ToegankelijkheidsinformatieGa door naar het hoofdgedeelte

Ervaar het beste dat Dubai en de V.A.E. te bieden hebben dankzij de My Emirates Pass

Haal het maximale uit uw verblijf in Dubai en de V.A.E. dankzij de My Emirates Pass. U kunt profiteren van exclusieve aanbiedingen bij meer dan 500 locaties. U hoeft alleen maar uw Emirates-instapkaart te laten zien.

Dineer al fresco in de beste restaurants van de stad, geniet met uw gezin in themaparken van wereldklasse, ontspan in de spa's of dompel uzelf onder in sensationele avonturen. Dankzij de My Emirates Pass kunt u dit nog goedkoper doen.

My Emirates Pass Expo 2020 Dubai-editie

Wij voegen nog meer speciale aanbiedingen toe om Expo 2020 Dubai te vieren. Elke maand hebben we een unieke aanbieding voor een van de grootste attracties in de stad.

Vlieg naar Dubai om deze bijzondere wereldwijde show te zien en nog meer van de stad te ontdekken met de My Emirates Pass Expo 2020 Dubai-editie van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Bewaar uw instapkaart en neem deze mee naar de deelnemende locaties om van de aanbiedingen te profiteren.

Bekijk de volledige lijst met aanbiedingen hieronder.

Veelgestelde vragen

My Emirates Pass 2021

Algemene voorwaarden

De 'My Emirates Pass' (het 'Programma') staat voor het aanbod met toegevoegde waarde van Emirates, een onderneming opgericht op basis van Dubai decreet nr. 2 van 1985 (zoals aangepast) met als hoofdkantoor Emirates Group Headquarters, Airport Road, P.O. Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en is te vinden op de website emirates.com/myemiratespass ('Website'). 

Deze algemene voorwaarden, samen met de algemene voorwaarden van de Partner en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van en toegang tot de Website (samen de 'Algemene voorwaarden') zijn bepalend voor uw gebruik van de Website en beschrijven de regels voor deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma, garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om deze Algemene voorwaarden te aanvaarden en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden.

In het geval van een geschil over de Algemene voorwaarden en alle andere kwesties met betrekking tot het Programma, zal de beslissing van Emirates definitief en bindend zijn, en zal hierover geen correspondentie of discussie worden gevoerd. 

'Voordeel' betekent het voordeel dat wordt geboden aan een in aanmerking komende passagier, inclusief maar niet beperkt tot kortingen, diensten en andere voordelen die door de Partners worden geleverd, zoals uiteengezet op de Website. De algemene voorwaarden gerelateerd aan deze kortingen, diensten of voordelen die onderdeel zijn van dit programma, bij de verschillende Partners anders zijn. 'Partner' betekent een retailer of dienstverlener die deelneemt aan het programma tijdens de Programmaperiode zoals aangegeven op de Website. 

'Programmaperiode' valt tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 exclusief feestdagen in de V.A.E.

Deelname aan het Programma

Passagiers moeten tijdens de Programmaperiode een elektronische, thuis afgedrukte of op de luchthaven afgedrukte instapkaart naar Dubai kunnen laten zien met hun eigen naam en een datum tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 uitgegeven door Emirates, in combinatie met een identificatiebewijs voorzien van een foto, op aanvraag op de locatie van de Partners uit de lijst ('Passagier') om gebruik te kunnen maken van de Voordelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om te zorgen dat het identiteitsbewijs van hem- of haarzelf waarheidsgetrouw is. Het is het recht van de Partner om een Passagier de toegang te weigeren als deze niet in staat is om adequate identificatie te overleggen. Het is de verwachting dat Passagiers zich te allen tijde gepast gedragen op de locatie van de partner. Het Programma geldt niet voor landen waarin deze bij wet verboden is. Personen die woonachtig zijn in een land waarin beperkingen en sancties of andere wetten of regels van toepassing zijn op dit Programma, komen niet in aanmerking voor deelname. Elke Passagier moet ervoor zorgen dat zijn of haar deelname aan het Programma geoorloofd en in overeenstemming is met de wetten van het land waarvan hij of zij een burger is en/of waarin hij of zij woont en/of verblijft ten tijde van deelname. Emirates doet geen enkele toezegging, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de rechtmatigheid van de deelname van enig individu, of met betrekking tot enig ander aspect van het Programma. De Voordelen vallen onder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bezit en het gebruik van de voordelen zoals uiteengezet door de Partner, die eens in de zoveel tijd kunnen worden aangepast. Deze zijn terug te vinden op de Website. De Voordelen zijn alleen geldig voor de Passagier in het bezit van de geldige instapkaart, tenzij anderzijds vermeld in de Algemene voorwaarden. Een Passagier die de Algemene voorwaarden niet in acht neemt, of niet voldoet aan de criteria voor deelname of hiervoor niet in aanmerking komt zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, kan mogelijk niet gebruikmaken van het Voordeel dat namens Emirates en/of de Partner wordt aangeboden. Het Programma is ALLEEN voor persoonlijk gebruik van de Passagier en niet overdraagbaar, en niet langer geldig wanneer aangekocht, verkocht of geruild. De aanbiedingen van het Programma kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. De voordelen zijn gebaseerd op beschikbaarheid en het wordt uitdrukkelijk aangeraden om vooraf te reserveren. De Passagier is persoonlijk verantwoordelijk voor alle kosten en onkosten die verbonden zijn aan de Voordelen, inclusief maar niet beperkt tot verzekeringen, reizen, vliegtarieven, voedsel, accommodatie en andere aanvullende kosten gekoppeld aan het inwisselen van de Voordelen. De Passagier is ook verantwoordelijk voor (i) alle belastingen, kosten en toeslagen, waar van toepassing; en enige compensatie die aan de Partner moet worden betaald voor schade die door de Passagier (of familieleden of gasten van de Passagier) is berokkend aan eigendommen en apparatuur van de Partner.

Persoonsgegevens

Emirates verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van de Passagier (de "Gegevens") om het Programma uit te voeren en kan, voor dit doeleinde, dergelijke gegevens openbaar maken of overdragen aan derden die diensten verlenen met betrekking tot het Programma. Bij de verwerking van de Gegevens kan Emirates de Gegevens overdragen aan landen waar mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bestaat als in het land waarin u woonachtig bent. In alle gevallen verplicht Emirates zich er echter toe om de Gegevens conform de relevante, op het betreffende moment van kracht zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming te verzamelen, te verwerken, op te slaan, te bewaren en over te dragen. Door deelname aan het Programma en het verstrekken van de Gegevens machtigt de deelnemer Emirates om de Gegevens op deze wijze te verzamelen en te verwerken. Door in te stemmen met de ontvangst van de Emirates-nieuwsbrief, machtigt de in aanmerking komende deelnemer Emirates om de Gegevens te bewaren en te gebruiken en ze door te geven ten behoeve van de uitgave van de Emirates-nieuwsbrief. Door toestemming te verlenen voor direct marketing machtigt de Passagier Emirates om de Gegevens op te slaan en te gebruiken voor andere direct-marketingdoeleinden, wat betrekking kan hebben op het delen van de Gegevens met Emirates-kantoren, gevolmachtigden, andere bedrijven en/of merken van Emirates, iedereen aan wie Emirates haar rechten en plichten overdraagt, bedrijven van derden die aanverwante diensten aanbieden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, autoverhuur, hotels, limousines, transfers, ondersteunende diensten), overheden en overheidsinstellingen, creditcard- en andere betaalkaartmaatschappijen, en andere luchtvaartmaatschappijen of aanbieders van dergelijke diensten. Indien de in aanmerking komende deelnemer graag wil weten welke Gegevens Emirates over hem of haar bewaart en/of de door Emirates bewaarde Gegevens wil corrigeren, dient hij of zij contact op te nemen met het plaatselijke Emirates-kantoor.

Aansprakelijkheid van Emirates

Het opnemen van een Partner in het Programma door Emirates betekent of impliceert geen onderschrijving van de producten of diensten van de Partner. Emirates aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de diensten of goederen die door de Partner worden geleverd binnen het Programma, en Emirates zal de Passagier niet compenseren voor diensten of goederen die hij/zij niet heeft ontvangen. Deelname van een Passagier aan een activiteit die wordt aangeboden door een Partner gebeurt volledig op eigen risico van de Passagier. Emirates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade, verplichtingen, verwonding of teleurstelling toegebracht aan of opgelopen door de Passagier of een andere persoon, hetzij direct of indirect, als gevolg van beëindiging of wijziging van het Programma of een van de faciliteiten, voordelen of arrangementen die beschikbaar zijn gesteld aan de Passagier, waaronder het zich terugtrekken door de Partner of het niet langer beschikbaar stellen van voordelen, faciliteiten of arrangementen. Passagiers accepteren de Algemene voorwaarden op eigen risico en gaan ermee akkoord Emirates te vrijwaren van alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en verplichtingen (inclusief het verlies van reputatie en goedwilligheid en de kosten van professionele adviseurs) en van alle claims voortvloeiend uit het eigen handelen van een Passagier dat op enige wijze in verband staat met deze Algemene voorwaarden of een hieronder vallende schending van een verplichting van de Passagier. Emirates is niet gehouden om aan haar verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden te voldoen wanneer zij hiertoe niet in staat is als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot weersomstandigheden, brand, overstroming, orkaan, stakingen, arbeidsconflict, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, oproer of andere situaties van overmacht. Emirates aanvaardt geen aansprakelijkheid (en sluit alle aansprakelijkheid uit) voor enig verlies van winst, handel, contracten, omzet of verwachte besparingen of voor ontstane speciale, directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook. Deelname aan het Programma geeft de Passagier geen enkel recht op enige intellectuele eigendommen voortvloeiend uit het Programma. Alle voorwaarden die in enig rechtsgebied als ongeldig wordt beschouwd, dienen, indien mogelijk binnen de context, te worden vervangen door geldige en afdwingbare voorwaarden waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van de ongeldige of onuitvoerbare Algemene voorwaarden.

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Dubai, en indien van toepassing de Verenigde Arabische Emiraten, en de rechtbanken van Dubai hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in geval van eventuele geschillen. Dit Programma is exclusief en niet geldig in combinatie met andere kortingsaanbiedingen, promoties of loyaliteitsprogramma's. Emirates behoudt zich het recht voor het Programma en/of deze Algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, te veranderen, bij te werken of te beëindigen, geheel naar eigen goeddunken.