Ga door naar het hoofdgedeelteToegankelijkheidsinformatie

Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen u en Emirates

Hartelijk dank voor uw bezoek aan emirates.com (de 'Website'). Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website. Door het openen en gebruiken van deze Website geeft u aan dat u (onvoorwaardelijk en onherroepelijk) akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (de 'Overeenkomst'). Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Website en verlaat deze onmiddellijk.

De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Emirates, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Emirates Group Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Emirates is een in Dubai opgerichte onderneming, op grond van (geamendeerd) decreet nr. 2 van 1985 van de overheid van Dubai.

U verklaart en garandeert over de juridische rechten en bevoegdheid te beschikken om deze overeenkomst aan te gaan en deze Website te gebruiken overeenkomstig alle hierin opgenomen algemene voorwaarden.

U verklaart de leeftijd te hebben om een bindend juridisch contract aan te gaan via deze Website en u bent zich ervan bewust verantwoordelijk te zijn voor alle betalingen die verschuldigd zijn voor boekingen die door u of andere personen gemaakt worden die gebruikmaken van uw inloggegevens.

Zorg er alstublieft ook voor dat u ons Privacybeleidgelezen en geaccepteerd heeft.

Wijziging van de voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na publicatie op de Website en gelden niet met terugwerkende kracht op bestaande contractuele afspraken die via deze Website tot stand zijn gekomen. Als u deze Website na elke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en eventuele andere juridische kennisgevingen, beleidsregels en richtlijnen van Emirates die verbonden zijn aan deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Emirates met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle voorafgaande afspraken of overeenkomsten (hetzij mondeling of schriftelijk), vorderingen, verklaringen en afspraken van/tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. De voorwaarden kunnen slechts gewijzigd of aangepast worden door deze wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te maken op deze Website.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Algemeen

Uw toegang tot en gebruik van software en ander materiaal op of via deze Website is geheel voor eigen risico. Wij leggen geen verklaring af, geven geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot de betrouwbaarheid, stabiliteit of het virusvrije karakter van deze software.

UITSLUITING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT WIJZEN WIJ ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN TOEZEGGINGEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES OP DEZE WEBSITE. AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES WORDEN GELEVERD 'AS IS' ZONDER VERKLARING, GARANTIE OF TOEZEGGING VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL KUNNEN WIJ AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN ONDER MEER INKOMSTEN- OF WINSTDERVING), HOGE OF BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING, SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF ONDERWORPEN AAN BILLIJKE OF OPGELEGDE RECHTSMIDDELEN (OP GROND VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIEN UIT

 • DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE ONMOGELIJKHEID OF VERTRAGING WAARMEE DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEBRUIKT, OF ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE; OF,
 • DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN (MET UITZONDERING VAN DOOR ONS UITGEVOERD LUCHTTRANSPORT).

NIETS IN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID SLUIT VERPLICHTINGEN UIT DIE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN.

ELK LUCHTTRANSPORT OP EEN TICKET DAT DOOR MIDDEL VAN DEZE WEBSITE IS VERKREGEN, IS ONDERWORPEN AAN DE VERVOERSVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN HET VERDRAG VAN WARSCHAU OF HET VERDRAG VAN MONTREAL, ALS GEVOLG WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ ZICH IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KAN BEPERKEN. U DIENT DE ONDERSTAANDE VERVOERSVOORWAARDEN TE RAADPLEGEN.

ALLE RECHTEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DIT CONTRACT ZIJN TOEGEKEND, ZIJN AAN ONS VOORBEHOUDEN.

Schadeloosstelling

Als voorwaarde voor het gebruik van deze Website gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen elke vorm van aansprakelijkheid, kosten (met inbegrip van juridische kosten) en schade voortvloeiend uit vorderingen als gevolg van het gebruik van deze Website, inclusief, zonder zich hiertoe te beperken, alle vorderingen gebaseerd op aangevoerde feiten die uw schending van deze algemene voorwaarden zouden impliceren, wanneer deze op waarheid berusten.

Links naar websites van derden

Deze Website kan links en verwijzingen bevatten naar websites beheerd door derden. Wij verwerken noch controleren informatie, producten of services op dergelijke websites van derden. Links en verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend gemakshalve vermeld, en impliceren geen goedkeuring van onze kant. U aanvaardt de aansprakelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden.

Beperkingen op gebruik

U gaat ermee akkoord deze Website uitsluitend te gebruiken om de beschikbaarheid van goederen en services te bepalen, en voor legitieme boekingen of zakelijke transacties met ons. U gaat ermee akkoord de Website uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

U gaat ermee akkoord de services van de Website alleen voor legitieme boekingen of aankopen te gebruiken. U gaat ermee akkoord geen valse boekingen of een boeking vooruitlopend op een behoefte te maken. We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving alle bevestigingen gekoppeld aan meerdere boekingen voor één of meerdere bestemmingen op of rondom dezelfde datum annuleren.

U gaat akkoord met al onze Algemene Aankoopvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volledige en tijdige betaling van alle verschuldigde bedragen en de naleving van alle regels met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of services. Alle kosten, evaluaties, lasten, belastingen en rechten die voortvloeien uit het gebruik van de Website zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid.

U gaat ermee akkoord geen misbruik van de Website te zullen maken. 'Misbruik' omvat, zonder zich hiertoe te beperken, het gebruik van de Website om:

 • Te lasteren, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen, rechten van derden te misbruiken of anderszins te schenden conform de toepasselijke wetgeving.
 • Op enigerlei wijze schade aan te richten aan of intrusie in het functioneren van computers en software van derden te veroorzaken, met inbegrip van, zonder zich hiertoe te beperken, het downloaden, uploaden en verzenden van corrupte bestanden en computervirussen.
 • De toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten te schenden, met inbegrip van, zonder zich hiertoe te beperken, het uploaden, downloaden of verzenden van materiaal of software.
 • De oorsprong of rechten van en in bestanden die u downloadt of uploadt, weg te laten of misleidend voor te stellen, met inbegrip van, maar zonder zich te beperken tot, het niet vermelden van eigendomsmerken, auteursrechten, kennisgevingen of het octrooi, copyright of handelsrechten.
 • Handelsinformatie of ander vertrouwelijk materiaal of informatie waarop eigendomsrechten rusten, te verzenden, plaatsen of anderszins openbaar te maken.
 • Bestanden die op grond van de wet niet via deze Website mogen worden gedeeld, te downloaden of uploaden.
 • Te interfereren met of verstoren van de Website of servers of netwerken die gelinkt zijn aan de Website, inclusief pogingen tot interferentie door middel van de toegang van een andere gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder zich hiertoe te beperken, overbelasting, het opstarten en verspreiden van, deelnemen aan of besturen van 'serviceweigering'-aanvallen, 'spamming', 'crashes', 'overstroming' of 'mailbombardementen' of pogingen daartoe in de Website te genereren.
 • Bots, spiders, webcrawlers, profielfoto's, intelligente agenten of andere geautomatiseerde processen te richten op de computersystemen van Emirates of anderszins computerhardware, netwerk, opslag, invoer/uitvoer of elektronische controlebedieningen of infrastructuur van Emirates door uploaden onredelijk te belasten.
 • Informatie of software ontvangen of verkregen via de Website door te zenden, of werken die voortvloeien uit de Website te kopiëren, maken, weer te geven, distribueren, autoriseren (onder licentie), uit te voeren, publiceren, opnieuw te creëren, reproduceren, verkopen of door te zenden.
 • Tijdens het inloggen op de Website een wachtwoord of pincode frauduleus te gebruiken, of iemands identiteit of bevoegdheid om namens iemand op te treden, misleidend voor te stellen.
 • Dit contract op enig andere wijze te schenden.

We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de door ons op deze Website geplaatste informatie nauwkeurig is op het moment dat u het leest. We kunnen daarentegen niet alle informatie controleren en we hebben de nauwkeurigheid van de informatie die verstrekt is door bijvoorbeeld externe informatiebronnen of andere partijen die met of vanaf deze Website zijn geassocieerd, niet gecontroleerd.

Commentaar en ander materiaal geplaatst op deze Website is niet bedoeld om een aanwijzing te zijn voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat een bezoeker van onze Website, of derden die hiervan kennis hebben genomen of handelen op grond van deze informatie, gesteld heeft/hebben in dit materiaal.

Wij streven naar een permanente toegankelijkheid van de Website en foutloze transmissies. Op grond van de eigenschappen van internet kan dit niet worden gegarandeerd en wij behouden ons het recht voor om de service op de Website zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Ook kan uw toegang tot de Website af en toe onderbroken of beperkt worden ten behoeve van reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe faciliteiten of services. Wij zullen proberen de frequentie en de duur van deze onderbrekingen of restricties zoveel mogelijk te beperken. We zijn niet aansprakelijk wanneer onze Website om welke reden dan ook in een bepaalde periode niet toegankelijk is.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en het materiaal op de Website, zoals tekst, grafisch materiaal, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, datacompilaties (en de structuur en lay-out van de Website), en software zijn het eigendom van Emirates, haar filialen of haar providers van webcontent en worden beschermd door internationale en wereldwijde handelsmerk-, auteursrecht- en databasewetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Deze Website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag voor dit doel één exemplaar afdrukken en fragmenten van alle pagina's downloaden op onze website. U gaat ermee akkoord informatie, software, producten of services verkregen van deze Website niet te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, autoriseren (onder licentie), over te dragen, te verkopen of als basis te gebruiken om derivaatproducten te creëren. U gaat er tevens mee akkoord niet uw eigen database te creëren en/of te publiceren die alle of een gedeelte van de eigenschappen van deze Website bevat, zonder daartoe eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring te hebben ontvangen. Onze status (en die van een geïdentificeerde contentprovider of links van derden of verwijzingen) als auteurs van het materiaal op onze Website moet altijd worden erkend.

Wanneer u in overtreding van dit contract een gedeelte van onze Website print, kopieert of downloadt, wordt het recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk en automatisch ingetrokken en dient u alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt terug te sturen of te vernietigen.

Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts, Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward en alle andere (bestaande en toekomstige) Emirates-producten of -handelsmerken in dit contract of die hiermee geassocieerd worden, zijn onze dienstmerken of geregistreerde dienstmerken. De overige product- en bedrijfsnamen in deze overeenkomst (of waarnaar op deze Website wordt verwezen) zijn mogelijke handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Boekingen op de website

U kunt zonder u te registreren tickets boeken op de Website. Maar wanneer u zich registreert bij Emirates Skywards kunt u uw persoonsgegevens, reis- en creditcardgegevens opslaan in uw profiel, zodat wanneer u opnieuw inlogt om een reis op de website te boeken, u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u nog geen lid bent van Emirates Skywards, kunt u uzelf aanmelden op www.emirates.com. Wij adviseren u uw persoonlijke voorkeuren op te geven omdat deze informatie ons helpt u een optimale service te bieden en u tijd bespaart bij vragen en boekingen in de toekomst.

Geef uw login/ID, boekingsreferentie en/of wachtwoord niet aan iemand die niet bij u in huis woont. U mag een derde online dienstverlener geen toegang geven tot uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele dienstverleners die mijlen traceren, beheren of totaliseren. U aanvaardt uw aansprakelijkheid voor alle activiteiten die worden uitgevoerd op uw account. U moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord en/of boekingsreferentie vertrouwelijk en veilig wordt bewaard. U moet ons onmiddellijk informeren wanneer u redenen hebt om te veronderstellen dat iemand anders uw wachtwoord kent of wanneer het wachtwoord op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of mogelijk gebruikt gaat worden.

U kunt op de Website per boeking voor maximaal 9 passagiers boeken. U kunt gelijktijdig vluchten boeken voor 9 volwassenen en kinderen (2-11 jaar oud). Bovendien kan één kind (0-1 jaar oud) per volwassen passagier worden geboekt. U kunt een vlucht boeken in de vluchtklasse van uw keuze, First, Business of Economy Classs (indien beschikbaar).

Uw boeking wijzigen

Wanneer u een online boeking wijzigt als gevolg waarvan Emirates terugbetaling verschuldigd is, ontvangt u deze terugbetaling in de vorm van een Electronic Miscellaneous Document (EMD)-ontvangstbewijs. Dit EMD-ontvangstbewijs kan worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe reizen of services bij Emirates of kan voor terugbetaling worden ingeruild bij elk Emirates-kantoor. Het is slechts 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte en moet in die periode gebruikt of terugbetaald worden.

U kunt vluchten maximaal 338 dagen voor vertrek boeken. U kunt e-tickets aanvragen of uw tickets ophalen op de locaties aangegeven tijdens de boekingsprocedure. Houd in gedachten dat tickets alleen kunnen worden afgehaald in uw land van vertrek en alleen geleverd kunnen worden in uw land van vertrek. Wanneer u besluit uw tickets af te halen op een van onze kantoren, dient u dit binnen het tijdsbestek aangegeven in de boekingsprocedure te doen. Als u dat niet doet, wordt uw boeking automatisch geannuleerd.

Uw boeking annuleren

Wanneer u bent ingelogd als Emirates Skywards-lid, kunt u uw boeking annuleren in het deel 'Mijn account' op de Website. De tariefregels waarmee u hebt ingestemd tijdens de bevestiging van uw boeking, zijn dan op u van toepassing. U dient contact op te nemen met een van onze kantoren om een terugbetaling te regelen of online een terugbetaling aan te vragen van een e-ticket.

Online geschillencommissie

In geval van een geschil met betrekking tot uw boeking bij ons, kunt u, indien u zich binnen de Europese Unie bevindt en u het ticket online heeft gekocht, vragen om dit op te lossen via het European Online Dispute Resolution Platform (ODR-platform) onder beheer van de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie op de website van het ODR-platform(opent een externe website in een nieuw tabblad).

Gecumuleerde Skywards mijlen

Het getoonde aantal Emirates Skywards mijlen is slechts indicatief. De feitelijke, op uw account bijgeschreven Emirates Skywards mijlen worden berekend op grond van de regels van het Emirates Skywards-programma.

Ticketafgifte

Bekijk de pagina 'Opties voor ticketuitgifte' voor een lijst met ticketuitgifte- en betalingsopties in uw land van vertrek.

Gebruik van een creditcard

Wij accepteren creditcards uitgegeven in landen die bij het boekingsproces vermeld worden. Uw creditcard wordt gedebiteerd wanneer u op de knop 'Koop nu' klikt. Als u geen creditcard heeft, kunt u kiezen voor een van de andere betalingsmethodes die worden aangeboden op de betalingspagina tijdens het online boeken. De aangeboden betalingsmethodes hangen af van uw vertrekplaats. Wanneer u een creditcard, betaalkaart of andere betalingsmethode gebruikt, geeft u aan dat u hiertoe bevoegd bent en dat de kaart of de naam van de kaarthouder die tijdens het boeken worden doorgegeven, juist zijn. Om fraude te voorkomen, behoudt Emirates zich in bepaalde omstandigheden het recht voor om de kaart die tijdens het online boeken is gebruikt te verifiëren door u te verplichten deze tijdens het inchecken te tonen.

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie die u ons tijdens het gebruik van de Website hebt verstrekt, vertrouwelijk te bewaren en te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Ondanks deze maatregelen kunnen wij niet garanderen dat nooit ongeoorloofde toegang tot deze informatie kan worden verkregen. We zijn niet aansprakelijk voor deze ongeoorloofde toegang tenzij deze uitsluitend veroorzaakt wordt door onze grove nalatigheid. In dit geval hebt u recht op een schadevergoeding van maximaal de waarde van de door u gekochte services.

Bescherming van informatie

Om een veilige online betaling en alle andere transacties van persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruikt de Website een technologie genaamd SSL (Secure Socket Layer). SSL codeert alle communicatie tussen uw computer en onze server, zodat alleen wij de informatie kunnen lezen en begrijpen. Een gesloten slot op uw browser-venster duidt meestal op een beveiligde verbinding. Raadpleeg de beveiligingsinstellingen van uw browser voor meer informatie. Wanneer uw browser is uitgerust met SSL, wordt uw transactie automatisch beveiligd. De gebruikelijke norm op internet om een beveiligde site aan te geven, is een gesloten slot onderaan in de browser. Zolang het slot gesloten is, wordt uw informatie beveiligd en gecodeerd om misbruik te voorkomen. Wanneer u op de veilige transactielink klikt en nog steeds geen gesloten slot ziet, kan dit betekenen dat het venster ingebed is in een ander frame. Om te controleren of u een beveiligde verbinding hebt (in Internet Explorer), klikt u op de rechter muisknop en eigenschappen, en vervolgens op certificaten. Vervolgens ziet u of de verbinding wel of niet is beveiligd. Een andere manier (in Netscape Navigator) is om op de rechter muisknop te klikken en dan op 'frame info bekijken', en dan ziet u onderaan de tekst de beveiligingsinformatie.

Kinderen

Wij vragen of verzamelen niet doelbewust persoonlijke informatie van of over uw kinderen en wij commercialiseren evenmin onze producten of services aan kinderen zonder goedkeuring van een ouder of wettelijke voogd. Wanneer wij geïnformeerd worden dat de persoon die persoonsgegevens heeft ingevoerd in de rubriek op onze Website een kind is, zullen wij alle redelijke stappen nemen om die persoonsgegevens zo snel mogelijk uit onze bestanden te verwijderen. Wanneer een ouder of wettelijke voogd een verzoek indient om persoonsgegevens over zijn/haar kind te herzien of te verwijderen voordat wij de persoonsgegevens ontdekt en verwijderd hebben, geven wij uiteraard gehoor aan dit verzoek. We proberen geen andere persoonlijke informatie over kinderen te verzamelen dan die nodig is voor een online boeking voor een kind, die verstrekt moet worden door een ouder of een wettelijke voogd.

Paspoorten

Zorg dat uw paspoort geldig is voor de duur van uw reis. (Op bepaalde bestemmingen is het vereist dat uw paspoort geldig blijft voor een bepaalde tijd, doorgaans 6 maanden na afloop van de reis). Voor bepaalde bestemmingen is tevens een visum vereist en u bent verantwoordelijk om deze in uw bezit te hebben.

Wanneer u een boeking indient, dient u ervoor te zorgen dat uw naam (en de naam van elke persoon voor wie u boekt) precies overeenstemt met de naam op uw paspoort (of van de persoon/personen voor wie u boekt).

Voor meer informatie over eisen die gesteld worden aan paspoorten of visums, kunt u contact opnemen met een van onze lokale kantoren of de ambassade in het land van uw bestemming.

Wanneer de passagier niet reist met de juiste documenten kan hij/zij een reisverbod of een toegangsverbod worden opgelegd in het land van bestemming of stopover, uitgezet worden of in hechtenis worden genomen. In deze gevallen bent u alleen aansprakelijk voor alle kosten, verlies of schade die u of wij (of onze agenten of medewerkers) hebben geleden.

Luchthavenbelastingen

Sommige luchthavens heffen een luchthavenvertrekbelasting, die verschuldigd is door passagiers op de lokale luchthaven. Informatie over deze kosten is niet opgenomen in onze tarieven. U bent daarvoor zelf aansprakelijk.

Gezondheids- en verzekeringseisen

Er kan immunisatie worden geadviseerd of vereist zijn voor uw bestemming of stopover. Neem hierover contact op met uw arts. Wij adviseren een adequate reisverzekering af te sluiten voor alle internationale reizen.

Houd in gedachten dat alle informatie en adviezen in de rubriek Gezondheid en reizen algemene richtlijnen zijn en niet specifiek voor u of uw bijzondere omstandigheden zijn bedoeld. Alle informatie in de rubriekGezondheid en reizen is uitsluitend informatief, en mag niet het medisch advies van uw eigen arts of een andere, professionele gezondheidswerker vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele diagnoses die zijn gesteld op basis van onze rubriek Gezondheid en reizen en sluiten onze aansprakelijkheid uit voor zover toegestaan door de wet. U moet altijd contact opnemen met uw eigen arts wanneer u bezorgd bent over uw gezondheid, vliegen en/of de landen van bestemming/stopover.

Valutaomrekening

Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende, publiekelijk beschikbare bronnen. De juistheid van deze tarieven wordt niet gecontroleerd, en de feitelijke koersen kunnen afwijken. Geciteerde wisselkoersen worden niet dagelijks bijgewerkt. Wij hebben vertrouwen in de nauwkeurigheid van de informatie verstrekt in deze applicatie, maar kunnen de exactheid niet garanderen of waarborgen. Wanneer deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren wij u een gekwalificeerde professional te raadplegen om de juistheid van de wisselkoersen te controleren. Wij geven geen toestemming deze informatie voor andere dan persoonlijke doeleinden te gebruiken, en verbieden, voor zover ons maximaal wordt toegestaan, doorverkoop, herverdeling en het gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.

Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van passagiers en hun bagage per luchttransport is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Lees onze algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage met betrekking tot onze vluchten.

Contactgegevens website

Online boekingen

In het geval u vragen heeft over of uw online boeking of u problemen tegenkomt tijdens het boeken, neem contact met ons op

Vragen die geen betrekking hebben op een boeking

Indien u technische problemen ondervindt tijdens uw bezoek aan deze website, kunt u voor ondersteuning contact opnemen met ons lokale kantoor.