (elk aangeduid als een 'leverancier'). Alle leden die van deze services gebruikmaken, gaan een rechtsgeldige verhouding aan met de leverancier. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Emirates Skywards alle aansprakelijkheid uit voor elk lid of derden, ongeacht hun hoedanigheid, met betrekking tot enig verzuim, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van een verplichting voortvloeiend uit dienstverlening of verzuim tot dienstverlening door of namens een leverancier op grond van deze rechtsverhouding met een leverancier.

22. Algemeen

 1. De programmaregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd, genuanceerd, opgeschort of beëindigd zonder kennisgeving mits toegestaan door de wet, onder voorbehoud dat redelijke inspanningen worden gedaan om de details van deze wijziging, nuancering, opschorting of beëindiging (al naargelang) te plaatsen op de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie van de programmaregels en een versie van de programmaregels zoals gepubliceerd op de website van Emirates Skywards, is de laatstgenoemde versie leidend.
 2. Wanneer een lid zijn of haar digitale lidmaatschapskaart gebruikt of zijn of haar lidmaatschapsnummer vermeldt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd in de programmaregels, wordt dit gezien als instemming van dit lid met deze wijziging.
 3. Elke kennisgeving verstrekt aan een lid op grond van deze programmaregels wordt geacht per gefrankeerde post te zijn gericht aan het adres dat door het lid voor dat doel werd verstrekt aan Emirates Skywards.
 4. De programmaregels vallen onder de wetten van het emiraat Dubai en elk geding met betrekking tot of in verband met Emirates Skywards moet worden voorgelegd in dit rechtsgebied. Lidmaatschap, inclusief de regels voor het in aanmerking komen voor een lidmaatschap en mijlen of rewards, vallen onder alle toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief alle toepasselijke uitspraken van de International Air Transport Association.
 5. Emirates Skywards is niet actief (of beëindigt haar activiteiten) in een rechtsgebied waarin het verboden is (of wordt verboden) door een relevante wetgeving of relevante overheidsrichtlijnen.
 6. Er zijn redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in de programmaregels en in de publicaties en advertenties verband houdend met Emirates Skywards nauwkeurig is, maar Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele, schriftelijke of verbale, fouten of weglatingen in de informatie.
 7. Elk onderdeel in deze programmaregels dat om het even welke reden niet afdwingbaar is, wordt geacht te kunnen worden verwijderd zonder enige consequentie voor de resterende programmaregels. Emirates Skywards is niet verplicht tot dienstverlening of anderszins te handelen uit hoofde van deze programmaregels, indien dit in strijd zou zijn met de wet.
 8. Leden kunnen bij het inchecken worden gevraagd documenten te overleggen op grond waarvan Emirates Skywards de identiteit en het lidmaatschap kan vaststellen. Wanneer een lid verzuimt aan deze eis te voldoen, behoudt Emirates Skywards zich het recht voor vervoer te weigeren.

23. Emirates Skywards' gebruik van eenmalige code

Emirates Skywards heeft een extra veiligheidsmaatregel ingevoerd: eenmalige codes voor verificatie op een tweede niveau voor bepaalde accountactiviteiten van Emirates Skywards. Denk daarbij aan inloggen voor het Emirates Skywards-account, profielupdates en inwisselactiviteiten (eenmalige code).
 
Een eenmalige code is een willekeurig gegenereerd getal dat Emirates Skywards via sms en/of e-mail verstuurt naar een lid voor bepaalde accountactiviteiten. Het gaat hier om verificatie op een tweede niveau die kan worden gevraagd van een lid om te bevestigen dat bepaalde accountactiviteiten plaatsvinden met zijn of haar instemming. Het lid krijgt op het moment van de relevante accountactiviteit te horen of een eenmalige code vereist is. 
 
Wanneer een eenmalige code is vereist voor uw lidmaatschapsaccount, verstuurt Emirates Skywards een eenmalige code via sms naar uw geregisseerde mobiele nummer en/of een e-mail naar het geregistreerde e-mailadres bij Emirates Skywards (zoals weergegeven in uw Emirates Skywards-profiel).  
 
Leden moet zelf zorgen voor de accuraatheid van alle informatie die zij leveren aan Emirates Skywards (inclusief, maar niet beperkt tot contactgegevens). Als u niet de vereiste informatie aan Emirates Skywards kan leveren of actueel kan houden, kan het gebeuren dat Emirates Skywards de eenmalige code niet aan u kan leveren. Dit kan ertoe leiden dat u het account niet kan gebruiken. Leden kunnen hun Emirates Skywards-profiel op elk moment bijwerken, om ervoor te zorgen dat hun contactgegevens actueel blijven.  
 
Emirates Skywards kan, naar eigen inzicht, contact opnemen met een lid (inclusief via een opgenomen bericht) om de identiteit en accountactiviteit van een lid te bevestigen. Er herhaaldelijk niet in slagen om de juiste code in te voeren kan resulteren in het vergrendelen van het account van een lid of het opleggen van andere beperkingen voor het gebruik, zoals voorgeschreven door Emirates Skywards. Emirates Skywards kan extra informatie of identificatie van een lid vragen als onderdeel van fraudepreventie en lidverificatieprocedures.
 
Leden mogen hun accountnummer of eenmalige code niet laten gebruiken door een andere persoon en leden moeten er te allen tijde voor zorgen dat hun accountnummer en de eenmalige code niet worden vrijgegeven aan een andere persoon. Als de eenmalige code wordt doorgegeven aan of ontdekt door een andere persoon, moet het lid direct Emirates Skywards van dit incident op de hoogte brengen door contact op te nemen met SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
Als een lid gebruikmaakt van de dienst voor de eenmalige code, geeft het lid toestemming aan Emirates Skywards voor het communiceren van de eenmalige code aan het lid en voor het goedkeuren van de identiteit en accountactiviteit via het gebruik van een eenmalige code. Als een lid geen eenmalige code kan aanleveren of de goedkeuring via de eenmalige code mislukt, kan Emirates Skywards de toegang tot het account van het lid beperken.
 
De mobiele provider kan mogelijk de ontvangst van de eenmalige code via sms niet accepteren als het lid in het buitenland is of gebruikmaakt van een mobiel netwerk in het buitenland. Daarnaast kan de provider servicekosten opleggen voor de ontvangst van de eenmalige code.
 
Emirates Skywards is niet, onder geen enkele omstandigheid, verantwoordelijk voor verlies of schade die voortkomt uit het niet kunnen gebruiken van een account vanwege vertraging of mislukking van het gebruik van de eenmalige code, om welke reden dan ook. Emirates Skywards is niet aansprakelijk voor de kosten die door een provider of andere partij worden opgelegd.
 
Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om op elk moment de dienst voor de eenmalige code of het gebruik ervan tijdelijk of permanent toe te voegen, op te schorten of te beëindigen, zonder melding vooraf, om elke reden die Emirates Skywards noodzakelijk acht of in het geval het wordt geadviseerd om dit te doen, inclusief, maar niet beperkt tot in het geval er inbreuk op de veiligheid wordt vermoed, of in het geval Emirates Skywards redelijkerwijs vermoedt dat de informatie aangeleverd door een lid niet actueel of accuraat is.

Wijziging van het programma

Emirates Skywards valt onder de programmaregels van Emirates Skywards ('Programmaregels'). Emirates Skywards behoudt zich het recht voor enig deel van het Emirates Skywards-programma op elk gewenst moment te veranderen, wijzigen of aan te passen in overeenstemming met de Programmaregels. Dit recht is inclusief, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de partneraffiliatie van Emirates Skywards, regels voor het verdienen en inwisselen van het tegoed aan mijlen, regels voor het gebruik van reisawards, vluchtschema's, reisvoordelen voor leden en specifieke kenmerken van promotionele aanbiedingen.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

De informatie die is gepubliceerd op de Website of de Emirates App kan onvolledig zijn of onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Emirates Skywards verklaart of garandeert evenmin dat de toegang tot de website of de Emirates App niet onderbroken zal worden, of dat er geen sprake zal zijn van storingen, fouten of weglatingen of verlies van de verzonden informatie, of dat er geen virussen worden overgedragen via de Website of de Emirates App. Emirates Skywards doet geen uitspraken over de geschiktheid voor enig doel van de informatie, producten en services die worden weergegeven op de Website of in de Emirates App. Al deze informatie, producten en services worden geleverd 'zoals deze is', zonder enige vorm van garantie. Emirates Skywards wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en services, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en non-inbreuk.

EMIRATES SKYWARDS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF MET DE VERTRAGING OF DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP. ZE IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN EN SERVICES VERKREGEN/VERLEEND VIA DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE EMIRATES APP, OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

Links

Deze Website of de Emirates App kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend vermeld ter referentie en uw gebruik van deze websites kan vallen onder de Algemene Voorwaarden die zijn geplaatst op deze sites. De verwijzing naar links door Emirates Skywards op deze websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op deze websites en Emirates Skywards aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan.

EMIRATES SKYWARDS IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN OP WEBSITES VAN DERDEN.

Content en bijdragen van leden - forum

Deze Website bevat prikborden en andere bericht- of communicatiefaciliteiten, waarvan sommige uitsluitend worden aangeboden aan leden van Emirates Skywards van het hoogste niveau. Alle meningen, opinies of verklaringen die worden geuit door of die afkomstig zijn van een lid tijdens de gebruikmaking van deze faciliteiten zijn de verantwoordelijkheid van het lid en niet Emirates Skywards. Emirates Skywards is niet verplicht om berichten, informatie of inhoud die wordt geplaatst op de Website te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze inzendingen. Ondanks voorgaande bepalingen behoudt Emirates Skywards zich het recht voor inzendingen van leden, inclusief op prikborden, te controleren, bewerken of zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wanneer zij deze geheel naar eigen inzicht onwettig, aanstootgevend of anderszins ongepast acht. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u op deze Website plaatst. Wanneer u een bericht plaatst op de Website, gaat u ermee akkoord dat u geen van de volgende handelingen zult verrichten:

 • lasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen;
 • schadelijk, bedreigend, lasterlijk, schendend, inbreuk makend, beledigend, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie publiceren, plaatsen, distribueren of verspreiden;
 • goederen of services adverteren of aanbieden om te verkopen, of enquêtes, wedstrijden, of kettingbrieven van welke aard dan ook organiseren of doorsturen; of
 • berichten plaatsen die de mening van derden vertegenwoordigen.
 • Verder gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van deze Website of de Emirates App:
 • geen software of ander materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of op grond van privacy- en publiciteitsrechten) uploadt, tenzij u deze rechten bezit of alle noodzakelijke goedkeuringen daartoe hebt verkregen;
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software, of programma's die de besturing van een computer van een derde kunnen beschadigen uploadt; of
 • geen auteursrechten, juridische kennisgevingen, of eigendomsaanduidingen of labels in elk geüpload bestand zult verwijderen.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Emirates Skywards, haar werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaart en vrij verklaart van en voor alle claims en aansprakelijkheden (met inbegrip van de proceskosten) die zouden kunnen voortvloeien uit uw inzendingen op de website of de Emirates App, uit het gebruik van materiaal op deze Website of de Emirates App, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, of uit alle handelingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Website of de Emirates App.

Emirates Skywards behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang te ontzeggen tot deze Website of de Emirates App.

Privacybeleid

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor Emirates Skywards valt onder paragraaf 18 van de Programmaregels en het Privacybeleid.