การจองพิเศษเพิ่มเติม

บริการรถพร้อมคนขับ

ใช้บริการคนขับรถได้หรือไม่ ในกรณีที่เดินทางข้ามพรมแดนสากล

ในยุโรป คุณสามารถใช้บริการคนขับรถเพื่อเดินทางข้ามพรมแดนสากลในประเทศในพื้นที่เชงเกนส่วนใหญ่ (ซึ่งรวมถึงรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่และสวิตเซอร์แลนด์) โดยที่ปลายทางข้ามพรมแดนนั้นอยู่ในรัศมีการบริการฟรี

การเดินทางข้ามพรมแดนไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการคนขับรถจากปลายทางเยอรมัน