ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2024 จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่กำหนดสำหรับเที่ยวบิน Classic Reward ชั้นประหยัดจะลดลง ไมล์สะสม Skywards และสถานะไมล์สะสมของสมาชิกที่ได้รับจากเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบิน flydubai จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน

กฎของโปรแกรม Emirates Skywards

โปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards (''Emirates Skywards'') ดำเนินการโดยสายการบินเอมิเรตส์ เว็บไซต์ Emirates Skywards (''เว็บไซต์'') และแอพของเอมิเรตส์ (“แอพ”) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิก Emirates Skywards โดยที่สมาชิกจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

โปรดอ่านกฎของโปรแกรมเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับการได้รับ การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์และรางวัลต่าง ๆ

1. คำจำกัดความและการตีความ

 1. ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้:
  • บัญชี หมายถึงบัญชีที่มีการเพิ่ม/หักไมล์สะสมของสมาชิก
  • ไมล์พื้นฐาน หมายถึงไมล์สะสม Skywards พื้นฐานที่สมาชิกได้รับจากการจองและการเดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติในชั้นประหยัด เมื่อสมาชิกชำระค่าโดยสาร Flex Plus จากต้นทางไปยังปลายทางสุดท้าย ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนด
  • เงินสด+ไมล์สะสม หมายถึงข้อเสนอจากสายการบินเอมิเรตส์ให้คุณสามารถเลือกใช้บริการของสายการบินเอมิเรตส์และ/หรือสายการบิน flydubai (ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนด) โดยใช้วิธีการชำระเงินเป็นเงินสดร่วมกับการแลกไมล์สะสม Skywards ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎโปรแกรมเหล่านี้
  • Classic Reward หมายถึงรางวัล Classic Saver หรือรางวัล Classic Flex Plus สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
  • รางวัล Classic Saver หมายถึงบัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของรางวัล Classic Saver
  • รางวัล ClassicFlex Plus หมายถึงบัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของ Classic Flex Plus
  • เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน หมายถึงเที่ยวบินที่มีรหัสสายการบินหรือหมายเลขของสายการบินหนึ่งบนบัตรโดยสาร แต่ปรากฏอยู่บนเครื่องบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
  • ข้อตกลงความร่วมมือกับสายการบินแควนตัส หมายถึงข้อตกลงความร่วมมือหลักระหว่างสายการบินเอมิเรตส์กับสายการบินแควนตัส ลงวันที่ 6 กันยายน 2012 (ตามที่มีการแก้ไขหรือระบุใหม่เป็นครั้งคราว)
  • สายการบินเอมิเรตส์ หมายถึง สายการบินเอมิเรตส์ บริษัทของดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ที่มีการแก้ไขแล้ว)
  • แอพของเอมิเรตส์ หมายถึงแอพพลิเคชันของสายการบินเอมิเรตส์ที่สามารถใช้ได้บน iPad, iPhone, Apple Watch และบนโทรศัพท์ Android
  • เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ หมายถึงเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์
  • ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หมายถึงศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์แต่ละแห่งสำหรับสมาชิกและมีรายละเอียดการติดต่อตามที่เผยแพร่โดย Emirates Skywards
  • ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส หมายถึงความเป็นพันธมิตรตามที่สายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัสร่วมมือกันที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าหลากหลายด้านของแต่ละฝ่าย ตามที่มีระบุไว้ในข้อตกลงความร่วมมือกับสายการบินแควนตัส
  • Emirates Skywards ในทางบริบทจะหมายถึง โปรแกรมสะสมไมล์ที่สายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของสายการบิน flydubai เพื่อใช้เป็นโปรแกรมสะสมไมล์เดียวกันสำหรับทั้งสองสายการบิน และในชื่อที่ระบุไว้ในตัวของโปรแกรมสะสมไมล์เอง Emirates Skywards เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสายการบินเอมิเรตส์
  • flydubai หมายถึง Dubai Aviation Corporation (ซึ่งมีชื่อทางการค้าคือ “flydubai”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายเลขที่ (11) เมื่อปี 2008
  • ศูนย์บริการลูกค้าของ flydubai หมายถึงศูนย์บริการติดต่อของสายการบิน flydubai แต่ละแห่งสำหรับลูกค้าของสายการบิน flydubai และมีรายละเอียดการติดต่อตามที่สายการบิน flydubai เผยแพร่
  • เที่ยวบินของ flydubai หมายถึง เที่ยวบินที่ทำการตลาดและบินโดยสายการบิน flydubai
  • เว็บไซต์ของ flydubai หมายถึง เว็บไซต์ flydubai.com
  • หัวหน้าครอบครัว หมายถึงสมาชิกที่ลงทะเบียนในบัญชีครอบครัวของฉัน และมีบทบาทเป็น "หัวหน้าครอบครัว" ของบัญชีดังกล่าว
  • สมาชิกในครอบครัว หมายถึงสมาชิกที่เข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันตามคำเชิญของหัวหน้าครอบครัว
  • ค่าโดยสาร Flex หรือ Flex Plus คือค่าโดยสารบนเที่ยวบินพาณิชย์ของสายการบินเอมิเรตส์แบบไม่มีส่วนลด และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารประเภท Saver ของ Skywards
  • การอัพเกรดทันที หมายถึงรางวัลการอัพเกรดที่ใช้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน หรือบนเครื่องบิน
  • ไมล์สะสมที่ใช้ไม่ได้ หมายถึงไมล์สะสมใดก็ตามที่มีการสะสม (ตามความเห็นอันสมควรของสายการบินเอมิเรตส์) โดยและ/หรือมีการโอนเข้าบัญชีสมาชิก อันเป็นเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก:
   1. ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาด
   2. ความบกพร่องของระบบ หรือ
   3. การใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ
  • สมาชิก หมายถึงผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรม Emirates Skywards และได้รับหมายเลขสมาชิกจากโปรแกรมนี้
  • สถานภาพของสมาชิก หมายถึงระดับของสมาชิกในโปรแกรม Emirates Skywards และคำว่า “Platinum”, “Gold”, “Silver” และ “Blue” จะเป็นการอ้างอิงถึงสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องในชื่อเดียวกัน
  • ระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิก หมายถึงระยะเวลาที่ดำเนินต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่งเริ่มต้นในและจากวันที่สมาชิกมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของสถานภาพของสมาชิก และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทินเดียวกันในปีปฏิทินถัดไป และช่วงเวลา 12 เดือนต่อมาแต่ละรอบหลังจากนั้น (หากมี)
  • ข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1
  • วันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิก หมายถึงวันที่สายการบินเอมิเรตส์ทบทวนบัญชีของสมาชิกตามแต่ละกรณี เพื่อ (1) พิจารณาว่าสมาชิกรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อรักษาสถานภาพของสมาชิกเดิมที่มีอยู่ของตน หรือ (2) พิจารณาว่าสมาชิกรายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่ออัพเกรดไปสู่สถานภาพของสมาชิกชั้นถัดไป
  • ระยะเวลาการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิก หมายถึงระยะเวลาที่ดำเนินต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่งเริ่มต้นจากวันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิก และสิ้นสุดในวันแรกของเดือนปฏิทินเดียวกันในปีปฏิทินก่อนหน้า
  • ไมล์สะสม หมายถึงไมล์สะสม Skywards และสถานะไมล์สะสมของสมาชิก เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • เครื่องคำนวณไมล์สะสม หมายถึงเครื่องคำนวณบนเว็บไซต์ที่ช่วยระบุว่าจะมีการโอนไมล์สะสมเป็นจำนวนเท่าใดลงในบัญชีของสมาชิก เมื่อสมาชิกได้เดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ หรือจำนวนไมล์สะสมที่จะใช้แลกบัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
  • ครอบครัวของฉัน หมายถึงผลิตภัณฑ์ของ Emirates Skywards ที่เรียกว่า "ครอบครัวของฉัน" ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกตั้งหรือเข้าร่วมบัญชี "ครอบครัวของฉัน"
  • วันที่ดำเนินการ หมายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2013
  • พันธมิตร หมายถึงผู้จัดหาสินค้าหรือบริการบุคคลที่สามที่เข้าร่วมใน Emirates Skywards เป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงสายการบิน (ยกเว้นสายการบิน flydubai) โรงแรมและรีสอร์ท ผู้ให้บริการด้านการเงิน กิจกรรมสันทนาการและไลฟ์สไตล์ และบริษัทรถเช่า
  • การใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ หมายถึงการกระทำการหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของสมาชิก (หรือบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าว) เกี่ยวกับโปรแกรม Emirates Skywards ตามที่สายการบินเอมิเรตส์เห็นสมควรว่า ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:
   1. การบิดเบือนข้อมูล
   2. กิจกรรมการฉ้อโกง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำส่งเอกสารที่เป็นเท็จหรือมีการปลอมแปลง)
   3. การละเมิดกฎโปรแกรมเหล่านี้
   4. การละเมิดเงื่อนไขในการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระที่มีบังคับใช้เป็นครั้งคราว
   5. การใช้ในทางมิชอบหรือการแสวงหาประโยชน์จากโปรแกรม Emirates Skywards โดยไม่ได้เจตนา และ/หรือโปรแกรมสะสมไมล์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ของพันธมิตร
   6. การใช้หรือการแลกไมล์สะสมในลักษณะใดก็ตามที่สายการบินเอมิเรตส์ไม่ได้ให้อนุญาตให้อย่างชัดแจ้งภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้
   7. ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ หรือการซื้อหรือการขายไมล์สะสมหรือรางวัลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ
   8. กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • กฎโปรแกรม หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Emirates Skywards ที่มีบังคับใช้เป็นครั้งคราว
  • สายการบินแควนตัส หมายถึงแควนตัส แอร์เวย์ ลิมิเต็ด
  • วันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรของสายการบินแควนตัส หมายถึงวันที่ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์กับสายการบินแควนตัสสิ้นสุดลง
  • เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ หมายถึงเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ทำการตลาดโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai แต่ให้บริการโดยสายการบินอื่น ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางของการเดินทางขาออกและ/หรือขากลับ แต่ไม่รวมเที่ยวบินที่ใช้บริการด้วยบัตรโดยสารประเภทใดก็ตามดังต่อไปนี้:
   1. บัตรโดยสารที่ได้มาจากการมอบรางวัลหรือโปรโมชั่นใด ๆ
   2. บัตรโดยสารส่วนลดของอุตสาหกรรมและส่วนลดของตัวแทน (เช่น บัตรโดยสารของเที่ยวบิน ID/AD)
   3. บัตรโดยสารส่วนลดพิเศษสำหรับรัฐบาลและนักการทูต
   4. บัตรโดยสารที่เดินทางฟรี ไม่มีกำหนดตารางเวลา หรือเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และ
   5. บัตรโดยสารส่วนลดพิเศษสำหรับการเดินทางที่ไม่ใช่สาธารณะ
  • สมาชิก Qantas Travel หมายถึงสมาชิก:
   1. ที่ได้เริ่มต้นการเป็นสมาชิกเมื่อหรือหลังจากวันที่ดำเนินการ และ
   2. ผู้ที่โดยสารเที่ยวบินมากกว่าแปดส่วนตั้งแต่วันที่ดำเนินการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินแควนตัส
  • รางวัล หมายถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ระบุเฉพาะที่ Emirates Skywards หรือพันธมิตรจะเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับไมล์สะสม Skywards รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Classic Rewards และรางวัลการอัพเกรด
  • Skysurfer(s) หมายถึงสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 2 และ 17 ปี
  • Skywards Everyday หมายถึงผลิตภัณฑ์ของ Emirates Skywards ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Emirates Skywards และช่วยให้สมาชิกได้รับไมล์สะสมจากแบรนด์สินค้าบางอย่างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านแอพ Skywards Everyday
  • Skywards Skysurfers หมายถึงคลับ Emirates Skywards พิเศษเฉพาะสำหรับ Skysurfers
  • ไมล์สะสม Skywards หมายถึงคะแนนที่สมาชิกสะสมภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards และเรียกว่า "ไมล์สะสม Skywards" ซึ่งสมาชิกจะได้รับเมื่อเดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติหรือซื้อสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิ์จากพันธมิตรใด ๆ ก็ตาม และเป็นคะแนนที่สามารถแลกเป็นรางวัลได้ภายใต้กฎโปรแกรม แต่จะไม่รวมสถานะไมล์สะสมของสมาชิก
  • สมาชิก Skywards+ หมายถึงสมาชิกที่สมัครรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Emirates Skywards ที่เรียกว่า "Skywards+" โดยมีรายละเอียดเจาะจงเพิ่มเติมในกฎโปรแกรมเหล่านี้
  • ค่าโดยสารราคาพิเศษหรือค่าโดยสารประเภทSaver หมายถึงค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดในการรับสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือที่นั่งว่างที่มีจำกัด ระยะเวลาขายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการเข้าพักขั้นต่ำ/สูงสุด ข้อจำกัดของเที่ยวบิน หรือการซื้อล่วงหน้า) และค่าโดยสารทั้งหมดที่จำหน่ายโดยสายการบินอื่นสำหรับการเดินทางที่บางส่วนเป็นบริการจากสายการบินเอมิเรตส์
  • ไมล์โบนัสตามสถานะ หมายถึงไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมที่สะสมโดยสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ซึ่งได้มาจากการเดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ
  • สถานะไมล์สะสมของสมาชิก หมายถึงคะแนน (ไม่รวมไมล์สะสม Skywards) ที่สมาชิกสะสมภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards ที่เรียกว่า "สถานะไมล์สะสมของสมาชิก" ตามคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์สำหรับสถานภาพของสมาชิก
  • ไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ หมายถึงไมล์สะสมในบัญชีของสมาชิกที่ยังไม่ได้มีการแลกหรือโอนตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม และยังไม่หมดอายุ
  • รางวัลการอัพเกรด หมายถึงการแลกไมล์สะสม Skywards เป็นการเดินทางในห้องโดยสารที่สูงกว่าที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
  • USD หมายถึงดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
  • เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ของ Emirates Skywards ที่ emirates.com
 2. ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ เว้นแต่จะพบเจตนาที่ขัดแย้ง:
  • การอ้างอิงเอกพจน์รวมถึงการอ้างอิงพหูพจน์ด้วย และในทางกลับกัน
  • การอ้างอิงเพศรวมถึงการอ้างอิงเพศตรงข้ามด้วย
  • การอ้างอิงฝ่ายใดรวมถึงการอ้างอิงพนักงานที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายนั้นด้วย และ
  • หัวเรื่องจัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

2. การลงทะเบียนบัญชีและการเป็นสมาชิก

 1. ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไปสามารถสมัครขอใช้บัญชีและการสมัครเป็นสมาชิก Emirates Skywards ได้ บริษัท ธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก
 2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ Emirates Skywards สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองลงนามรับรองและ/หรือให้ความยินยอม Emirates Skywards สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทอย่างสมบูรณ์
 3. Emirates Skywards จะออกหมายเลขสมาชิกถาวรแบบดิจิทัลและบัญชีให้แก่สมาชิก ซึ่งจะใช้สำหรับการสะสมไมล์ของสมาชิก สมาชิกจะสามารถเข้าใช้บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลผ่านแอพของเอมิเรตส์ได้หลังจากการลงทะเบียน สมาชิกสามารถแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนหรือแสดงผ่านแอพของเอมิเรตส์ เว็บไซต์มือถือ อีเมล หรือรูปภาพที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์แบบพกพาระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และเมื่อชำระเงินสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิ์ สมาชิกทุกคนสามารถใช้บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลได้ บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลจะมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกในระดับเดียวกันกับที่ได้รับจากบัตรสมาชิกแบบแข็ง (หากมี) บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลอาจระบุวันที่หมดอายุ ในกรณีนี้บัตรจะใช้งานได้จนถึงวันที่หมดอายุเท่านั้น บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลยังอาจมีวันที่มีผลใช้ได้สำหรับสถานภาพของสมาชิกอีกด้วย เฉพาะสมาชิกที่มีชื่อบนบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรนั้นได้ ต้องระบุชื่อของสมาชิกแต่ละคนเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของสมาชิก บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลไม่ใช่บัตรเครดิต และใช้เพื่อระบุตัวตนของสมาชิกเท่านั้น บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ออกบัตรให้เสมอ
 4. สมาชิกจะต้องไม่ใช้การเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards ในทางที่ผิด โดยรวมถึง:
  1. การมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือ
  2. การจำหน่าย โอนสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือได้มา หรือเสนอหรือโฆษณาเพื่อจำหน่าย โอนสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือได้มาซึ่งรางวัล ไมล์สะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นำเสนอแก่สมาชิกภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards หรือไมล์สะสมนอกเหนือจากที่เป็นไปตามกฎโปรแกรม
 5. ในกรณีที่สมาชิกละเมิดกฎโปรแกรมเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อ 2.4 ข้างต้น Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ ไมล์สะสมที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืนในกรณีที่มีการยกเลิกบัญชีดังกล่าว
 6. สมาชิกสามารถยกเลิกและยุติบัญชีสมาชิกของตนเองได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือผ่านทางหัวข้อที่เกี่ยวข้องในแอพของเอมิเรตส์ (เวอร์ชันสำหรับ iOS)
 7. หากสมาชิกคนใดยุติบัญชีของตน หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก Emirates Skywards ไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดของสมาชิกดังกล่าว รวมถึงรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกริบคืนทันที และจะถือว่าเป็นโมฆะและใช้งานไม่ได้ และจะไม่มีการคืนเครดิตหรือจ่ายคืนเป็นมูลค่าเงินสดให้แก่สมาชิกดังกล่าว
 8. Emirates Skywards สามารถใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ยกเลิก หรือยุติการเป็นสมาชิกหรือบัญชีของสมาชิก และ/หรือไมล์ที่สะสมไว้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น ไมล์สะสมที่ไม่ได้ใช้ใด ๆ ในบัญชีของสมาชิก อาจถูกยกเลิก และนับจากนั้น สมาชิกดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ไมล์เหล่านั้นได้อีก และจะถูกลบออกจากบัญชีของสมาชิกดังกล่าวเป็นการถาวร
 9. ในกรณีที่สายการบินเอมิเรตส์รับทราบถึงการเสียชีวิตหรือสถานะล้มละลายของสมาชิก บัญชีของสมาชิกรายดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในกรณที่สมาชิกที่เสียชีวิตหรือล้มละลายเป็นหัวหน้าครอบครัวของบัญชีครอบครัวของฉันด้วย บัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว ไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ในบัญชีส่วนตัวของสมาชิก และในบัญชีครอบครัวของฉัน หากมี (ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดที่มีในบัญชีใด ๆ ดังกล่าว) จะเป็นโมฆะและใช้งานไม่ได้ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต Emirates Skywards อาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการโอนไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ของสมาชิกที่เสียชีวิตไปยังผู้รับผลประโยชน์ทางกฎหมาย โดยมีเงื่อนไขว่า (1) บัญชีของสมาชิกที่เสียชีวิต หรือบัญชีครอบครัวของฉัน หากมี มีไมล์สะสมคงเหลืออย่างน้อย 2,000 ไมล์ ณ เวลาที่มีการยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (2) ผู้รับผลประโยชน์ทางกฎหมายติดต่อสายการบินเอมิเรตส์เพื่อขอเคลมไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ในบัญชีของผู้เสียชีวิตภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เสียชีวิตของสมาชิกรายนั้น การยื่นเรื่องโดยหรือในนามของผู้รับผลประโยชน์ทางกฎหมายสำหรับไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ของสมาชิกที่เสียชีวิต จะต้องแนบมาพร้อมกับ (1) สำเนามรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต (2) สำเนาพินัยกรรมของสมาชิกที่เสียชีวิต คำสั่งศาล หรือเอกสารที่มีผลทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แสดงถึงสิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์ทางกฎหมายในไมล์ที่ยังไม่ได้ใช้ และ (3) เอกสารประกอบอื่นใดที่ Emirates Skywards ร้องขอ
 10. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในบัญชีสมาชิกได้ สมาชิกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี ไมล์สะสมและรางวัลทั้งหมดจะสะสมได้โดยหรือออกให้แก่สมาชิกในบัญชีของสมาชิกผู้นั้น
 11. จะมีการแจ้งรายการกิจกรรมให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ ในระหว่างที่สายการบินเอมิเรตส์พิจารณาว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ และจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ หากสมาชิกเชื่อว่าข้อมูลในใบแจ้งยอด (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ) ไม่ถูกต้อง สมาชิกต้องแจ้ง Emirates Skywards ให้ทราบทันทีและในกรณีใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกิน 90 วันหลังจากวันที่บันทึกกิจกรรมการได้รับไมล์สะสมที่เกี่ยวข้อง หากสมาชิกไม่ได้แจ้งถึงความคลาดเคลื่อนใด ๆ ในใบแจ้งยอดต่อสายการบินเอมิเรตส์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากสมาชิก หากสมาชิกยื่นเรื่องโต้แย้งในใบแจ้งยอด สายการบินเอมิเรตส์อาจขอให้สมาชิกดังกล่าวส่งเอกสารประกอบและหลักฐานตามที่สายการบินเอมิเรตส์เห็นว่าจำเป็นตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์
 12. หากสมาชิกเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย สมาชิกดังกล่าวจะต้อง (1) แจ้งให้ Emirates Skywards ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ (2) นำส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนด เพื่อแสดงหลักฐานถึงการเปลี่ยนชื่อ สายการบินเอมิเรตส์อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันบัญชีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลของสมาชิก จากนั้น ชื่อใหม่ของสมาชิกต้องตรงกับชื่อของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางของสมาชิกเสมอ
 13. ภาษี อากร หรือภาระหนี้อื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก (1) การสะสมไมล์ของสมาชิก หรือ (2) การรับและการใช้รางวัล จะเป็นและยังคงเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว และต้องชำระก่อนการออกรางวัลใด ๆ Emirates Skywards ไม่รับประกันหรือรับรองในภาษี อากร หรือภาระหนี้อื่น ๆ เหล่านี้
 14. สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้ (เช่น การซื้อหรือการโอนไมล์สะสม Skywards และการแลกรางวัล) บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์
 15. เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับสมาชิกนั้นคงคุณค่าและความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง สายการบินเอมิเรตส์จะคอยตรวจสอบกิจกรรมไมล์สะสมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอยู่เสมอ Emirates Skywards อาจดำเนินการตรวจสอบบัญชีของสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว บัญชีของสมาชิก (และบัญชีครอบครัวของฉันใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะไม่สามารถใช้งานได้ และสมาชิกจะไม่สามารถใช้รางวัลใด ๆ หรือแลกไมล์สะสมได้ หากสายการบินเอมิเรตส์ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวกับบัญชี สายการบินเอมิเรตส์ (1) จะแจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบว่ากำลังมีการตรวจสอบดังกล่าวเกิดขึ้น และ (2) อาจขอให้สมาชิกนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญตามที่สายการบินเอมิเรตส์เห็นว่าจำเป็น (ตามดุลยพินิจ) เพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ (“หนังสือแจ้งการตรวจสอบ”) และสมาชิกต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการตรวจสอบดังกล่าวจากสายการบินเอมิเรตส์ภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ในนั้น หาก (1) สมาชิกไม่ได้ตอบกลับตามหนังสือแจ้งการตรวจสอบจนเป็นที่พึงพอใจของสายการบินเอมิเรตส์ (2) ไม่ตอบกลับหนังสือแจ้งการตรวจสอบภายใน 90 วันตามปฏิทินหลังจากที่มีหนังสือแจ้งการตรวจสอบดังกล่าว (3) หรือสายการบินเอมิเรตส์ตรวจพบปัญหาที่น่ากังวลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหรือการใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ) หลังการตรวจสอบบัญชี สายการบินเอมิเรตส์อาจยกเลิกบัญชีของสมาชิกได้ทันที ในกรณีที่มีการยกเลิกบัญชีดังกล่าว ไมล์สะสมที่ยังไม่ได้ใช้ใด ๆ และทั้งหมด จะเป็นโมฆะ และจะไม่มีการโอนเครดิตหรือจ่ายคืนเป็นมูลค่าเงินสดให้แก่สมาชิกรายดังกล่าว

3. Skywards Skysurfers

 1. สมาชิกที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 17 ปี จะกลายเป็นสมาชิกของ Skywards Skysurfers โดยอัตโนมัติ 
 2. เมื่อ Skysurfer มีอายุครบ 18 ปี พวกเขาจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนบัญชีของตนไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลที่จัดการโดยสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในกรณีดังกล่าวบิดามารดา/ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลแต่เดิมจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของสมาชิกอีกต่อไป หากต้องการเปลี่ยนบัญชี สมาชิกจะต้องโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์หรือใช้ฟังก์ชัน Live Chat บนเว็บไซต์ สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลแก่ตัวแทนศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) หมายเลขสมาชิกบัญชีของตน และ (2) อีเมลใหม่ที่ไม่ซ้ำสำหรับใช้ในบัญชี เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีและสร้างข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีใหม่
 3. Skysurfers ต้องปฏิบัติตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ และจะต้องให้สมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วยเมื่อใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร และบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ
 4. Skysurfers จะสามารถรับไมล์สะสม Skywards ได้จากเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบิน flydubai นอกจากนี้ Skysurfers (ผ่านบิดามารดา/ผู้ปกครองของตน) ยังสามารถแลกไมล์สะสม Skywards เป็นการอัพเกรดเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ก่อนการเช็คอินที่สนามบินในนามของ Skysurfer บิดามารดา/ผู้ปกครองของ Skysurfers สามารถแลกไมล์สะสม Skywards สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินพันธมิตรอื่น ๆ ได้ทุกเที่ยวบิน
 5. ภายใต้ข้อ 3.6 ด้านล่าง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 เป็นต้นไป ไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีของ Skysurfer จะไม่หมดอายุอีกต่อไป เมื่อ Skysurfer มีอายุครบ 18 ปี ไมล์สะสม Skywards ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในบัญชีจนถึงวันเกิดอายุปีที่ 18 ปีของพวกเขาจะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนที่พวกเขามีอายุครบ 21 ปี ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับในบัญชีนับตั้งแต่วันเกิดปีที่ 18 ของสมาชิก Skysurfer จะหมดอายุตามข้อ 9.1 ของกฎโปรแกรม
 6. นโยบายโควิด-19 ของ Emirates Skywards เกี่ยวกับเรื่องวันหมดอายุของไมล์สะสมจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป ไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่อยู่ในบัญชี Skysurfers ที่ซื้อคืนหรือต่ออายุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว จะไม่สามารถต่ออายุหรือซื้อคืนได้อีกต่อไป ไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวจะยังคงหมดอายุต่อไปตามวันที่หมดอายุที่ระบุไว้และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายไม่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5 ข้างต้น 
 7. Skysurfers จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์บางส่วน (เช่น น้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตและสิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน) ตามสถานภาพของสมาชิก

4. การจัดการบัญชี

 1. สมาชิกสามารถแต่งตั้ง “ผู้ประสานงานการเดินทาง” (ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี) สำหรับบัญชีของตน โดยการทำหนังสือถึงศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือสมาชิกสามารถส่งเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ ผู้ประสานงานการเดินทางจะมีอำนาจในการจัดการการทำรายการต่าง ๆ ในบัญชีที่เกี่ยวข้องของสมาชิกแทนสมาชิกรายดังกล่าว และเมื่อดำเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ จะมีอำนาจดังต่อไปนี้ (ในนามของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง):
  1. เข้าถึงและขอรับข้อมูลจากบัญชีของสมาชิก
  2. ขอรับรางวัล และ
  3. แก้ไขข้อมูลบัญชีใด ๆ ที่สายการบินเอมิเรตส์เก็บไว้เกี่ยวกับสถานภาพการเป็นสมาชิก Emirates Skywards ของพวกเขา
 2. บุคคลใดก็ตามที่ยอมรับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานการเดินทาง ตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ประสานงานการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิก จะต้องเป็นไปตามกับกฎโปรแกรมเหล่านี้ กิจกรรมในบัญชีทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ประสานงานการเดินทางจะถือว่าเป็นการดำเนินการในนามของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ประสานงานการเดินทางใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ
 3. ก่อนที่จะแต่งตั้ง ผู้ประสานงานการเดินทางจะต้องมอบหลักฐานระบุตัวตนและรายละเอียดการติดต่อให้แก่สายการบินเอมิเรตส์ ผู้ประสานงานการเดินทางและสมาชิกรับรองและรับประกันต่อสายการบินเอมิเรตส์ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้เกี่ยวกับตัวตนของผู้ประสานงานการเดินทาง (รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ) เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง และจะยังคงถูกต้องและเป็นจริงต่อเนื่องตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีการระบุผู้ประสานงานการเดินทางไว้บนบัญชีของสมาชิก การนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด จะส่งผลให้สายการบินเอมิเรตส์ยกเลิกการแต่งตั้งผู้ประสานงานการเดินทาง หากสมาชิกหรือผู้ประสานงานการเดินทางของตนละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 นี้ สายการบินเอมิเรตส์สามารถยกเลิกบัญชีของสมาชิกได้ในทันที
 4. หากสายการบินเอมิเรตส์พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่ากิจกรรมของผู้ประสานงานการเดินทางของสมาชิกก่อให้เกิดการใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบใด ๆ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของสมาชิกตามข้อ 21.2 (ความรับผิด) และ/หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้ประสานงานการเดินทาง
 5. ผู้ประสานงานการเดินทางที่ไม่ใช่สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ของสมาชิก Emirates Skywards

5. สถานภาพของสมาชิก

 1. ในการพิจารณาว่าสมาชิก (1) จะมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิกหรือไม่ (2) จะสามารถรักษาสถานภาพของสมาชิกเดิมที่มีอยู่ของตนได้หรือไม่ หรือ (3) จะถูกลดลงเป็นสถานภาพของสมาชิกก่อนหน้าหรือไม่ สมาชิกรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดการได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ระหว่างระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิกและช่วงเวลาการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องของตน (ตามแต่กรณี) (“ข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิก”):
  • ข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกระดับ Silver:
   1. ได้รับสถานะไมล์สะสมของสมาชิกอย่างน้อย 25,000 ไมล์ หรือ
   2. เดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 25 เที่ยวบิน (แต่ไม่รวมเที่ยวบินที่เป็นบัตรโดยสารรางวัล)
  • ข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกระดับ Gold:
   1. ได้รับสถานะไมล์สะสมของสมาชิกอย่างน้อย 50,000 ไมล์ หรือ
   2. เดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 50 เที่ยวบิน (แต่ไม่รวมเที่ยวบินที่เป็นบัตรโดยสารรางวัล)
  • ข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกระดับ Platinum:
   1. ได้รับสถานะไมล์สะสมของสมาชิกอย่างน้อย 150,000 ไมล์ และ
   2. เดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติในชั้นธุรกิจอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือชั้นหนึ่งอย่างน้อย 1 ครั้ง (แต่ไม่รวมเที่ยวบินที่มีการซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ/ชั้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีชำระเป็นเงินสด+ไมล์สะสม หรือเป็นบัตรโดยสารรางวัล)
 2. สถานภาพของสมาชิกจะมีผลตลอดระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิกในปัจจุบันของสมาชิก หากสมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องระหว่างระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง สถานภาพของสมาชิกดังกล่าวจะลดระดับลงเป็นสถานภาพของสมาชิกก่อนหน้า
 3. สถานะไมล์สะสมของสมาชิกหรือเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติใด ๆ ที่ได้รับเกินข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกในระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิกหรือระยะเวลาการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิก จะไม่ถูกนำไปรวมหรือยกยอดไปใช้ในระยะเวลาของสถานภาพของสมาชิกหรือระยะเวลาการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิกในรอบถัดไป (ตามแต่กรณี)
 4. สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถสะสมไมล์โบนัสตามสถานะในอัตราดังต่อไปนี้:
  1. สมาชิกระดับ Platinum = 100% จากไมล์พื้นฐานที่ได้รับ
  2. สมาชิกระดับ Gold = 75% จากไมล์พื้นฐานที่ได้รับ
  3. สมาชิกระดับ Silver = 30% จากไมล์พื้นฐานที่ได้รับ
 5. ไมล์โบนัสตามสถานะจะนำรวมเข้ากับยอดไมล์สะสม Skywards คงเหลือทั้งหมดของสมาชิกเท่านั้น และจะไม่รวมเข้ากับยอดคงเหลือรวมของสถานะไมล์สะสมของสมาชิก
 6. สายการบินเอมิเรตส์อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนสถานะไมล์สะสมของสมาชิกและเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ) ที่กำหนดสำหรับสถานภาพของสมาชิกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ว่าสายการบินเอมิเรตส์จะมีการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านกฎโปรแกรมเหล่านี้ เว็บไซต์ หรือแอพของเอมิเรตส์ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 7. หากสมาชิกมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือได้รับสถานภาพของสมาชิกใด ๆ อันเนื่องมาจาก (1) ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาด (2) ความบกพร่องของระบบ หรือ (3) การใช้โปรแกรมในทางมิชอบ สายการบินเอมิเรตส์จะระงับการอัพเกรดสถานภาพของสมาชิกหรือลดระดับสถานภาพของสมาชิกรายดังกล่าวตามความเหมาะสม
 8. สายการบินเอมิเรตส์อาจกำหนดสถานภาพของสมาชิกขึ้นมาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิกตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

6. สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของระดับชั้น

 1. การเลือกที่นั่งล่วงหน้า  
  สมาชิกอาจมีสิทธิ์เลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรีสำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ตามสถานภาพของสมาชิก ณ วันที่เดินทาง สิทธิประโยชน์การเลือกที่นั่งล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานภาพของสมาชิกแต่ละระดับจะแสดงไว้ที่นี่(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) ข้อกำหนดทั้งหมดที่มีผลกับการจองและการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ซึ่งดูได้ที่นี่(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) จะมีผลกับการใช้สิทธิประโยชน์การเลือกที่นั่งล่วงหน้าของสมาชิก

 2. บริการเช็คอินที่บ้านฟรี (เฉพาะระดับ Platinum): บริการเช็คอินที่บ้านฟรี (“บริการเช็คอิน”) มีไว้สำหรับสมาชิกระดับ Platinum ที่เดินทางในห้องโดยสารใดก็ตามในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และจะให้บริการโดย Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (“DUBZ”) สมาชิกระดับ Platinum ที่ใช้บริการเช็คอิน จะต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้นใด ๆ ในกฎโปรแกรมเหล่านี้และข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
  1. สมาชิกระดับ Platinum สามารถใช้บริการเช็คอินสำหรับตนเองและสำหรับแขกสูงสุดไม่เกินสี่คน แขกต้องเดินทางในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เดียวกันกับสมาชิกระดับ Platinum และเช็คอินจากที่อยู่เดียวกับสมาชิกระดับ Platinum สมาชิกระดับ Platinum ต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแขกที่เพิ่มเข้ามา รวมถึงสัมภาระส่วนเกินขีดจำกัดที่อนุญาต
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C (‘ผู้ให้บริการเช็คอิน’) จะใช้ควบคุมถึงการให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน https://dubz.com/pages/service‑terms‑conditions(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DUBZ")
  3. สมาชิกระดับ Platinum สามารถจองบริการเช็คอินได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:
   1. ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หมายเลข 600 555555
   2. ช่องทางออนไลน์ที่หน้าบริการเช็คอินที่บ้านของ DUBZ ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือ
   3. ศูนย์บริการลูกค้า DUBZ ที่หมายเลข +971 4 872 8487
  4. หลังจากจองบริการเช็คอินแล้ว สามารถนัดหมายเวลาเช็คอินได้ระหว่าง 48 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ระหว่างช่วงเวลาการเช็คอินตามกำหนดการ เจ้าหน้าที่ดูแลการเช็คอินจะเดินทางไปที่บ้าน โรงแรม หรือสำนักงานของสมาชิกระดับ Platinum เพื่อ:
   1. ตรวจเอกสารในการเดินทางของผู้โดยสาร
   2. ชั่งน้ำหนักและติดแท็กกระเป๋าให้ผู้โดยสาร
   3. พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสาร และ
   4. จัดส่งกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
  5. การยกเลิก หากสมาชิกระดับ Platinum ประสงค์ที่จะยกเลิกบริการเช็คอินที่ได้จองไว้ สมาชิกต้องดำเนินการอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินตามกำหนดการ การยกเลิกสามารถทำได้ผ่านช่องทางดังนี้:
   1. ศูนย์บริการลูกค้า DUBZ ที่หมายเลข +971 4 872 8487 หรือ
   2. ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ที่หมายเลข 600 555555
  6. ข้อยกเว้น สมาชิกระดับ Platinum จะไม่สามารถใช้บริการเช็คอินได้ หาก:
   1. เดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นการแลกรางวัลจากไมล์สะสม Skywards ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสม สามารถใช้บริการนี้ได้
   2. เดินทางในเที่ยวบินตรงไปยังเทลอาวิฟหรือสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นผ่านทางมิลานและเอเธนส์)
   3. เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน
   4. เดินทางกับสัตว์มีชีวิตที่โดยสารในที่เก็บสัตว์เลี้ยงใต้ท้องเครื่อง (Animal Vivant in Hold, AVIH)
   5. เดินทางพร้อมอาวุธปืน (WEAP) (อาวุธ ปืน หรือกระสุนที่พกพาไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง)
   6. เดินทางพร้อมกับลูกค้า MEDA (ลูกค้าที่ต้องมีใบอนุญาตให้เดินทางจากแพทย์)
   7. เดินทางด้วยบัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมหรือตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD) หรือบัตรโดยสารที่มีส่วนลดเงินคืน และ
   8. เป็นไปตามข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DUBZ
  7. ความรับผิด เมื่อใช้บริการเช็คอิน ถือว่าสมาชิกระดับ Platinum รับทราบและยอมรับว่าบริการเช็คอินเป็นบริการที่มอบให้โดย DUBZ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และ DUBZ มีหน้าที่รับผิดชอบทุกประการต่อการดำเนินการให้บริการเช็คอินทั้งหมด ความรับผิดใด ๆ อันเกิดขึ้นจากบริการเช็คอิน จะเป็นกรณีระหว่างสมาชิกระดับ Platinum ที่ใช้บริการกับ DUBZ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DUBZ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สายการบินเอมิเรตส์ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกับบริการเช็คอิน สมาชิกระดับ Platinum ใด ๆ และทุกรายที่มีการเรียกร้องหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความล้มเหลวของ DUBZ หรือความบกพร่องในบริการเช็คอิน ควรแจ้งเรื่องไปยัง DUBZ โดยตรง
  8. ในขั้นตอนการใช้บริการเช็คอิน สมาชิกระดับ Platinum สามารถดูและเข้าถึงแพลตฟอร์มที่จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม สายการบินเอมิเรตส์ไม่ได้ให้การรับรองต่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว และสมาชิกระดับ Platinum รับทราบและยอมรับว่าสายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว
  9. ทั่วไป: กฎของโปรแกรมเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อรวมเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DUBZ เข้ามาไว้ ตามความเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างกฎโปรแกรมเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DUBZ ให้ยึดตามกฎโปรแกรมเหล่านี้เป็นหลัก

 3. สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรี

  1. เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ 
   สมาชิกอาจมีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรีเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ตามสถานภาพของสมาชิก ณ วันที่เดินทาง สิทธิ์ของสถานภาพของสมาชิกแต่ละระดับในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์จะแสดงไว้ที่นี่(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) ข้อกำหนดทั้งหมดที่มีผลกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ รวมถึงข้อกำหนดที่แสดงไว้ที่นี่(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) จะมีผลกับการใช้สิทธิ์ประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ของสมาชิก สิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังที่กล่าวถึงข้างต้น จะเป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เดินทางต่อในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันกับ Qantas เท่านั้น เฉพาะบุคคลที่เดินทางในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันกับ Qantas ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกันกับสมาชิกเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เป็นแขกของสมาชิกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สมาชิกหรือแขกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของอุตสาหกรรม บัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ หรือบัตรโดยสารตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD) จะไม่มีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร

  2. เที่ยวบินของสายการบิน flydubai 
   สมาชิกระดับ Gold และ Platinum (ตามสถานภาพของสมาชิก ณ วันที่เดินทาง) อาจมีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์และ/หรือของสายการบิน flydubai ได้ฟรีเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบิน flydubai ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง เงื่อนไขทั้งหมดที่มีผลกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบิน flydubai จะมีผลกับสมาชิกที่เลือกใช้สิทธิประโยชน์ของตนในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังที่กล่าวถึงข้างต้น จะเป็นสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่เดินทางออกด้วยเที่ยวบินของสายการบิน flydubai เท่านั้น เฉพาะบุคคลที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน flydubai เดียวกันกับสมาชิกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นแขกของสมาชิกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร สมาชิกและแขกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของอุตสาหกรรม บัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ หรือบัตรโดยสารตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD) จะไม่มีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดสิทธิประโยชน์ของพันธมิตรออกจากโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

   ห้องรับรองผู้โดยสารสถานภาพของสมาชิกอภินันทนาการสำหรับแขก
   ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน flydubai ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของ DXBGold และ Platinumไม่มี
   ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของ DXB, อาคารเทียบเครื่องบิน B และ C (ขึ้นอยู่กับประตูผู้โดยสารขาออก)Goldผู้ใหญ่หรือเด็ก 1 คน
   ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินเอมิเรตส์ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของ DXB, อาคารเทียบเครื่องบิน B และ C (ขึ้นอยู่กับประตูผู้โดยสารขาออก)Platinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คนที่อายุไม่เกิน 17 ปี
   ห้องรับรองผู้โดยสารของผู้โดยสาร flydubai นอกดูไบGold และ Platinumไม่มี                                        

  3. Air Canada Maple Leaf Lounge 
   สมาชิกระดับ Gold และ Platinum (ตามสถานภาพของสมาชิก ณ วันที่เดินทาง) อาจมีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Air Canada Maple Leaf เมื่อเดินทางออกหรือต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Air Canada หรือเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ บนเส้นทางระหว่างดูไบและแคนาดา (โตรอนโตและมอนทรีออลเท่านั้น) ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ข้อกำหนดทั้งหมดที่มีผลกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Air Canada Maple Leaf(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) จะมีผลกับการใช้สิทธิ์ประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเหล่านี้ของสมาชิก เฉพาะบุคคลที่เดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับสมาชิกเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เป็นแขกของสมาชิกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Air Canada Maple Leaf สมาชิกและแขกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของอุตสาหกรรม บัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ หรือบัตรโดยสารตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD) จะไม่มีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดสิทธิประโยชน์ของพันธมิตรออกจากโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

   ห้องรับรองผู้โดยสารสถานภาพของสมาชิกอภินันทนาการสำหรับแขก
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Air Canada Maple Leaf ในโตรอนโตและมอนทรีออลGoldผู้ใหญ่หรือเด็ก 1 คน
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Air Canada Maple Leaf ในโตรอนโตและมอนทรีออลPlatinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 17 ปี)

  4. เที่ยวบินของสายการบินแควนตัส 
   สมาชิกระดับ Gold และ Platinum (ตามสถานภาพของสมาชิก ณ วันที่เดินทาง) อาจมีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินแควนตัสได้ฟรีเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินแควนตัส (รวมถึงการต่อเครื่องไป/จากเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์) ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ข้อกำหนดทั้งหมดที่มีผลกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของแควนตัส(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) จะมีผลกับการใช้สิทธิ์ประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเหล่านี้ของสมาชิก เฉพาะบุคคลที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินแควนตัสเดียวกันกับสมาชิกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นแขกของสมาชิกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินแควนตัส สมาชิกและแขกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารของอุตสาหกรรม บัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ หรือบัตรโดยสารตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD) จะไม่มีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดสิทธิประโยชน์ของพันธมิตรออกจากโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

   การเดินทางภายในประเทศ - เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินแควนตัส
   ห้องรับรองผู้โดยสารสถานภาพของสมาชิกอภินันทนาการสำหรับแขก
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas Club LoungeGoldผู้ใหญ่ 1 คน
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas Club LoungePlatinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 17 ปี)
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas Domestic LoungePlatinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 17 ปี)
   การเดินทางระหว่างประเทศ - เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินแควนตัส
   ห้องรับรองผู้โดยสารสถานภาพของสมาชิกอภินันทนาการสำหรับแขก
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas International Business Lounge ในออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชียGoldผู้ใหญ่ 1 คน
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas International Business Lounge ในออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชียPlatinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 17 ปี)
   ห้องรับรองผู้โดยสาร Qantas International Business Lounge ในออสเตรเลีย ยุโรป และเอเชีย (หากมี)Platinumผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 2 คน (อายุต่ำกว่า 17 ปี)

 4. การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์แบบชำระเงินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและท่าอากาศยานนานาชาติที่มีสิทธิ์
  ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ สมาชิกอาจต้องชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) และท่าอากาศยานนานาชาติที่มีสิทธิ์ ตามที่ระบุไว้ที่นี่(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงิน ค่าใช้จ่าย(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามที่สายการบินเอมิเรตส์ระบุไว้เป็นระยะ

 5. ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีที่เดินทางพร้อมสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ (ไม่ว่าจะแบบชำระเงินหรือฟรี) จะมีสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ฟรี สมาชิกที่ประสงค์จะชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ต้องแน่ใจว่าได้ชำระเงินตามยอดทั้งหมดที่พึงชำระต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องรับรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ (และในกรณีของค่าธรรมเนียมการใช้บริการเกินเวลาใด ๆ เมื่อออกจากห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง) สมาชิกที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงหลักปฏิบัติที่อาจบังคับใช้กับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎเรื่องอายุขั้นต่ำ พฤติกรรมและการแต่งกายที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ตามที่สายการบินเอมิเรตส์ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นครั้งคราว (หรือตามที่พันธมิตรของสายการบินเอมิเรตส์กำหนดไว้ หากมี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)

 6. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือถอนสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์จากสมาชิก ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบ มีการฉ้อฉล หรือมีการใช้สิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์โดยมิชอบ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 7. สมาชิกที่ใช้สิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดการแต่งกายทั้งหมดที่มี ดังที่สายการบินเอมิเรตส์ระบุไว้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้สมาชิกเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีที่:
  • สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะก่อกวน ก้าวร้าว หรือเป็นภัยต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกค้าคนอื่น ๆ
  • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำขอหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสายการบินเอมิเรตส์ หรือ
  • สมาชิกทำการปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางตามความต้องการของตนเอง แต่สมาชิกอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์นานเกินกว่าเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินตามกำหนดเวลาเดิมสี่ชั่วโมง

 8. สิทธิประโยชน์ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามสถานะสมาชิก
   
  น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ที่มอบให้สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบิน flydubai เท่านั้น สิทธิประโยชน์ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมจะแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบิน flydubai และจะต่างกันออกไปตามปลายทางที่สมาชิกจะเดินทาง เนื่องจากบางเส้นทางใช้เกณฑ์คำนวณตามน้ำหนัก (จำนวนน้ำหนักรวม) และเส้นทางอื่น ๆ ใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนชิ้น (จำนวนรวมทั้งหมดของสัมภาระ) ตารางด้านล่างนี้จะแสดงน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง:

  น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติมตามสถานภาพของสมาชิก
  สถานภาพของสมาชิกเส้นทางที่ใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนชิ้นของ IATA ในชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เส้นทางที่ใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนชิ้นของ IATA ในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เกณฑ์คำนวณตามน้ำหนักของ IATA สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และสายการบิน flydubai
  Silverไม่มีไม่มี12 กก.
  Gold1 ชิ้นโดยมีน้ำหนัก 23 กก.1 ชิ้นโดยมีน้ำหนัก 32 กก.16 กก.
  Platinum1 ชิ้นโดยมีน้ำหนัก 23 กก.1 ชิ้นโดยมีน้ำหนัก 32 กก.20 กก.

  จำนวนสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่อนุญาตสูงสุดในทุกห้องโดยสารจะต้องไม่เกิน 3 ชิ้น การเดินทางทุกส่วนและทุกเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของสมาชิก ต้องเดินทางอย่างน้อยในชั้นธุรกิจขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของชั้นธุรกิจดังที่อธิบายข้างต้น

  สิทธิประโยชน์ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามสถานะสมาชิกที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ไม่มีผลกับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน) หรือบัตรโดยสารที่มีส่วนการเดินทางที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

 9. สิทธิประโยชน์พิเศษในการเดินทาง

  1. ในเที่ยวบินที่จำหน่ายบัตรโดยสารหมดแล้ว การมอบสิทธิพิเศษการจองที่สงวนไว้จะเป็นไปดังนี้:
   1. สำหรับสมาชิกระดับ Platinum และ Gold (ตามลำดับ) เมื่อจองบัตรโดยสารในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ชั้นประหยัดในค่าโดยสาร Flex Plus สูงสุดสำหรับห้องโดยสาร และ
   2. สำหรับสมาชิกระดับ Platinum เมื่อจองบัตรโดยสารในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ชั้นธุรกิจในค่าโดยสาร Flex Plus สูงสุดในห้องโดยสาร
    อาจไม่สามารถสำรองและจองในเที่ยวบินที่มีการจองเกินจำนวนได้ รวมถึงการจองในช่วงวันหยุดสำคัญ งานกิจกรรมพิเศษ หรือเที่ยวบินที่มีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้ สายการบินเอมิเรตส์จึงไม่รับประกันหรือไม่รับรองที่นั่งว่างในการจองหรือสิทธิพิเศษในที่นั่ง สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้โดยการโทรไปที่ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ติดต่อเรา(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)
  2. สิทธิพิเศษในการติดแท็กสัมภาระมีให้บริการเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum และ Gold ที่เดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตามในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และเที่ยวบินของสายการบิน flydubai เท่านั้น สมาชิกระดับ Silver จะได้รับสิทธิพิเศษในการติดแท็กสัมภาระเฉพาะบนเที่ยวบินของสายการบิน flydubai เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระ(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)
  3. ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสายการบินเอมิเรตส์ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ:
   • สมาชิกระดับ Silver และแขกไม่เกิน 4 คนที่เดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัด จะเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์สำหรับสมาชิกระดับ Silver ที่อยู่บริเวณ Area 6 ในพื้นที่เช็คอินสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด
   • สมาชิกระดับ Gold และแขกไม่เกิน 4 คนสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจทุกแห่ง ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม
   • สมาชิกระดับ Platinum และแขกไม่เกิน 4 คน สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม
  4. ที่สนามบินอื่น ๆ ทั้งหมดในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์:
   • สมาชิกระดับ Silver และ Gold และแขกไม่เกิน 4 คน สามารถเช็คอินเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม
   • สมาชิกระดับ Platinum และแขกไม่เกิน 4 คน สามารถเช็คอินเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม
  5. สมาชิกระดับ Silver, Gold และ Platinum สามารถเช็คอินเที่ยวบินของสายการบิน flydubai ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้นธุรกิจของสายการบิน flydubai ไม่ว่าจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม
  6. เราจะเชิญสมาชิกระดับ Silver, Gold และ Platinum ขึ้นเครื่องก่อนในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์จากสนามบินทุกแห่งในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์

 10. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับระดับ Platinum

  1. ไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของสมาชิกระดับ Platinum จะไม่หมดอายุตราบเท่าที่สมาชิกยังคงสถานะสมาชิกระดับ Platinum ไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง) จะแสดงให้สมาชิกระดับ Platinum เห็นเฉพาะกรณีที่สมาชิกมีไมล์สะสม Skywards ที่เดิมแล้วจะหมดอายุภายในช่วงเวลาสถานภาพของสมาชิกในปัจจุบัน ตามวันที่หมดอายุตามเกณฑ์ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง) วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้มักจะเป็นวันที่ครบรอบสอง (2) เดือนหลังจากวันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิกที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น: หากสมาชิกระดับ Platinum (ที่มีวันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิกครั้งถัดไปในวันที่ 31 สิงหาคม 2019) มีไมล์สะสม Skywards ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2019 ตามวันที่หมดอายุตามเกณฑ์ สมาชิกรายนี้จะเห็นวันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2019 (คำนวณสอง (2) เดือนหลังจากวันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิกที่กำลังจะมาถึง)
  2. โดยทันทีที่สมาชิกมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกในระดับ Platinum และได้อัพเกรดสู่ระดับ Platinum แล้ว วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้จะได้รับการอัพเดตและมีผลใช้กับไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะครบกำหนดหมดอายุภายในช่วงเวลาสถานภาพของสมาชิกในปัจจุบัน โดยจะเป็นไปตามวันที่หมดอายุตามเกณฑ์ ไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่หมดอายุไปแล้วก่อนการอัพเกรดไปเป็นระดับ Platinum ของสมาชิก จะไม่สามารถเรียกคืนได้ และจะยังคงถือว่าหมดอายุแล้ว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีของการเรียกคืนไมล์ย้อนหลังสำหรับไมล์สะสม Skywards ที่ตกหล่นไป ซึ่งอาจทำให้สมาชิกได้อัพเกรดไปเป็นระดับ Platinum ก่อนวันที่หมดอายุตามเกณฑ์)
  3. ในแต่ละครั้งที่สมาชิกมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกในระดับ Platinum และคงสถานะระดับ Platinum ไว้ได้ ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามที่ยังไม่ได้ใช้และได้รับการปรับแก้วันที่หมดอายุ จะได้รับการขยายอายุไปจนถึงวันที่ครบรอบสอง (2) เดือนหลังจากวันที่ทบทวนสถานภาพของสมาชิกครั้งถัดไป
  4. หากสมาชิกระดับ Platinum มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดของสถานภาพของสมาชิกเพื่อคงสถานะระดับ Platinum ของตน และถูกลดสถานะลงไปเป็นสถานภาพของสมาชิกที่ต่ำลงมา ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามที่ยังไม่มีการแลกใช้และมีวันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้แล้ว จะหมดอายุตามวันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้ดังที่ระบุไว้ในบัญชีของสมาชิก
  5. วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้จะมีผลกับส่วนของไมล์สะสม Skywards ที่รวมเข้าไว้กับบัญชีครอบครัวของฉันโดยสมาชิกระดับ Platinum เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม วันที่หมดอายุดังกล่าวจะไม่มีผลกับไมล์สะสม Skywards ส่วนใดก็ตามที่อยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันอยู่แล้ว ซึ่งจะหมดอายุตามวันที่หมดอายุตามเกณฑ์
  6. วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้จะมีผลกับไมล์สะสม Skywards ที่มีการขยายอายุเพิ่มเติมมาก่อนหน้าด้วยการเสียค่าธรรมเนียมผ่านผลิตภัณฑ์การขยายอายุไมล์สะสมหรือการซื้อไมล์สะสมคืน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10)
  7. เพื่อความชัดเจน ไมล์สะสม Skywards ของสมาชิกแต่ละคนจะหมดอายุลง ณ วันที่หมดอายุที่ระบุไว้ในในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  8. สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษตามสถานภาพของสมาชิกที่มีผลกับแต่ละสถานภาพของสมาชิก จะใช้ได้และเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในช่วงระยะเวลาที่สมาชิกดังกล่าวยังมีสถานะที่มีผลใช้ได้ตามสถานภาพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  9. สายการบินเอมิเรตส์อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือถอดสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษใด ๆ ที่มีให้สำหรับสถานภาพของสมาชิกใด ๆ ได้ทุกเมื่อและจะไม่มีการแจ้งให้ทราบ (โดยสายการบินเอมิเรตส์จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางกฎโปรแกรมเหล่านี้ เว็บไซต์ หรือแอพของเอมิเรตส์ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว)

 11. สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกระดับ Platinum
   
  สมาชิกระดับ Platinum บางรายสามารถเปิดใช้สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกระดับ Platinum รวมถึงการยกยอดสถานะไมล์สะสมของสมาชิก การอัพเกรดแบบมีส่วนลด และการอัพเกรดฟรี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นี่

7. การรับไมล์สะสม

 1. ภายใต้เงื่อนไขของกฎโปรแกรมเหล่านี้ สมาชิกที่มีบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวสามารถรับและสะสมไมล์สะสม Skywards ได้ดังนี้:
  • เมื่อเดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ และ
  • เมื่อใช้หรือซื้อบริการ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ของสายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตร
 2. ภายใต้เงื่อนไขของกฎโปรแกรมเหล่านี้ สมาชิกสามารถรับและสะสมสถานะไมล์สะสมของสมาชิกได้ดังนี้:
  • เมื่อเดินทางในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ และ
  • เมื่อใช้หรือซื้อบริการ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์ของสายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตร
 3. สมาชิกสามารถเริ่มรับและสะสมไมล์สะสมตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ โดยเริ่มตั้งแต่และจากวันที่ลงทะเบียนบัญชีของสมาชิก เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติที่สมาชิกใช้บริการในช่วงเวลาไม่เกินสองเดือนก่อนการลงทะเบียนบัญชี จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม โดยสมาชิกต้องติดต่อสายการบินเอมิเรตส์เพื่อแจ้งขอรับไมล์สะสมดังกล่าวภายใน 6 เดือนหลังวันที่ลงทะเบียนบัญชี ธุรกรรมอื่นใด (รวมถึงการใช้บริการ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของพันธมิตร) ที่สมาชิกดำเนินการก่อนลงทะเบียนบัญชีของสมาชิกดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับและสะสมไมล์ สมาชิกสามารถดูไมล์สะสมทั้งหมดที่สมาชิกได้รับจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ จากใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบนเว็บไซต์และแอพของเอมิเรตส์
 4. เพื่อให้ได้รับไมล์สะสม สมาชิกต้องมีบัตรสมาชิกแบบดิจิทัล จากนั้นต้องผูกบัญชีของตนหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกของตน (ตามที่สายการบินเอมิเรตส์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นครั้งคราว) ณ เวลาที่ (1) สำรองหรือเช็คอินในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ และ (2) ชำระเงิน (หรือสมัครรับข้อมูล ตามแต่กรณี) สำหรับสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิ์อื่น ๆ ของสายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตร หากสมาชิกประสงค์ที่ระบุหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ของตนไปพร้อมกับรายชื่อของเที่ยวบิน สมาชิกจะไม่สามารถลบหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards และเปลี่ยนเป็นหมายเลขอื่นใดได้ (ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขสมาชิกของโปรแกรม Emirates Skywards หรือโปรแกรมสะสมไมล์เดินทางของพันธมิตร) หลังจากที่สมาชิกได้เช็คอินเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางแล้ว
 5. จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับต้นทาง ปลายทาง ชั้นโดยสาร และค่าโดยสารที่ซื้อของเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติแต่ละเที่ยวบิน ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมของเราเพื่อตรวจสอบมูลค่าจริงที่ได้รับสำหรับเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติเฉพาะเที่ยวบิน
 6. จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่ชำระด้วยเงินสด+ไมล์สะสมของเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติแต่ละเที่ยวบิน จะเป็นการคิดตามอัตราสัดส่วนเทียบกับจำนวนเงินสดที่สมาชิกต้องจ่ายสำหรับค่าบัตรโดยสารในเชิงพาณิชย์ของเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนด ภาษี และค่าธรรมเนียมที่จะไม่ได้รับไมล์สะสม ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น: หากค่าโดยสารพื้นฐานของบัตรโดยสารที่เสนอคือ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสมาชิกชำระค่าโดยสารดังกล่าวเป็นเงินสด 60% และอีก 40% ชำระด้วยไมล์สะสม Skywards โดยใช้ตัวเลือกเงินสด+ไมล์สะสม สมาชิกรายดังกล่าวก็จะได้รับไมล์ที่พึงได้รับเพียง 60% จากเที่ยวบินดังกล่าว
 7. บัตรโดยสารที่ชำระด้วยเงินสด+ไมล์สะสม จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์เดินทางของสายการบินอื่น ๆ
 8. หากสมาชิกซื้อบัตรโดยสารที่มีค่าโดยสารแบบผสมและ/หรือห้องโดยสารแบบผสมของเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ ไมล์สะสมจะได้รับการคำนวณและโอนเข้าบัญชีของสมาชิกแยกกันตามองค์ประกอบค่าโดยสารแต่ละส่วน ข้อความสลักหลังหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญบนบัตรโดยสารให้ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่มีค่าโดยสารแบบผสมได้ทุกเมื่อ ภายใต้ (1) ส่วนกำหนดการเดินทางของฉันบนเว็บไซต์ (2) ส่วน Emirates Skywards บนแอพของเอมิเรตส์ หรือ (3) ส่วนจัดการการจองบนเว็บไซต์หรือ flydubai.com (ตามความเกี่ยวข้อง)
 9. หากสมาชิกยกเลิกหรือขอคืนเงินส่วนใดของบัตรโดยสาร สมาชิกจะได้รับเครดิตคืนเฉพาะการเดินทางที่เดินทางไปแล้วในเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติบนบัตรโดยสารดังกล่าวเท่านั้น
 10. สำหรับบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสายการบินเอมิเรตส์ที่เดินทางไปแล้วบางส่วน ไมล์สะสมที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับส่วนการเดินทางที่เดินทางไปแล้ว ชั้นโดยสาร และค่าโดยสารที่ซื้อ ณ เวลาที่เดินทาง หากสมาชิกได้เดินทางไปแล้วบางส่วน จะมีการโอนไมล์สะสมให้เฉพาะส่วนที่เดินทางไปแล้วเท่านั้น หากสมาชิกประสงค์จะอัพเกรดบัตรโดยสารเป็นแบรนด์ค่าโดยสารหรือชั้นโดยสารที่สูงขึ้นบางส่วนด้วยเงินสด จะมีการโอนไมล์สะสมเพิ่มเติมให้เฉพาะส่วนที่เดินทางเท่านั้น และจะไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินใด ๆ ที่เดินทางไปแล้วก่อนหน้าภายในการเดินทางดังกล่าว
 11. สมาชิกที่อัพเกรดเป็นชั้นโดยสารอื่นโดยที่ไม่มีการออกบัตรโดยสารใหม่ (กล่าวคือ ไม่ได้รับหมายเลขบัตรโดยสารใหม่) จะได้รับไมล์สะสมสำหรับค่าโดยสารที่สมาชิกได้ชำระเงินด้วยเงินสดไปตามที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารเท่านั้น
 12. สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมตามชั้นโดยสารเดิมบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้จะไม่มีการมอบไมล์สะสมเพิ่มให้กับสมาชิกในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์การอัพเกรดทันทีในเที่ยวบินใด ๆ
 13. ประเภทบัตรโดยสารของเที่ยวบินดังต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม:
  • บัตรโดยสารเจ้าหน้าที่ (รวมถึงพนักงาน)
  • บัตรโดยสารส่วนลดของอุตสาหกรรมและส่วนลดของตัวแทน (เช่น บัตรโดยสาร ID/AD)
  • บัตรโดยสารรางวัล
  • บัตรโดยสารแลกเปลี่ยน
  • บัตรโดยสารรางวัลและบัตรโดยสารโปรโมชั่น
  • บัตรโดยสารที่ปรึกษาและประชาสัมพันธ์
  • บัตรโดยสารส่วนลดพิเศษสำหรับทูตและรัฐบาล
  • บัตรโดยสารเดินทางฟรีและเที่ยวบินแบบไม่มีกำหนดตารางเวลาหรือเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
  • บัตรโดยสารเที่ยวบินส่วนลดพิเศษที่ไม่ใช่แบบสาธารณะ
  • บัตรโดยสารจากตัวเลือกการถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง และ
  • บัตรโดยสารรางวัลที่ออกโดยโปรแกรมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำหรือโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ซึ่ง Emirates Skywards เข้าร่วม
 14. สมาชิกสามารถแจ้งขอรับไมล์สะสมย้อนหลังได้สำหรับเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติที่เป็นเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ โดยติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ (หรือผ่านทางเว็บไซต์) ภายในหกเดือนหลังจากวันที่เดินทางกับเที่ยวบินดังกล่าวของสายการบินเอมิเรตส์ ในการร้องขอไมล์สะสมย้อนหลัง สมาชิกต้องนำส่งข้อมูลทั้งหมดที่สายการบินเอมิเรตส์ร้องขอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขบัตรโดยสาร รายละเอียดเที่ยวบินบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง เอกสารรายการธุรกรรม ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นใดตามที่สายการบินเอมิเรตส์ร้องขอ ในการร้องขอไมล์สะสมที่ไม่ได้รับเข้าบัญชีย้อนหลังจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสายการบิน flydubai สมาชิกต้องดำเนินการร้องขอดังกล่าวกับสายการบิน flydubai (บนเว็บไซต์ของสายการบิน flydubai หรือผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของสายการบิน flydubai) ภายในหกเดือนหลังจากวันที่เดินทางในเที่ยวบินของสายการบิน flydubai และต้องนำส่งข้อมูลทั้งหมดที่สายการบิน flydubai ร้องขอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขบัตรโดยสาร รายละเอียดเที่ยวบินบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง เอกสารรายการธุรกรรม ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นใดตามที่สายการบิน flydubai ร้องขอ
 15. สมาชิกสามารถรับไมล์สะสมเข้าโปรแกรมสะสมไมล์ได้เพียงหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น สำหรับแต่ละเที่ยวบินหรือแต่ละธุรกรรม เว้นแต่สายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ของพันธมิตรด้วยจะต้องเลือกโปรแกรมสะสมไมล์ที่ต้องการเมื่อเริ่มการเดินทาง ข้อกำหนดนี้จะมีผลกับการรับไมล์สะสม Skywards รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต ฯลฯ) เว้นแต่ว่าสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น (หากเกี่ยวข้อง) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขสะสมไมล์ได้ ณ เวลาที่เช็คอิน ก่อนที่จะเริ่มต้นเที่ยวบินแรก ไม่ใช่ที่จุดอื่นใดหลังจากนี้ สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมจากหนึ่งที่นั่งและเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งที่นั่งที่ซื้อต่อหนึ่งเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติแต่ละเที่ยว
 16. อาจต้องใช้เวลาแปดสัปดาห์หรือมากกว่านั้นในการโอนไมล์สะสมเข้าในบัญชีของสมาชิก นับจากวันที่เกิดกิจกรรมที่ทำให้ได้รับไมล์สะสม ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับจะสามารถนำไปใช้หรือแลกได้โดยสมาชิกรายดังกล่าวเท่านั้น (ตามกฎโปรแกรมเหล่านี้) หลังจากที่โอนไมล์สะสมเข้าในบัญชีของสมาชิกรายดังกล่าวแล้ว
 17. ไมล์สะสม Skywards (และสถานะไมล์สะสมของสมาชิก หากมี) จะได้รับจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติและเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรที่มีสิทธิ์ โดยไม่ได้หมายรวมถึงเที่ยวบินอื่นใด ในกรณีของเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสามารถรับไมล์สะสม Skywards ผ่านเที่ยวบินดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีของพันธมิตรและต้องอยู่ภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้เสมอ
 18. ไมล์สะสม Skywards (และสถานะไมล์สะสมของสมาชิก หากมี) จะมอบให้สำหรับสินค้าและบริการที่มีการจัดหาให้กับสมาชิกตามจริงหลังจากการซื้อเท่านั้น สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์สะสม Skywards (และสถานะไมล์สะสมของสมาชิก หากมี) สำหรับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อไปแล้วแต่ยกเลิกก่อนที่สมาชิกจะใช้งาน หรือในสถานการณ์ที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 19. หากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสมาชิกถูกยกเลิก สายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai อาจให้การรับรองบัตรโดยสารของสมาชิก เพื่อนำไปใช้กับสายการบินอื่น และสมาชิกจะยังคงได้รับไมล์สะสมตามบัตรโดยสารที่สมาชิกซื้อไว้ เสมือนว่าเที่ยวบินที่มีสมบัติได้ออกเดินทางจริงตามการจองในครั้งแรก
 20. หากสมาชิกคนใดก็ตามได้รับไมล์สะสมที่ใช้ไม่ได้ (เมื่อพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวแล้ว) สายการบินเอมิเรตส์อาจจะ:
  1. ยกเลิกและกำหนดให้ไมล์สะสมที่ใช้ไม่ได้ดังกล่าวเป็นโมฆะ
  2. ในกรณีที่ไมล์สะสมที่ใช้ไม่ได้ดังกล่าว (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไมล์สะสมดังกล่าว) ได้นำไปแลกเป็นรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แล้ว สายการบินจะยกเลิกและกำหนดให้รางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังกล่าวเป็นโมฆะ หากแต่ในกรณีที่มีการส่งมอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไปแล้ว สายการบินเอมิเรตส์อาจจะ:
   1. หักไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมออกจากบัญชีของสมาชิก โดยคำนวณจากราคาการแลกตามปกติของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น
   2. เรียกร้องขอให้สมาชิกรายดังกล่าวชำระเงินคืนสำหรับรางวัล ในจำนวนเงินที่ควรมีการชำระ หากไม่ได้มีการนำไมล์สะสมที่ใช้ไม่ได้ไปใช้แลกเป็นรางวัลดังกล่าว และ/หรือ
  3. ลดระดับสถานภาพของสมาชิกรายดังกล่าว 
  และในแต่ละกรณีข้างต้น สายการบินเอมิเรตส์จะไม่คืนเงินหรือให้การชดเชยอื่น ๆ แก่สมาชิกไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าวีซ่า
 21. โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่นใดที่สายการบินเอมิเรตส์พึงมีภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้หรือในทางกฎหมาย หากสมาชิก (1) กระทำการใด ๆ ที่เป็นการใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ หรือ (2) ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางบนเที่ยวบินใดก็ตาม สายการบินเอมิเรตส์อาจจะ (โดยพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว):
  1. ระงับและ/หรือตรวจสอบบัญชีของสมาชิก ระหว่างช่วงที่มีการระงับหรือตรวจสอบนั้น สมาชิกจะไม่สามารถรับและ/หรือแลกไมล์สะสม Skywards หรือเข้าถึงสิทธิประโยชน์หรือรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตน และ/หรือ
  2. ยกเลิกบัญชีของสมาชิกและรางวัลที่รอดำเนินการใด ๆ ซึ่งไมล์สะสมทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของสมาชิกจะถูกริบคืน 
  และในแต่ละกรณีข้างต้น สายการบินเอมิเรตส์จะไม่คืนเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนที่เกี่ยวกับภาษี) หรือให้การชดเชยอื่น ๆ แก่สมาชิกไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าวีซ่า

8. Skywards Everyday

 1. หากต้องการเข้าร่วม Skywards Everyday สมาชิกต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday (“แอพ Skywards Everyday”) จาก Google Play Store หรือ iOS App Store และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของบัญชีสมาชิก Emirates Skywards
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมใน Skywards Everyday และรับไมล์สะสม Skywards จะต้องผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ผ่านแอพ Skywards Everyday ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแอพ Skywards Everyday ("บัตรชำระเงินที่ผูกไว้")
 3. ในการรับไมล์สะสม Skywards จาก Skywards Everyday สมาชิกสามารถผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้สูงสุดห้า (5) ใบ
 4. คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ได้สูงสุดห้า (5) ใบในช่วงเวลาสิบสอง (12) เดือนตั้งแต่วันที่ผูกบัตรชำระเงินใบแรกเข้ากับแอพ Skywards Everyday
 5. ต้องผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ผ่านแอพ Skywards Everyday ก่อนทำรายการซื้อกับพันธมิตรของ Skywards Everyday (ตามที่ระบุด้านล่าง) เพื่อให้การซื้อดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards ภายใต้ Skywards Everyday
 6. Emirates Skywards ขอแนะนำให้สมาชิกผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ของตนผ่านแอพ Skywards Everyday อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทำรายการซื้อครั้งแรก ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม (ตามที่ระบุด้านล่าง) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบได้บันทึกข้อมูลการซื้อของคุณแล้ว
 7. บัตรชำระเงินที่ใช้ได้
  1. บัตรชำระเงิน Visa ที่ใช้ได้รวมถึงบัตรชำระเงินที่ออกให้จากต่างประเทศทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์ Visa ในตลาดที่ Visa รองรับการผูกบัตร
  2. บัตรชำระเงิน MasterCard ที่ใช้ได้รวมถึงบัตรที่มีสัญลักษณ์ MasterCard ที่ออกให้ในตลาดที่รองรับการผูกบัตร: อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา เดนมาร์ก เยอรมนี กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
  3. สามารถชำระเงินผ่านบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ทาง Apple Pay หรือ Google Pay ได้
 8. บัตรชำระเงินที่ใช้ไม่ได้
 9. ไม่สามารถรับไมล์สะสม Skywards จากการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรชำระเงินใด ๆ ต่อไปนี้: Amex, Diners Club, บัตรของร้านค้าปลีก หรือบัตรของขวัญ
 10. การซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการโดยใช้บัตรชำระเงินที่ผูกไว้จะถูกติดตามโดยอัตโนมัติเพื่อคำนวณมูลค่าของไมล์สะสม Skywards ที่จะโอนเข้าไปยังบัญชีสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
 11. คุณจะไม่สามารถเพิ่มบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ไปยังบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชีภายในแอพ Skywards Everyday
 12. เมื่อผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ในแอพ Skywards Everyday ถือว่าสมาชิกยืนยันและรับรองว่า พวกเขาคือผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตรแล้ว
 13. เมื่อผูกบัตรชำระเงินที่ใช้ได้และเข้าร่วมใน Skywards Everyday ถือว่าคุณ ในฐานะสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Skywards Everyday และอนุญาตให้ Visa และ/หรือ Mastercard (ในฐานะผู้ให้บริการชำระเงิน) ดำเนินการ (1) ตรวจสอบธุรกรรมในบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ของคุณ (2) ระบุธุรกรรมที่เป็นไปตามคุณสมบัติ และ (3) แบ่งปันรายละเอียดของธุรกรรม (เช่น ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม วันที่ เวลา และมูลค่าการซื้อ) กับสายการบินเอมิเรตส์และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของสายการบินเอมิเรตส์เพื่อมอบไมล์สะสม Skywards ที่มีสิทธิ์ สมาชิกสามารถเลือกไม่รับการตรวจสอบธุรกรรมผ่านทางบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ได้ทุกเมื่อ โดยคลิกที่ "ลบบัตร" สำหรับบัตรชำระเงินที่ผูกไว้แต่ละใบบนแอพ Skywards Everyday หลังจากนั้น คุณจะไม่ได้รับไมล์สะสม Skywards จากธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ดังกล่าว
 14. คุณสามารถรับไมล์สะสม Skywards ได้จาก Skywards Everyday ผ่านทางพันธมิตรของ Skywards Everyday ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในแอพ Skywards Everyday (ซึ่งจะมีการอัพเดตเป็นครั้งคราว)
 15. สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายทุก ๆ 3 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับพันธมิตร Skywards Everyday ทั้งหมด ยกเว้นในร้านค้าของอุปโภคบริโภคและร้านยา สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายทุก ๆ 5 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับพันธมิตร Skywards Everydayในร้านค้าของอุปโภคบริโภคและร้านยา
 16. จะได้รับไมล์สะสม Skywards เป็นจำนวนเต็มเสมอ จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจะถูกปัดเศษไปเป็นเลขจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 17. ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากการซื้อที่มีสิทธิ์จะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หลังจากดำเนินธุรกรรมและตรวจสอบโดยเครือข่ายการชำระเงิน (Visa หรือ MasterCard) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 10 วัน
 18. เมื่อพันธมิตร Skywards Everyday บางรายเสนอการคืนเงินเต็มจำนวนภายใต้นโยบายการคืนเงินของพวกเขา ไมล์สะสม Skywards จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกเฉพาะในกรณีที่ (1) ผ่านช่วงเวลาหมดอายุของการคืนเงินที่เกี่ยวข้อง และ (2) การซื้อที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกยกเลิกหรือคืนเงิน
 19. คุณจะได้รับไมล์สะสม Skywards ตามมูลค่าใช้จ่ายในบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ทั้งหมด ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดที่มีการเรียกเก็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีเทศบาล)
 20. คุณจะได้รับไมล์สะสม Skywards เฉพาะจากการซื้อที่มีการชำระเงินโดยตรงที่จุดชำระเงินโดยใช้บัตรชำระเงินที่ผูกไว้ที่ใช้ได้เท่านั้น คุณอาจจะไม่ได้รับไมล์สะสม Skywards หากมีการใช้วิธีการชำระเงินอื่นใด เช่น ในกรณีที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดหรือลิงก์ชำระเงินออนไลน์ ไมล์สะสม Skywards จะใช้ไม่ได้สำหรับการซื้อที่ชำระด้วยเงินสด บัตรของขวัญ เครดิตของร้านค้าเต็มจำนวนหรือบางส่วน หรือในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
 21. เมื่อเข้าร่วมใน Skywards Everyday ถือว่าสมาชิกยอมรับและยินยอมให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งปันข้อมูลการยืนยันการซื้อ หรือการคืนเงินกับสายการบินเอมิเรตส์ ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทของลูกค้า
 22. นอกเหนือจากข้อเสนอการรับไมล์สะสม Skywards มาตรฐานแล้ว ทาง Emirates Skywards และพันธมิตร Skywards Everyday ที่เข้าร่วมโปรแกรมอาจเสนอข้อเสนอจูงใจมากกว่าหนึ่งรายการต่อธุรกรรมหนึ่งรายการ ในระหว่างช่วงโปรโมชั่นเป็นครั้งคราว
 23. ในบางกรณี และ/หรือขึ้นอยู่กับข้อเสนอของพันธมิตร Skywards Everyday คุณอาจได้รับสถานะไมล์สะสมของสมาชิกของ Emirates Skywards ตามที่มีการโฆษณาไว้บนแอพ Skywards Everyday จะคำนวณสถานะไมล์สะสมของสมาชิกตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในแอพ Skywards Everyday
 24. บริการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเป็นการจัดหาให้ลูกค้าโดยตรงจากพันธมิตร Skywards Everyday ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมของพวกเขา การเข้าร่วมของพันธมิตร Skywards Everyday ดังกล่าวใน Skywards Everyday ไม่ได้ถือว่าสายการบินเอมิเรตส์ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการใด ๆ และสายการบินเอมิเรตส์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งหรือการส่งมอบในลักษณะเดียวกัน สมาชิกที่ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว จะต้องทำข้อตกลงความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับพันธมิตร Skywards Everyday ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดต่อสมาชิกคนใด ๆ หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในลักษณะใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบโดยจงใจ บริการที่ไม่ได้คุณภาพ หรือการละเมิดข้อผูกมัดอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดหาหรือการไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการโดยหรือในนามของพันธมิตร Skywards Everyday ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่สมาชิกเลือกรับสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว
 25. ไมล์สะสม Skywards จะใช้ไม่ได้กับการซื้อหรือบริการบางอย่างที่ Emirates Skywards หรือพันธมิตร Skywards Everyday กำหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  1. การซื้อทางออนไลน์ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของพันธมิตร Skywards Everyday หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และ
  2. ทองคำแท่ง 24 กะรัตและเหรียญทอง
 26. สมาชิกมีสิทธิ์รับไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุด 999,999 ไมล์ผ่าน Skywards Everyday ต่อการซื้อที่มีสิทธิ์แต่ละครั้ง
 27. ในกรณีที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการนำ Skywards Everyday หรือบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ไปใช้ในทางมิชอบ ใช้ผิด ละเมิด หรือมีการฉ้อโกงใด ๆ เกิดขึ้น Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการดึงไมล์สะสม Skywards ที่ได้โอนไปยังบัญชีสมาชิกกลับคืน หรือระงับ/ปิดใช้งานบัญชีสมาชิกดังกล่าว เพื่อป้องกันการสะสมไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมในอนาคต พันธมิตรของ Skywards Everyday ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบไมล์สะสม Skywards สำหรับการซื้อที่พวกเขาตรวจพบว่าเป็นการฉ้อโกง
 28. หากไมล์สะสม Skywards ถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกด้วยความผิดพลาดเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ข้อผิดพลาด ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของระบบ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการดึงไมล์สะสม Skywards ที่มีการโอนให้อย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นกลับคืน
 29. ทั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละรายในการตรวจสอบจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับสำหรับการซื้อที่มีสิทธิ์แต่ละครั้ง หากไมล์สะสม Skywards ไม่ได้โอนไปยังบัญชีสมาชิกสำหรับการธุรกรรมที่มีสิทธิ์ สมาชิกต้องติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์พร้อมแสดงสำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เมื่อส่งใบเสร็จการทำธุรกรรมให้สายการบินเอมิเรตส์ จะถือว่าสมาชิกยินยอมให้สายการบินเอมิเรตส์นำข้อมูลที่อยู่ในใบเสร็จการทำธุรกรรมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องและโอนไมล์สะสม Skywards ที่ยังไม่ได้รับเข้าไปยังบัญชีสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
 30. หากต้องการยุติการเข้าร่วม Skywards Everyday สมาชิกต้องลบบัตรชำระเงินที่ผูกไว้ทั้งหมด ซึ่งมีรายการอยู่ในส่วน "บัตรของฉัน" บนแอพ Skywards Everyday โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะลบแอพ Skywards Everyday
 31. ข้อมูลสถานที่ตั้งของร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละแห่ง (ตาม Google Maps) ที่เผยแพร่บนแอพ Skywards Everyday เป็นการนำเสนอโดยพันธมิตร Skywards Everyday ที่เกี่ยวข้อง ทาง Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผ่านทาง Google Maps
 32. สายการบินเอมิเรตส์อาจแก้ไข ระงับ เพิ่มหรือลบพันธมิตร Skywards Everyday ใด ๆ และ/หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมของพันธมิตรออกจากแอพ Skywards Everyday เป็นครั้งคราว สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบร้านค้าหรือสถานที่ตั้งใด ๆ ที่ระบุว่าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมของพันธมิตร Skywards Everyday ก่อนที่จะทำการซื้อใด ๆ
 33. Skysurfers จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม Skywards Everyday เนื่องจากข้อจำกัดด้านอายุ คุณสามารถเพิ่มบัตรชำระเงินที่ใช้ได้ที่ออกให้กับ Skysurfers ลงในบัญชีสมาชิกของบิดามารดา/ผู้ปกครองของพวกเขา
 34. บัญชีครอบครัวของฉันและ Business Rewards ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Skywards Everyday
 35. เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบไมล์สะสม Skywards และการจัดการและให้บริการแอพ Skywards Everyday และการเข้าร่วมของสมาชิก สายการบินเอมิเรตส์จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการของสายการบินเอมิเรตส์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ได้แก่:
  1. ข้อมูลระบุตัวบุคคลจะจำกัดอยู่ที่ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ และประเทศที่พำนักอยู่
  2. ข้อมูลบัญชีสมาชิก Emirates Skywards จะจำกัดอยู่ที่บัญชีสมาชิก Emirates Skywards และสถานภาพสมาชิก
  3. ข้อมูลทางธุรกรรมจะจำกัดอยู่ที่วันที่และเวลาที่ทำธุรกรรม มูลค่าการทำธุรกรรม จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับ
 36. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่สายการบินเอมิเรตส์ใช้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายการบินเอมิเรตส์ในลิงก์ด้านล่าง
 37. สายการบินเอมิเรตส์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับพันธมิตร Skywards Everyday เว้นแต่ในกรณีที่สายการบินเอมิเรตส์สงสัยว่ามีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีการละเมิด ใช้ในทางมิชอบ หรือมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น นอกจากกรณีข้อยกเว้นดังที่ระบุไว้ข้างต้น พันธมิตร Skywards Everyday จะเข้าถึงได้เพียงข้อมูลการทำธุรกรรมแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้น
 38. คำศัพท์เหล่านี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
  1. “พันธมิตร Skywards Everyday” หมายถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และ/หรือบริการที่เข้าร่วมในโปรแกรม Skywards Everyday และมีรายชื่ออยู่ในแอพ Skywards Everyday เป็นครั้งคราว
  2. “ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม” หมายถึงร้านค้าของพันธมิตร Skywards Everyday ที่เข้าร่วมในโปรแกรม Skywards Everyday และมีรายชื่ออยู่ในแอพ Skywards Everyday เป็นครั้งคราว
 39. คำว่า “บัญชี”, “สมาชิก”, “SkywardsEveryday”, “ ไมล์สะสมSkywards” และ “สถานะไมล์สะสมของสมาชิก” จะมีความหมายเหมือนกับที่ให้ไว้ในกฎโปรแกรม Emirates Skywards (ลิงก์ด้านล่าง)
 40. Skywards Everyday เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Emirates Skywards การเข้าร่วมโปรแกรมของสมาชิก Emirates Skywards ในโปรแกรม Skywards Everyday จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Skywards Everyday และกฎโปรแกรม Emirates Skywards และนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายการบินเอมิเรตส์ เหล่านี้ตลอดเวลา

9. อายุของไมล์สะสม Skywards

 1. ไมล์สะสม Skywards มีอายุสามปีนับจากวันที่สมาชิกใช้บริการเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกรรมกับพันธมิตร (“ช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์”)
 2. ไมล์สะสม Skywards จะหมดอายุ (และถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก) สำหรับสมาชิกแต่ละรายในวันสุดท้ายของเดือนเกิดของสมาชิกที่เกิดขึ้นหลังจากวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์ (“วันหมดอายุตามเกณฑ์”) ตัวอย่างต่อไปนี้จะมีไว้เพื่อเป็นคำอธิบายประกอบเท่านั้น หากวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับไมล์สะสม Skywards ของสมาชิกคือวันที่ 15 มกราคม 2023 และวันเกิดของสมาชิกรายดังกล่าวคือวันที่ 14 มกราคม ดังนั้น วันหมดอายุตามเกณฑ์สำหรับไมล์สะสม Skywards ที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาชิกรายดังกล่าวก็จะเป็นวันที่ 31 มกราคม 2024 ไม่ว่าเนื้อหาข้างต้นจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตามและตามข้อ 6.10.1 ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามของสมาชิกที่สถานภาพของสมาชิก ณ วันที่ของวันหมดอายุตามเกณฑ์ของไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวอยู่ที่ระดับ Platinum จะไม่หมดอายุในวันหมดอายุตามเกณฑ์ดังกล่าว และจะหมดอายุในอีก 2 เดือนให้หลังจากวันที่มีการทบทวนสถานภาพของสมาชิกที่กำลังจะมาถึงของสมาชิกระดับ Platinum ดังกล่าว (“วันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้”) ไมล์สะสมที่ไม่ได้ใช้ซึ่งหมดอายุลงและถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก จะไม่สามารถโอนกลับเข้าบัญชีและจะถือว่าถูกริบคืนจากสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
 3. สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนรับทราบถึงจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่เหลืออยู่ในบัญชีสมาชิกของตนเอง รวมถึงวันหมดอายุของไมล์สะสมเหล่านั้น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกเมื่อบนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์
 4. เมื่อมีการแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัล แต่มีการยกเลิกในภายหลัง และไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวได้หมดอายุลงนับจากนั้นตามกฎโปรแกรม ไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ในการรับคืนหรือซื้อคืน เว้นแต่ว่า ณ วันที่ยกเลิกรางวัลดังกล่าว (1) สมาชิกจะยังคงมีสถานภาพของสมาชิกระดับ Platinum หรือ (2) สมาชิกที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิก Skysurfer ไมล์สะสม Skywards ที่มีสิทธิ์แลกเป็นรางวัลดังกล่าวนั้น จะโอนคืนกลับเข้าบัญชีของสมาชิกพร้อมวันที่หมดอายุที่มีการปรับแก้ (หรือในกรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิก Skysurfer จะไม่มีวันที่หมดอายุ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อ 3.4)

10. ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน หรือเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่า

สายการบินเอมิเรตส์มุ่งมั่นที่จะปกป้องบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคล และยอดไมล์คงเหลือของคุณ คุณต้องซื้อไมล์สะสมผ่านเว็บไซต์และศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น และงดเว้นการมีส่วนร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายไมล์สะสมและบัตรโดยสารรางวัล กฎโปรแกรมเหล่านี้มีข้อห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการซื้อไมล์สะสมและบัตรโดยสารรางวัลผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต และหากมีเหตุให้สงสัยหรือตรวจพบว่ามีการซื้อไมล์สะสมและบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการ (1) ยกเลิกไมล์สะสมหรือบัตรโดยสารรางวัลดังกล่าวโดยไม่มีการชดใช้คืนให้แก่สมาชิก และ (2) ยกเลิกบัญชีของสมาชิก เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน การสะสมไมล์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติและ/หรือไม่ได้รับอนุญาต ผ่านกระบวนการใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้โปรแกรมในทางมิชอบและ/หรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้เจตนาจากโปรแกรมสะสมคะแนนของพันธมิตรหรือแผนการโอนคะแนน) จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎโปรแกรมเหล่านี้ และสายการบินเอมิเรตส์มีสิทธิ์ยกเลิกการสะสมไมล์ดังกล่าวและยุติการให้บริการบัญชีของสมาชิก

 1. เมื่อเลือกที่จะซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืน หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า (ทั้งหมดตามที่ระบุด้านล่าง) คุณจะออกจากเว็บไซต์และระบบจะนำคุณไปยังแพลตฟอร์ม Points (ตามที่ระบุด้านล่าง) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ดำเนินการโดย Points.com Inc. เราจะถือว่าสมาชิกรับทราบว่าสายการบินเอมิเรตส์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องของสมาชิกไปยัง Points.com Inc. (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่จะเป็นผู้รับไมล์สะสม Skywards) ที่สายการบินเอมิเรตส์มี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกมอบให้กับสายการบินเอมิเรตส์ เช่น ข้อมูลประจำตัว (เช่น ชื่อ รหัสอีเมล) ข้อมูลบัญชี (เช่น หมายเลขบัญชี ยอดไมล์ Skywards คงเหลือ) ข้อมูลธุรกรรม (เช่น ธุรกรรมการซื้อที่ผ่านมา ข้อมูลเที่ยวบิน) และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เช่น การตอบสนองต่อแคมเปญ กิจกรรมทางออนไลน์) การใช้และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยให้สมาชิกสามารถทำธุรกรรมและรับข้อเสนอพิเศษเป็นครั้งคราวจาก Emirates Skywards และพันธมิตรของเรา
 2. ธุรกรรมทั้งหมดในการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าจะได้รับการดำเนินการ (รวมถึงการทำรายการและการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้อง) โดย Points.com Inc.
 3. สัญญาการใช้แพลตฟอร์ม Points รวมถึงการดำเนินการชำระเงินใด ๆ โดย Points.com Inc. ผ่านแพลตฟอร์ม Points เป็นสัญญาระหว่างสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ Points.com Inc. ดังนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Points.com Inc. จะมีผลกับการใช้แพลตฟอร์ม Points การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Points.com Inc. อาจต่างไปจากของสายการบินเอมิเรตส์ Points.com Inc. อาจไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ให้การคุ้มครองในระดับเดียวกับกฎหมายที่มีผลผูกพันกับสายการบินเอมิเรตส์ และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม Points ให้คุ้นเคยด้วยตัวเอง สมาชิกควรดำเนินการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืน และ/หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า เฉพาะในกรณีที่สมาชิกยอมรับและยินดีปฏิบัติตาม (1) นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม Points และ (2) กฎหมายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ที่บังคับใช้กับธุรกรรมดังกล่าว
 4. เมื่อใช้แพลตฟอร์ม Points จะถือว่าสมาชิกตกลงเข้าผูกพัน ปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม Points (โดย Points.com Inc. อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว) รวมถึงการชำระยอดเงินที่ครบกำหนดทั้งหมด และการปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งปวงที่มีผลกับการใช้แพลตฟอร์ม
 5. คุณสามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน เพิ่มเท่าไมล์สะสม Skywards ผ่านทางแพลตฟอร์มของ Points.com Inc. (“แพลตฟอร์ม Points”) ได้โดยสมาชิกที่เคยมีกิจกรรมที่ได้รับไมล์สะสมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในบัญชีของตน ได้รับคะแนนจากการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสายการบินเอมิเรตส์ (หรือสายการบินพันธมิตร หากมี) หรือผ่านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของพันธมิตร (เช่น สมาชิกเป็น “สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์”) ไมล์สะสมใดก็ตามที่มอบให้แก่สมาชิก ซึ่งไม่ได้มาจากกิจกรรมที่ได้รับไมล์สะสมที่กล่าวถึงข้างต้น หรือไม่ได้เกิดจากยอดใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับไมล์สะสมตามวัตถุประสงค์นี้
 6. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ผ่านแพลตฟอร์ม Points สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของสมาชิกเอง (“ซื้อไมล์สะสมให้ตนเอง”) หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์คนอื่น (“มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ”) ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว ในบางครั้ง สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์จะมีตัวเลือกในการเพิ่มยอดไมล์ Skywards คงเหลือของตนเมื่อมีไมล์สะสม Skywards ไม่เพียงพอตามที่กำหนดเพื่อซื้อบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือรางวัลการอัพเกรดบนเว็บไซต์ (“ซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์” ซึ่งเมื่อรวมกับการซื้อไมล์สะสมให้ตนเองจะเรียกว่า “ซื้อไมล์สะสม”) สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว สามารถซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์ได้หลายครั้ง ครั้งละ 1,000 ไมล์ ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว จำนวนไมล์สะสม Skywards รวมกันสูงสุดที่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อผ่าน (รวมกัน) (1) ผลิตภัณฑ์การซื้อไมล์สะสม และ (2) การรับไมล์สะสมดังกล่าวเป็นของขวัญผ่านผลิตภัณฑ์การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญภายในปีปฏิทินเดียวใด ๆ (เริ่มจากวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม) จะเป็นไปตามสถานภาพของสมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ดังกล่าว ณ เวลาที่ทำการซื้อดังต่อไปนี้:
  • สมาชิกระดับ Platinum และ Gold สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุด 200,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน
  • สมาชิกระดับ Silver และ Blue สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้สูงสุด 100,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน การซื้อไมล์สะสมและ/หรือการมอบไมล์สะสม Skywards เป็นของขวัญไม่สามารถรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันได้ ไม่สามารถซื้อหรือมอบสถานะไมล์สะสมของสมาชิกเป็นของขวัญได้
 7. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถโอนไมล์สะสม Skywards ให้แก่สมาชิกคนอื่นผ่านแพลตฟอร์ม Points (“โอนไมล์สะสม”) ได้หลายครั้ง ครั้งละ 1,000 ไมล์ ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ยอดในการซื้อไมล์สะสม Skywards ขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 2,000 ไมล์ และยอดไมล์สะสม Skywards ที่สมาชิกสามารถส่งและ/หรือรับได้สูงสุดคือ 50,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน การโอนไมล์สะสมใช้ไม่ได้กับการส่งไมล์สะสม Skywards หรือรับไมล์สะสม Skywards จากบัญชีครอบครัวของฉัน ไม่สามารถโอนสถานะไมล์สะสมของสมาชิกได้
 8. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถต่ออายุไมล์สะสม Skywards ในบัญชีที่จะหมดอายุภายในอีก 90 วันข้างหน้าออกไปได้อีก 12 เดือน นับจากวันที่หมดอายุเดิม โดยทำรายการผ่านแพลตฟอร์ม Points (“ต่ออายุไมล์สะสม”) ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุแล้วภายใน180 วันก่อนหน้า ให้คืนกลับมาใช้งานได้เพิ่มเติม 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ โดยทำรายการผ่านทางแพลตฟอร์ม Points (“ซื้อคืนไมล์สะสม”) ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว ยอดซื้อเริ่มต้นคือ 1,000 ไมล์ และจำนวนไมล์สะสม Skywards สูงสุดที่สามารถต่ออายุและ/หรือซื้อคืนได้โดยสมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ในแต่ละปีปฏิทินคือ 50,000 ไมล์ ไมล์สะสม Skywards ที่รวมอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันไม่สามารถต่ออายุหรือซื้อคืนได้ ไม่สามารถต่ออายุหรือซื้อสถานะไมล์สะสมของสมาชิกคืนได้
 9. ในบางครั้ง สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์จะมีตัวเลือกในการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า (ตามตัวเลือกการเพิ่มหลายเท่าที่กำหนดและพิจารณาโดยสายการบินเอมิเรตส์เป็นครั้งคราว) สำหรับไมล์สะสม Skywards ส่วนหนึ่งส่วนใด ในราคาและอัตราที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Points (“เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า”) ตัวเลือกในการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าจะมีให้สำหรับ:
  • ส่วนหนึ่งของไมล์สะสม Skywards ที่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ได้รับไปแล้วในอดีตจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติหรือจากพันธมิตร และ/หรือ
  • ไมล์สะสม Skywards ที่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์มีกำหนดจะได้รับจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสายการบินเอมิเรตส์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งได้รับการจองและการยืนยันวันที่ในอนาคตแล้ว ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเดินทางในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  • สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อเพื่อเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 ไมล์ ในหนึ่งปีปฏิทิน (เริ่มจากวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม) จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้ จะระบุไว้บนแพลตฟอร์ม Points และสมาชิก Skywards ที่จะสามารถเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้ภายในตัวเลือกที่ระบุไว้เท่านั้น สามารถซื้อเพื่อเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้เพียงครั้งเดียวต่อการจองหนึ่งครั้ง ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อภายใต้ผลิตภัณฑ์การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า จะถูกโอนไปยังบัญชีของสมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ตามข้อ 10.16 ด้านล่าง ซึ่งในกรณีของไมล์สะสม Skywards ที่กำลังจะได้รับจากเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติของสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้จะมาถึงจะต้องดำเนินการในทันที ไม่ว่าไมล์สะสม Skywards จะเป็นฐานในการคำนวณการเพิ่มหลายเท่าหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นธุรกรรมการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไม่สามารถแก้ไขหรือย้อนกลับได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการจองที่ได้ซื้อเพื่อเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไปแล้ว การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไม่สามารถรวมเข้าไปในบัญชี ครอบครัวของฉัน ได้ ไม่สามารถเพิ่มไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกหลายเท่าได้
 10. ราคาของไมล์สะสม Skywards และกฎที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน และเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่า และ/หรือเงื่อนไขในการรับไมล์สะสม Skywards อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว
 11. ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน หรือเพิ่มหลายเท่า จะหมดอายุตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ และวันที่หมดอายุที่เกี่ยวข้องจะคำนวณจากวันที่ทำธุรกรรมการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า (ตามแต่กรณี)
 12. ไมล์สะสม Skywards ที่ต่ออายุและซื้อคืน จะหมดอายุตามวันที่ต่ออายุหรือวันซื้อคืนที่เสนอให้ ณ เวลาที่ทำธุรกรรมดังกล่าว
 13. สามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอนไมล์ ต่ออายุ และซื้อคืนไมล์สะสม Skywards ได้ผ่านเว็บไซต์ และผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ สำนักงานจองและออกบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ สามารถเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่าได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น
 14. สมาชิกจะสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินเพื่อซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชำระเงินเป็นเงินสด
 15. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของตนบนเว็บไซต์ก่อนที่จะโอนไปยังแพลตฟอร์ม Points เพื่อทำรายการ
 16. ระบบจะดำเนินธุรกรรมในสกุลเงินตามประเทศที่พำนักที่ระบุไว้ในบัญชีของสมาชิก ยกเว้นในกรณีที่ซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์ ซึ่งจะดำเนินธุรกรรมในสกุลเงินตามประเทศที่เลือกบนเว็บไซต์ หากมีการชำระเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ในกรณีที่ระบบไม่รองรับการชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก จะมีการทำรายการในสกุลเงิน USD ตามค่าเริ่มต้น อาจมีการเรียกเก็บภาษีในท้องถิ่นและสมาชิกแต่ละคนต้องชำระเงินตามนโยบายของสายการบินเอมิเรตส์
 17. ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อผ่านตัวเลือกซื้อไมล์สะสมหรือมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ จะถูกโอนเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้องภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ทำการชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผ่านแพลตฟอร์ม Points ในกรณีที่ไมล์สะสม Skywards ไม่เข้าบัญชีหลังจากที่ทำการซื้อไปแล้ว สมาชิกควรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
 18. คุณสามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน และเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่าได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด และต้องซื้ออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการจอง/แลกไมล์สะสม ธุรกรรมใด ๆ ที่ทำเพื่อซื้อไมล์สะสม (ไม่ว่าจะผ่านการซื้อไมล์สะสมให้ตนเองหรือการซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์) มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน และเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า โดยมีจุดประสงค์ในการแลกไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวเป็นรางวัล จะไม่มีการรับประกันว่ารางวัลดังกล่าวมีพร้อมให้บริการ ไม่อนุญาตให้ขอคืนไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อจากตัวเลือกการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า เว้นแต่จะกำหนดไว้ตามกฎหมาย ราคาเงินสดเมื่อซื้อไมล์สะสม Skywards ไม่มีความเกี่ยวพันกับมูลค่าที่สมาชิก Skywards จะได้ทราบเมื่อทำการแลกไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อเป็นรางวัลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าหรือบริการเดียวกันที่อาจซื้อได้ที่ไม่ว่าด้วยวิธีการใช้เงินสด+ไมล์สะสม หรือเงินสดอย่างเดียว
 19. สมาชิกไม่สามารถขายไมล์สะสม Skywards ของตนเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ และสมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้จากช่องทางที่ได้รับอนุญาตของ Emirates Skywards เท่านั้น เช่น เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม Points ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ สำนักงานสำรองและออกบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ และไม่ใช่จากบุคคลที่สามอื่นใด
 20. หากผู้รับไมล์สะสม Skywards ไม่ได้เป็นสมาชิก ผู้รับดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและตั้งค่าบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ก่อนจึงจะสามารถรับไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวได้
 21. ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน หรือเพิ่มหลายเท่า จะไม่นำไปนับรวมเพื่อรับสถานภาพสมาชิก
 22. นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Points.com Inc. (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในหน้าต่างใหม่) จะมีผลกับการดำเนินการธุรกรรมและการชำระเงินดังกล่าว

11. รางวัล - ทั่วไป

 1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎโปรแกรมเหล่านี้ การจองรางวัลทั้งหมดจะต้อง: (1) ดำเนินการบนเว็บไซต์ (2) ดำเนินการผ่านแอพของเอมิเรตส์ (3) ดำเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือ (4) ดำเนินการผ่านสำนักงานสำรองและออกบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ เฉพาะสมาชิกหรือผู้ประสานงานการเดินทางของสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัลได้ (หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในนามของสมาชิก Skysurfer) เมื่อขอแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัล สมาชิกจะต้องกรอก "แบบฟอร์มการอนุญาตรับรางวัล" และยื่นสำเนาหนังสือเดินทางของตน
 2. ในการขอรับรางวัลที่มี สมาชิกต้องมีไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของตนตามจำนวนที่กำหนดไว้ สมาชิกสามารถนำไมล์สะสม Skywards มาแลกรับรางวัลได้ทุกเมื่อในระหว่างที่ไมล์สะสม Skywards ที่แลกยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรางวัลที่มีอยู่และเงื่อนไขที่บังคับใช้ตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎโปรแกรมเหล่านี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด Emirates Skywards สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่กำหนดสำหรับแลกรับรางวัลเฉพาะ เพิกถอนรางวัลที่จัดให้มี หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลหรือเงื่อนไขในการได้มาซึ่งรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 3. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์แต่ละรายที่เกี่ยวข้อง สายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตรของโปรแกรม Emirates Skywards อาจกำหนดช่วงเวลาที่จะไม่สามารถแลกรางวัลได้เป็นครั้งคราว รางวัลอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกเที่ยวบิน Emirates Skywards สามารถเพิกถอน แทนที่ หรือเปลี่ยนแทนรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 4. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่ยินยอมที่จะรับผิดในเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวกับการให้รางวัล (นอกเหนือจากการใช้บัตรโดยสารรางวัล) หรือสำหรับการสูญเสีย การขโมย หรือความเสียหายของรางวัล
 5. เว้นแต่กฎหมายจะมีข้อห้ามไว้ จะไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards โดยเฉพาะจะไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล หรือความเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์ใด ๆ
 6. ความรับผิดของ Emirates Skywards หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการซึ่งเป็นรางวัลนั้น จำกัดอยู่ตั้งแต่ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม (ก) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน (ข) การซ่อมสินค้า (ค) การชำระคืนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน และในกรณีของบริการหรือเที่ยวบิน หมายถึงการจัดหาบริการหรือเที่ยวบินให้อีกครั้งหนึ่ง โดยจะเลือกตัดสินใจโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือพันธมิตรของ Emirates Skywards ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการ ตามแต่กรณี

12. Classic Rewards ของเอมิเรตส์

 1. สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลเที่ยวบินสำหรับตนเองหรือบุคคลที่สามได้
 2. Classic Rewards ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด
 3. ภาษี อากร และค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนดทั้งหมด (รวมทั้งภาษีสนามบินและ/หรือภาษีภาครัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนที่จะมีการออกบัตรโดยสาร Classic Reward สามารถชำระเงินสำหรับรายการแบบเดียวกันได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต สมาชิกได้รับตัวเลือกในการชำระเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยผู้ให้บริการโดยใช้ไมล์สะสม Skywards
 4. บัตรโดยสารรางวัล Classic เป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสาร Classic Reward ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมโดยและเป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ที่บังคับใช้กับ Classic Reward และกฎโปรแกรมเหล่านี้ ณ เวลาที่ทำการจอง นอกเหนือจากหลักการทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าตนมีวีซ่า เอกสารการเดินทาง และเอกสารการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมถึงเอกสารสำหรับทารก) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสาร Classic Reward ใดก็ตาม
 5. ระดับการแลกรับบัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารก (อายุไม่เกิน 2 ปี) ที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง คือ 10% ของระดับการแลกของผู้ใหญ่ อาจมีการร้องขอหลักฐานประกอบที่เหมาะสมเพื่อแสดงอายุของทารกขณะทำการจอง สามารถใช้บัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารกได้เฉพาะในชั้นประหยัดบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น บัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารกต้องทำการจองพร้อมกับบัตรโดยสารรางวัลของผู้ใหญ่ และอยู่ในรายการจองเดียวกัน
 6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎโปรแกรมเหล่านี้จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ เว้นแต่ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมาย
 7. สิทธิประโยชน์สำหรับบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถจะไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสาร Classic Reward
 8. บัตรโดยสาร Classic Reward ไม่สามารถรับรองให้ใช้กับสายการบินรายอื่น นอกเหนือจากที่มีชื่ออยู่บนบัตรโดยสาร เว้นแต่ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสมาชิกมีที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเกิดเหตุเที่ยวบินหยุดชะงักสำคัญ สมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสาร Classic Reward จะถูกโอนไปยังเที่ยวบินถัดไปของสายการบินเดียวกันที่มีที่นั่งว่างหรือสายการบินรายอื่น ตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์
 9. สมาชิกไม่สามารถขายหรือโอนบัตรโดยสาร Classic Reward หรือรางวัลอื่น ๆ (หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับมาในลักษณะเดียวกัน) เป็นเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ และสมาชิกต้องไม่ซื้อบัตรโดยสารรางวัลหรือรางวัลอื่น ๆ จากบุคคลที่สามหรือสมาชิกคนอื่น บัตรโดยสาร Classic Reward ที่มีการ (หรือตามที่สายการบินเอมิเรตส์มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการ) ทำการซื้อ จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนโดยหรือให้แก่สมาชิก อาจถูกสายการบินเอมิเรตส์ยกเลิกหรือริบคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว หากบัตรโดยสาร Classic Reward ถูกใช้ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด สมาชิกต้องรับผิดโดยการชำระเงินในการเดินทางเป็นค่าโดยสารเต็มจำนวน สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือยกเลิกบัญชีสมาชิก
 10. ทั้ง Emirates Skywards และพันธมิตรสายการบิน (แล้วแต่กรณี) จะไม่ยอมรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการที่สมาชิกเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปและเอกสารการเดินทางของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้

  เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสาร Classic Reward มีกำหนดไว้ที่ด้านล่างนี้:  เงื่อนไขค่าธรรมเนียมClassic Flex Plus (ชั้นประหยัด **ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง)Classic Saver (ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ)
  พักอยู่ได้นานสูงสุด12 เดือนสามเดือน
  จุดแวะพักอนุญาตจุดแวะพักสองจุด (ขาไปหนึ่งจุดและขากลับหนึ่งจุด)อนุญาตจุดแวะพักหนึ่งจุด (ขาไปหรือขากลับหนึ่งจุด)
  เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน)ใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน)
  รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท
  บัตรโดยสารแบบ Open‑jaw (ไปและกลับไปยังจุดหมายปลายทางคนละแห่ง)อนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้นอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้น
  อายุใช้งานของบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสาร
  ส่วนลดสำหรับเด็กรางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)รางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)
  ส่วนลดสำหรับทารกได้รางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)รางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)
  เงื่อนไขค่าธรรมเนียมClassic Flex PlusClassic Saver
  การเปลี่ยนแปลงวันที่ฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐ*
  การคืนเงินก่อนเดินทางฟรี75 ดอลลาร์สหรัฐ*
  การคืนเงินหลังเดินทางไม่อนุญาตไม่อนุญาต
  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมด (เป็นไปตามกฎของโปรแกรม)ฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐ*
  รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท

 11. รางวัลเที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่จอง
 12. สิทธิประโยชน์ "Last Seat" Classic Flex Plus Reward* ช่วยให้สมาชิกระดับ Platinum สามารถจองรางวัล Flex Reward ในชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจได้ในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ในกรณีที่ยังคงมีที่นั่งว่างสำหรับจำหน่าย เป็นไปตามเงื่อนไข

* ค่าธรรมเนียมจะได้รับการยกเว้นสำหรับทารกและในกรณีที่ผู้โดยสารเสียชีวิต ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ที่ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ 
**เนื่องด้วยลักษณะการให้บริการที่จำกัดในปัจจุบันของชั้นประหยัดพรีเมียม ปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้ Classic Rewards ในชั้นประหยัดพรีเมียมและรางวัลการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมได้

13. เงินสด+ไมล์สะสม

เงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์

 1. สมาชิกสามารถแลกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์โดยใช้เงินสดและไมล์สะสม Skywards ร่วมกันแบบใดก็ได้ (ซึ่งอาจรวมถึงบริการเสริมบางอย่างที่มีให้บริการ เช่น บริการเลือกที่นั่ง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต และสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร) สำหรับตัวสมาชิกเองหรือบุคคลที่สามได้
 2. ภาษี อากรและค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนด (รวมถึงภาษีสนามบินและ/หรือภาษีของรัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระเป็นเงินสดก่อนที่จะออกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์
 3. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์เป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ ณ ขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์อยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง สมาชิกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกมีวีซ่า เอกสารการเดินทาง และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมถึงของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดทั่วไปที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎของโปรแกรมเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ว่าจะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
 5. เงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ไม่อาจใช้ได้ในบางเที่ยวบิน เช่น การส่งตัวกลับประเทศ บริการร่วม หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน ในกรณีเหล่านี้ สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของการเดินทางด้วยบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์กับทางสายการบินที่จองเที่ยวบินไว้
 6. การซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ (เมื่อมีให้บริการ) ใด ๆ ก็ตามจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อที่ 13 นี้
 7. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ผ่านทาง (i) เว็บไซต์ (ii) แอพของเอมิเรตส์ และผ่านศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ (ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเสริมใด ๆ) และ (ii) ร้านค้าปลีก (ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเสริม)
 8. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์จะมีให้บริการและอาจนำเสนอตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว และสายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนตัวเลือกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ได้ทุกเมื่อ
 9. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะใช้ได้ในเที่ยวบินที่จำหน่ายโดยสายการบินเอมิเรตส์ รวมถึงเที่ยวบินที่จำหน่ายโดยสายการบินเอมิเรตส์โดยพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันของเรา บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินพันธมิตร หรือบัตรโดยสารกับสายการบินร่วมที่ไม่มีหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 10. จะมีการหักไมล์สะสม Skywards ออกจากบัญชีของสมาชิก ณ เวลาที่ทำการจอง
 11. สามารถรับไมล์สะสมจากส่วนที่เป็นเงินสด ตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินสดที่ใช้ในการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร (โดยไม่รวมจำนวนเงินที่ชำระในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเสริม ค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนด ภาษีและค่าธรรมเนียม) ไม่สามารถรับคะแนนจากโปรแกรมสะสมไมล์หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอื่น ๆ ได้
 12. จะไม่มีการโอนไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุแล้วกลับเข้าบัญชีของสมาชิกในกรณีที่มีการยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์หรือบริการเสริมใด ๆ หากมี เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกฎของโปรแกรมเหล่านี้
 13. ในกรณีที่สมาชิกมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ที่ใช้ไปแล้วบางส่วน จะมีการคืนเงินและโอนไมล์สะสมคืนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นเปอร์เซ็นต์ในอัตราที่เทียบเท่ากับเงินสดและไมล์สะสม Skywards เท่านั้น (ตามที่ชำระเงินและแลกไมล์สำหรับบัตรโดยสารดังกล่าวในตอนแรก) การคืนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเสริมใด ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของบริการเสริมดังกล่าว ซึ่งสามารถดูได้ที่: 

 14. รางวัลการอัพเกรดและการอัพเกรดทันทีสามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอยู่ภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้
 15. อัตราการแลกไมล์สะสม Skywards เป็นมูลค่าเงินสดที่ต้องใช้ในการซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์และ/หรือบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง (i) จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่จำเป็นต้องใช้ในการแลกบัตรโดยสารใด ๆ และ/หรือบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง (ii) ราคาของบัตรโดยสาร และ/หรือ (iii) กำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม ราคาอาจแตกต่างกันไปตาม (แต่ไม่จำกัดเพียง): (i) ต้นทาง (ii) ปลายทาง (iii) จุดขาย (iv) หมายเลขเที่ยวบิน (v) วันที่ (vi) ฤดูกาล (vii) ค่าโดยสาร (viii) ห้องโดยสาร (ix) สถานะ (x ) ช่องทางการขายของสายการบินเอมิเรตส์ และ/หรือ (xi) สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นรวมกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนของไมล์สะสม Skywards และมูลค่าเงินสดที่สายการบินเอมิเรตส์ระบุจะมีผลใช้ได้เฉพาะ ณ เวลาที่ทำการจองเท่านั้น
 16. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ การเคลมหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ สมาชิกจะต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ออกบัตรโดยสารเป็นเงินสด
 17. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและเป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่งและเงื่อนไขของค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารดังกล่าว และกฎของโปรแกรมที่บังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการจอง
 18. สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องชำระส่วนต่างค่าโดยสาร ภาษีเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบินเอมิเรตส์ และ/หรือบริการเสริมที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสด
 19. สมาชิก Skysurfer ไม่มีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสม

เงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai

 1. สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารเที่ยวบินของสายการบิน flydubai แบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai โดยใช้เงินสดและไมล์สะสม Skywards ร่วมกันแบบใดก็ได้ สำหรับตัวสมาชิกเองหรือบุคคลที่สาม 
 2. สมาชิกสามารถซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน flydubai ได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของตน 
 3. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการขนส่ง(เปิดหน้าในแท็บใหม่)ของสายการบิน flydubai และกฎหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข(เปิดหน้าในแท็บใหม่)อื่น ๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งได้เผยแพร่และบังคับใช้ ณ เวลาที่ทำการจองกับสายการบิน flydubai รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ https://www.flydubai.com/en/information/policies/terms-and-conditions(เปิดหน้าในแท็บใหม่) 
 4. เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงโปรโมชั่นพิเศษหรือการทำการตลาดใด ๆ) สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าภาษีสนามบินขาออก ค่าปรับศุลกากร ค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนด ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านการเกษตร ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยและประกันภัย หรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ ที่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสายการบิน flydubai หากจำเป็น flydubai จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่ได้รับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งข้อมูลเหล่านี้หรือจากการแจ้งเตือนโดยสมาชิกโดยตรงจะถือเป็นความรับผิดส่วนบุคคลของสมาชิก 
 5. หลังจากที่ทำการจองบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai แล้ว flydubai อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจองตามที่สมาชิกร้องขอได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ flydubai แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน flydubai หรือจากการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายการบิน flydubai (จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่ง กฎระเบียบค่าโดยสาร และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง) 
 6. สมาชิกที่ทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของสายการบิน flydubai อาจต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่ม หรือชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงินสด จะมีการแจ้งจำนวนไมล์สะสม Skywards หรือจำนวนเงินสดที่ต้องใช้เพิ่มเติม ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ หากมี

14. รางวัลการอัพเกรดของสายการบินเอมิเรตส์

 1. รางวัลการอัพเกรดสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น (ไม่รวมเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินเอมิเรตส์ที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น) และสามารถใช้สิทธิ์ได้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวเท่านั้น (เลือกอัพเกรดการเดินทางขาออกหรือขาเข้า ไม่ใช่การเดินทางไปและกลับรวมกัน)
 2. สำหรับรางวัลการอัพเกรดภายในโซน Emirates Skywards เดียวกัน (ตามการพิจารณาของสายการบินเอมิเรตส์) ไมล์สะสม Skywards จะนำไปคำนวณและแลกสำหรับการเดินทางแต่ละส่วนของคุณแยกต่างหาก ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น เช่น หากเส้นทางของคุณคือบาห์เรน – ดูไบ – มัสกัต ไมล์สะสม Skywards ของคุณจะนำไปคำนวณและแลกใช้สำหรับส่วนการเดินทางบาห์เรน – ดูไบ และสำหรับส่วนการเดินทางดูไบ – มัสกัตแยกต่างหาก หากต้องการทราบว่าเที่ยวบินของคุณอยู่ในโซน Emirates Skywards เดียวกันหรือไม่ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ได้
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้รางวัลการอัพเกรดกับบัตรโดยสารแบบค่าโดยสารราคาพิเศษ สามารถใช้รางวัลการอัพเกรดกับบัตรโดยสารแบบค่าโดยสารแบบ Saver ชั้นประหยัดและค่าโดยสารแบบ Saver ชั้นธุรกิจได้เฉพาะเมื่อทำการเช็คอินทางออนไลน์ ที่สนามบิน หรือบนเครื่องเท่านั้น
 4. สมาชิกจะต้องมีไมล์สะสม Skywards เพียงพอสำหรับรางวัลการอัพเกรดเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ร้องขอ ณ เวลาที่ขอรางวัลการอัพเกรด
 5. ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อจำกัดที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดและที่นั่งว่างของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องของสายการบินเอมิเรตส์ สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์รางวัลการอัพเกรดได้ดังนี้:
  • จาก *ชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม
  • จากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ
  • จากชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจ หรือ
  • จากชั้นธุรกิจไปเป็นชั้นหนึ่ง
 6. เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในกฎโปรแกรมเหล่านี้ สมาชิกต้องดำเนินการขอรางวัลการอัพเกรดอย่างน้อยหกชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards เพื่ออัพเกรดทันที ณ เวลาที่เช็คอินได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถแลกไมล์สะสม Skywards เพื่ออัพเกรดทันทีขณะอยู่บนเครื่องได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลการอัพเกรดทันที
 7. การสำรองบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถจะไม่รวมหรือมอบให้สำหรับ (1) รางวัลการอัพเกรดจากที่นั่งชั้นประหยัดเป็นไปชั้นประหยัดพรีเมียม (2) รางวัลการอัพเกรดจากที่นั่งชั้นประหยัดเป็นไปชั้นธุรกิจ หรือ (3) รางวัลการอัพเกรดจากที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมเป็นไปชั้นธุรกิจ
 8. สมาชิกสามารถร้องขอรางวัลการอัพเกรดได้เฉพาะในกรณีที่สมาชิกมีบัตรโดยสารที่ยืนยันอย่างถูกต้องแล้วสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่สมาชิกประสงค์จะอัพเกรด จะต้องปฏิบัติตามกฎในการออกบัตรโดยสารและค่าโดยสารทั้งหมดที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารพื้นฐานเดิมเสมอ
 9. อนุญาตให้แลกรางวัลการอัพเกรดได้เฉพาะกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีหมายเลขบัตรโดยสารเริ่มต้นด้วย 176
 10. ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ที่เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ซึ่งไม่มีที่นั่งของตนเอง มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการอัพเกรดโดยแลกด้วยไมล์สะสม Skywards 10% จากที่ใช้ในการแลกรางวัลการอัพเกรดของผู้ใหญ่ สมาชิกและทารกจะต้องใช้ไมล์สะสมแลกรับรางวัลการอัพเกรดด้วยกัน ในธุรกรรมเดียวกัน
 11. สามารถใช้สิทธิ์รางวัลการอัพเกรดได้ในกรณีที่ผู้โดยสารทุกรายในการจองเดียวกันแลกรางวัลการอัพเกรดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องทำรายการในธุรกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งในการจองแบบหมู่คณะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์รางวัลการอัพเกรดเพียงคนเดียวได้
 12. สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลการอัพเกรด (ไม่รวมการอัพเกรดทันที) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้โดยสารคนอื่นได้ แม้ว่าสมาชิกที่แลกรับรางวัลจะไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันกับผู้โดยสารรายดังกล่าวก็ตาม
 13. รางวัลการอัพเกรดอาจได้รับการกำหนดให้มีความพิเศษเฉพาะคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์บัญชีของสมาชิกที่ใช้เข้าสู่ระบบ
 14. การยกเลิกบัตรโดยสารหรือการออกบัตรโดยสารซ้ำใด ๆ อาจส่งผลให้มีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรด (ตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว) และจะทำให้ไม่สามารถยืนยันที่นั่งว่างได้ในทุกกรณี ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว ไมล์สะสม Skywards จะถูกโอนกลับเข้าในบัญชีสมาชิกที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้และเป็นไปตามกฎโปรแกรมเหล่านี้
 15. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรางวัลการอัพเกรด อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ จะไม่มีการโอนไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุแล้วกลับเข้าบัญชีของสมาชิก
 16. รางวัลการอัพเกรดจะขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่จองไว้
 17. สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีการเดินทางหลายส่วน สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards ได้สำหรับการอัพเกรดเที่ยวบินสำหรับการเดินทางที่จองเพียงส่วนเดียวเท่านั้น หากสมาชิกประสงค์จะเดินทางต่อในห้องโดยสารที่สูงกว่าบนส่วนการเดินทางที่มีการต่อเครื่อง จะต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติม
 18. ในกรณีที่มีที่ว่างให้บริการอยู่ในส่วนการบินหนึ่งหรือมากกว่าในการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่การเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางทั้งหมด จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ต้องใช้จะแสดงให้เห็นถึงระดับของส่วนการเดินทางต่อเครื่องคำนวณไมล์สะสม
 19. การอัพเกรดทันที (มีให้บริการที่จุดเช็คอินหรือบนเครื่อง) มีให้บริการสำหรับส่วนการเดินทาง ณ ตอนนั้นเท่านั้น จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ต้องใช้จะแสดงให้เห็นถึงระดับของส่วนการเดินทางต่อเครื่องคำนวณไมล์สะสม
 20. สำหรับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีการเดินทางหลายส่วนที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินเดียว สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards ได้สำหรับการอัพเกรดทันทีสำหรับการเดินทางที่จองเพียงส่วนเดียวเท่านั้น หากสมาชิกต้องการเดินทางต่อในชั้นโดยสารที่สูงกว่าบนเที่ยวบินเชื่อมต่อ จะต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติม
 21. ภาษีทุกประเภท (รวมถึงภาษีสนามบินและ/หรือภาษีของรัฐ) ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความรับผิดของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัลการอัพเกรด สามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต
*เนื่องด้วยลักษณะการปฏิบัติงานที่จำกัดในปัจจุบันของชั้นประหยัดพรีเมียม ปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้ Classic Rewards ในชั้นประหยัดพรีเมียมและรางวัลการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมได้

15. พันธมิตร

 1. พันธมิตร รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้รับไมล์สะสม (และการแลกไมล์ในกรณีของไมล์สะสม Skywards) ผ่านทางพันธมิตร อาจแตกต่างกันไปเป็นครั้งคราว สายการบินเอมิเรตส์อาจเพิกถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับหรือรางวัลใด ๆ ที่พันธมิตรเป็นผู้จัดหาหรือผ่านพันธมิตรได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับไมล์สะสมและ/หรือแลกไมล์สะสม Skywards กับพันธมิตร ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับผ่านพันธมิตรอาจใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฏในบัญชีของสมาชิก
 2. ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากสินค้าและบริการของพันธมิตร อาจจะเป็นการได้รับมาจากยอดใช้จ่ายของสมาชิกหรือจากปัจจัยอื่น ๆ ตามการโฆษณาของสายการบินเอมิเรตส์และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาจมีข้อยกเว้นและ/หรือข้อกำหนดยอดขั้นต่ำในการซื้อ หากสมาชิกใช้จ่ายในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยอดใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล ซึ่งกำหนดโดย (หรือในนามของ) สายการบินเอมิเรตส์ หากมีข้อสงสัย สมาชิกควรตรวจสอบข้อเสนอของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ เพื่อพิจารณาอัตราและสกุลเงินที่จะนำมาใช้
 3. เมื่อสมาชิกซื้อและใช้สินค้าและ/หรือบริการจากพันธมิตร สัญญาเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับพันธมิตรและสินค้าและ/หรือบริการของพวกเขา จะมีผลใช้กับสมาชิก ณ เวลาที่ทำการซื้อใด ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการของพันธมิตรดังกล่าวจะมีการระบุไว้บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม Emirates Skywards ขอแนะนำให้สมาชิก (และควรเป็นหน้าที่ของสมาชิกแต่ละรายที่จะต้อง) ระบุหา อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องบนช่องทางการสื่อสารของพันธมิตรในแต่ละกรณี สมาชิกควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการซื้อและใช้สินค้าและ/หรือบริการ เมื่อยอมรับข้อเสนอของพันธมิตรแล้ว จะถือว่าสมาชิกตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่าว รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เงื่อนไขการชำระเงิน การปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง ความพร้อมให้บริการ การยกเลิก และการขอเงินคืน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่ยินยอมรับผิดไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ (1) รางวัลที่จัดหาโดยพันธมิตร (2) สินค้าและ/หรือบริการที่จัดหาโดยพันธมิตร (3) หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่พันธมิตรปฏิเสธไม่จัดหารางวัลหรือไมล์สะสม Skywards ให้แก่สมาชิก สิทธิ์ใด ๆ ที่สมาชิกอาจมีเกี่ยวกับไมล์สะสม Skywards หรือรางวัลที่ออกให้โดยพันธมิตร จะเป็นสิทธิ์ที่พึงได้รับจากพันธมิตรที่เป็นผู้จัดหารางวัลหรือสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 4. หากพันธมิตรให้สิทธิ์สมาชิกสามารถโอนหรือแปลงคะแนนที่ได้รับกับพันธมิตรเป็นไมล์สะสม Skywards (“ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนคะแนน”) การโอนหรือการแปลงคะแนนดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ (1) สมาชิกรายนั้นเป็นทั้งสมาชิก Emirates Skywards และสมาชิกโปรแกรมของพันธมิตร และ (2) มีการโอนคะแนนของสมาชิกในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องของพันธมิตร: (ก) โดยสมาชิกจากบัญชีที่เก็บคะแนนไว้กับพันธมิตรรายดังกล่าวในชื่อของสมาชิกเอง และ (ข) ไปยังบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ของสมาชิกรายเดียวกันนั้นเอง (“บัญชีที่เชื่อมโยง”) บัญชีที่เชื่อมโยงจะต้องมีชื่อ นามสกุล และวันเกิดที่ตรงกัน
 5. สำหรับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนคะแนนใด ๆ สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการไม่ (1) เชื่อมโยงบัญชีของสมาชิก หรือ (2) โอนเข้าบัญชีของสมาชิก และ/หรือ (3) ยกเลิกไมล์สะสมใด ๆ ที่โอนเข้าบัญชีของสมาชิกไปแล้ว หากสายการบินเอมิเรตส์มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า:
  • ข้อมูลตัวตนของสมาชิกไม่ตรงกับตัวตนของผู้โอน
  • เกิดข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบ
  • สมาชิกแจ้งข้อมูลที่บิดเบือนต่อพันธมิตรหรือสายการบินเอมิเรตส์
  • มีกิจกรรมการฉ้อโกงใด ๆ
  • สมาชิกได้กระทำหรือได้ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ
  • มีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขายหรือการซื้อใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับ) ไมล์สะสมโดยสมาชิก หรือ
  • สมาชิกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนหรือการแปลงไมล์สะสมในบัญชีของสมาชิก
 6. ดูรายชื่อพันธมิตร

16. รางวัลเที่ยวบินสายการบินพันธมิตร

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ไมล์สะสม Skywards เพื่อแลกรางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรอาจแตกต่างกันไปในระหว่างพันธมิตรแต่ละราย ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของพันธมิตรแต่ละรายยังมีผลกับรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรตามที่พันธมิตรแต่ละรายกำหนด สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการจองและแลกรับรางวัลเที่ยวบินใด ๆ ของพันธมิตร เรียนรู้เพิ่มเติม(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)เกี่ยวกับพันธมิตรสายการบินแต่ละแห่งและข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา
 2. รางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรอาจมีค่าธรรมเนียมรางวัลเพิ่มเติมของพันธมิตร ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
 3. ในกรณีที่สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตร (รวมถึงการเปลี่ยนวันที่และการยกเลิก) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและต้องชำระตามตารางด้านล่าง ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ เว้นแต่จะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตตามตารางด้านล่าง
ค่าธรรมเนียมและการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรางวัลของพันธมิตร10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบ ใช้กับรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรทุกสายการบิน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งและต่อคน
การคืนเงินและค่าธรรมเนียมการคืนเงินอนุญาตให้คืนเงินได้สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดและยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งานของบัตรโดยสาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วจะซื้อคืนไม่ได้

17. ครอบครัวของฉัน

 1. ในการสร้างบัญชีครอบครัวของฉัน สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบในบัญชีส่วนบุคคลของตนและปฏิบัติตามขั้นตอนการสร้างบัญชี ในการสร้างบัญชีครอบครัวของฉัน สมาชิกดังกล่าวจะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว และสมาชิกดังกล่าวต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 
 2. สายการบินเอมิเรตส์จะใช้โปรไฟล์และรายละเอียดบัญชีของหัวหน้าครอบครัว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเทศที่พำนัก รายละเอียดการติดต่อ และสถานภาพของสมาชิก) สำหรับข้อเสนอโปรโมชั่น การสื่อสาร และการดูแลจัดการปัญหาหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีครอบครัวของฉัน 
 3. การเข้าร่วมในบัญชีครอบครัวของฉันจะเสนอให้ตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์ และเปิดให้สมาชิก Emirates Skywards และ Skywards Skysurfers แต่ละคนสามารถสมัครเข้าร่วมได้ 
 4. ผู้ที่มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้กับหัวหน้าครอบครัว จะมีสิทธิ์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันในฐานะสมาชิกในครอบครัว: สามี ภรรยา คู่ชีวิต (อาศัยอยู่ด้วยกัน) ลูกชาย ลูกเลี้ยงผู้ชาย ลูกสาว ลูกเลี้ยงผู้หญิง มารดา มารดาของคู่สมรส มารดาเลี้ยง บิดา บิดาของคู่สมรส บิดาเลี้ยง พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาว หลานสาว หลานชาย และคนทำงานรับใช้ในบ้าน (อาศัยอยู่ด้วยกัน) หัวหน้าครอบครัวที่เชิญสมาชิกคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน และสมาชิกที่ยอมรับคำเชิญดังกล่าว จะต้องรับประกันและรับรองต่อสายการบินเอมิเรตส์ว่าความสัมพันธ์ที่ระบุของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับคำเชิญนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและเป็นจริง 
 5. หัวหน้าครอบครัวสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้สูงสุด 7 ราย (ไม่รวมหัวหน้าครอบครัว) และสมาชิกในครอบครัวแต่ละรายต้องเป็นสมาชิกและมีอายุอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้หัวหน้าครอบครัวสามารถเปลี่ยนสมาชิกในครอบครัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ต้องลบสมาชิกในครอบครัวที่มีอยู่ออกก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสมาชิกในครอบครัวรายใหม่) ในแต่ละปีปฏิทิน 
 6. สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันได้มากกว่า 1 บัญชีในแต่ละครั้ง และสามารถออกจากบัญชีครอบครัวของฉันเพื่อไปเข้าร่วมหรือตั้งบัญชีครอบครัวของฉันใหม่ได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน 
 7. หัวหน้าครอบครัวสามารถปิดบัญชีครอบครัวของฉันและสร้างบัญชีครอบครัวของฉันใหม่ (หรือเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันบัญชีอื่นในฐานะสมาชิกในครอบครัว) ได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถมีหรือเข้าร่วมในบัญชีครอบครัวของฉันได้มากกว่า 1 บัญชี ในแต่ละครั้ง 
 8. สมาชิกในครอบครัว และ/หรือหัวหน้าครอบครัว อาจจะต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ Emirates Skywards ที่แสดงถึงความสัมพันธ์และคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมหรือยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวของบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้อง 
 9. หัวหน้าครอบครัวสามารถเพิ่มทารก (อายุต่ำกว่าสองปี) ได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองเที่ยวบินเท่านั้น ทารกจะไม่สามารถสะสมหรือรวมไมล์สะสม Skywards เข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้ เมื่อทารกอายุครบสองปี พวกเขาจะถูกถอดออกจากบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หัวหน้าครอบครัวสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ทารกก่อนหน้านี้เข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวรายใหม่ได้ โดยจะเป็นไปตาม (1) จำนวนสมาชิกในครอบครัวสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด และ (2) ผู้ที่มีอายุเข้าเกณฑ์ทารกก่อนหน้านี้กลายมาเป็นสมาชิก Skysurfer ของโปรแกรม Emirates Skywards 
 10. เพื่อให้บัญชีครอบครัวของฉันมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ ต้องมีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งราย (นอกเหนือจากหัวหน้าครอบครัว) ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา 
 11. เฉพาะสมาชิก Emirates Skywards เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมหรือเพิ่มเข้าในบัญชีครอบครัวของฉัน (ยกเว้นในกรณีของทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งจะเป็นไปตามกฎของโปรแกรมเหล่านี้) 
 12. เมื่อเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน ระบบจะขอให้สมาชิกในครอบครัวที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกเปอร์เซ็นต์ (0% หรือ 100%) ของไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวรายดังกล่าว ที่ประสงค์จะรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลเริ่มใช้จากวันที่มีการกำหนดเปอร์เซ็นต์การแบ่งไมล์ดังกล่าว ยอดไมล์ Skywards คงเหลือจากการแบ่งส่วนเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันใดๆ จะยังคงอยู่ในบัญชีส่วนบุคคล ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมนี้ได้ทุกเมื่อ 
 13. สามารถเพิ่ม Skysurfers และอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในบัญชี Skywards Skysurfers ของพวกเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวของบัญชีครอบครัวของฉันดังกล่าวด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่มีต่อหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้ จะส่งผลให้ Skysurfer ที่เกี่ยวข้องถูกถอดออกจากบัญชีครอบครัวของฉันโดยอัตโนมัติ กฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Skysurfers และการจัดการบัญชีของพวกเขา จะมีผลใช้ในกรณีที่พวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของบัญชีครอบครัวของฉัน ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของ Skysurfer จะเป็นผู้เลือก (ในนามของ Skysurfer รายดังกล่าว) เปอร์เซ็นต์ไมล์สะสม Skywards ของ Skysurfer ที่จะรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้อง 
 14. หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะยังคงได้รับไมล์สะสม Skywards และสถานะไมล์สะสมของสมาชิกในบัญชีส่วนบุคคลของตน ตามสถานภาพของสมาชิก Emirates Skywards ของแต่ละคน 
 15. ไมล์สะสม Skywards ทั้งหมดที่สมาชิกได้รับก่อนเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน จะยังคงอยู่ในบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกรายดังกล่าว และไม่สามารถรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันได้ 
 16. ทั้งนี้ไม่สามารถรวมสถานะไมล์สะสมของสมาชิกเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันได้ 
 17. ไมล์สะสม Skywards ที่รวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉัน จะสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ของหัวหน้าครอบครัวและ/หรือสมาชิกในครอบครัวของบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น 
 18. เมื่อรวมไมล์สะสม Skywards เข้าในบัญชีครอบครัวของฉันแล้ว จะไม่สามารถโอนกลับไปยังบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกได้อีก 
 19. เมื่อเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องให้ความยินยอมและอนุญาตให้สมาชิกแต่ละคน (ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) ของบัญชีครอบครัวของฉันสามารถ (1) แลกไมล์สะสม Skywards ที่อยู่ในบัญชีครอบครัวของฉัน และ (2) จองและจัดการการเดินทางทั้งหมดผ่านบัญชีครอบครัวของฉันดังกล่าวในนามของพวกเขา ในนามของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นหรือในนามของหัวหน้าครอบครัว 
 20. สำหรับบัญชีครอบครัวของฉันที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2023 สมาชิกในครอบครัว (ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) อาจจะไม่สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีครอบครัวของฉันได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว สิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อ 17.19(1) และ (2) ข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น
 21. เพื่อให้หัวหน้าครอบครัวสามารถจัดการบัญชีครอบครัวของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ของบัญชีครอบครัวของฉันสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวแต่ละรายดังต่อไปนี้ (รวมถึงหัวหน้าครอบครัว) จะต้องเข้าถึงได้และใช้ได้สำหรับหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวแต่ละราย:
  • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อและนามสกุล
  • ไมล์สะสม Skywards ที่รวมเข้ามา
  • เปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards
  • ไมล์สะสม Skywards ที่แลก รางวัลที่เกี่ยวข้องหรือผลิตภัณฑ์ที่แลกและวันที่แลกรับสิทธิประโยชน์ของธุรกรรมใดๆ จากไมล์สะสม Skywards ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีครอบครัวของฉันจากบัญชีครอบครัวของฉัน
  • การจองด้วยเงินสด+ไมล์สะสมที่ดำเนินการโดยหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวจากบัญชีครอบครัวของฉัน
  • Classic Rewards ที่ดำเนินการโดยหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวจากบัญชีครอบครัวของฉัน
  • ข้อมูลการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการจองเที่ยวบินที่ดำเนินการจากบัญชีครอบครัวของฉัน รวมถึง:
   1. บันทึกชื่อผู้โดยสาร (PNR)
   2. ประเภทของมื้ออาหารพิเศษ
   3. คำขอของผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ
   4. รายละเอียดการแลกบัตรโดยสาร (รวมถึงชั้นโดยสารและประเภทค่าโดยสาร)
   5. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม (รวมถึงประเภทของธุรกรรมและชื่อนามสกุลและคำนำหน้าชื่อของผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก)

    หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ของบัญชีครอบครัวของฉันจะไม่เห็นประวัติเที่ยวบินและรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละราย และข้อมูลดังกล่าวจะยังคงเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละราย

 22. สมาชิกควรใช้บัญชีส่วนบุคคลของตนต่อไปเมื่อทำการจองที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีครอบครัวของฉัน
 23. กฎระเบียบเกี่ยวกับวันหมดอายุมาตรฐานและวันหมดอายุที่มีการปรับเปลี่ยนของไมล์สะสม Skywards ในกฎของโปรแกรมจะมีผลบังคับใช้กับไมล์สะสม Skywards ส่วนใดก็ตามของสมาชิกที่รวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉัน และไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวจะยังคงหมดอายุเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะมีการนำไปรวมในบัญชีครอบครัวของฉันหรือไม่ก็ตาม
 24. ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากการเคลมย้อนหลังโดยสมาชิกที่เชื่อมโยงกับบัญชีครอบครัวของฉัน จะได้รับการแบ่งตามสัดส่วนไปยังบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกและกลุ่มในบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องตามเปอร์เซ็นต์การแบ่งไมล์ในบัญชีครอบครัวของฉันที่กำหนดไว้สำหรับสมาชิกรายดังกล่าว ณ เวลาที่มีการเคลมไมล์สะสมย้อนหลัง
 25. หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถลบตนเองออกจากโปรแกรมครอบครัวของฉันหรือกำหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ได้ พวกเขาจะมีตัวเลือกในการปิดบัญชีครอบครัวของฉัน ซึ่งในกรณีนี้ ไมล์สะสมใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้และรวมอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันดังกล่าวแล้ว จะถูกยกเลิกและริบคืน และไม่สามารถคืนกลับไปที่หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ได้
 26. หัวหน้าครอบครัวสามารถลบสมาชิกในครอบครัวออกจากบัญชีครอบครัวของฉันได้ทุกเมื่อ โดยการดำเนินการเองบนเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์
 27. สมาชิกในครอบครัวสามารถลบตนเองออกจากบัญชีครอบครัวของฉันได้ทุกเมื่อ โดยคลิกที่ 'ออกจากบัญชีครอบครัวของฉัน อย่างไรก็ตาม: 
  • ไมล์สะสม Skywards ที่รวมในบัญชีครอบครัวของฉันไปแล้ว จะยังคงอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันและสมาชิกในครอบครัวที่ออกจากบัญชีจะไม่มีสิทธิ์ในไมล์สะสมดังกล่าว 
  • ไม่สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์จากบัญชีครอบครัวของฉันในนามของสมาชิกในครอบครัวที่ออกจากบัญชีได้ 
  • สมาชิกในครอบครัวที่ออกจากบัญชีจะไม่สามารถดูหรือเข้าถึงบัญชีครอบครัวของฉันได้อีกต่อไป

 28. คุณสามารถแลกไมล์สะสม Skywards จากบัญชีครอบครัวของฉัน (1) สำหรับ Classic Rewards (2) สำหรับเที่ยวบินที่เสนอวิธีการใช้เงินสด+ไมล์สะสม (3) สำหรับการอัพเกรดทันทีที่เคาน์เตอร์เช็คอิน (4) กับพันธมิตรร้านค้าและไลฟ์สไตล์บางราย (ตามที่เสนอโดยสายการบินเอมิเรตส์และพันธมิตรเป็นครั้งคราว) (5) เพื่อบริจาคไมล์สะสม Skywards เพื่อสนับสนุนมูลนิธิสายการบินเอมิเรตส์ และ (6) ในกิจกรรม Skywards Exclusives บางรายการ (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎโปรแกรมเกี่ยวกับ Skywards Exclusives) (7) เมื่อคุณจองบัตรโดยสารของคุณและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เสนอวิธีการใช้เงินสด+ไมล์สะสมบนเว็บไซต์ emirates.com สายการบินเอมิเรตส์สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อพันธมิตรได้ทุกเมื่อ
 29. ขณะนี้สมาชิกยังไม่สามารถซื้อและเปิดใช้งานการซื้อไมล์สะสม การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ การโอนไมล์สะสม การขยายไมล์สะสม และการคืนสถานะไมล์สะสมด้วยไมล์สะสม Skywards ที่อยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันได้
 30. เมื่อสมาชิกเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันในฐานะหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว เปอร์เซ็นต์การแบ่งไมล์สะสม Skywards ที่เลือกไว้จะเพิ่มเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันก็ต่อเมื่อมีธุรกรรมที่ทำให้ได้รับไมล์สะสม Skywards มากกว่า 1 ไมล์เท่านั้น เมื่อสมาชิกได้รับไมล์สะสม Skywards จำนวน 1 ไมล์หรือน้อยกว่าในหนึ่งธุรกรรม ไมล์สะสมที่ได้รับดังกล่าวจะถูกโอนเข้าไปบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีครอบครัวของฉัน กำหนดเวลามาตรฐานของการรับและสะสมไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของสมาชิกภายใต้กฎของโปรแกรมเหล่านี้ จะยังคงมีผลใช้ต่อไปกับไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับและสะสมในบัญชีครอบครัวของฉัน
 31. ไมล์สะสม Skywards ที่ถูกยกเลิก ริบคืน หรือลบออก ซึ่งเดิมทีเป็นไมล์สะสมที่มาจากบัญชีส่วนบุคคลของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีการรวมเข้าในบัญชีครอบครัวของฉัน ก็จะถูกยกเลิก ริบคืน หรือลบออกจากบัญชีครอบครัวของฉันเช่นกัน

18. Skywards+

 1. วิธีการสมัครสมาชิก Skywards+
  • Skywards+ มีไว้สำหรับสมาชิก Emirates Skywards ที่มีสิทธิ์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบในบัญชีของตนเพื่อซื้อบริการสมัครสมาชิก Skywards+ สมาชิกจะได้รับแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  • เมื่อสมาชิกได้ดำเนินการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาชิกรายดังกล่าวจะได้รับอีเมลยืนยันและใบเสร็จ
 2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิกและจะหมดอายุลงในวันสุดท้ายของเดือนเดียวกันในปีปฏิทินถัดไป การสมัครสมาชิก Skywards+ จะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ บัญชีของสมาชิกจะได้รับการอัพเดตหลังการสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูลตรงกับระดับ รายละเอียด และสิทธิประโยชน์ที่มีสำหรับสมาชิก

 3. กฎทั่วไปของโปรแกรม
  • Skywards+ คือการสมัครสมาชิกออนไลน์ที่สามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์โดยจะมีค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งสมาชิกจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมนั้น (ในการสมัครสมาชิกแต่ละระดับ) จึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงและได้รับสิทธิประโยชน์จาก Skywards+ ตามระดับการสมัครสมาชิกของตน
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแต่ละครั้งจะรวมภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
  • สมาชิก Skywards+ อาจมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะแตกต่างกันไปสำหรับสมาชิกแต่ละคน และเป็นไปตามแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่ซื้อ
  • สมาชิก Skywards+ ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี เพื่อเข้าถึง ใช้และดูสิทธิประโยชน์ของ Skywards+
  • การเป็นสมาชิก Skywards+ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องถูกจำกัดไว้ให้กับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วม และไม่สามารถมอบเป็นของขวัญหรือขายได้
  • การเป็นสมาชิก Skywards+ ของสมาชิกไม่สามารถส่งต่อและขอเงินคืนได้
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ จะใช้ได้เฉพาะกับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกฎโปรแกรมเหล่านี้
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ ไม่สามารถระบุวันที่ย้อนหลังหรือหลังจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ Skywards+ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของสมาชิกได้
  • จะไม่มีการให้โบนัสสะสมเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางนอกช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ ของสมาชิก ข้อนี้จะมีผลกับการเคลมย้อนหลังด้วย
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ จะสามารถใช้ได้และเข้าถึงได้โดยสมาชิกที่สมัครเข้าร่วม ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสจากบัตรโดยสารที่ออกใหม่สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางในระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+
  • สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิก Skywards+ ของบุคคลใดก็ตาม และอาจยกเลิกการสมัครสมาชิก Skywards+ ของสมาชิกได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่มีการใช้โปรแกรมในทางที่มิชอบ
  • สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์นี้ได้ทุกเมื่อ
  • การสมัครสมาชิก Skywards+ จะเปิดใช้งานให้กับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ จะมีผลเฉพาะกับเที่ยวบินที่เดินทางในระยะเวลาการเป็นสมาชิกเท่านั้น
  • ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Skywards+ ได้จากเว็บไซต์และเว็บไซต์ของสายการบิน flydubai
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ (รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับการแลกไมล์สะสม Skywards) จะมอบให้กับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมผ่านบัญชีสมาชิกส่วนตัวหรือบัญชีครอบครัวของฉันเท่านั้น
  • จะไม่มีการคืนเงินหรือเครดิตสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ให้แก่สมาชิกรายใดก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+
  • อาจมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัดให้ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก และสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

 4. ไมล์สะสม Skywards โบนัส
  • สมาชิก Skywards+ มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ ในอัตรา 20% ของไมล์พื้นฐานบวกกับโบนัสไมล์สะสมตามสถานะของสมาชิก แต่จะไม่รวมไมล์สะสมในกรณีอื่น ๆ (เช่น ไมล์สะสม Skywards จากโปรโมชั่น)
  • สมาชิกที่สมัครเข้าร่วม Skywards+ จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัส เมื่อสมาชิกเดินทางในเที่ยวบินดังต่อไปนี้ในระยะเวลาการเป็นสมาชิกของตน (ไม่ว่าจะจองในวันที่เท่าใดหรือออกบัตรโดยสารครั้งแรกในวันที่เท่าใดก็ตาม):
   1. เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์พร้อมบัตรโดยสาร (รวมถึงการใช้เงินสด+ไมล์สะสม) ที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
   2. บัตรโดยสารจากเที่ยวบินของสายการบิน flydubai (รวมถึงการใช้เงินสด+ไมล์สะสม) ที่กฎโปรแกรมระบุไว้ว่ามีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards ตามปกติ
   3. บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ออกทางออฟไลน์ผ่าน Emirates Holidays และ Emirates Dubai Experience
  • อัตราที่สมาชิก Skywards+ จะได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสนั้น จะเป็นไปตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดเป็นครั้งคราว
  • หากสมาชิก Skywards+ มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสผ่านการสมัครสมาชิก Skywards+ ของตน และผ่านโปรโมชั่นแยกต่างหากที่กำลังมีอยู่ สมาชิกรายดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสองอย่าง แต่จะได้รับเฉพาะสิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นหรือการสมัครเข้าร่วมที่มอบไมล์สะสม Skywards โบนัสให้ในจำนวนสูงสุดแทน
  • ใบแจ้งยอดของสมาชิกจะแสดงจำนวนไมล์สะสม Skywards โบนัสที่ได้รับ (หากมี) ว่าเป็น “ไมล์สะสม Skywards โบนัส Skywards+”
  • บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เดิมไม่ได้รับสิทธิ์ในการสะสมไมล์ Skywards ภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ จะไม่ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสด้วยเช่นกัน
 5. โบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิก - Skywards+ Premium เท่านั้น
  • สมาชิก Skywards+ Classic และ Skywards+ Advanced ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์โบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกใด ๆ
  • โบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกจะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่สมัครเข้าร่วม Skywards+ Premium เท่านั้น โดยจะได้รับสถานะไมล์สะสมของสมาชิกในอัตรา 20% ของสถานะไมล์สะสมของสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับ (ไม่รวมสถานะไมล์สะสมของสมาชิกที่เป็นโปรโมชั่น) เมื่อสมาชิกเดินทางในเที่ยวบินดังต่อไปนี้ในระยะเวลาการเป็นสมาชิกของตน (ไม่ว่าจะจองในวันที่เท่าใดหรือออกบัตรโดยสารครั้งแรกในวันที่เท่าใดก็ตาม)
   1. เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์พร้อมบัตรโดยสาร (รวมถึงการใช้เงินสด+ไมล์สะสม) ที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
   2. บัตรโดยสารจากเที่ยวบินของสายการบิน flydubai (รวมถึงการใช้เงินสด+ไมล์สะสม) ที่กฎโปรแกรมระบุไว้ว่ามีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards และ
   3. บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ออกทางออฟไลน์ผ่าน Emirates Holidays และ Emirates Dubai Experience
  • อัตราที่สมาชิก Skywards+ Premium ได้รับโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกนั้น จะเป็นไปตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดเป็นครั้งคราว
  • หากสมาชิก Skywards+ ระดับ Premium มีสิทธิ์ได้รับโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกผ่านทั้งการเป็นสมาชิก Skywards+ ของตน และผ่านโปรโมชั่นแยกต่างหากที่กำลังมีอยู่ สมาชิกรายดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสองอย่าง แต่จะได้รับเฉพาะสิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นหรือการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้องที่มอบโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกให้ในจำนวนสูงสุดแทน
  • ใบแจ้งยอดของสมาชิก Skywards+ Premium จะแสดงจำนวนโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกที่ได้รับ (หากมี) ว่าเป็น “โบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิก Skywards+”
  • บัตรโดยสารของเที่ยวบินที่เดิมไม่ได้รับสิทธิ์ในการสะสมสถานะไมล์สะสมของสมาชิกภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ จะไม่ได้รับโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกด้วยเช่นกัน
 6. รางวัลการอัพเกรดที่มีส่วนลดสมาชิก Skywards+ Advancedและสมาชิก Skywards+ Premium เท่านั้น
  • สมาชิก Skywards+ Classic ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรด
  • เฉพาะบัตรโดยสารเชิงพาณิชย์ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรด
  • เฉพาะรางวัลการอัพเกรดที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือเมื่อทำการเช็คอินเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรด
  • หากต้องการใช้ส่วนลดรางวัลการอัพเกรด สมาชิก Skyward+ จะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของตนบนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ก่อนเริ่มต้นการจอง
  • กฎและข้อจำกัดทั้งหมดภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ที่มีผลบังคับใช้กับการใช้รางวัลการอัพเกรด จะยังคงมีผลใช้กับส่วนลดทุกประเภทที่เสนอให้หรือนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันอยู่เสมอ
  • บัตรโดยสารที่ออกในแบรนด์ค่าโดยสาร Flex และ Flex Plus มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรด
  • บัตรโดยสารแบบค่าโดยสารราคาพิเศษและค่าโดยสารประเภท Saver ของ Skywards จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรด
  • สมาชิก Skywards+ จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดรางวัลการอัพเกรดในธุรกรรมรางวัลการอัพเกรดที่มีสิทธิ์ที่ดำเนินการภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก แม้ว่าวันที่เดินทางจะอยู่นอกระยะเวลาการเป็นสมาชิกก็ตาม
  • สามารถใช้ส่วนลดได้แค่รายการเดียวต่อการซื้อรางวัลการอัพเกรดใด ๆ ก็ตามในธุรกรรมแต่ละครั้ง สำหรับสมาชิก Skywards+ ที่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอส่วนลดรางวัลการอัพเกรดหลายรายการ จะสามารถใช้ข้อเสนอส่วนลดเฉพาะที่มีมูลค่าสูงกว่าเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ข้อเสนอหลายรายการรวมกันได้)
  • หากสมาชิก Skywards+ มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนลดรางวัลการอัพเกรดกับเที่ยวบิน สิทธิประโยชน์นี้จะแสดงให้เห็น ณ เวลาที่จอง
  • หากสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วม "การอัพเกรดอัตโนมัติ" ส่วนลด Skywards+ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการมอบสิทธิ์การอัพเกรดอัตโนมัติดังกล่าวให้ในระยะเวลาการเป็นสมาชิก หากมีการใช้ข้อเสนอทางกลวิธีที่สูงกว่า ณ เวลาที่มีการให้สิทธิ์การอัพเกรดอัตโนมัติ สมาชิกจะได้รับข้อเสนอที่ใช้ได้สูงสุด
  • ส่วนลดรางวัลการอัพเกรดที่เป็นส่วนหนึ่งของ Skywards+ จะยังใช้ได้กับการอัพเกรดอัตโนมัติเช่นกัน หากมีการดำเนินการอัพเกรดอัตโนมัติภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  • ส่วนลดรางวัลการอัพเกรดของ Skywards+ ไม่สามารถใช้ได้หรือมีให้กับการอัพเกรดทันทีที่ดำเนินการขณะอยู่บนเที่ยวบินแล้ว
 7. Classic Rewards แบบมีส่วนลดเพียงครั้งเดียว
  • สมาชิก Skywards+ แต่ละรายจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดแบบครั้งเดียวที่ใช้ได้กับเที่ยวบิน Classic Reward สำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ของสายการบินเอมิเรตส์ โดยจะต้องแลกรางวัล Classic Reward ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skyward+ ของสมาชิก Skywards+ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าวันที่เดินทางตามกำหนดการจะเป็นวันที่เท่าใดก็ตาม)
  • ในกรณีของการจองเป็นหมู่คณะ ส่วนลด Skywards+ Classic Rewards จะมีผลใช้กับบัตรโดยสาร Classic Reward ทั้งหมดภายในการจองแบบหมู่คณะดังกล่าว เมื่อสมาชิก Skywards+ ที่เกี่ยวข้องเลือกใช้สิทธิประโยชน์
  • ส่วนลด Skywards+ Classic Rewards จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับการจองรางวัลแบบไป-กลับและแบบเที่ยวเดียวเท่านั้น และจะไม่มีหรือไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบแวะหลายเมืองหรือแบบ open‑jaw (ไปและกลับไปยังที่ไม่ใช่ต้นทางเดิม)
  • ส่วนลด Skywards+ Classic Rewards ไม่สามารถขอคืนเงินได้และจะใช้ซ้ำไม่ได้ หากรายละเอียดเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง เมื่อสมาชิก Skywards+ ใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+ Classic Rewards แล้ว จะไม่สามารถใช้ได้อีก
  • กฎโปรแกรมทั้งหมดที่บังคับใช้กับรางวัล Classic Rewards จะยังคงมีผลใช้อย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนลด Skywards+ Classic Reward
 8. อัตราเงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษ
  • สมาชิก Skywards+ จะได้รับข้อเสนออัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษ สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ที่ดำเนินการในระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ ของตน (ไม่ว่าวันที่เดินทางตามกำหนดการจะเป็นวันที่เท่าใดก็ตาม)
  • อัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษของสมาชิก Skywards+ จะปรากฏบนหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์ เมื่อสมาชิกที่เกี่ยวข้องเลือกเงินสด+ไมล์สะสมเป็นตัวเลือกการชำระเงิน
  • อัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษของสมาชิก Skywards+ จะจำกัดเฉพาะการจองที่มีสิทธิ์ที่ดำเนินการและออกให้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
  • หากต้องการใช้อัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษ สมาชิก Skywards+ จะต้องเลือกไอคอนเงินสด+ไมล์สะสมที่แสดงในระหว่างกระบวนการจองผ่านระบบออนไลน์
  • เมื่อสมาชิก Skywards+ เลือก ตรวจทาน และยอมรับตัวเลือกการชำระเงินแบบเงินสด+ไมล์สะสมในหน้าการชำระเงิน และดำเนินการชำระเงินในขั้นสุดท้ายเพื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตหรือยินยอมให้สมาชิก Skywards+ เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมได้อีก
  • กฎโปรแกรมทั้งหมดที่บังคับใช้กับการใช้เงินสด+ไมล์สะสม จะยังคงมีผลใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราการใช้เงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษของ Skywards+
 9. สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอิน
  • ตามเงื่อนไขด้านล่าง สมาชิก Skywards+ จะได้รับสิทธิ์สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้เช็คอินเพิ่มเติมดังนี้ (“สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอิน”):
   1. สมาชิก Skywards+ Classic จะได้รับอนุญาตให้เช็คอินสัมภาระเพิ่มเติมอีก 5 กก.
   2. สมาชิก Skywards+ Advanced และ Skywards+ Premium จะได้รับอนุญาตให้เช็คอินสัมภาระเพิ่มเติมอีก 10 กก.
  • สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอินอาจมีการเปลี่ยแปลง แก้ไข และเพิกถอนได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว
  • ในตลาดที่ใช้เกณฑ์คำนวณสัมภาระตามน้ำหนักของ IATA สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอินจะมีผลใช้กับสมาชิก Skywards+ ทุกราย
  • สามารถใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระได้ไม่ว่าจะใช้ช่องทางการจองใดก็ตาม สัมภาระที่เช็คอินจะมีผลใช้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
  • ในตลาดและเส้นทางที่ใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนชิ้นของ IATA สมาชิก Skywards+ จะสามารถเช็คอินสัมภาระเพิ่มเติมได้อีก 1 ชิ้น โดยสมาชิกสามารถเช็คอินสัมภาระรวมทั้งหมดได้ไม่เกิน 3 ชิ้นทุกครั้ง โดยสัมภาระต้องมีน้ำหนักรวมต่อชิ้นตามสิทธิ์ในชั้นโดยสารที่สมาชิกจอง ดังนั้น สมาชิกระดับ Gold และ Platinum จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเช็คอินสัมภาระเพิ่มเติมผ่านการเป็นสมาชิก Skywards+
  • สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอินจะใช้ได้เฉพาะและมอบให้สำหรับสมาชิก Skywards+ แต่ละบุคคลเท่านั้นในการเดินทางของสมาชิกเอง และไม่สามารถโอนไปให้ผู้เดินทางคนอื่น ๆ ในการจองแบบหมู่คณะได้
  • กฎโปรแกรมทั้งหมดที่บังคับใช้กับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้เช็คอิน จะยังคงมีผลใช้ต่อเนื่องในสิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอิน
 10. การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์บางแห่ง
  • สมาชิก Skywards+ จะได้รับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ เมื่อเดินทางพร้อมบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ของสายการบินเอมิเรตส์ดังนี้ (“สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+”):
   1. สมาชิก Skywards+ ระดับ Classic จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการแบบครั้งเดียวจำนวน 2 สิทธิ์สำหรับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์บางแห่งในดูไบ และห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินอื่น ๆ ในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+
   2. สมาชิก Skywards+ Advanced จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการแบบครั้งเดียวจำนวน 5 สิทธิ์สำหรับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์บางแห่งในดูไบ และห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินอื่น ๆ ในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ และ
   3. สมาชิก Skywards+ Premium จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้บริการแบบครั้งเดียวจำนวน 10 สิทธิ์สำหรับห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์บางแห่งในดูไบ และห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่สนามบินอื่น ๆ ในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+
  • สิทธิ์เข้าใช้บริการแต่ละครั้งจะอนุญาตให้สมาชิก Skywards+ เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์แบบครั้งเดียวที่สนามบินบางแห่ง สำหรับผู้โดยสารหนึ่งคน สมาชิก Skywards+ หรือแขกที่ร่วมเดินทางมาด้วยที่จะเดินทางต่อในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวเดียวกันสามารถใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการได้ สมาชิก Skywards+ ต้องแสดงตัวและใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการด้วยตนเองเพื่อให้แขกได้ใช้สิทธิ์ร่วมด้วย
  • กฎและข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ของแขกที่ระบุไว้ในกฎโปรแกรมเหล่านี้ จะมีผลใช้และครอบคลุมถึงแขกที่ใช้สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ เพื่อความชัดเจน แขกที่ได้รับอนุญาตของสมาชิก Skywards+ จะใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ ที่มีจำนวน 1 ครั้งตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  • สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ จะมีให้กับสมาชิก Skywards+ ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกรายนั้นเท่านั้น หากสมาชิก Skywards+ ไม่ได้ใช้สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ ของตนอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ สิทธิ์อนุญาตดังกล่าวจะถูกริบคืนและไม่สามารถยกยอดไปยังระยะเวลาการเป็นสมาชิกในอนาคตได้
  • สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ จะให้บริการได้ตามความพร้อมของห้องรับรองเสมอ และไม่สามารถรับประกันว่าจะเข้าใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเดินทางในวันใดก็ตาม
  • สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและกฎการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ดังที่ระบุไว้ในส่วนอื่นของกฎโปรแกรมเหล่านี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อกำหนดและข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทบัตรโดยสารของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (โดยที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับชั้นโดยสารจะไม่มีผลบังคับใช้ หากสมาชิกเลือกใช้สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ ของตน)
  • สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ ที่มีของสมาชิกจะแสดงอยู่ในโปรไฟล์บัญชีของสมาชิกแต่ละราย แต่จะไม่แสดงบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง
  • พนักงานประจำห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้บริการที่มีให้สมาชิกแต่ละรายได้ และจะระบุสิทธิ์เข้าใช้บริการแต่ละครั้งหลังจากที่ใช้สิทธิ์แล้ว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนและ/หรือจำกัดจำนวนสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร Skywards+ เป็นครั้งคราว สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อจำกัดด้านจำนวนที่ว่างที่พร้อมให้บริการ

19. Skywards Exclusives

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) สำหรับการใช้แพลตฟอร์ม Skywards Exclusives ของเรา รวมถึงกฎโปรแกรม(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)ที่มีผลกับธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Skywards Exclusives

20. ความเป็นส่วนตัว

 1. ในส่วนของโปรแกรม Emirates Skywards สายการบินเอมิเรตส์จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงว่าสายการบินเอมิเรตส์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง วิธีที่นำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นให้กับผู้ใดและเพื่อจุดประสงค์ใด และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่สมาชิกสามารถถอนความยินยอมเมื่อสามารถทำได้ และวิธีที่สมาชิกสามารถติดต่อสายการบินเอมิเรตส์เพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในทางอื่นใด
 2. โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดในข้อ 20.1 ข้างต้น มีข้อกำหนดการเป็นสมาชิก Emirates Skywards ที่ว่า สมาชิก Qantas Travel แต่ละรายจะต้องยินยอมให้สายการบินเอมิเรตส์เปิดเผยรายละเอียดการติดต่อของสมาชิก Qantas Travel ในวันที่หรือหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรของสายการบินแควนตัส เว้นแต่สมาชิก Qantas Travel จะแจ้งให้สายการบินเอมิเรตส์ทราบเป็นอย่างอื่น การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของสายการบินแควนตัสในการเสนอสถานภาพการเป็นสมาชิก Qantas Travel ในโปรแกรม Qantas Frequent Flyer (หรือโปรแกรมที่เทียบเท่ากันในวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส) การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสายการบินแควนตัสอาจมีความแตกต่างไปจากของสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินแควนตัสอาจไม่ถูกผูกมัดโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับกฎหมายที่ผูกมัดใน Emirates Skywards เพื่อความชัดเจน ไม่มีเนื้อหาใดในข้อที่ 20.2 นี้ที่จะกำหนดให้สมาชิก Qantas Travel ต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Emirates Skywards และ/หรือยอมรับการเป็นสมาชิกในโปรแกรม Qantas Frequent Flyer (หรือโปรแกรมที่เทียบเท่า) ในเวลาใดก็ตาม
 3. โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดในข้อ 20.1 ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิก OPEN ของสายการบิน flydubai หรือผู้ที่เคยเดินทางกับสายการบิน flydubai จะนำไปใช้และแบ่งปันโดยและระหว่างสายการบินเอมิเรตส์กับสายการบิน flydubai เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามโปรแกรม Emirates Skywards ทั้งนี้การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสายการบิน flydubai อาจแตกต่างจากของสายการบินเอมิเรตส์
 4. เมื่อสมาชิกร้องขอให้ลบบัญชีของตนภายใต้มาตรา 17 ของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สิทธิในการลบ/สิทธิในการไม่ถูกจดจำ) ไมล์สะสมทั้งหมดในบัญชีที่ยังไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุ จะถูกริบคืน

21. ความรับผิด

 1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากการยุติหรือการเปลี่ยนแปลงของหรือต่อ Emirates Skywards หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ หรือการจัดเตรียมใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นสำหรับสมาชิก รวมถึงการถอนตัวของพันธมิตรหรือการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการจัดเตรียมใด ๆ
 2. โดยมิได้กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่สายการบินเอมิเรตส์พึงได้รับภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกจากการเข้าร่วมในโปรแกรม Emirates Skywards ในอนาคต ยกเลิกไมล์สะสมทั้งหมดที่สะสมมาก่อนหน้านี้ และขอการชดเชยสำหรับรางวัลที่ใช้ไปแล้ว หาก Emirates Skywards พิจารณาแล้วว่า สมาชิกรายนั้นหรือผู้ประสานงานการเดินทางได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยเจตนาหรือใช้โปรแกรมในทางมิชอบใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การได้มา การขาย หรือการใช้ไมล์สะสม Skywards ในทางที่ผิดด้วยวิธีการฉ้อฉลหรือไม่ได้รับอนุญาต (2) การได้มา การขาย หรือการใช้โปรแกรม Emirates Skywards ในทางมิชอบ (3) การได้มา การขาย หรือการใช้สิทธิประโยชน์จากรางวัลใด ๆ ในทางมิชอบ
 3. บริการผู้ช่วยพิเศษของ Emirates Skywards และบริการอื่น ๆ บางอย่างที่นำเสนอให้สมาชิก เป็นการดำเนินการโดยผู้จัดหาบุคคลที่สาม (เรียกแต่ละรายว่า "ผู้จัดหา") สมาชิกทุกคนที่ใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ ถือว่าได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้จัดหาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดต่อสมาชิกคนใด ๆ หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในลักษณะใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบโดยจงใจ บริการที่ไม่ได้คุณภาพ หรือการละเมิดข้อผูกมัดอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดให้มีหรือการไม่สามารถจัดให้มีบริการโดยหรือในนามของผู้จัดหา อันเกิดจากความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างสมาชิกกับผู้จัดหา

22. ข้อมูลทั่วไป

 1. กฎของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก (ตามแต่ละกรณี) บนเว็บไซต์ในทันที ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกฎโปรแกรมฉบับนี้กับกฎโปรแกรมฉบับใดก็ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำหรับ Emirates Skywards ให้ยึดตามฉบับหลังเป็นหลัก
 2. การใช้งานบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลของสมาชิก หรือการแจ้งหมายเลขสมาชิกหลังการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนั้นแล้ว
 3. ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์บางส่วนของเว็บไซต์อาจแตกต่างหรือขาดหายไปจากเว็บไซต์เวอร์ชันสำหรับมือถือหรือแอพของเอมิเรตส์ ฉะนั้น ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ดังกล่าวจึงอาจสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
 4. การประกาศใด ๆ ก็ตามที่แจ้งแก่สมาชิกภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้จะถือว่าได้มีการแจ้งให้ทราบแล้ว หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังสมาชิกตามที่อยู่ที่สมาชิกได้ระบุไว้เพื่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ของ Emirates Skywards
 5. กฎโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายของรัฐดูไบ และกระบวนการพิจารณาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับ Emirates Skywards จะต้องนำเข้าสู่เขตอำนาจศาลนั้น การเป็นสมาชิก รวมทั้งสิทธิ์สำหรับการเป็นสมาชิก และไมล์หรือรางวัลต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมทั้งมติของ International Air Transport Association (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA) ที่บังคับใช้ทั้งหมด
 6. Emirates Skywards ไม่ดำเนินการ (หรือจะยุติการดำเนินการ) ในเขตอำนาจศาลที่จะถูกห้าม (หรือห้าม) โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือการชี้นำของรัฐ
 7. ได้มีการดูแลตามสมควรแก่เหตุผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในกฎของโปรแกรมและในสิ่งพิมพ์และโฆษณาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับ Emirates Skywards มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ Emirates Skywards จะไม่ยอมรับผิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา
 8. ส่วนใด ๆ ของกฎโปรแกรมนี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะถือว่าถูกตัดออกโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในกฎโปรแกรม สายการบินเอมิเรตส์ไม่จำเป็นต้องให้บริการหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎโปรแกรมเหล่านี้ หากการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 9. สมาชิกอาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารในขณะเช็คอิน ซึ่งสามารถระบุตัวตนของสมาชิก และการเป็นสมาชิกของ Emirates Skywards หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

23. การใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของ Emirates Skywards

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย Emirates Skywards จึงได้นำวิธีการยืนยันตัวตนระดับที่สองมาใช้ ด้วยการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับกิจกรรมในบัญชีบางอย่าง เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชี การอัพเดตโปรไฟล์ และการแลกใช้ไมล์สะสม (บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว)

รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวคือตัวเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม โดยสายการบินเอมิเรตส์จะส่ง SMS และ/หรืออีเมลไปยังสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีบางอย่าง นี่คือการยืนยันตัวตนระดับที่สอง ซึ่งจะกำหนดให้สมาชิกยืนยันว่าได้อนุญาตให้ทำกิจกรรมในบัญชีของตน เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ระบบจะแจ้งให้สมาชิกทราบ ณ เวลาที่ทำกิจกรรมในบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีของสมาชิก สายการบินเอมิเรตส์จะส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ และ/หรือส่งอีเมลไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิก Emirates Skywards (ซึ่งแสดงอยู่ในโปรไฟล์บัญชีของสมาชิก)

สมาชิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการติดต่อ) ที่ให้ไว้กับสายการบินเอมิเรตส์นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับสายการบินเอมิเรตส์หรือไม่ได้อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สายการบินเอมิเรตส์อาจจะไม่สามารถออกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ สมาชิกสามารถอัพเดตโปรไฟล์บัญชีสมาชิก Emirates Skywards ได้ทุกเมื่อเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดการติดต่อจะเป็นปัจจุบัน

สายการบินเอมิเรตส์อาจติดต่อสมาชิก (รวมถึงบันทึกสายสนทนา) ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เพื่อตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมในบัญชีของสมาชิก การกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่ถูกต้องซ้ำ ๆ อาจทำให้บัญชีของสมาชิกถูกล็อก หรือผิดข้อกำหนดของข้อจำกัดอื่น ๆ ในการใช้งาน ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดไว้เป็นครั้งคราว สายการบินเอมิเรตส์อาจขอรายละเอียดหรือการระบุตัวตนเพิ่มเติมจากสมาชิก โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบตัวตนสมาชิก

สมาชิกไม่ควรยินยอมให้ผู้อื่นใช้หมายเลขบัญชีหรือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของตน และสมาชิกควรแน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่มีการเปิดเผยหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของตนให้ผู้อื่นทราบ หากรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวถูกเปิดเผยหรือมีผู้อื่นล่วงรู้ สมาชิกต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ Emirates Skywards ทราบทันที โดยติดต่อไปที่ SkywardsMemberVerification@emirates.com

เมื่อใช้บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ถือว่าสมาชิกอนุญาตให้สายการบินเอมิเรตส์ส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไปยังสมาชิก และยืนยันตัวตนของสมาชิกและกิจกรรมในบัญชีผ่านการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว หากสมาชิกไม่สามารถกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือยืนยันตัวตนของสมาชิกผ่านรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไม่สำเร็จ สายการบินเอมิเรตส์อาจจำกัดการเข้าถึงบัญชีของสมาชิก

ผู้ให้บริการมือถืออาจไม่ยินยอมให้สมาชิกรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวผ่าน SMS หากสมาชิกอยู่ต่างประเทศหรือกำลังใช้งานเครือข่ายบริการมือถือของต่างประเทศอยู่ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการในการรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ เนื่องจากความล่าช้าในการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ๆ

สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ระงับ หรือยุติ บริการหรือการใช้งานรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สายการบินเอมิเรตส์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นหรือเห็นสมควรว่าควรกระทำดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย หรือเมื่อสายการบินเอมิเรตส์มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน

การแก้ไขโปรแกรม

Emirates Skywards อยู่ภายใต้กฎโปรแกรมเหล่านี้ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับแก้ส่วนใดก็ตามของโปรแกรม Emirates Skywards ได้ทุกเมื่อตามกฎโปรแกรม สิทธิ์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายของพันธมิตรของ Emirates Skywards กฎในการรับและแลกเครดิตไมล์สะสม กฎในการใช้รางวัลการเดินทาง ตารางเที่ยวบิน สิทธิประโยชน์ในการเดินทางของสมาชิกและคุณสมบัติเฉพาะของข้อเสนอโปรโมชั่น

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีความไม่แม่นยำ หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Emirates Skywards ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์จะไม่มีความขัดข้อง หรือจะไม่มีความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือการสูญหายของข้อมูลที่ถูกส่งมา หรือไม่มีการส่งไวรัสบนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ไม่รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมด มีให้บริการ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ สายการบินเอมิเรตส์ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขทั้งหมดของอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา แบบจำเพาะ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากหรือไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้า หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการใดก็ตามที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีอื่นใด

ลิงก์

เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงเท่านั้น และการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ การที่สายการบินเอมิเรตส์แสดงไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้หมายถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านี้ และสายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของคุณ หรือการพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาและการส่งข้อมูลของสมาชิก - ฟอรั่ม

เว็บไซต์นี้มีกระดานข่าวและสื่อสนับสนุนการรับส่งข้อความหรือการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนมีการนำเสนอให้แก่เฉพาะสมาชิกในระดับชั้นที่สูงขึ้นของ Emirates Skywards เท่านั้น ความเห็น ทัศนะ หรือถ้อยแถลงใด ๆ ที่มอบให้หรือจัดทำขึ้นโดยสมาชิกในระหว่างการใช้งานสื่อสนับสนุนเหล่านั้น ถือเป็นของสมาชิกรายนั้น ๆ และมิใช่เป็นของสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องตรวจสอบข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ และไม่ถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบหรือรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่ส่งเข้ามาจากสมาชิก รวมทั้งการติดประกาศบนกระดานข่าว โดยที่สายการบินเอมิเรตส์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวว่าเนื้อหาเหล่านั้นผิดกฎหมาย เป็นการละเมิด หรือไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ คุณเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเมื่อได้ประกาศข้อความบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ทำลายชื่อเสียง ล่วงละเมิด คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิสาธารณะ) ของผู้อื่น
 • เผยแพร่ ประกาศ แจกจ่ายหรือกระจายเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย คุกคาม ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ์ น่ารังเกียจ อนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
 • โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือดำเนินการหรือส่งต่อแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือจดหมายลูกโซ่ทุกรูปแบบ หรือ
 • โพสต์ข้อความโดยแอบอ้างว่าเป็นผู้อื่น

และคุณยังยอมรับว่า เมื่อใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ คุณจะไม่:

 • อัพโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในชื่อเสียง) เว้นแต่ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ หรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • อัพโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หรือ
 • ลบข้อมูลแสดงความเป็นเจ้าของ ประกาศทางกฎหมาย หรือข้อมูลระบุกรรมสิทธิ์ หรือป้ายกำกับใด ๆ ในไฟล์ที่อัพโหลด

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สายการบินเอมิเรตส์ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทน และจะปกป้องบุคคลกลุ่มนี้ให้พ้นจากและต่อข้อเรียกร้องและความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการใช้เนื้อหาของคุณที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการที่คุณละเมิดกฎโปรแกรมเหล่านี้ หรือจากการกระทำใด ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือส่วนใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใด ๆ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับ Emirates Skywards นั้นได้รับการควบคุมตามข้อที่ 20 ในกฎโปรแกรมเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว