ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กฎของโปรแกรม Emirates Skywards

โปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards (''Emirates Skywards'') ดำเนินการโดยสายการบินเอมิเรตส์ เว็บไซต์ Emirates Skywards (''เว็บไซต์'') และแอพของเอมิเรตส์ (“แอพ”) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิก Emirates Skywards โดยที่สมาชิกจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

โปรดอ่านกฎของโปรแกรมเหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับการได้รับ การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์และรางวัลต่าง ๆ

1. คำจำกัดความและการตีความ

 1. ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้:
  • บัญชี หมายถึง บัญชีที่ไมล์สะสมของสมาชิกจะถูกเพิ่มลงใน/หักออกจากบัญชีนั้น
  • ไมล์สะสมเบื้องต้น หมายถึง ไมล์ที่สมาชิกได้รับสำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในชั้นประหยัด เมื่อสมาชิกจ่ายค่าโดยสาร Flex Plus จากโซน Skywards หนึ่งไปยัง Skywards อีกโซนหนึ่ง
  • บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสม หมายถึง เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือ flydubai ที่สามารถซื้อได้โดยใช้เงินสดและไมล์สะสม Skywards ร่วมกัน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อที่ 13 ของกฎโปรแกรมเหล่านี้
  • รางวัล Classic หมายถึง รางวัล Classic Saver หรือรางวัล Classic Flex หรือรางวัล Classic Flex Plus สำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์
  • รางวัล Classic Saver หมายถึง บัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของรางวัล Classic Saver
  • รางวัล Classic Flex หรือ Flex Plus หมายถึง บัตรโดยสารรางวัลที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนด้วยไมล์สะสม Skywards ซึ่งอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของรางวัล Classic Flex หรือ Flex Plus
  • เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน หมายถึง เที่ยวบินที่มีรหัสสายการบิน หรือหมายเลขของสายการบินหนึ่งบนบัตรโดยสาร แต่ปรากฏอยู่บนเครื่องบินที่บินโดยสายการบินอื่น
  • ข้อตกลงความร่วมมือ หมายถึง ข้อตกลงความร่วมมือหลักระหว่างเอมิเรตส์กับแควนตัส ลงวันที่ 6 กันยายน 2012 (ตามที่มีการแก้ไขหรือระบุใหม่เป็นครั้งคราว)
  • สายการบินเอมิเรตส์ หมายถึง สายการบินเอมิเรตส์ บริษัทของดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ที่มีการแก้ไขแล้ว)
  • แอพของเอมิเรตส์ หมายถึง แอพพลิเคชั่นของสายการบินเอมิเรตส์ที่สามารถใช้ได้บน iPad, iPhone, Apple Watch และบนโทรศัพท์ Android
  • เที่ยวบินของเอมิเรตส์ หมายถึง เที่ยวบินที่ทำการตลาดและบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ใดๆ
  • ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หมายถึง ศูนย์ติดต่อแต่ละแหล่งสำหรับสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในดูไบ มุมไบ การาจี แมนเชสเตอร์ เมลเบิร์น นิวยอร์ก กวางโจว และบูดาเปสต์ และมีรายละเอียดการติดต่อตามที่เผยแพร่โดย Emirates Skywards
  • ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินควอนตัส หมายถึง ความเป็นพันธมิตรตามที่สายการบินเอมิเรตส์และสายการบินควอนตัสร่วมมือกันที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าของแต่ละรายในหลากหลายด้าน ตามที่มีการพิจารณาในข้อตกลงความร่วมมือ
  • Emirates Skywards มีความหมายตามบริบทคือ สายการบินเอมิเรตส์ที่บริหารโปรแกรมสะสมไมล์ในนามของตนเอง หรือในนามของ flydubai ตามโปรแกรมสะสมไมล์เดียวกันสำหรับทั้งสองสายการบิน หรือในชื่อที่ระบุไว้ในโปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสายการบินเอมิเรตส์
  • flydubai หมายถึง Dubai Aviation Corporation (ซึ่งมีชื่อทางการค้าคือ “flydubai”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายเลขที่ (11) เมื่อปี 2008;
  • แอพ flydubai หมายถึง แอพพลิเคชั่นของสายการบิน flydubai ที่สามารถใช้ได้บน iPad และ iPhone
  • ศูนย์บริการลูกค้าของ flydubai หมายถึง ศูนย์บริการติดต่อสำหรับลูกค้าแต่ละแห่งของ flydubai ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย ปากีสถานและซาอุดีอาระเบีย และมีที่อยู่ติดต่อตามที่สายการบิน flydubai เผยแพร่
  • เที่ยวบินของ flydubai หมายถึง เที่ยวบินที่ทำการตลาดและบินโดยสายการบิน flydubai
  • เว็บไซต์ของ flydubai หมายถึง เว็บไซต์ flydubai.com
  • ไมล์ที่ถูกริบคืนหมายถึงไมล์สะสมคงเหลือใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีซึ่งถูกถอดถอนโดยเอมิเรตส์อันเป็นผลมาจากการยกเลิกการเป็นสมาชิก
  • ครอบครัวของฉัน หมายถึง โปรแกรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ในกฎของโปรแกรม
  • หัวหน้าครอบครัว หมายถึง บุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ในกฎของโปรแกรม
  • สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 ในกฎของโปรแกรม
  • ค่าโดยสาร Flex หรือ Flex Plus คือ ค่าโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ของสายการบินเอมิเรตส์แบบไม่มีส่วนลด และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของค่าโดยสารแบบ Special หรือ Saver
  • การอัพเกรดทันที หมายถึงรางวัลการอัพเกรดที่ใช้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน หรือบนเครื่องบิน
  • สมาชิก หมายถึงผู้ที่ใช้สมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards และได้รับการออกหมายเลขสมาชิกในใบเสร็จนี้
  • ระดับชั้นสมาชิก หมายถึง ระดับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards
  • ไมล์สะสม หมายถึง คะแนนที่สะสมโดยสมาชิกภายใต้โปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards โดยเป็นไปตามการใช้สินค้าและบริการที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมทั้งไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก
  • เครื่องคำนวณไมล์สะสม หมายถึง เครื่องคำนวณบนเว็บไซต์ที่เป็นตัวระบุว่าจะมีการบันทึกไมล์เป็นจำนวนเท่าใดลงในบัญชีของสมาชิก เมื่อสมาชิกได้ขึ้นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หรือจำนวนไมล์สะสมที่จะใช้สำหรับแลกบัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์
  • วันที่ดำเนินการ หมายถึง วันที่ 31 มีนาคม 2013
  • พันธมิตร หมายถึง ผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการที่เข้าร่วมใน Emirates Skywards เป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงสายการบิน (ยกเว้น flydubai) โรงแรมและรีสอร์ต ผู้ให้บริการด้านการเงิน สันทนาการและไลฟ์สไตล์ และบริษัทเช่ารถ
  • โบนัสรายละเอียดส่วนบุคคล หมายถึง ไมล์ที่สามารถให้แก่สมาชิกเป็นครั้งคราวสำหรับการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของ Emirates Skywards
  • สายการบินแควนตัส หมายถึงแควนตัส แอร์เวย์ ลิมิเต็ด
  • กลุ่มแควนตัส หมายถึง แควนตัสและบริษัทสาขาในบางโอกาส
  • วันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรของสายการบินแควนตัส หมายถึง วันที่ความเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์กับสายการบินแควนตัสสิ้นสุดลง
  • เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หมายถึง เที่ยวบินบนสายการบินเอมิเรตส์ หรือ flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ทำการตลาดโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือ flydubai แต่บินโดยสายการบินอื่น ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการเดินทางขาออกและ/หรือขาเข้า
  • สมาชิกที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สมาชิก:
    • ที่ได้เริ่มต้นการเป็นสมาชิกเมื่อหรือหลังจากวันที่ดำเนินการ และ
    • ผู้ที่โดยสารเที่ยวบินมากกว่าแปดส่วนตั้งแต่วันที่ดำเนินการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินแควนตัส
  • รางวัล หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ที่ Emirates Skywards หรือพันธมิตรจะเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับไมล์สะสม Skywards
  • Skywards Skysurfers หมายถึง Emirates Skywards Club ที่มีขึ้นเฉพาะสำหรับสมาชิกวัยเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 17 ปี
  • ไมล์สะสม Skywards หมายถึง ไมล์ที่ได้รับทุกครั้งที่สมาชิกเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ หรือซื้อสินค้าและบริการที่มีสิทธิ์จากพันธมิตรรายใดก็ตาม และสามารถใช้แลกรับรางวัลภายใต้กฎของโปรแกรม Emirates Skywards
  • Special หรือ Saver หมายถึง ค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดในการรับสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการซื้อ และ/หรือที่นั่งว่างที่มีจำกัด ระยะเวลาขาย ("ต้องซื้อภายใน" วันที่) เงื่อนไขที่จำกัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาในการพักต่ำสุด/สูงสุด ข้อจำกัดของเที่ยวบิน หรือการซื้อล่วงหน้า) และค่าโดยสารทั้งหมดที่จำหน่ายโดยสายการบินอื่นๆ สำหรับการเดินทางบางส่วนที่เดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์
  • โบนัสตามระดับชั้น หมายถึง ไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมที่สะสมโดยสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ซึ่งได้มาจากการใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก หมายถึง ไมล์ที่สะสมโดยที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสถานภาพสมาชิก เป็นไมล์ที่ได้มาจากการใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • รางวัลการอัพเกรด หมายถึง การแลกไมล์สะสม Skywards เป็นการเดินทางในชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ และ
  • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ Emirates Skywards ที่ emirates.com
 2. ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ เว้นแต่จะพบเจตนาที่ขัดแย้ง:
  • การอ้างอิงเอกพจน์รวมถึงการอ้างอิงพหูพจน์ด้วย และในทางกลับกัน
  • การอ้างอิงเพศรวมถึงการอ้างอิงเพศตรงข้ามด้วย
  • การอ้างอิงฝ่ายใดรวมถึงการอ้างอิงพนักงานที่ได้รับอนุญาตของฝ่ายนั้นด้วย และ
  • หัวเรื่องจัดทำไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น

2. สมาชิก

 1. การสมัครเป็นสมาชิก Emirates Skywards เปิดรับบุคคลใดก็ตามที่มีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป บริษัท ธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก
 2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ Emirates Skywards สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีลายเซ็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองกำกับด้วย Emirates Skywards สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์
 3. Emirates Skywards จะออกหมายเลขสมาชิกถาวรแบบดิจิทัลให้แก่สมาชิกซึ่งใช้สำหรับสะสมไมล์ของสมาชิก สมาชิกจะสามารถเข้าใช้บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลผ่านแอพของเอมิเรตส์ได้หลังจากการลงทะเบียน สมาชิกสามารถแจ้งหมายเลขสมาชิกของตนหรือแสดงผ่านแอพของเอมิเรตส์ เว็บไซต์มือถือ หรือรูปภาพที่บันทึกไว้บนอุปกรณ์แบบพกพาระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และเมื่อตอนชำระเงินสินค้าหรือบริการที่มีสิทธิ์ บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลมีให้ใช้งานได้สำหรับสมาชิก Emirates Skywards ทุกคน บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลจะมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกในระดับเดียวกันกับที่พวกเขาใช้บัตรสมาชิกแบบแข็ง บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลอาจมีการระบุวันหมดอายุ ในกรณีนี้บัตรจะใช้งานได้จนถึงวันที่หมดอายุเท่านั้น บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลอาจมีการระบุวันที่ใช้ได้สำหรับสถานภาพสมาชิกอีกด้วย เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลเท่านั้นที่สามารถใช้บัตรนั้นได้ ต้องใส่ชื่อสกุลของสมาชิกเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของสมาชิก บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลไม่ใช่บัตรเครดิต และมีไว้เพื่อการระบุตัวตนเท่านั้น บัตรสมาชิกแบบดิจิทัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ออกบัตรให้เสมอ
 4. สมาชิกจะต้องไม่ใช้การเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ Emirates Skywards ในทางที่ผิด โดยรวมถึง:
  • การมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง หรือ
  • การจำหน่าย มอบหมาย ถ่ายโอน หรือได้มา หรือการเสนอหรือการโฆษณาเพื่อจำหน่าย มอบหมาย ถ่ายโอน หรือได้มาซึ่งรางวัล ไมล์สะสม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นำเสนอแก่สมาชิกภายใต้โปรแกรม Emirates Skywards หรือไมล์สะสมนอกเหนือจากที่เป็นไปตามกฎโปรแกรม
  • ในกรณีที่สมาชิกละเมิดกฎโปรแกรม รวมทั้งละเมิดข้อ 2.4 นี้ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการเป็นสมาชิกตามข้อ 21.2 ไมล์ที่สะสมไว้ในบัญชีของสมาชิกแต่ไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุ จะถูกริบคืน
 5. สมาชิกสามารถจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของเขาได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งกับศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์
 6. Emirates Skywards สามารถระงับ ยกเลิก หรือยุติการเป็นสมาชิก หรือไมล์สะสมของสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Emirates Skywards อย่างสมบูรณ์ ในขณะนี้ ไมล์คงเหลือที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบคืนและไม่สามารถใช้ได้อีก
 7. สถานะการเป็นสมาชิกโปรแกรม Emirates Skywards จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการแจ้งถึงการเสียชีวิตหรือการล้มละลายของสมาชิก นอกจากนี้ เมื่อสมาชิกที่เสียชีวิตหรือล้มละลายยังเป็นหัวหน้าครอบครัวของบัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ บัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ ที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน ไมล์ที่สะสมไว้ในบัญชีของสมาชิกรายบุคคล และ ถ้าหากมี บัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ ก่อนการเสียชีวิตหรือล้มละลายของสมาชิก แต่ไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุ จะถูกริบคืนโดยอัตโนมัติ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์หรือเอกสิทธิ์อื่นใดที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เสียชีวิต Emirates Skywards อาจจะใช้ดุลยพินิจในการยกไมล์สะสมที่มีของสมาชิกที่เสียชีวิตไปเป็นเครดิตให้ผู้ถือผลประโยชน์ทางกฎหมายของเขา/เธอ โดยมีข้อกำหนดว่าบัญชี Skywards ของสมาชิกที่เสียชีวิต หรือบัญชี ‘ครอบครัวของฉัน’ ของเขา/เธอต้องมีไมล์สะสมเหลืออยู่อย่างน้อย 2,000 ไมล์ ณ เวลาที่ Emirates Skywards ออกใบเสร็จให้ และผู้ถือผลประโยชน์ทางกฎหมายต้องเรียกร้องไมล์สะสมในบัญชีของผู้เสียชีวิตภายใน 6 เดือนหลังจากแจ้งให้ทราบถึงการเสียชีวิต/การล้มละลาย การยื่นเรื่องโดยหรือในนามของผู้ถือผลประโยชน์ทางกฎหมายสำหรับไมล์ที่สะสมไว้ของสมาชิกที่เสียชีวิต ต้องยื่นพร้อมกับ (1) สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกที่เสียชีวิต (2) สำเนาพินัยกรรมของสมาชิกที่เสียชีวิต คำสั่งศาล หรือเอกสารที่มีผลทางกฎหมายอื่น ๆ ที่แสดงถึงสิทธิผู้ถือผลประโยชน์ทางกฎหมายในไมล์ที่สะสมไว้ และ (3) เอกสารสนับสนุนอื่นใดที่ Emirates Skywards ร้องขอ
 8. การเป็นสมาชิกไม่สามารถโอนได้ สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองมากกว่าหนึ่งบัญชี ไมล์สะสมและรางวัลทั้งหมดภายใต้ Emirates Skywards จะถูกสะสมโดย หรือออกให้แก่สมาชิกในบัญชีของสมาชิกผู้นั้น
 9. จะมีการประกาศกิจกรรมให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ในระหว่างที่ Emirates Skywards พิจารณาว่าสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกที่ใช้งานอยู่ และจะมีข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ หากสมาชิกเชื่อว่าข้อมูลในใบแจ้งยอด (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับไมล์ที่สะสม ไมล์ที่แลกรางวัล และไมล์ที่หมดอายุ) ไม่ถูกต้อง สมาชิกต้องแจ้ง Emirates Skywards ทันทีและในกรณีใด ๆ ก็ตามต้องไม่เกิน 90 วันหลังจากวันออกใบแจ้งยอด หากสมาชิกไม่ได้แจ้งถึงข้อขัดแย้งใด ๆ ในใบแจ้งยอดต่อ Emirates Skywards ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 2.9 จะถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและได้รับการยอมรับจากสมาชิก หากสมาชิกได้ทำการโต้แย้งเกี่ยวกับใบแจ้งยอด Emirates Skywards อาจขอให้สมาชิกส่งเอกสารเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนั้น
 10. การเปลี่ยนชื่อของสมาชิกจะต้องมีการแจ้งให้ Emirates Skywards ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแนบเอกสารทางกฎหมายสำหรับเรื่องนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบ เมื่อ Emirates Skywards ขอให้แสดงหลักฐานเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว Emirates Skywards อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันบัญชีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลของสมาชิก
 11. ภาษี อากร หรือยอดคงค้างอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสะสมไมล์ หรือการรับและใช้รางวัล จะเป็นและยังคงเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว และต้องชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการออกรางวัล Emirates Skywards ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับภาษี อากร หรือความรับผิดอื่น ๆ เหล่านี้
 12. สมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้ (เช่น การซื้อหรือการโอนไมล์สะสม Skywards และการแลกรางวัล) บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์
 13. ไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับแต่ยังไม่แลกรางวัล รวมถึงรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกยกเลิกทันทีที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 14. เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับสมาชิกนั้นคงคุณค่าและความสมบูรณ์ สายการบินเอมิเรตส์จะคอยตรวจสอบกิจกรรมไมล์สะสม Skywards ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Emirates Skywards อาจตั้งบัญชีของสมาชิกให้อยู่ในสถานะถูกตรวจสอบด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ได้ตามที่กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนี้ บัญชีของสมาชิกจะไม่สามารถใช้งานได้ เอมิเรตส์จะแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะมีการตรวจสอบดังกล่าวเมื่อใด และอาจจะกำหนดให้สมาชิกมอบข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตนภายในกรอบเวลาที่เอมิเรตส์กำหนด เพื่อให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ (การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตรวจสอบ) เอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ เมื่อสมาชิกไม่ได้ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเวลา 90 วัน หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ตามที่เอมิเรตส์ใช้ดุลพินิจพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ในกรณีที่บัญชีภายใต้การตรวจสอบถูกยกเลิก ไมล์ที่สะสมไว้ในบัญชีของสมาชิกซึ่งยังไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุ จะถูกริบคืน

3. Skywards Skysurfers

 1. สมาชิกที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 17 ปี จะกลายเป็นสมาชิกของ Skywards Skysurfers โดยอัตโนมัติ
 2. Skysurfers จะขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม Emirates Skywards และจะต้องมีสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่มาด้วยเมื่อใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารและบริการรถพร้อมคนขับ
 3. Skysurfers จะสามารถรับไมล์สะสม Skywards ได้จากเที่ยวบินทั้งหมดของเอมิเรตส์และ flydubai Skysurfers ยังสามารถแลกไมล์สะสม Skywards เพื่อการอัพเกรดเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้ก่อนการเช็คอินที่สนามบิน Skysurfers สามารถแลกไมล์สะสม Skywards สำหรับทุกเที่ยวบินของเอมิเรตส์และสายการบินพันธมิตร Emirates Skywards อื่น ๆ
 4. Skysurfers จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมและสิทธิในการเช็คอินก่อน

4. การจัดการบัญชี

 1. สมาชิกอาจติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านเว็บไซต์เพื่อแต่งตั้ง ''ผู้ประสานงานการเดินทาง'' (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เพื่อขอเข้าใช้งานบัญชีสมาชิกของเขาหรือเธอ ในการ:
  • ขอรับข้อมูลจากบัญชีสมาชิกนั้น
  • ขอรับรางวัล และ
  • เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ Emirates Skywards มีเกี่ยวกับสมาชิกในฐานะตัวแทนของสมาชิกรายนั้น ๆ
 2. หากในการรับการแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของกฎของโปรแกรม กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิก จะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎของโปรแกรม กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทางจะถูกพิจารณาว่ามีการดำเนินการในฐานะของสมาชิก และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎของโปรแกรมที่กระทำโดยผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง
 3. ก่อนที่จะแต่งตั้ง ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางจำเป็นจะต้องมอบหลักฐานระบุตัวตนและรายละเอียดการติดต่อให้แก่ Emirates Skywards ผู้ร่วมประสานงานการเดินทางและสมาชิกยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวตนของผู้ร่วมประสานงานการเดินทางและรายละเอียดการติดต่อนั้นเป็นจริงและถูกต้อง และยืนยันว่าการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จใด ๆ จะส่งผลให้เกิดการยุติการแต่งตั้งผู้ร่วมประสานงานการเดินทางได้ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในสถานการณ์เหล่านี้ที่จะยุติบัญชีของสมาชิกตามข้อที่ 18.2 อีกด้วย
 4. Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยุติบัญชีสมาชิกตามข้อที่ 18.2 และ/หรือยุติการแต่งตั้งผู้ร่วมประสานงานการเดินทาง หาก Emirates Skywards ตัดสินโดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวว่า กิจกรรมของผู้ร่วมประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกนั้นเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรม
 5. ผู้ประสานงานการเดินทางที่ไม่ใช่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ของสมาชิก Emirates Skywards

5. สถานภาพของสมาชิก

 1. สมาชิกอาจได้รับอนุญาตให้อัพเกรดสถานะไปเป็นสถานภาพของสมาชิกระดับ “Silver’’, ''Gold'' หรือ "Platinum" ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสถานะไมล์สะสมของสมาชิกที่ได้รับในช่วงระยะเวลา 13 เดือนใด ๆ ติดต่อกัน ต้องมีสถานะไมล์สะสมของสมาชิก 25,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ 25 เที่ยว จึงจะได้ระดับสถานภาพของสมาชิกระดับ Silver ต้องมีสถานะไมล์สะสมของสมาชิก 50,000 ไมล์ หรือเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ 50 เที่ยว จึงจะได้สถานภาพของสมาชิกระดับ Gold และต้องมีไมล์สะสม 150,000 ไมล์ และมีเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งเที่ยว (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2023) ในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ จึงจะได้สถานภาพของสมาชิกระดับ Platinum
 2. สถานภาพของสมาชิกมีอายุหนึ่งปีนับจากเดือนที่มีการสะสม และอาจได้รับต่ออายุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกได้สะสมสถานะไมล์สะสมของสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 25,000 ไมล์ หรือมีเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ 25 เที่ยว มีสถานะไมล์สะสมของสมาชิก 50,000 ไมล์ หรือมีเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ 50 เที่ยว หรือมีสถานะไมล์สะสมของสมาชิก 150,000 ไมล์ (แล้วแต่กรณี) ที่มีเที่ยวบินที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 เที่ยว* ในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ ภายในวันที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง เที่ยวบินที่มีคุณสมบัติ ไม่รวมรางวัลการอัพเกรด บัตรโดยสารรางวัล และบัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสม ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกหรือเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเกินมาในช่วงเวลาการตรวจสอบใด ๆ อาจไม่สามารถยกยอดไปรวมกับช่วงเวลาหลังจากนั้นได้
 3. สมาชิกสะสมโบนัสตามสถานะในอัตราดังต่อไปนี้:
  • สมาชิกระดับ Platinum = ไมล์พื้นฐาน +100%
  • สมาชิกระดับ Gold = ไมล์พื้นฐาน +75%
  • สมาชิกระดับ Silver = ไมล์พื้นฐาน +30%
  • โบนัสตามระดับชั้นใช้จะถูกสะสมไปในบัญชีไมล์สะสม Skywards ของสมาชิก ไม่ได้ถูกสะสมไปในบัญชีไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก
 4. จำนวนของไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับสถานภาพสมาชิกอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดย Emirates Skywards ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบ
 5. Emirates Skywards อาจจัดทำ เพิ่มหรือลดระดับสถานภาพสมาชิกได้โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

6. สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษของระดับชั้น

 1. การสำรองที่นั่งล่วงหน้า: สมาชิกทุกท่านสามารถใช้บริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้ หากสมาชิกได้ทำการจองที่นั่งอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องและเช็คอินอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง การสำรองที่นั่งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง และเงื่อนไขการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของสายการบินเอมิเรตส์ สมาชิก Emirates Skywards จะมีสิทธิ์สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระดับชั้นของ Emirates Skywards ดังต่อไปนี้:
  • Platinum: เลือกที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการและที่นั่งคู่ได้ฟรีสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในการจองเดียวกัน (PNR) และเลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้ฟรีสำหรับสมาชิกที่ซื้อบัตรโดยสาร Economy Flex Plus เท่านั้น
  • Gold: การเลือกที่นั่งฟรีในที่นั่งปกติ และที่นั่งที่ต้องการสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในการจองเดียวกัน (PNR) ไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารของเอมิเรตส์ประเภทใดก็ตาม
  • Silver: การเลือกที่นั่งฟรีในที่นั่งปกติสำหรับตนเองเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารของเอมิเรตส์ประเภทใดก็ตาม
  • Blue: การเลือกที่นั่งฟรีในที่นั่งปกติเฉพาะเมื่อจองค่าโดยสารประเภท Economy Class Flex หรือ Flex plus เท่านั้น
  หมายเหตุ: ไม่มีบริการสำรองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับค่าโดยสารแบบกลุ่ม (ชั้นที่จอง ‘G’) ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด จะมีค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับการสำรองที่นั่งล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและการเลือกที่นั่งล่วงหน้า
 2. บริการเช็คอินที่บ้านฟรี: บริการเช็คอินที่บ้านฟรี ('บริการ') จะมีให้สำหรับสมาชิกระดับ Platinum ที่เดินทางในทุกชั้นโดยสารของเที่ยวบินเอมิเรตส์ที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อยกเว้นใด ๆ ที่มีในกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้
  1. สมาชิกระดับ Platinum สามารถใช้บริการเหล่านี้สำหรับตนเองและสำหรับแขกสูงสุดไม่เกินสี่คน แขกต้องเดินทางในเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันกับสมาชิกระดับ Platinum และเช็คอินจากที่อยู่เดียวกับสมาชิกระดับ Platinum สมาชิกระดับ Platinum จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแขกที่เพิ่มเข้ามา รวมถึงกระเป๋าสัมภาระที่เกินข้อกำหนดที่อนุญาต
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขจาก Delivering Your Bags Passenger Luggage Delivery L.L.C ของผู้ให้บริการ (‘ผู้ให้บริการ’) จะครอบคลุมถึงการใช้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีระบุไว้ใน https://dubz.com/pages/service-terms-conditions (ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ’)
  3. สมาชิกระดับ Platinum สามารถจองบริการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเอมิเรตส์ โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:
   1. ศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ หมายเลข 600 555555
   2. ช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์เช็คอินจากบ้าน DUBZ ที่ www.emirates.com
   3. ศูนย์บริการลูกค้า DUBZ ที่หมายเลข +971 4 872 8487
  4. หลังจากจองบริการแล้ว สามารถนัดหมายเวลาได้ระหว่าง 48 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเอมิเรตส์ ระหว่างช่วงเวลาการเช็คอินที่กำหนด เจ้าหน้าที่ดูแลการเช็คอินจะเดินทางไปที่บ้าน โรงแรม หรือสำนักงานของสมาชิกระดับ Platinum เพื่อ:
   1. ตรวจเอกสารในการเดินทาง
   2. ชั่งน้ำหนักและติดแท็กกระเป๋าให้สมาชิก
   3. พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องให้สมาชิก
   4. จัดส่งกระเป๋าสัมภาระไปยังเที่ยวบินของเอมิเรตส์
  5. การยกเลิก ในกรณีที่สมาชิกระดับ Platinum ต้องการยกเลิกบริการที่จองไว้ สมาชิกควรดำเนินการภายใน 4 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินที่กำหนด การยกเลิกสามารถทำได้ผ่านช่องทางดังนี้:
   1. ศูนย์บริการลูกค้า DUBZ ที่หมายเลข +971 4 872 8487
   2. ศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ ที่หมายเลข 600 555555
  6. ข้อยกเว้น สมาชิกระดับ Platinum จะไม่สามารถใช้บริการได้หาก:
   1. เดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นการแลกรางวัลจากไมล์สะสม Skywards ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้เงินสด + ไมล์สะสม Skywards สามารถใช้บริการนี้ได้
   2. การเดินทางด้วยเที่ยวบินแบบบินตรงไปยังเทลอาวิฟหรือสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นผ่านทางมิลานและเอเธนส์)
   3. การเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน
   4. การเดินทางกับ AVIH (Animal Vivant in Hold)
   5. การเดินทางพร้อมอาวุธ (WEAP) อาวุธ ปืน หรือกระสุน ที่พกพาไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่เช็คอิน)
   6. การเดินทางพร้อมลูกค้า MEDA
   7. การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารสำหรับพนักงานสายการบิน/บัตรโดยสารที่มีส่วนลดเงินคืนและ
   8. เป็นไปตามข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
  7. ความรับผิด เมื่อใช้บริการ สมาชิกระดับ Platinum รับทราบว่าบริการเป็นการจัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งก็คือผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะรับผิดชอบต่อการให้บริการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากบริการ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ สายการบินเอมิเรตส์ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากการบริการ สมาชิกระดับ Platinum ทุกรายที่มีการเรียกร้องเกี่ยวความล้มเหลวของผู้ให้บริการ หรือความบกพร่องในบริการที่มอบให้ ควรแจ้งเรื่องไปยังผู้ให้บริการโดยตรง
  8. ในกระบวนการใช้บริการ สมาชิกระดับ Platinum สามารถดูแพลตฟอร์มที่จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น เอมิเรตส์ไม่ได้ให้การรับรองต่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และสมาชิกระดับ Platinum รับทราบและตกลงว่าเอมิเรตส์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว
  9. ทั่วไป: กฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้มีการรวมเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเข้ามาไว้ ตามความเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างกฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ให้ถือใช้กฎระเบียบของโปรแกรมเหล่านี้เป็นหลัก
 3. การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร:
  1. การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรี สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรีมีไว้เฉพาะสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางต่อด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์ในทุกชั้นโดยสาร สมาชิกระดับ Platinum สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบและห้องรับรองผู้โดยสารทั่วเครือข่ายเอมิเรตส์ได้สำหรับตัวสมาชิกเอง แขกผู้ใหญ่หนึ่งท่านและแขกที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีสองท่าน สมาชิกระดับ Gold สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ในดูไบและห้องรับรองผู้โดยสารทั่วเครือข่ายเอมิเรตส์ได้สำหรับตัวสมาชิกเอง และแขกที่มีสิทธิ์หนึ่งท่าน สมาชิกระดับ Silver สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ฟรี เฉพาะตัวสมาชิกเองเท่านั้น สิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารจะจำกัดเฉพาะผู้โดยสารขาออกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินร่วมของสายการบินแควนตัสเท่านั้น แขกจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินแควนตัสในฐานะสมาชิก
  2. การชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่ดูไบ สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์การใช้บริการฟรีที่มีสำหรับระดับชั้นสมาชิกของตนได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สมาชิกระดับ Blue ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรี สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ด้วยเหตุนี้ จึงจะเป็นไปตามสิทธิ์ตามระดับชั้นในปัจจุบันของสมาชิก
   • สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver อาจจะเลือกชำระเงินเพื่อพาผู้ร่วมเดินทางเข้าใช้บริการเพิ่มเติมได้
   • สมาชิกระดับ Blue อาจจะเลือกชำระเงินสำหรับตนเองและผู้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้
   • สมาชิกระดับ Gold และ Silver สามารถเลือกชำระเงินและอัrเกรดสิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ฟรี
   สิทธิประโยชน์สำหรับการใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบนี้จะมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุด้านล่าง โดยมีให้เฉพาะสมาชิกเองและผู้ร่วมเดินทางเพิ่มเติมใด ๆ ที่ประสงค์จะพาเข้าใช้บริการพร้อมกัน และมีข้อกำหนดว่าผู้ร่วมเดินทางนั้นจะต้องเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์เที่ยวเดียวกัน สิทธิประโยชน์สำหรับการชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารนี้จะจำกัดเฉพาะห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และเฉพาะกรณีที่มีการเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบตามสิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านต่อการใช้บริการ 4 ชั่วโมง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้:
   • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินเอมิเรตส์ = 250 ดอลลาร์สหรัฐ
   • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ = 150 ดอลลาร์สหรัฐ
   • ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ = 125 ดอลลาร์สหรัฐ
   • อัพเกรดจากห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ไปเป็นห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบินเอมิเรตส์ = 150 ดอลลาร์สหรัฐ
   เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงิน
  3. การชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินที่มีสิทธิ์ สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold สามารถชำระเงินเพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางคนอื่นนอกเหนือจากจำนวนผู้ร่วมเดินทางที่มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าได้ฟรีเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเพิ่มเติมได้ ณ สนามบินที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง* (ไม่รวมท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ) ส่วนสมาชิกระดับ Silver และ Blue ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ฟรี ตอนนี้สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้แล้วเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ณ สนามบินที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง* (ไม่รวมท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ)
   • โอ๊คแลนด์
   • กรุงเทพฯ
   • เบอร์มิงแฮม
   • บอสตัน
   • บริสเบน
   • เคปทาวน์
   • เดลี
   • ดึสเซลดอร์ฟ
   • แฟรงก์เฟิร์ต
   • กลาสโกว์
   • ฮัมบูร์ก
   • โจฮันเนสเบิร์ก
   • กัวลาลัมเปอร์
   • ลอนดอน แกตวิค
   • ลอนดอน ฮีทโธรว์
   • ลอสแอนเจลิส
   • แมนเชสเตอร์
   • เมลเบิร์น
   • มิลาน
   • มิวนิค
   • นิวยอร์ก จอห์น เอฟ เคนเนดี
   • ปารีส ชาร์ลส เดอ โกล
   • เพิร์ธ
   • ซานฟรานซิสโก
   • ซิดนีย์
   • โตเกียว นาริตะ
   • ซูริค
   การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแบบชำระเงินในสนามที่ที่กล่าวถึงข้างต้น* จะเป็นบริการที่มีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก Skywards ระดับ Platinum และ Gold เท่านั้นในการพาผู้ติดตามเข้าร่วมใช้บริการด้วย โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ติดตามต้องเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกัน และสมาชิก Skywards ระดับ Silver และ Blue จะซื้อบริการได้สำหรับตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ณ สนามบินที่มีสิทธิ์* ที่ระบุไว้ข้างต้นคือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในอัตราที่เทียบเท่า (สนามบินข้างต้นไม่รวมท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ)
  4. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของสายการบิน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อการเข้าใช้บริการหนึ่งครั้งต่อผู้ใหญ่หนึ่งท่าน สำหรับการเข้าใช้บริการสูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใช้ได้สำหรับสมาชิกและผู้ที่ร่วมเดินทางที่สมาชิกประสงค์จะพามาด้วยเท่านั้น สมาชิก (รวมถึงผู้ร่วมเดินทางของสมาชิก) ที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเกิน 4 ชั่วโมงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อขัดข้องและความล่าช้าของเที่ยวบิน) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับทุก 4 ชั่วโมงในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.2 ข้างต้น (ในกรณีที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ) และในข้อ 6.3.3 ข้างต้น (ในกรณีที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์*)
  5. การชำระเงินสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะเรียกเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ตามที่ระบุไว้ในวรรค 6.3.2 ข้างต้น (ในกรณีที่ใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ) และในวรรค 6.3.3 ข้างต้น (ในกรณีที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์*) ทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารฟรี สมาชิกที่เลือกชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร จะต้องแน่ใจว่าได้ชำระเงินสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดจนถึงเวลาออกเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องรับรองผู้โดยสาร ก่อนจะเข้าใช้บริการ คุณสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตเท่านั้น (ไม่รับเงินสดหรือใช้การแลกไมล์สะสมเพื่อเข้าใช้บริการ) เราจะไม่คืนเงินให้เมื่อคุณเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารแล้ว ไม่ว่าจะเข้าใช้บริการในระยะเวลานานแค่ไหนก็ตาม การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีบังคับใช้ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดขึ้นเป็นระยะ ๆ
  6. เป็นที่รับทราบว่าค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารตามที่ระบุไว้ในวรรค 6.2.2 ข้างต้น (ในกรณีที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ) และในวรรค 6.2.3 ข้างต้น (ในกรณีที่เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินอื่น ๆ ที่มีสิทธิ์*) นั้นยังไม่รวมภาษีใด ๆ ในกรณีที่ต้องชำระภาษีรวมกับค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร สายการบินเอมิเรตส์จะขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการตามขอบเขตของภาษีดังกล่าว ตามดุลยพินิจของสายการบิน
  7. เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ของเอมิเรตส์ ได้แก่ เที่ยวบินที่ทำการตลาดและบินโดยสายการบินเอมิเรตส์ และเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ซึ่งบินโดยสายการบินแควนตัส สมาชิกที่เดินทางไปกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินเอมิเรตส์ที่บินโดยสายการบินอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์
  8. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน/จำกัดสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเป็นระยะ ๆ การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อจำกัดด้านจำนวนที่ว่างที่พร้อมให้บริการ สมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ซึ่งให้บริการโดยสายการบินอื่น ๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของเอมิเรตส์ โดยไม่รวมถึงสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของแควนตัส ในบางประเทศ ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 หรือ 21 ปี) ต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยจึงจะใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร
  9. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือถอนสิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของ Emirates Skywards จากสมาชิก และลดระดับสถานภาพสมาชิกในกรณีที่มีการประพฤติผิดหรือใช้สิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องรับรองผู้โดยสารโดยมิชอบ ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสมาชิกจะเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่มีผลบังคับใช้ตามที่สายการบินเอมิเรตส์กำหนดตลอดเวลา
  10. สมาชิกที่ใช้สิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์จะต้องแสดงตนอย่างเหมาะสม สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเอมิเรตส์ในกรณีที่:
   • พฤติกรรมของสมาชิกมีลักษณะที่รบกวนลูกค้ารายอื่น
   • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามคำขอหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของสายการบินเอมิเรตส์
   • มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางของสมาชิกโดยสมัครใจ โดยที่สมาชิกอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารนานเกินกว่าเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินตามกำหนดเวลาเดิม 4 ชั่วโมง
   การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกยกเลิกสถานภาพสมาชิก Emirates Skywards
 4. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมมีให้สำหรับสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์และเที่ยวบินของสายการบิน flydubai เมื่อเดินทางด้วยวิธีการคำนวณตามน้ำหนักของ IATA เท่านั้น สมาชิกระดับ Platinum จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 20 กก.กิโลกรัม สมาชิกระดับ Gold จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 16 กก.กิโลกรัม และสมาชิกระดับ Silver จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 12 กก.กิโลกรัม จากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตซึ่งแสดงไว้บนบัตรโดยสาร เมื่อเดินทางด้วยวิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นของ IATA บนเที่ยวบินของเอมิเรตส์เท่านั้น สมาชิกระดับ Platinum และ Gold จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 23 กก.กิโลกรัม ในชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียม และ 32 กก.กิโลกรัม ในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งเพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตซึ่งแสดงไว้บนบัตรโดยสาร จำนวนสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่อนุญาตสูงสุดในทุกห้องโดยสารจะต้องไม่เกิน 3 ชิ้น

  สำหรับการเดินทางทั่วทั้งเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์ที่เดินทางไปและจากแอฟริกาด้วยค่าโดยสารชั้นประหยัดประเภท Economy Special:

  • สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold ที่เดินทางด้วยค่าโดยสารชั้นประหยัดประเภท Economy Special จะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสูงสุด 2 x 23 กก. (มาตรฐานคือ 1 x 23 กก.)

  การเดินทางไป/กลับจากทวีปอเมริกา (ยกเว้นระหว่างทวีปอเมริกาและยุโรป) ด้วยค่าโดยสารชั้นประหยัดประเภท Economy Special

  • สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold จะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตรวมสูงสุด 2 x 23 กก. (มาตรฐานคือ 1 x 23 กก.)

  การเดินทางระหว่างทวีปอเมริกาและยุโรปด้วยค่าโดยสารชั้นประหยัดประเภท Economy Special และ Economy Saver:

  • สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold จะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสูงสุด 2 x 23 กก. (มาตรฐานคือ 1 x 23 กก.)
 5. รับประกันที่นั่งในชั้นประหยัดของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum ที่ระดับค่าโดยสารประเภท Flex Plus ที่เกี่ยวข้อง การรับประกันที่นั่งชั้นประหยัดจะมีการยืนยันเฉพาะเมื่อไม่มีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารอื่นใดในเที่ยวบินเฉพาะ บางครั้ง เราจะไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้ เนื่องจากข้อจำกัดจำนวนผู้โดยสารของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และระเบียบของรัฐบาลในบางประเทศ สำหรับสมาชิกระดับ Platinum ทาง Emirates Skywards จะพยายามดีที่สุดเพื่อรับประกันที่นั่งในชั้นธุรกิจที่ระดับค่าโดยสารประเภท Flex Plus อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถทำได้ในช่วงวันหยุดสำคัญ งานกิจกรรมพิเศษ และเที่ยวบินที่จำกัด สามารถใช้สิทธิ์ในการรับประกันที่นั่งของ Emirates Skywards ได้ โดยการโทรไปที่ศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ติดต่อเรา
 6. บริการจัดการสัมภาระก่อนใครมีให้บริการเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum และ Gold ที่เดินทางในชั้นโดยสารใด ๆ กับเที่ยวบินของเอมิเรตส์และเที่ยวบินของ flydubai เท่านั้น สมาชิกระดับ Silver จะได้รับสิทธิการนำส่งกระเป๋าสัมภารระก่อนเฉพาะบนเที่ยวบินของ flydubai เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดการสัมภาระก่อนใคร
 7. บริการสิทธิ์การเช็คอินก่อนใครมีให้บริการเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางในชั้นใด ๆ กับเที่ยวบินของเอมิเรตส์และเที่ยวบินของ flydubai เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอิน สิทธิ์การขึ้นเครื่องก่อนมีให้บริการเฉพาะสมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver ที่เดินทางในชั้นใด ๆ กับเที่ยวบินของเอมิเรตส์เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอิน
 8. ไมล์สะสม Skywards ของสมาชิกระดับ Platinum จะไม่หมดอายุตราบเท่าที่สมาชิกยังคงสถานะสมาชิกระดับ Platinum ไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ วันหมดอายุที่มีการปรับแก้จะแสดงให้สมาชิกระดับ Platinum เห็นเฉพาะกรณีที่สมาชิกมีไมล์สะสม Skywards ที่เดิมแล้วจะหมดอายุภายในช่วงเวลาการทบทวนระดับชั้นในปัจจุบัน ตามเกณฑ์การหมดอายุมาตรฐาน วันหมดอายุที่มีการปรับแก้มักจะเป็นวันที่ครบรอบสอง (2) เดือนหลังจากวันทบทวนระดับชั้นของสมาชิกที่กำลังจะมาถึง เช่น หากสมาชิกระดับ Platinum (ที่มีวันทบทวนระดับชั้นครั้งถัดไปในวันที่ 31 สิงหาคม 2019) มีไมล์สะสม Skywards ที่เดิมแล้วจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2019 ตามเกณฑ์การหมดอายุมาตรฐาน สมาชิกท่านนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงวันหมดอายุ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2019 (คำนวณสอง (2) เดือนหลังจากวันทบทวนระดับชั้นที่กำลังจะมาถึง)
  • โดยทันทีที่สมาชิกอัพเกรดไปเป็นระดับ Platinum วันหมดอายุที่มีการปรับแก้จะได้รับการอัพเดตตามไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะครบกำหนดหมดอายุภายในช่วงเวลาการทบทวนระดับชั้น Platinum ในปัจจุบัน โดยจะเป็นไปตามเกณฑ์การหมดอายุมาตรฐาน ไมล์สะสม Skywards ใด ๆ ที่จะหมดอายุก่อนการอัพเกรดไปเป็นระดับ Platinum รวมถึงกรณีของการเรียกคืนไมล์ย้อนหลังสำหรับไมล์สะสม Skywards ที่ตกหล่นไป ซึ่งอาจทำให้สมาชิกได้อัพเกรดไปเป็นระดับ Platinum ก่อนวันหมดอายุ
  • ในแต่ละครั้งที่สมาชิกคงสถานะระดับ Platinum ไว้ได้ ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามที่ยังไม่มีการใช้และได้รับการปรับแก้วันหมดอายุ จะได้รับการขยายอายุไปจนถึงวันที่ครบรอบสอง (2) เดือนหลังจากการทบทวนระดับชั้นของสมาชิกครั้งถัดไป
  • เมื่อสมาชิกไม่สามารถคงสถานะระดับ Platinum ไว้ได้ ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามที่ยังไม่มีการแลกใช้ซึ่งได้รับประโยชน์มาจากวันหมดอายุที่มีการปรับแก้ในขณะที่สมาชิกอยู่ในระดับ Platinum จะหมดอายุลงตามวันที่ระบุไว้ในบัญชี Emirates Skywards ของสมาชิก
  • วันหมดอายุที่มีการปรับแก้ยังมีผลใช้กับส่วนของไมล์สะสม Skywards ที่รวมเข้าไว้ในบัญชีครอบครัวของฉัน โดยสมาชิกระดับ Platinum เท่านั้น ไม่ว่าในฐานะหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว
  • วันหมดอายุที่มีการปรับแก้จะมีผลใช้กับไมล์สะสม Skywards ที่มีการขยายวันหมดอายุมาก่อนหน้าด้วยการเสียค่าธรรมเนียมผ่านผลิตภัณฑ์ขยายไมล์สะสมหรือซื้อไมล์สะสมคืนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 9
  • ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน ไมล์สะสม Skywards จะหมดอายุ ณ วันที่หมดอายุที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามวันหมดอายุมาตรฐานหรือวันหมดอายุที่มีการปรับแก้ หากสถานะระดับชั้นของสมาชิกที่แสดงบน emirates.com ไม่ใช่ระดับ Platinum ในวันที่ดังกล่าว ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับสมาชิกระดับ Platinum ที่อาจจะมีไมล์สะสม Skywards หมดอายุก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ข้างต้น
 9. สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษตามสถานะระดับชั้นของสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกตามแต่ละระดับ จะใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่ยังมีสถานภาพเป็นสมาชิกอยู่ในระดับชั้นสมาชิกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 10. Emirates Skywards อาจทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษตามระดับสถานภาพสมาชิกที่ให้แก่สมาชิกตามแต่ละระดับได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

7. การรับไมล์สะสม

 1. สมาชิกอาจได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือได้รับไมล์สะสม Skywards จากการใช้บริการที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดของพันธมิตร ในวันเดียวกัน หรือหลังจากวันที่ลงทะเบียน เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ที่ใช้บริการไปแล้วสองเดือนก่อนที่จะลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ในการรับไมล์สะสม (ยกเว้นเที่ยวบินของ flydubai ที่ใช้บริการก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2018) ธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรก่อนวันลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards สมาชิกสามารถตรวจสอบไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่สมาชิกได้รับจากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดได้ ผ่านทางเครื่องคำนวณไมล์บนเว็บไซต์
 2. ในการรับไมล์สะสม สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกขณะสำรองที่นั่ง หรือเช็คอินเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติ และเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ตรงตามคุณสมบัติ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมาชิกได้ เมื่อสมาชิกได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางแล้ว
 3. จำนวนไมล์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับต้นทาง ปลายทาง ชั้นโดยสาร และค่าโดยสารที่ซื้อ ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมของเราเพื่อตรวจสอบมูลค่าจริงที่ได้รับสำหรับเที่ยวบินเฉพาะ 
 4. จำนวนไมล์สะสมที่ได้รับในบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนเงินสดที่ใช้ชำระค่าโดยสารเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งไม่รวมค่าบริการ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการกำหนด บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมในโปรแกรมสมาชิก/FFP อื่น ๆ ที่ Emirates Skywards เข้าร่วม
 5. สมาชิกอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับไมล์สะสมในอัตราเดียวกับสมาชิกผู้ใหญ่
 6. หากสมาชิกซื้อบัตรโดยสารแบบผสม และ/หรือบัตรโดยสารชั้นโดยสารแบบผสมของเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมโดยคำนวณแยกตามแต่ละส่วนประกอบของบัตรโดยสาร ข้อความสลักหลังหรือข้อมูลเพิ่มเติมบนบัตรโดยสารให้ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่มีค่าธรรมเนียมบัตรหลายแบบผสมกันได้ทุกเมื่อ ภายใต้หัวข้อรายละเอียด การเดินทางของฉัน บนเว็บไซต์ หรือภายใต้หัวข้อ Emirates Skywards บนแอพของเอมิเรตส์ หรือภายใต้หัวข้อจัดการการจองที่ emirates.com หรือ flydubai.com
 7. หากสมาชิกยกเลิกหรือคืนเงินส่วนใดของบัตรโดยสาร สมาชิกจะได้รับไมล์เฉพาะการเดินทางที่ขึ้นบิน สำหรับเที่ยวบินที่มีสิทธิ์บนบัตรโดยสารเท่านั้น
 8. สำหรับบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่เดินทางไปแล้วบางส่วน ไมล์สะสมที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับขาที่บิน ชั้นโดยสารที่เดินทางและค่าโดยสารที่ซื้อ ณ เวลาที่เดินทาง หากสมาชิกได้เดินทางไปแล้วบางส่วน จะมีการโอนไมล์สะสมให้เฉพาะส่วนที่เดินทางเท่านั้น หากสมาชิกประสงค์ที่ซื้อแบรนด์ค่าโดยสารหรือชั้นโดยสารที่สูงขึ้นบางส่วน จะมีการโอนไมล์สะสมเพิ่มเติมให้เฉพาะส่วนที่เดินทางเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินใด ๆ ที่เดินทางแล้วภายในการเดินทาง
 9. สมาชิกที่อัพเกรดเป็นการเดินทางชั้นโดยสารอื่นโดยที่ไม่มีการออกบัตรโดยสารใหม่ (กล่าวคือ ไม่ได้รับหมายเลขบัตรโดยสารใหม่) จะได้รับไมล์สะสมสำหรับค่าโดยสารที่สมาชิกได้ชำระเงินไปตามที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสาร
 10. สมาชิก Skywards จะได้รับไมล์สะสมตามชั้นโดยสารเดิมบนบัตรโดยสาร สมาชิกจะไม่ได้รับรางวัลไมล์สะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ได้ทำการอัพเกรดทันทีที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน หรือบนเครื่องบิน
 11. ประเภทของบัตรโดยสารดังต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับไมล์สะสม:
  • บัตรโดยสารพนักงาน
  • บัตรโดยสารส่วนลดอุตสาหกรรมและตัวแทน
  • บัตรโดยสารรางวัล Classic Saver, รางวัล Classic Flex และรางวัล Classic Flex Plus
  • บัตรโดยสารรางวัล
  • บัตรโดยสารแลกเปลี่ยน
  • บัตรโดยสารรางวัลและบัตรโดยสารโปรโมชั่น
  • บัตรโดยสารที่ปรึกษาและประชาสัมพันธ์
  • บัตรโดยสารส่วนลดพิเศษสำหรับทูตและรัฐบาล
  • บัตรโดยสารเดินทางฟรีและเที่ยวบินแบบไม่มีกำหนดการหรือเที่ยวบินเช่าเหมา
  • บัตรโดยสารเที่ยวบินส่วนลดพิเศษที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
  • บัตรโดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง และ
  • บัตรโดยสารรางวัลที่ออกโดยโปรแกรมสะสมไมล์อื่น หรือโปรแกรมสมาชิกอื่น ๆ ซึ่ง Emirates Skywards เข้าร่วม
 12. สมาชิกสามารถขอรับไมล์ย้อนหลังได้สำหรับไมล์สะสมที่ยังไม่ได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่ศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์หรือจากที่เว็บไซต์ของเอมิเรตส์ที่ภายในหกเดือนนับจากวันที่บิน สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลการเดินทาง เช่น หมายเลขบัตรโดยสาร รายละเอียดเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรขึ้นเครื่อง เอกสารการทำธุรกรรม ใบเสร็จ และเอกสารอื่นใดก็ตามที่ Emirates Skywards ร้องขอ เมื่อทำการเรียกร้องไมล์ย้อนหลัง หากต้องการขอรับไมล์ย้อนหลังจากเที่ยวบิน flydubai สมาชิกจะต้องดำเนินการเคลมที่เว็บไซต์ flydubai ภายในหกเดือนนับจากวันที่บินกับเที่ยวบินของ flydubai
 13. จะรับไมล์สะสมได้เฉพาะในโปรแกรมสะสมไมล์หนึ่งโปรแกรมเท่านั้นสำหรับแต่ละเที่ยวบินหรือแต่ละธุรกรรม เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Emirates Skywards หรือพันธมิตร สมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ของพันธมิตรจะต้องเลือกโปรแกรมสะสมไมล์ที่ต้องการเมื่อเริ่มการเดินทาง ซึ่งนี่จะบังคับใช้กับการได้รับไมล์สะสม Skywards รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) การเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบิน น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต ฯลฯ เว้นแต่ว่าสายการบินเอมิเรตส์หรือ flydubai ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงหมายเลขสะสมไมล์ได้ ณ เวลาที่เช็คอิน ก่อนที่จะเริ่มต้นเที่ยวบินแรก แต่ไม่ใช่ที่จุดอื่นใดหลังจากนี้ คุณจะได้รับไมล์สะสมจากหนึ่งที่นั่งและอีกหนึ่งที่นั่งเพิ่มเติมที่ซื้อ ต่อหนึ่งเที่ยวบินที่สมาชิกใช้บริการ การเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีสมาชิกอาจต้องใช้เวลาแปดสัปดาห์หรือมากกว่านับจากวันที่ทำรายการ ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับ เฉพาะสมาชิกผู้ที่ได้รับเท่านั้นที่สามารถใช้งานหรือแลกได้ ภายใต้กฎของโปรแกรม ทั้งนี้หลังจากไมล์ถูกเพิ่มในบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว
 14. ไมล์สะสม Skywards ได้รับเฉพาะในเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบการได้รับไมล์สะสม Skywards กับสายการบินที่จองเที่ยวบิน
 15. ไมล์สะสม Skywards จะเพิ่มให้เฉพาะสินค้าและบริการที่มีการใช้งานจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่มีการเพิ่มไมล์สะสม Skywards สำหรับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อแต่ยกเลิกก่อนสมาชิกใช้งาน หรือในสถานการณ์ที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของเขา
 16. หากเที่ยวบินที่ตรงตามคุณสมบัติของสมาชิกถูกยกเลิก สายการบินเอมิเรตส์หรือ flydubai อาจให้การรับรองบัตรโดยสารของสมาชิก เพื่อนำไปใช้กับสายการบินอื่น และสมาชิกจะยังคงได้รับไมล์สะสมตามบัตรโดยสารที่สมาชิกถืออยู่
 17. หากมีการโอนไมล์สะสม Skywards เข้าบัญชีสมาชิกไม่ถูกต้องเนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิค หรือหากมีการโอนไมล์สะสมให้โดยไม่ได้ตั้งใจ Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดึงไมล์สะสม Skywards ที่มีการโอนไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นกลับคืน

8. Skywards Everyday

 1. หากต้องการเข้าร่วม Skywards Everyday สมาชิก Emirates Skywards ต้องทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday จาก Google Play Store หรือ iOS App Store และลงชื่อเข้าใช้ Emirates Skywards ด้วยข้อมูลประจำตัวของตน
 2. สมาชิก Emirates Skywards จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards กับพันธมิตร Skywards Everyday ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ระบุไว้ในแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday
 3. หากต้องการรับไมล์สะสม Skywards เมื่อทำการซื้อกับพันธมิตรของ Skywards Everyday สมาชิก Emirates Skywards ต้องเปิดแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday จากนั้นเลือกร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม และขอให้พนักงานที่ร้านกรอกรายละเอียดที่จำเป็นและรหัส PIN ของตนเพื่อที่มอบไมล์สะสม Skywards
 4. ไมล์สะสม Skywards จะมอบให้กับสมาชิก Emirates Skywards โดยทันที และยอดคงเหลือของไมล์ที่อัพเดตจะแสดงในบัญชีสมาชิก Emirates Skywards
 5. สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย สมาชิก Emirates Skywards ต้องเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไมล์สะสม Skywards
 6. สมาชิก Emirates Skywards มีสิทธิ์ได้รับ ไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายทุก ๆ AED 3 กับร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม ยกเว้นสมาชิก Emirates Skywards มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายทุก ๆ AED 5 กับร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมในหมวดร้านขายของชำ
 7. ทุกการใช้จ่ายโดยสมาชิก Emirates Skywards ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards ไม่มีข้อยกเว้นหรือช่วงเวลาไม่ร่วมรายการใดที่นำมาบังคับใช้
 8. จะได้รับไมล์สะสม Skywards ตามจำนวนที่ใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม ไม่รวมภาษีของรัฐต่าง ๆ
 9. สมาชิก Emirates Skywards ต้องแสดงแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday ณ เวลาที่ทำการซื้อเพื่อรับไมล์สะสม Skywards ไมล์สะสม Skywards จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสำหรับการซื้อที่ผ่านมา
 10. ไมล์สะสม Skywards จะไม่มีสิทธิ์สำหรับการซื้อโดยสิ่งที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น บัตรของขวัญ เครดิตของร้านค้า หรือในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
 11. ไมล์สะสม Skywards จะไม่มีสิทธิ์ในบริการของบุคคลที่สามบางรายการที่ดำเนินการโดยพันธมิตรของ Skywards Everyday
 12. ไมล์สะสม Skywards จะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อทางออนไลน์ ไม่ว่าจากทางเวบไซต์อีคอมเมิร์ซของพันธมิตร Skywards Everyday หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 13. ไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจากการซื้อ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม และไมล์ที่สมาชิก Emirates Skywards ได้รับการคืนเงินเป็นเงินสดในเวลาต่อมา จะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ของสมาชิก Emirates Skywards
 14. สมาชิก Emirates Skywards จะยินยอมให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแบ่งปันข้อมูลการยืนยันการซื้อ หรือการคืนเงิน เมื่อเอมิเรตส์ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทของลูกค้า
 15. ในกรณีที่พันธมิตรของ Skywards Everyday ดำเนินงานสำหรับโปรแกรมสะสมไมล์ของตัวเอง พันธมิตรของ Skywards Everyday อาจขอให้สมาชิก Emirates Skywards เลือกว่าไมล์ของสกุลใดซึ่งสมาชิก Emirates Skywards ต้องการได้รับ สำหรับการซื้ออย่างเฉพาะเจาะจง ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม
 16. หากกรอกรหัส PIN ของ Skywards Everyday ผิดสามครั้งติดต่อกัน อุปกรณ์ของสมาชิก Emirates Skywards จะถูกยับยั้งไม่ให้สามารถรับไมล์สะสม Skywards จากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สมาชิกอาจแวะไปที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมหลังจากหนึ่งชั่วโมงเพื่อขอรับสิทธิ์ไมล์สะสม Skywards ตามข้อตกลงของพันธมิตร Skywards Everyday หรือสมาชิก Emirates Skywards อาจติดต่อเอมิเรตส์พร้อมใบเสร็จการทำธุรกรรมซึ่งตรวจสอบแล้วโดยพนักงานของร้านค้าพร้อมตราประทับของ Skywards Everyday
 17. จะได้รับไมล์สะสม Skywards เป็นจำนวนเต็มเสมอ และการใช้จ่ายขั้นต่ำสุดที่ทำให้ได้รับไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์ คือ AED 3 ในกรณีที่มีจุดทศนิยม จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับจะถูกปัดเศษไปเป็นเลขจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 18. สมาชิก Emirates Skywards จะได้รับไมล์สะสม Skywards สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านไมล์ต่อการซื้อที่มีสิทธิ์หนึ่งครั้ง
 19. ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก Emirates Skywards ในการตรวจสอบจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับสำหรับการซื้อที่มีสิทธิ์แต่ละครั้ง ในกรณีที่ไมล์สะสม Skywards ถูกโอนเข้าไปยังบัญชีสมาชิก Emirates Skywards น้อยกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับการซื้อที่มีสิทธิ์ สมาชิก Emirates Skywards ต้องตรวจสอบกับพนักงานของร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม และขอเครดิตของยอดคงเหลือของจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการโอนไมล์สะสม Skywards เข้าไปยังบัญชีของสมาชิก Emirates Skywards มากเกินไปจากการซื้อที่มีสิทธิ์ พนักงานของร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนไมล์สะสม Skywards ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเครดิตที่เกินออกจากบัญชีของสมาชิก Emirates Skywards โดยการแจ้งรายการคืนเงิน
 20. จะไม่มีการให้ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ Skywards Everyday ของเอมิเรตส์
 21. ในกรณีที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการนำไมล์สะสมไปใช้ในทางผิด การละเมิดกฎ หรือมีการฉ้อโกงใด ๆ เกิดขึ้น Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการดึงไมล์สะสม Skywards ที่ได้โอนไปยังสมาชิก Emirates Skywards กลับคืน หรือยกเลิกชั่วคราว/ตัดสิทธิ์บัญชีสมาชิกนั้น เพื่อป้องกันการสะสมไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติมในอนาคต และพันธมิตรของ Skywards Everyday ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการมอบไมล์สะสม Skywards
 22. หากไมล์สะสม Skywards ถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกอย่างผิดพลาดในทางเทคนิค Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดึงไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามที่มีการโอนให้อย่างไม่ถูกต้องนั้นกลับคืน
 23. หากไมล์สะสม Skywards ไม่ได้โอนไปยังบัญชีของสมาชิกสำหรับการธุรกรรมที่มีสิทธิ์ จะมีการร้องขอให้สมาชิก Emirates Skywards ติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์พร้อมแสดงใบเสร็จการทำธุรกรรมซึ่งตรวจสอบแล้วโดยพนักงานของร้านค้า พร้อมตราประทับของ Skywards Everyday เมื่อมอบใบเสร็จการทำธุรกรรมให้กับเอมิเรตส์แล้ว ถือว่าสมาชิก Emirates Skywards ยินยอมให้เอมิเรตส์นำข้อมูลที่อยู่ในใบเสร็จการทำธุรกรรมไปใช้ประโยชน์ได้แต่เพียงผู้เดียว สำหรับวัตถุประสงค์ในการโอนไมล์สะสม Skywards ที่ขาดไป ไปยังบัญชีของสมาชิก
 24. จะมีการให้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความสะดวกสบายเท่านั้น และอ้างอิงมาจาก Google Maps Emirates Skywards จะไม่รับผิดตามกฎหมายต่อความเที่ยงตรงของข้อมูลสาธารณะนั้น
 25. Skywards Skysurfer จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม Skywards Everyday เนื่องจากข้อจำกัดด้านอายุ นอกจากนี้ บัญชีครอบครัวของฉันและ Business Rewards ก็ยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Skywards Everyday
 26. Loyalty Juggernaut Inc. คือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday ของเอมิเรตส์ สมาชิก Emirates Skywards รับทราบและยินยอมให้ Loyalty Juggernaut Inc. ทำการเก็บ ใช้งาน และโอนย้าย ข้อมูลบางอย่างของ Emirates Skywards ที่สมาชิก Emirates Skywards ให้ไว้กับบริษัท ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชันมือถือ Skywards Everyday ของพวกเขา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสมาชิก Emirates Skywards ได้มอบให้หรือแบ่งปันกับเอมิเรตส์ไว้ก่อนหน้านี้ เช่น:
  • ข้อมูลระบุตัวบุคคลจะจำกัดอยู่ที่ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด และประเทศที่พำนักอยู่
  • ข้อมูลบัญชีของสมาชิก Emirates Skywards จะจำกัดอยู่ที่ หมายเลขบัญชีสมาชิก ยอดคงเหลือไมล์สะสม Skywards วันที่เข้าร่วมโปรแกรม และสถานะระดับชั้น
  • ข้อมูลในการทำธุรกรรมจะจำกัดอยู่ที่วันและเวลาในการทำธุรกรรม มูลค่าของการทำธุรกรรม จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ได้รับ และมีข้อเสนอพิเศษ Skywards Everyday ถูกใช้ไปหรือไม่
 27. เอมิเรตส์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Emirates Skywards ไปให้กับพันธมิตรของ Skywards Everyday ยกเว้นหากเอมิเรตส์มีข้อสงสัยในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฉ้อโกงเกิดขึ้น นอกเหนือไปจากกรณีที่ผิดปกติเหล่านั้น (กิจกรรมที่อาจมีการละเมิด ใช้ในทางที่ผิด หรือฉ้อโกง) พันธมิตรของ Skywards Everyday จะเข้าถึงได้เพียงข้อมูลของการทำธุรกรรมแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้น
 28. ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น พร้อมด้วยกฎของโปรแกรม Emirates Skywards ใช้สำหรับข้อเสนอหรือโปรโมชันไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามซึ่งจัดการโดยพันธมิตรของ Skywards Everyday
 29. Skywards Everyday เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Emirates Skywards และกฎของโปรแกรม Emirates Skywards ทั้งหมดและนโยบายความเป็นส่วนตัว จะนำมาใช้กับสมาชิก Emirates Skywards สำหรับการเข้าร่วมโปรแกรม Skywards Everyday

9. อายุของไมล์สะสม Skywards

 1. ไมล์สะสม Skywards มีอายุสามปีนับจากวันที่สมาชิกใช้บริการเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกรรมกับพันธมิตร
 2. ไมล์สะสม Skywards จะหมดอายุ (และถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิก) ตอนสิ้นเดือนเกิดของสมาชิก ในวันที่/หลังจากครบรอบสามปีของการใช้บริการเที่ยวบินหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ("วันหมดอายุมาตรฐาน") ช่วงเวลาที่แน่นอนของวันหมดอายุมาตรฐานสำหรับไมล์สะสม Skywards จะขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกเกิดเมื่อไหร่ แต่อายุการใช้งานของไมล์สะสม Skywards จะต้องไม่น้อยกว่าสามปี โดยไม่คำนึงถึงเนื้อความที่กล่าวไว้ข้างต้น ไมล์สะสม Skywards ใดก็ตามของสมาชิกที่อยู่ระดับ Platinum ณ วันที่หมดอายุมาตรฐาน จะได้รับการปรับแก้ช่วงเวลาการใช้งานที่สิ้นสุดสอง (2) เดือนหลังจากวันที่มีการทบทวนระดับชั้นที่กำลังมาถึง ("วันหมดอายุที่มีการปรับแก้") และอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในย่อหน้า 6.9 ข้างต้น เมื่อไมล์สะสม Skywards ที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุ และได้ถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเพิ่มกลับคืนให้ได้
 3. ไม่สามารถบันทึก Skywards คืนกลับเข้าบัญชีได้เมื่อหมดอายุแล้ว Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาที่จะเพิกถอนหรือยกเลิกไมล์ใด ๆ ที่มีการเพิ่มให้กับสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับ หรือเป็นการละเมิดกฎของโปรแกรม
 4. สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบทั้งไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของตนเอง และวันหมดอายุของไมล์สะสม Skywards ข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาผ่านทางออนไลน์ที่ emirates.com
 5. เมื่อมีการแลกไมล์สะสม Skywards เพื่อรับของรางวัลแต่มีการยกเลิกในตอนสุดท้าย และไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวหมดอายุลงแล้วตามกฏของโปรแกรม ไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์การขอเงินคืนหรือการขอไมล์คืนได้อีก ข้อยกเว้นเดียวสำหรับข้อกำหนดข้างต้นคือในกรณีที่สถานะระดับชั้นของสมาชิกคือ Platinum ณ วันที่มีการยกเลิกรางวัลนั้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ไมล์สะสม Skywards จะได้รับการใส่คืนกลับเข้าไปในบัญชีพร้อมด้วยวันหมดอายุที่ปรับแก้แล้ว

10. ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน หรือเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่า

Emirates Skywards มุ่งมั่นที่จะปกป้องบัญชีสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคล และยอดไมล์คงเหลือของคุณ เราขอแนะนำให้คุณ 'ซื้อไมล์สะสม' ผ่าน emirates.com และศูนย์บริการติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น และงดเว้นการมีส่วนร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายไมล์สะสมและบัตรโดยสารรางวัล กฎโปรแกรม Skywards ห้ามมิให้ทำการซื้อไมล์สะสมและบัตรโดยสารรางวัลผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 1. เมื่อเลือก ซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสมหรือซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืน หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า คุณจะออกจากเว็บไซต์ของ emirates.com และระบบจะนำคุณจากเว็บไซต์ของเอมิเรตส์ไปยังแพลตฟอร์ม Points ซึ่งเป็นเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่สนับสนุนโดย Points.com Inc. ถือว่าสมาชิก Emirates Skywards รับทราบว่า Emirates Skywards จะเก็บรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องไปยัง Points.com Inc. รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก Skywards ที่จะเป็นผู้รับไมล์สะสม Skywards เมื่อเกี่ยวข้อง ที่เอมิเรตส์มี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิก Emirates Skywards ให้ไว้กับเอมิเรตส์ อาทิ ข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ รหัสอีเมล ข้อมูลบัญชี Skywards เช่น หมายเลขบัญชีของสมาชิก ยอดไมล์สะสม Skywards ข้อมูลธุรกรรม เช่น ธุรกรรมการซื้อที่ผ่านมา ข้อมูลเที่ยวบิน และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน เช่น การตอบสนองต่อแคมเปญ กิจกรรมทางออนไลน์ โดยที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สมาชิก Emirates Skywards ทำธุรกรรมและรับข้อเสนอพิเศษเป็นครั้งคราวจาก Emirates Skywards และพันธมิตรของเรา
 2. ธุรกรรมทั้งหมดในการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าจะได้รับการดำเนินการ และจะมีการเรียกเก็บเงินและดำเนินการโดย Points.com Inc.
 3. สัญญาการใช้แพลตฟอร์ม Points รวมถึงการดำเนินการชำระเงินใด ๆ โดย Points.com Inc. ผ่านแพลตฟอร์ม Points ระหว่างสมาชิก Emirates Skywards และ Points.com Inc. ดังนั้นเงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Points.com Inc. จะใช้กับการใช้แพลตฟอร์ม Points การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Points.com Inc. อาจมีความแตกต่างไปจากของสายการบินเอมิเรตส์ Points.com Inc. อาจไม่ถูกผูกมัดโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับกฎหมายที่ผูกมัดในเอมิเรตส์
 4. Emirates Skywards ขอแนะนำให้สมาชิก Emirates Skywards อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Points สมาชิก Emirates Skywards ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ Points.com Inc. กำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Points รวมทั้งการชำระเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนด และปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่บังคับใช้กับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว
 5. สมาชิก Skywards สามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน หรือเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่า ผ่านแพลตฟอร์มของ Points.com Inc. ได้ (“แพลตฟอร์ม Points”) โดยที่สมาชิกจะต้องมีกิจกรรมที่ได้รับไมล์สะสมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมก่อนหน้าในบัญชี Emirates Skywards ซึ่งได้รับจากการเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ หรือสายการบินพันธมิตร หรือผ่านการทำธุรกรรมของพันธมิตร (“สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์”) ไม่สามารถใช้โบนัสรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นการสะสมเพื่อใช้ในจุดประสงค์นี้ได้
 6. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ผ่านแพลตฟอร์ม Points สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล (“ซื้อไมล์สะสมเพียงอย่างเดียว”) หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์คนอื่น (“มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ”) ได้ทุก 1,000 ไมล์ โดยมีค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1,000 ไมล์ และมีการซื้อไมล์ขั้นต่ำครั้งแรก 2,000 ไมล์ สมาชิกที่มีสิทธิ์จะมีตัวเลือกในการเพิ่มยอดไมล์สะสม Skywards เมื่อมีไมล์สะสมไม่เพียงพอสำหรับการจองเที่ยวบินรางวัลของเอมิเรตส์หรือรางวัลการอัพเกรดของเอมิเรตส์ที่ emirates.com เป็นครั้งคราว (“ซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์” พร้อมกับ “ซื้อไมล์สะสมเพียงอย่างเดียว”, “ซื้อไมล์สะสม”) สมาชิกดังกล่าวสามารถซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์ได้ทุกไมล์สะสม 1,000 ไมล์ โดยมีค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อไมล์สะสม 1,000 ไมล์ และมีการซื้อไมล์สะสมขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 ไมล์ จำนวนสูงสุดรวมกันที่สมาชิกสามารถซื้อได้ดัวยตัวเองผ่านทางผลิตภัณฑ์ ซื้อไมล์สะสม และรับของขวัญผ่านทางผลิตภัณฑ์ มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ จะยึดตามสถานภาพสมาชิกในเวลาที่ทำงานซื้อดังกล่าว:
  • สมาชิกระดับ Platinum และ Gold สามารถซื้อไมล์สะสมได้ถึง 200,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน
  • สมาชิกระดับ Silver และ Blue สามารถซื้อไมล์สะสมได้ถึง 100,000 ไมล์ในหนึ่งปีปฏิทิน
  การซื้อไมล์สะสมและมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญไม่สามารถรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันได้ ไม่สามารถซื้อหรือมอบไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเป็นของขวัญได้
 7. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์สามารถโอนไมล์สะสม Skywards ให้แก่บุคคลอื่นผ่านแพลตฟอร์ม Points (“โอนไมล์สะสม”) ได้ทุก 1,000 ไมล์ โดยมีค่าใช้จ่าย 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1,000 ไมล์ ทั้งนี้ ยอดในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 2,000 ไมล์ และยอดในการโอนสูงสุดที่สมาชิกสามารถส่งและรับได้คือ 50,000 ไมล์ในปีปฏิทิน การโอนไมล์สะสมใช้ไม่ได้กับการส่งไมล์สะสม Skywards หรือรับไมล์สะสม Skywards จากบัญชีครอบครัวของฉันได้ ไม่สามารถโอนไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกได้
 8. ไมล์สะสม Skywards ที่กำลังจะหมดอายุลงภายในเก้าสิบวัน (90) วันถัดไปสามารถขยายเวลาได้เพิ่มเป็น 12 เดือนนับจากวันที่หมดอายุเดิมตามเกณฑ์สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Points ("ต่ออายุไมล์สะสม") ที่ราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อไมล์สะสม 1,000 ไมล์ ไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันสามารถคืนสถานะเพื่อยังใช้งานได้เพิ่มเติม 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามเกณฑ์สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม Points ("ต่ออายุไมล์สะสม") ที่ราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อไมล์สะสม 1,000 ไมล์ ทั้งนี้ ยอดในการซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 1,000 ไมล์ และยอดสูงสุดที่สมาชิกสามารถต่ออายุไมล์สะสมและซื้อไมล์สะสมคืนได้คือ 50,000 ไมล์ในปีปฏิทิน ไมล์สะสม Skywards ที่รวมอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันไม่สามารถต่ออายุหรือซื้อคืนได้ ไม่สามารถต่ออายุไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกและซื้อไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกคืนได้
 9. สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ ในบางครั้งจะได้รับตัวเลือกการเพิ่มไมล์สะสม Skywards เป็นสองเท่า สามเท่า หรือสี่เท่าในราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 ไมล์ สำหรับการซื้อผ่านแพลตฟอร์ม Points ("การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า") ตัวเลือกในการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าจะมีให้สำหรับ
  • ส่วนหนึ่งของไมล์สะสม Skywards ที่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์ได้รับไปแล้วในอดีตจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์หรือจากพันธมิตร
  • ไมล์สะสม Skywards ที่สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์มีกำหนดจะได้รับจากเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งได้รับการจองและการยืนยันวันที่ในอนาคตแล้ว ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเดินทางในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
  สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถซื้อการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้สูงสุดจนถึง 50,000 ไมล์ ในปีปฏิทิน จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่สามารถซื้อเป็นการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้ จะถูกระบุไว้บนแพลตฟอร์ม Points และ สมาชิก Skywards ที่มีสิทธิ์จะเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้ภายในตัวเลือกที่ระบุไว้เท่านั้น สามารถเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้เพียงครั้งเดียวต่อการจองหนึ่งครั้ง ไมล์สะสมที่ซื้อเป็นการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าจะถูกใส่เข้าไปยังบัญชีของสมาชิกที่มีสิทธิ์ ตามข้อกำหนดที่ 17 ทางด้านล่าง ไม่ว่าการเดินทางที่กำลังมาถึงจะเริ่มต้นขึ้นหรือเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะฉะนั้น ธุรกรรมการเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไม่สามารถแก้ไข หรือย้อนกลับได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการจองที่ได้ชำระเงินเพื่อเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไปแล้ว การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าไม่สามารถรวมเข้าไปในบัญชี ครอบครัวของฉัน ได้ ไม่สามารถเพิ่มไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกหลายเท่าได้
 10. ราคาของไมล์สะสม Skywards และกฎที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน และเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่า และ/หรือ เงื่อนไขในการรับไมล์สะสม Skywards อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
 11. ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อ/มอบเป็นของขวัญ/โอน มีอายุใช้งานอย่างน้อย 3 ปีนับจากวันที่ทำธุรกรรมการซื้อ และจะหมดอายุเมื่อสิ้นเดือนเกิดของสมาชิกที่ได้รับในปีที่สาม ไมล์สะสม Skywards ที่ต่ออายุจะมีอายุการใช้งานอีก 12 เดือนนับจากวันที่หมดอายุเดิมและจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อคืนจะมีอายุการใช้งานอีก 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อและจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 12. สามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอนไมล์ ต่ออายุ และซื้อคืนไมล์สะสม Skywards ได้ผ่าน emirates.com และผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ สำนักงานจองและออกบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ ทั้งนี้สามารถเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่าได้ทางออนไลน์ที่ emirates.com เท่านั้น และไม่สามารถดำเนินการผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ สำนักงานจองและออกบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ได้
 13. สมาชิกจะสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินเพื่อซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ชำระเงินเป็นเงินสดได้
 14. สมาชิก Emirates Skywards จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ที่ emirates.com ก่อนที่จะโอนไปยังแพลตฟอร์ม Points เพื่อทำธุรกรรม
 15. ระบบจะดำเนินธุรกรรมในสกุลเงินตามประเทศที่พำนักที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ของสมาชิก Skywards ยกเว้นในกรณีที่ซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์ ซึ่งจะดำเนินธุรกรรมในสกุลเงินตามประเทศที่เลือกใน emirates.com หากมีการชำระเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ในกรณีที่ไม่มีการสนับสนุนการชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก จะมีการประมวลธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามค่าเริ่มต้น อาจมีการเรียกเก็บภาษีในท้องถิ่นและมีการชำระเงินตามนโยบายของเอมิเรตส์
 16. ไมล์สะสม Skywards จะถูกโอนเข้าสู่บัญชี Emirates Skywards ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่มีการชำระเงินทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ด้วยบัตรเครดิตผ่านแพลตฟอร์ม Points ในกรณีที่ไม่มีการโอนไมล์สะสม Skywards เข้าสู่บัญชี สามารถติดต่อเพื่อขอรับไมล์สะสม Skywards ได้ที่ศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์
 17. สามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ และโอนไมล์สะสม Skywards ได้ทุกเวลา แต่การเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า จะทำได้เฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ที่มีตัวเลือกการเพิ่มไมล์สะสมแสดงขึ้นมาในเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่จะถึงเท่านั้น ไมล์สะสม Skywards สามารถต่ออายุได้ภายในหนึ่งร้อยเเปดสิบวัน (180) วันก่อนวันหมดอายุและคืนสถานะภายในหก (6) เดือนหลังจากหมดอายุ
 18. สมาชิกสามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน และเพิ่มไมล์สะสม Skywards หลายเท่าได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ต้องซื้ออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการจอง/แลกไมล์สะสม ธุรกรรมใด ๆ ที่ทำเพื่อซื้อไมล์สะสม (ไม่ว่าจะผ่านการซื้อไมล์สะสมเพียงอย่างเดียวหรือการซื้อไมล์สะสมแบบอินไลน์) มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ต่ออายุไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน และเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า โดยมีจุดประสงค์ในการแลกไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวเป็นรางวัล จะไม่มีการรับประกันว่ารางวัลดังกล่าวมีพร้อมให้บริการ ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสม Skywards จากการซื้อไมล์สะสม มอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ โอนไมล์สะสม ซื้อไมล์สะสมคืน หรือเพิ่มไมล์สะสมหลายเท่าได้ หากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ราคาเงินสดเมื่อซื้อไมล์สะสม Skywards ไม่มีความเกี่ยวพันกับมูลค่าที่สมาชิก Skywards จะได้ทราบเมื่อทำการแลกไมล์สะสม Skywards เหล่านั้น ซึ่งได้ซื้อเป็นรางวัลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าหรือบริการเดียวกันที่อาจมีอยู่ สำหรับการซื้อที่ไม่ว่าจะเป็น เงินสด+ไมล์สะสม หรือ เงินสดอย่างเดียว
 19. สมาชิกไม่สามารถขายไมล์สะสม Skywards ของตนเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ได้และสมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสม Skywards ได้จากช่องทางที่ได้รับอนุญาตของ Emirates Skywards เท่านั้น เช่น emirates.com และศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ของเอมิเรตส์ ไม่ใช่จากบุคคลที่สาม
 20. หากผู้รับไมล์สะสม Skywards ไม่ได้เป็นสมาชิก Skywards ผู้รับจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Emirates Skywards ก่อนจึงจะสามารถรับไมล์สะสม Skywards ดังกล่าวได้
 21. ไมล์สะสม Skywards ที่ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ ซื้อคืน หรือเพิ่มหลายเท่า จะไม่นำไปนับรวมเพื่อรับสถานะระดับชั้น
 22. จะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ Points.com Inc. (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในหน้าต่างใหม่) กับการดำเนินการธุรกรรมและการชำระเงินเหล่านั้น

11. รางวัล - ทั่วไป

 1. เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ รางวัลทั้งหมดต้องมีการจองบนเว็บไซต์ หรือผ่านแอพของเอมิเรตส์ หรือจองผ่านศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์ หรือสำนักงานที่ให้บริการจองของสายการบินเอมิเรตส์ เฉพาะสมาชิกหรือผู้ประสานงานการเดินทางของสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแลกไมล์สะสม Skywards เป็นรางวัลได้ (หรือโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในฐานะตัวแทนของสมาชิกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) ในการขอรับรางวัล สมาชิกอาจถูกร้องขอให้กรอกแบบฟอร์มการอนุญาตรับรางวัล และส่งสำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิก
 2. ในการขอรับรางวัล สมาชิกต้องมีไมล์สะสม Skywards ในบัญชีของตนตามจำนวนที่กำหนดไว้ สมาชิกสามารถนำไมล์สะสม Skywards มาแลกรับรางวัลได้ทุกเมื่อในระหว่างที่ไมล์สะสม Skywards ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรางวัลที่มีอยู่และเงื่อนไขที่บังคับใช้ตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎของโปรแกรมเหล่านี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่พันธมิตรกำหนด Emirates Skywards สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่กำหนดสำหรับแลกรับรางวัลเฉพาะ เพิกถอนรางวัลที่จัดให้มี หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลหรือเงื่อนไขในการได้มาซึ่งรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 3. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและข้อจำกัดของซัพพลายเออร์ Emirates Skywards หรือพันธมิตรอาจกำหนดช่วงเวลาที่จะไม่มีรางวัลเป็นครั้งคราว รางวัลอาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกเที่ยวบิน Emirates Skywards สามารถเพิกถอน แทนที่ หรือเปลี่ยนแทนรางวัลได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 4. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่ยินยอมที่จะรับผิดในเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวกับการให้รางวัล (นอกเหนือจากการใช้บัตรโดยสารรางวัล) หรือสำหรับการสูญเสีย การขโมย หรือความเสียหายของรางวัล
 5. เว้นแต่จะมีการระบุไว้ตามกฎหมาย จะไม่มีการรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ภายใต้ Emirates Skywards โดยเฉพาะจะไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล หรือความเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์ใด ๆ
 6. ความรับผิดของ Emirates Skywards หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการซึ่งเป็นรางวัลนั้น จำกัดอยู่ตั้งแต่ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรม (ก) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เท่าเทียมกัน (ข) การซ่อมสินค้า (ค) การชำระคืนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เท่าเทียมกัน และในกรณีของบริการหรือเที่ยวบิน หมายถึงการจัดหาบริการหรือเที่ยวบินให้อีกครั้งหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การเลือกของ Emirates Skywards หรือพันธมิตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาเที่ยวบิน สินค้า หรือบริการ ตามแต่กรณี

12. Classic Rewards ของเอมิเรตส์

 1. สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลเที่ยวบินสำหรับตนเองหรือบุคคลที่สามได้
 2. Classic Rewards ไม่มีเงินสดหรือมูลค่าเป็นเงินสด
 3. ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมทุกชนิดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (รวมทั้งภาษีสนามบินและ/หรือภาษีภาครัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนที่จะมีการออกบัตรโดยสาร Classic Reward สามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต สมาชิกได้รับตัวเลือกในการชำระเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยผู้ให้บริการโดยใช้ไมล์สะสม Skywards
 4. บัตรโดยสารรางวัล Classic เป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสาร Classic Reward ของเที่ยวบินทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับ Classic Reward และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง นอกเหนือจากหลักการทั่วไปของที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีวีซ่า เอกสารเดินทาง และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมทั้งรายการเหล่านี้สำหรับทารก) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสาร Classic Reward
 5. ระดับการแลกรับบัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารก (อายุไม่เกินสองปี) ที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง คือ 10% ของระดับการแลกของผู้ใหญ่ อาจมีการร้องขอหลักฐานแสดงอายุของทารกขณะทำการจอง สามารถใช้บัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารกได้เฉพาะในบัตรโดยสาร Classic Reward ชั้นประหยัดบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น บัตรโดยสาร Classic Reward สำหรับทารกต้องทำการจองพร้อมกับของผู้ใหญ่ และอยู่ในการจองบัตรโดยสารรางวัลสำหรับผู้ใหญ่
 6. ต้องชำระค่าบัตรโดยสารรางวัล Classic และต้องมีการออกบัตรโดยสารดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับจากวันจอง ไม่เช่นนั้นการจองจะถูกยกเลิก หากวันออกเดินทางอยู่ภายในช่วงระยะเวลาเจ็ดวัน จะต้องชำระเงินและออกบัตรโดยสารในทันที
 7. จะไม่มีการออกบัตรโดยสารที่ไม่ได้กำหนดวันไว้เป็นรางวัล Classic ต้องทำการจองและยืนยันเที่ยวบินขาไปและขากลับพร้อมกัน ไม่อนุญาตให้รอคิวในรายชื่อรอสำหรับเที่ยวบินรางวัล Classic บัตรโดยสารรางวัล Classic จะถือเป็นโมฆะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของบัตรโดยสารถูกใช้ไม่ตรงตามลำดับ
 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎโครงการเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืนยกเว้นในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 9. การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารรางวัล Classic อาจไม่สามารถใช้ได้กับบางบริการร่วมหรือบริการรหัสร่วม ในกรณีนี้ สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของการเดินทางด้วยบัตรโดยสาร Classic Reward กับทางสายการบินที่จองเที่ยวบินไว้ ในการใช้บัตรโดยสาร Classic Reward สมาชิกอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารที่ชำระค่าโดยสารในราคาเต็ม หากสมาชิกมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์
 10. บัตรโดยสาร Classic Reward ไม่สามารถรับรองให้ใช้กับผู้ให้บริการอื่น นอกเหนือจากที่มีชื่ออยู่บนบัตรโดยสาร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสมาชิกมีที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว ในกรณีที่เกิดการยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องจากเที่ยวบิน สมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล Classic Reward จะถูกโอนไปยังเที่ยวบินถัดไปของผู้ให้บริการเดียวกันที่มีที่นั่งว่างหรือผู้ให้บริการรายอื่น ภายใต้ดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์
 11. สมาชิกไม่สามารถขายบัตรโดยสารรางวัล Classic หรือรางวัลอื่น ๆ เป็นเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ และสมาชิกไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารรางวัลหรือรางวัลอื่น ๆ จากบุคคลที่สามได้ บัตรโดยสารรางวัล Classic ที่ได้ทำการซื้อ จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนโดยหรือให้แก่สมาชิก อาจถูกยกเลิกหรือริบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้ดุลยพินิจของ Emirates Skywards แต่เพียงผู้เดียว หากบัตรโดยสาร Classic Reward ถูกใช้ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด สมาชิกต้องรับผิดโดยการชำระเงินในการเดินทางเป็นค่าโดยสารเต็มจำนวน Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
 12. ทั้ง Emirates Skywards และพันธมิตรสายการบิน (แล้วแต่กรณี) จะไม่ยอมรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการที่สมาชิกเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปและเอกสารการเดินทางของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้
 13. เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารรางวัล Classic Flex หรือรางวัล Flex Plus และรางวัล Classic Saver แสดงอยู่ด้านล่างนี้:

  เงื่อนไขค่าธรรมเนียมClassic Flex Plus (ชั้นประหยัด **ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง)Classic Saver (ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ)
  พักอยู่ได้นานสูงสุด12 เดือนสามเดือน
  จุดแวะพักอนุญาตจุดแวะพักสองจุด (ขาไปหนึ่งจุดและขากลับหนึ่งจุด)อนุญาตจุดแวะพักหนึ่งจุด (ขาไปหรือขากลับหนึ่งจุด)
  เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้ได้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน)ใช้ได้กับเที่ยวบินทุกเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน)
  รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท
  ไปกลับคนละเส้นทางอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้นอนุญาตให้เดินทางไปยัง/ออกจากเมืองหนึ่ง แล้วเดินทางกลับไปยัง/ออกจากอีกเมืองหนึ่ง ภายในเขตพื้นที่เดียวกันของ Emirates Skywards เท่านั้น
  อายุใช้งานของบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสารการเดินทางจะต้องเริ่มภายใน 12 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสาร
  ส่วนลดสำหรับเด็กรางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)รางวัลในระดับปกติของ Emirates Skywards (เด็กได้รับไมล์สะสมในระดับปกติเช่นกัน)
  ส่วนลดสำหรับทารกได้รางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)รางวัลที่ 10% ของระดับปกติของ Emirates Skywards (ใช้ได้สำหรับการเดินทางชั้นประหยัดเท่านั้น)
  เงื่อนไขค่าธรรมเนียมClassic Flex PlusClassic Saver
  การเปลี่ยนแปลงวันที่ฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐฯ *ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารกต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งต่อคน
  การคืนเงินก่อนเดินทางฟรี75 ดอลลาร์สหรัฐฯ *ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารกสำหรับบัตรโดยสารและไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น
  การคืนเงินหลังเดินทางไม่อนุญาตไม่อนุญาต
  การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ทั้งหมด (เป็นไปตามกฎของโปรแกรม)ฟรี25 ดอลลาร์สหรัฐฯ *ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก ต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งต่อคน
  รางวัลแบบผสมอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภทอนุญาตการรวมกัน แต่ให้เป็นไปตามกฎที่แยกต่างหากสำหรับค่าโดยสารแต่ละประเภท
  * ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับทารก
 14. รางวัลเที่ยวบินขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารที่จอง
 15. สิทธิประโยชน์ ‘Last Seat' Classic Flex Plus Reward ช่วยให้สมาชิกระดับ Platinum สามารถจองรางวัล Flex Reward ในชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจได้ในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ ในกรณีที่ยังคงมีที่นั่งว่างสำหรับจำหน่าย เป็นไปตามเงื่อนไข

* สามารถใช้ได้ผ่านศูนย์การติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์

**เนื่องด้วยลักษณะการปฏิบัติงานที่จำกัดในปัจจุบันของชั้นประหยัดพรีเมียม จะไม่สามารถใช้ Classic Rewards ในชั้นประหยัดพรีเมียมและรางวัลการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมได้ในปัจจุบัน

13. เงินสด+ไมล์สะสม

เงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์

 1. สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ได้โดยใช้เงินสดและไมล์สะสมร่วมกันแบบใดก็ได้ สำหรับตัวสมาชิกเองหรือบุคคลที่สาม
 2. ภาษี อากร และค่าธรรมเนียมทุกชนิดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ (รวมทั้งภาษีสนามบินและ/หรือภาษีภาครัฐ) ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก และจะต้องชำระก่อนที่จะมีการออกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์
 3. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์เป็นเอกสารเดินทางที่ใช้งานได้ และออกให้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ ณ ขณะออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์อยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งของสายการบินเอมิเรตส์ และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง นอกเหนือจากหลักการทั่วไปของที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาชิกจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีวีซ่า เอกสารเดินทาง และการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง (รวมทั้งรายการเหล่านี้สำหรับทารก) สำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎของโปรแกรมเหล่านี้จะไม่สามารถขอคืน เว้นแต่ว่าจะมีข้อห้ามตามกฎหมาย
 5. การเดินทางโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์อาจไม่สามารถใช้ได้กับบางเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินเพื่อรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา บริการร่วม หรือบริการที่ใช้รหัสร่วมกัน ในกรณีเหล่านี้ สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมให้บริการของการเดินทางด้วยบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์กับทางสายการบินที่จองเที่ยวบินไว้
 6. การซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ (เมื่อมีให้บริการ) ใด ๆ ก็ตามจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อที่ 12 นี้
 7. สามารถซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ทางออนไลน์ได้ที่ emirates.com และผ่านศูนย์ติดต่อของสายการบินเอมิเรตส์และร้านค้าปลีก
 8. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะมีให้บริการและนำเสนอตามดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์เพียงผู้เดียวเท่านั้น และสายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนตัวเลือกบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ได้ทุกเมื่อ
 9. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะใช้ได้ในเที่ยวบินที่จำหน่ายโดยสายการบินเอมิเรตส์ รวมถึงเที่ยวบินที่จำหน่ายโดยสายการบินเอมิเรตส์โดยพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันของเรา บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะใช้ร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินพันธมิตร หรือบัตรโดยสารร่วมกับสายการบินอื่นโดยไม่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอมิเรตส์ (EK) ไม่ได้ 
 10. จะมีการหักไมล์สะสม Skywards ออกจากบัญชีของสมาชิก ณ เวลาที่ทำการจอง
 11. สามารถรับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากส่วนที่เป็นเงินสด ตามจำนวน % ของเงินสดที่ใช้ในการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร โดยไม่รวมค่าบริการ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ ไม่สามารถรับไมล์สะสมจาก FFP/โปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ได้
 12. ในการยกเลิกหรือขอเงินคืนจากบัตรโดยสารที่ใช้เงินสด+ไมล์สะสมแลกซื้อของเอมิเรตส์ ไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุไม่ได้รับการคืนกลับเข้าไปในบัญชีของสมาชิก เว้นแต่จะมีกำหนดไว้ในย่อหน้า 6.9 และ 8.5 ข้างต้น
 13. การคืนเงินค่าบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ที่ใช้แล้วบางส่วนจะมีการคำนวณราคาใหม่เพื่อคืนเป็นมูลค่าที่เทียบเท่า % ของเงินสดและไมล์สะสม Skywards ที่ใช้ชำระสำหรับบัตรโดยสารนั้น
 14. สมาชิกสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ของตนโดยใช้เงินสดหรือไมล์สะสม Skywards ก็ได้
 15. อัตราการแลกไมล์สะสม Skywards เป็นเงินสดที่ต้องใช้ในการซื้อบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินเอมิเรตส์แต่เพียงผู้เดียว สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่กำหนดไว้สำหรับการแลกและ/หรือราคาบัตรโดยสาร หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม อัตรานี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานที่ต้นทาง จุดหมายปลายทาง จุดขาย จำนวนเที่ยวบิน วันที่เดินทาง ฤดูที่เดินทาง ราคาค่าโดยสาร ห้องโดยสาร ระดับชั้น ช่องทางของเอมิเรตส์ หรือสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นประกอบรวมกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จำนวนของไมล์สะสม Skywards และมูลค่าเงินสดที่ระบุในเว็บไซต์จะมีความถูกต้องเฉพาะ ณ เวลาที่ทำการจองเท่านั้น
 16. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ การเคลมหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ สมาชิกจะต้องชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ออกบัตรโดยสาร
 17. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่งและค่าโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ที่บังคับใช้กับบัตรโดยสารดังกล่าว และกฎของโปรแกรม ณ เวลาที่ทำการจอง
 18. ส่วนที่แตกต่างของค่าโดยสารหรือภาษีหรือค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะต้องมีการชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 19. บัตรโดยสารสำหรับเงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์จะไม่รวมการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาหรือการรับสถานะระดับชั้น
 20. สมาชิก Skywards Skysurfer ของเอมิเรตส์ไม่มีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารโดยใช้เงินสด+ไมล์สะสมของเอมิเรตส์

เงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai

 1. สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารเที่ยวบินของ flydubai แบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai โดยใช้เงินสดและไมล์สะสมร่วมกันแบบใดก็ได้ สำหรับตัวสมาชิกเองหรือบุคคลที่สาม
 2. สมาชิกอาจทำการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai ได้ผ่านเว็บไซต์ของ flydubai โดยการเข้าสู่ระบบยังบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ของพวกเขา
 3. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของ flydubai กฎที่บังคับใช้อื่นๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่แจ้งให้สมาชิกทราบ ณ เวลาที่จองกับ flydubai
 4. บัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai อาจเป็นไปตามกฎค่าโดยสารของ IATA
 5. เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นๆ ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการส่งเสริมการขายพิเศษ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าภาษีสนามบินขาออก ค่าปรับศุลกากร ค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมลูกค้า ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านการเกษตร ค่าธรรมเนียมการรักษาความปลอดภัยและประกันภัย หรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ ที่บุคคลหรือหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ flydubai หากจำเป็น flydubai จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ที่ได้รับบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการส่งข้อมูลเหล่านี้หรือจากการแจ้งเตือนโดยสมาชิกโดยตรงจะถือเป็นความรับผิดส่วนบุคคลของสมาชิก
 6. หลังจากที่ทำการจองบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai แล้ว flydubai อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจองตามที่สมาชิกร้องขอได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ flydubai แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านเวบไซต์ของ flydubai หรือโทรติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของ flydubai จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่ง กฎระเบียบค่าโดยสาร และ/หรือ เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 7. สมาชิกที่ทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai อาจจำเป็นต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงการจองให้ทราบ หากมี
 8. อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารแบบเงินสด+ไมล์สะสมของ flydubai ตามมเงื่อนไขการขนส่งของ flydubai กฎค่าโดยสารและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม
 9. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของ flydubai กฎค่าโดยสารและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

14. รางวัลการอัพเกรดของเอมิเรตส์

 1. รางวัลการอัพเกรดมีให้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น (ไม่รวมเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของสายการบินเอมิเรตส์ที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น) และสามารถแลกได้เป็นการเดินทางเพียงส่วนเดียว
 2. สำหรับรางวัลการอัพเกรดภายในโซน Emirates Skywards เดียวกัน ไมล์สะสมจะถูกนำไปคำนวณและนำไปแลกใช้สำหรับการเดินทางแต่ละส่วนของคุณแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น หากเส้นทางของคุณคือบาห์เรน – ดูไบ – มัสกัต ไมล์สะสมจะถูกนำไปคำนวณและนำไปแลกใช้สำหรับส่วนเที่ยวบินบาห์เรน – ดูไบ และสำหรับส่วนเที่ยวบินดูไบ – มัสกัตแยกต่างหาก
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้รางวัลการอัพเกรดกับบัตรโดยสารที่มีค่าโดยสารราคาพิเศษ สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารที่มีค่าโดยสารแบบ Saver ชั้นธุรกิจและค่าโดยสารแบบ Saver ชั้นประหยัดได้เมื่อเช็คอินทางออนไลน์ ที่สนามบินหรือบนเครื่องเท่านั้น
 4. สมาชิกจะต้องมีไมล์สะสมเพียงพอสำหรับรางวัลการอัพเกรดเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ร้องขอ ณ เวลาที่ขอรางวัลการอัพเกรด
 5. สมาชิกสามารถใช้รางวัลการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็น *ชั้นประหยัดพรีเมียม จากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ จาก *ชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจ หรือจากชั้นธุรกิจไปเป็นชั้นหนึ่ง
 6. การร้องขอรางวัลการอัพเกรดจะต้องดำเนินการอย่างน้อยหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง สมาชิก Emirates Skywards ทุกคนสามารถใช้ไมล์แลกรับรางวัลการอัพเกรดทันที ณ จุดเช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง สมาชิกระดับ Platinum, Gold และ Silver สามารถใช้ไมล์แลกรับรางวัลการอัพเกรดทันทีบนเครื่องบินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รางวัลการอัพเกรดทันที
 7. การจองบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถใหม่ไม่สามารถใช้ร่วมกับการอัพเกรดของ Skywards จากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม หรือการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ หรือการอัพเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจได้
 8. หากต้องการอัพเกรด สมาชิกต้องมีบัตรโดยสารที่ยืนยันแล้วสำหรับเที่ยวบิน ก่อนร้องขอใช้รางวัลการอัพเกรด และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การออกบัตรโดยสารและค่าโดยสารทั้งหมด ที่มีผลบังคับใช้กับบัตรโดยสารหลักตลอดเวลา
 9. รางวัลการอัพเกรดจะได้รับอนุญาตเฉพาะใน บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของเอมิเรตส์ ซึ่งจะมีหมายเลขบัตรเดินทางที่เริ่มต้นด้วย 176 บัตรโดยสารที่ออกเป็นกระดาษไม่สามารถใช้แลกรับรางวัลการอัพเกรดของ Emirates Skywards ได้
 10. ทารกที่เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีที่นั่งของตนเอง มีสิทธิ์รับรางวัลการอัพเกรดโดยแลกด้วยไมล์สะสม Skywards 10% จากที่ใช้ในการแลกรางวัลการอัพเกรดของผู้ใหญ่ สมาชิกและทารกต้องแลกไมล์สะสมเป็นรางวัลการอัพเกรดภายในการทำธุรกรรมเดียวกัน
 11. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรางวัลการอัพเกรด อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้ภายใต้ย่อหน้า 6.9 และ 8.5 ข้างต้น ไมล์สะสม Skywards ที่หมดอายุ จะไม่มีการคืนกลับเข้าบัญชีของสมาชิก
 12. รางวัลการอัพเกรดขึ้นอยู่กับความพร้อมของชั้นโดยสารที่จอง
 13. สำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่มีการบินหลายส่วน สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards ได้สำหรับการอัพเกรดเที่ยวบินสำหรับการเดินทางที่จองเพียงส่วนเดียวเท่านั้น หากสมาชิกต้องการเดินทางต่อในชั้นโดยสารที่สูงกว่าบนเที่ยวบินเชื่อมต่อ จะต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติม
 14. ในกรณีที่มีที่ว่างให้บริการอยู่ในส่วนการบิน หรือส่วนการบินที่อยู่ในการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง แต่ไม่ใช่การเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางทั้งหมด จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ต้องใช้จะแสดงให้เห็นถึงระดับของส่วนการบินต่อเครื่องคำนวณไมล์สะสม Skywards
 15. รางวัลการอัพเกรดทันที (มีให้บริการที่จุดเช็คอินหรือบนเครื่อง) มีให้บริการสำหรับส่วนการบินแบบทันทีเท่านั้น จำนวนไมล์สะสม Skywards ที่ต้องใช้จะแสดงให้เห็นถึงระดับของส่วนการบินต่อเครื่องคำนวณไมล์สะสม Skywards
 16. สำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ที่มีการบินหลายส่วนที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินเดียว สมาชิกสามารถแลกไมล์สะสม Skywards ได้สำหรับการอัพเกรดทันทีสำหรับการเดินทางที่จองเพียงส่วนเดียวเท่านั้น หากสมาชิกต้องการเดินทางต่อในชั้นโดยสารที่สูงกว่าบนเที่ยวบินเชื่อมต่อ จะต้องแลกไมล์สะสม Skywards เพิ่มเติม
 17. ภาษีทุกชนิด (รวมถึงภาษีสนามบิน และ/หรือภาษีของรัฐ) ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความรับผิดของสมาชิก และต้องทำการชำระก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัลการอัพเกรด สามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต

*เนื่องด้วยลักษณะการปฏิบัติงานที่จำกัดในปัจจุบันของชั้นประหยัดพรีเมียม จะไม่สามารถใช้ Classic Rewards ในชั้นประหยัดพรีเมียมและรางวัลการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมได้ในปัจจุบัน

15. พันธมิตร

 1. พันธมิตร รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้รับและ/หรือแลกไมล์สะสม Skywards ผ่านทางพันธมิตร อาจมีความแตกต่างกันไปบ้างในบางครั้ง Emirates Skywards สามารถเพิกถอน จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลใด ๆ ที่พันธมิตรเป็นผู้จัดหาได้ทุกเมื่อ และโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับและแลกไมล์สะสม Skywards กับพันธมิตร
 2. การได้รับไมล์สะสม Skywards จากสินค้าและบริการของพันธมิตรตามการใช้จ่ายของสมาชิก อาจมีเงื่อนไขข้อยกเว้นหรือยอดขั้นต่ำในการซื้อที่มีผลบังคับใช้ เมื่อค่าใช้จ่ายอยู่ในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องถูกแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่กำหนดโดยหรือในนามของ Emirates Skywards
 3. เมื่อสมาชิกเลือกบริการและ/หรือสินค้าจากพันธมิตร สัญญาเกี่ยวกับบริการและ/หรือสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกและพันธมิตร ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรจะนำมาใช้กับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกเป็นผู้เลือก ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางข้อเหล่านี้ถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์ แต่ Emirates Skywards ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิกอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และควรตรวจสอบกับพันธมิตร ก่อนที่จะเลือกสินค้าและ/หรือบริการ การยอมรับในข้อเสนอของพันธมิตร แสดงว่าสมาชิกยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยพันธมิตร รวมทั้งการชำระจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนด (หากมี) และจะปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับการจอง ความพร้อมให้บริการ การยกเลิก และการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือสินค้า ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่ยินยอมรับผิดไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่จัดหาโดยพันธมิตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธของพันธมิตรที่จะจัดหารางวัลแก่สมาชิก สิทธิ์ (หากมี) ที่สมาชิกอาจมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรางวัล มีเพียงประการเดียวคือต่อเรื่องการจัดหารางวัลนั้นของพันธมิตร ภายใต้ข้อนี้ รางวัลทั้งหมดที่จัดหาให้แก่สมาชิกจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของพันธมิตรผู้จัดหารางวัล
 4. ในกรณีที่ข้อเสนอของพันธมิตรให้โอกาสแก่สมาชิกในการโอนหรือแลกคะแนนที่ได้รับกับพันธมิตรเป็นไมล์สะสม Skywards (“ข้อเสนอที่ให้เปล่า”) การโอนหรือการแลกดังกล่าวจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อ: สมาชิกรายนั้นเป็นทั้งสมาชิก Emirates Skywards และสมาชิกโปรแกรมของพันธมิตร และคะแนนของพันธมิตรถูกโอนมาจากบัญชีที่ถือโดยพันธมิตรนั้นในชื่อของสมาชิกเอง และถูกโอนไปยังบัญชี Emirates Skywards ของสมาชิกในชื่อเดียวกัน (“บัญชีที่เชื่อมโยง”) บัญชีที่เชื่อมโยงจะต้องมีชื่อ นามสกุล และวันเกิดที่ตรงกัน Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่เชื่อมโยงบัญชีของสมาชิกหรือบันทึกไมล์เข้าบัญชีของสมาชิกภายใต้ข้อที่ 14.4 นี้ หรือยกเลิกไมล์ที่ให้แก่บัญชีสมาชิกไว้แล้วภายใต้ข้อเสนอที่ให้เปล่า โดยที่เอมิเรตส์มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าตัวตนของสมาชิกไม่ตรงกับตัวตนของผู้โอน หรือโดยที่มีการกระทำอันฉ้อฉลที่เชื่อมโยงกับการโอนหรือการแลกที่สัมพันธ์กับบัญชีของสมาชิก
 5. ดูรายชื่อพันธมิตร

16. รางวัลเที่ยวบินสายการบินพันธมิตร

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้ไมล์สะสม Skywards เพื่อแลกรางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรอาจแตกต่างกันไปในระหว่างพันธมิตรแต่ละราย ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของพันธมิตรแต่ละรายยังมีผลกับรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรตามที่พันธมิตรแต่ละรายกำหนด สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการจองและแลกรับรางวัลเที่ยวบินใด ๆ ของพันธมิตร เรียนรู้เพิ่มเติม(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)เกี่ยวกับพันธมิตรสายการบินแต่ละแห่งและข้อกำหนดและเงื่อนไขของพวกเขา
 2. รางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรอาจมีค่าธรรมเนียมรางวัลเพิ่มเติมของพันธมิตร ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
 3. ในกรณีที่สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตร (รวมถึงการเปลี่ยนวันที่และการยกเลิก) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและต้องชำระตามตารางด้านล่าง ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ เว้นแต่จะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตตามตารางด้านล่าง
ค่าธรรมเนียมและการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมรางวัลของพันธมิตร10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบ ใช้กับรางวัลเที่ยวบินของพันธมิตรทุกสายการบิน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งและต่อคน
การคืนเงินและค่าธรรมเนียมการคืนเงินอนุญาตให้คืนเงินได้สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดและยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งานของบัตรโดยสาร โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วจะซื้อคืนไม่ได้

17. ครอบครัวของฉัน

 1. สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Emirates Skywards ของตนเองเพื่อสร้างบัญชีครอบครัวของฉันและเป็นหัวหน้าครอบครัว
 2. ในกรณีที่มีโปรโมชั่น การสื่อสาร หรือข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีครอบครัวของฉัน ระบบจะใช้โปรไฟล์ของหัวหน้าครอบครัว กล่าวคือ ประเทศที่มีถิ่นพำนัก ระดับชั้น เป็นต้น
 3. เอมิเรตส์จะยื่นเสนอการเข้าร่วมในบัญชีครอบครัวของฉันตามดุลยพินิจของสายการบิน
 4. การเข้าร่วมในบัญชีครอบครัวของฉันเปิดกว้างสำหรับสมาชิก Emirates Skywards และ Skywards Skysurfers เป็นรายบุคคล
 5. หัวหน้าครอบครัวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 6. หัวหน้าครอบครัวสามารถกำหนดสมาชิกในครอบครัวผ่านทางเว็บไซต์ได้สูงสุดไม่เกินเจ็ดคน โดยจะต้องมีอายุสองปีขึ้นไป
 7. สมาชิกในครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้าครอบครัวในลักษณะใดก็ตามดังต่อไปนี้: สามี ภรรยา คู่ชีวิต (คู่รักที่อยู่ร่วมกัน - ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกับหัวหน้าครอบครัว) ลูกชาย ลูกเลี้ยงชาย ลูกสาว ลูกเลี้ยงหญิง แม่ แม่สามี-แม่ภรรยา แม่เลี้ยง พ่อ พ่อสามี-พ่อภรรยา พ่อเลี้ยง พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว หลานสาว หลานชาย และผู้ดูแลภายในบ้าน (ลูกจ้างที่อาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกับหัวหน้าครอบครัว)
 8. เราอาจจะร้องขอให้สมาชิกในครอบครัวแสดงหลักฐานเพิ่มเติมต่อ Emirates Skywards เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีกับหัวหน้าครอบครัว
 9. หัวหน้าครอบครัวสามารถเพิ่มจำนวนทารกเพื่อการจองเที่ยวบินได้โดยไม่จำกัดจำนวนราย ทารกจะไม่สามารถสะสมไมล์รวมเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้ เมื่อทารกอายุครบสองปี จะถูกถอดออกจากบัญชีครอบครัวของฉันโดยอัตโนมัติ และหัวหน้าครอบครัวสามารถเพิ่มเข้าไปเป็นสมาชิกในครอบครัวคนใหม่ได้หลังจากลงทะเบียน Skywards Skysurfers แล้ว
 10. หัวหน้าครอบครัวจะลงทะเบียนบัญชีครอบครัวของฉันได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวต้องการเข้าร่วมในบัญชีใหม่ พวกเขาจะต้องถูกลบออกจากบัญชีปัจจุบันก่อน
 11. นอกเหนือจากหัวหน้าครอบครัวแล้ว ควรมีสมาชิกในครอบครัวคงเหลืออยู่ในบัญชีอย่างน้อยหนึ่งรายอยู่เสมอ เพื่อให้กลุ่มยังคงอยู่และมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ
 12. หัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวจะต้องเป็นสมาชิก Emirates Skywards หรือ Skywards Skysurfers รายบุคคลก่อนจะเข้าร่วมครอบครัวของฉัน
 13. เมื่อเข้าร่วมครอบครัวของฉัน สมาชิกในครอบครัว (อายุ 18 ปีขึ้นไป) จะต้องเลือกเปอร์เซ็นต์ (ไม่เกิน 100%) ของไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์หรือ flydubai (ไม่รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันกับสายการบินพันธมิตร) หรือสายการบินพันธมิตรของเราที่สมาชิกต้องการรวมไมล์สะสมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันเพื่อการแลกรับรางวัล ไมล์สะสมคงเหลือจะยังอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมนี้ได้ทุกเมื่อ สามารถเพิ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไปและให้คงอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉันได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในบัญชี Skywards Skysurfers ของพวกเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามในการกำหนดนี้ อาจจะส่งผลให้เด็กถูกถอดออกจากบัญชีครอบครัวของฉันโดยอัตโนมัติ พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องตัดสินใจเลือกเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมในนามของเด็ก จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปี
 14. หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจะได้รับไมล์สะสมและไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเข้าในบัญชี Emirates Skywards ของตนเอง ตามสถานภาพสมาชิก Emirates Skywards ของแต่ละบุคคล
 15. ไมล์สะสมที่ได้รับก่อนที่จะเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน จะยังคงอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ของแต่ละบุคคล
 16. ไม่สามารถรวมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันได้ และจะได้รับไมล์สะสมเพิ่มเข้าไปในบัญชี Emirates Skywards หรือ Skywards Skysurfers ของแต่ละบุคคล สำหรับวัตถุประสงค์ของบัญชีครอบครัวของฉัน การอ้างอิงถึงไมล์สะสมจะไม่รวมไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิก
 17. ไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์, flydubai (ไม่รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันกับสายการบินพันธมิตร) หรือสายการบินพันธมิตรของเราที่สามารถรวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉันได้ สามารถแลกไมล์สะสมในบัญชีครอบครัวของฉันได้เฉพาะสำหรับสมาชิกในบัญชีครอบครัวของฉันเท่านั้น
 18. เมื่อรวมไมล์สะสมเข้าในบัญชีครอบครัวของฉันแล้ว คุณจะไม่สามารถโอนกลับไปยังบัญชี Emirates Skywards ของแต่ละบุคคลได้อีก เมื่อเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันแล้ว หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวตกลงที่จะให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อแลกไมล์สะสมจากบัญชีครอบครัวของฉัน รวมถึงการจองและการจัดการการเดินทางในนามของสมาชิกในครอบครัว
 19. หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนสามารถดูข้อมูล Emirates Skywards ได้ ซึ่งจะได้แก่ ชื่อ นามสกุล ไมล์สะสมที่รวมเข้ามา เปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม ไมล์สะสมที่แลก และวันที่สะสมของธุรกรรมไมล์สะสมใด ๆ ของสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีครอบครัวของฉัน เพื่อให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้จัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการแลกไมล์สะสมในนามของสมาชิกในครอบครัวทุกคน สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของฉันจะไม่สามารถดูประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและรายละเอียดส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ และข้อมูลเหล่านี้จะยังคงอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ของแต่ละบุคคล
 20. ข้อมูล Emirates Skywards ที่หัวหน้าครอบครัวสามารถดูได้นั้นจะได้แก่ การจองที่ใช้เงินสด+ไมล์สะสม และการจองรางวัล Classic ที่หัวหน้าครอบครัวดำเนินการโดยใช้ไมล์สะสมในบัญชีครอบครัวของฉัน เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวสามารถทำการจองให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยการใช้ไมล์สะสมจากบัญชีครอบครัวของฉัน หัวหน้าครอบครัวจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะในด้านการจองด้วยบัญชีครอบครัวของฉันเท่านั้น เช่น บันทึกชื่อผู้โดยสาร (PNR) ประเภทมื้ออาหาร คำขอสำหรับผู้โดยสารที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่แลกไมล์สะสม รวมถึงชั้นโดยสารและประเภทค่าโดยสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ กล่าวคือ ประเภทของธุรกรรม ชื่อผู้โดยสาร (คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุลของสมาชิกที่เดินทาง)
 21. หัวหน้าครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวควรใช้หมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ของตนเองต่อไปเมื่อทำการจอง และไม่ต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกครอบครัวของฉันแยกต่างหาก
 22. สมาชิกในครอบครัวสามารถจองและแลกไมล์สะสมได้จากบัญชี Emirates Skywards ของตนเองเท่านั้น
 23. สำหรับการจองด้วยเงินสด+ไมล์สะสมและรางวัล Classic หัวหน้าครอบครัวสามารถแลกไมล์สะสมให้ได้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบันเท่านั้น
 24. ไมล์สะสมจะยังมีวันหมดอายุตามเดิมในระยะเวลาสามปี นับตั้งแต่วันที่เดินทาง คุณสามารถลบไมล์สะสมออกจากบัญชี Emirates Skywards ของบุคคลและบัญชีครอบครัวของฉันได้ เมื่อสิ้นสุดเดือนเกิดของสมาชิกรายที่ต้องการทำรายการ เช่น สมาชิกที่ได้รับไมล์สะสมในเดือนพฤษภาคม 2018 และเกิดในเดือนสิงหาคม จะพบว่าไมล์สะสมหมดอายุจากบัญชี Emirates Skywards ของบุคคลและบัญชีครอบครัวของฉันในวันที่ 31 สิงหาคม 2021 ไม่ว่าข้างต้นจะกล่าวถึงไว้อย่างไรก็ตาม วันหมดอายุที่มีการปรับแก้จะมีผลใช้กับส่วนของไมล์สะสม Skywards ที่รวมเข้าไปในบัญชีครอบครัวของฉัน โดยสมาชิกระดับ Platinum ไม่ว่าจะในฐานะหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในย่อหน้า 6.9 ข้างต้น
 25. จะมีการเพิ่มไมล์สะสมเข้าบัญชี Emirates Skywards ของบุคคลที่เป็นสมาชิกในโปรแกรม Emirates Skywards และบัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้อง ตามชุดข้อมูลเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม การเคลมไมล์สะสมย้อนหลังจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ ณ เวลาที่ทำการเคลม ไม่ใช่ ณ วันที่มีการเดินทาง
 26. ไมล์สะสมที่แบ่งในบัญชีครอบครัวของฉันจะไม่สามารถกำกับวันที่เพื่อการเดินทางหรือบริการให้ย้อนหลังไปกว่าวันที่สมาชิกเข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉัน
 27. หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถลบตนเองออกจากโปรแกรมครอบครัวของฉันหรือกำหนดหัวหน้าครอบครัวทดแทนได้ พวกเขาเลือกได้ว่าจะปิดบัญชีครอบครัวของฉัน และไมล์สะสมใด ๆ ในบัญชีครอบครัวของฉันที่ยังไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุจะถูกริบคืน
 28. หัวหน้าครอบครัวสามารถลบสมาชิกในครอบครัวออกจากบัญชีครอบครัวของฉันได้ทุกเมื่อ โดยการดำเนินการเองบนเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ติดต่อเอมิเรตส์ เมื่อจำนวนสมาชิกในครอบครัวครบตามกำหนด คุณจะสามารถเปลี่ยนสมาชิกได้ไม่เกินปีละสามครั้งเท่านั้น
 29. สมาชิกในครอบครัวสามารถถอดตนเองออกจากบัญชีครอบครัวของฉันได้ทุกเมื่อ โดยการคลิกที่ตัวเลือก ออกจากบัญชีครอบครัวของฉัน แต่อย่างไรก็ตาม
  • ไมล์สะสมที่ดึงเข้ามาไว้ในบัญชีครอบครัวของฉันจะยังคงอยู่ในบัญชีครอบครัวของฉัน
  • หัวหน้าครอบครัวจะไม่สามารถแลกของรางวัลด้วยไมล์สะสมในนามของสมาชิกในครอบครัวจากบัญชีครอบครัวของฉันได้อีกต่อไป
  • สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถดูบัญชีครอบครัวของฉันได้อีกต่อไป
 30. สามารถแลกไมล์สะสมรวมในบัญชีครอบครัวของฉันได้เฉพาะสำหรับสมาชิกในบัญชีครอบครัวของฉันเท่านั้น
 31. เฉพาะสมาชิก Emirates Skywards รายบุคคลเท่านั้นที่เข้าร่วมบัญชีครอบครัวของฉันได้
 32. สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสม Skywards จากบัญชีครอบครัวของฉันกับเที่ยวบิน Classic Reward และเที่ยวบินที่ชำระด้วยเงินสด+ไมล์สะสม สมาชิกยังสามารถใช้แลกรางวัลการอัพเกรดเมื่อเช็คอิน หากเดินทางพร้อมกับหัวหน้าครอบครัว หรือบริจาคไมล์สะสมเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มที่เลือก นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ไมล์สะสมจากสมาชิกบัญชีแบบบุคคลกับพันธมิตรค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ และกิจกรรม Skywards Exclusives ได้ เอมิเรตส์อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อพันธมิตรได้ทุกเมื่อ
 33. ขณะนี้ การซื้อไมล์สะสม การมอบไมล์สะสมเป็นของขวัญ การโอนไมล์สะสม การต่ออายุไมล์สะสมหรือการซื้อไมล์สะสมที่หมดอายุคืนมีให้บริการแก่สมาชิกที่ใช้บัญชี Emirates Skywards ของตนเองเท่านั้นและไม่สามารถใช้ได้กับบัญชีครอบครัวของฉัน
 34. เมื่อสมาชิก Emirates Skywards เลือกจะรวมไมล์สะสม Skywards เข้าไปยังบัญชีครอบครัวของฉัน เปอร์เซนต์ของจำนวนไมล์สะสมที่เลือกแบ่งให้จะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับไมล์สะสม Skywards มากกว่า 1 ไมล์เท่านั้น เมื่อสมาชิกได้รับไมล์สะสม Skywards 1 ไมล์หรือน้อยกว่านั้นในระหว่างการทำธุรกรรม ไมล์สะสมจะยังคงอยู่ในบัญชี Emirates Skywards ส่วนบุคคลของแต่ละสมาชิก
 35. สมาชิกสามารถเลือกแบ่งตามจำนวนเปอร์เซ็นต์หนึ่งจากจำนวนไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับ สมาชิกไม่สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ตามประเภทได้ เช่น เที่ยวบินและรายรับของพันธมิตร
 36. การเพิ่มไมล์สะสมในบัญชีสมาชิกอาจต้องใช้เวลาแปดสัปดาห์หรือมากกว่านับจากวันที่ทำรายการ
 37. จะรวมไมล์สะสมเข้าด้วยกันตามเปอร์เซ็นต์การแบ่งในวันที่ทำธุรกรรม (เครดิตไมล์สะสม) ไม่ใช่วันที่ทำกิจกรรม 
 38. ไมล์สะสมกิจกรรมของพันธมิตรใด ๆ ที่สมาชิกในครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัวยกเลิก จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติจาก บัญชีครอบครัวของฉันที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

18. Skywards+

 1. กฎทั่วไปของโปรแกรม
  • Skywards+ คือการสมัครสมาชิกออนไลน์ที่สามารถซื้อได้ทาง emirates.com โดยมีค่าธรรมเนียมรายปี
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรวมภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
  • สมาชิก Skywards+ มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ใน emirates.com สิทธิประโยชน์อาจแตกต่างกันไปสำหรับสมาชิกแต่ละคน และเป็นไปตามแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่ซื้อ
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) ของตน เพื่อใช้และดูสิทธิประโยชน์ Skywards+
  • การเป็นสมาชิก Skywards+ และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องถูกจำกัดไว้ให้กับสมาชิกที่ซื้อไว้ และไม่สามารถมอบเป็นของขวัญหรือขายได้
  • การเป็นสมาชิก Skywards+ ของสมาชิกไม่สามารถส่งต่อและไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • สิทธิประโยชน์จาก Skywards+ ใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ซื้อผ่าน emirates.com เท่านั้น บัตรโดยสารที่ออกโดยช่องทางออฟไลน์ผ่าน Emirates Holidays และ Emirates Dubai Experience จะมีสิทธิ์สะสมไมล์ได้เช่นกัน
  • สิทธิประโยชน์ Skywards+ ไม่สามารถระบุวันย้อนหลังได้ก่อนหรือหลังจากช่วงเวลาการเป็นสมาชิกที่ระบุไว้ได้
  • จะไม่มีการให้โบนัสสะสมเพิ่มสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางนอกช่วงเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+ ซึ่งจะใช้กับการเคลมย้อนหลังด้วย
  • สิทธิประโยชน์ Skywards+ ของสมาชิกใช้ได้ในช่วงเวลาการเป็นสมาชิกเท่านั้น
  • สำหรับบัตรโดยสารที่ออกใหม่ จะมีการให้โบนัสสะสมสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก Skywards+
  • Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ และอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ
  • Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ในการถอนคืนหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์นี้ได้ทุกเมื่อ
  • การเป็นสมาชิก Skywards+ จะเปิดใช้งานภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
  • สิทธิประโยชน์ของ Skywards+ จะใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางหลังจากการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  • สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ Skywards+ ได้บน emirates.com และ flydubai.com(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)
  • สามารถแลกไมล์สะสม Skywards ได้จากบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกหรือบัญชีครอบครัวของฉันเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+ ไม่สามารถแลกไมล์สะสมจากบัญชี Skysurfers ได้
  • อาจมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัดให้ในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก และสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
 2. ไมล์สะสม Skywards โบนัส
  • สมาชิกต้องสมัครเป็นสมาชิก Skywards+ เพื่อให้มีสิทธิ์รับไมล์สะสม Skywards โบนัส
  • ไมล์สะสม Skywards โบนัสใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ออกบัตรโดยสารทางออนไลน์ผ่าน emirates.com เท่านั้น (รวมถึงบัตรโดยสารแบบใช้เงินสด+ไมล์สะสม) บัตรโดยสารที่ออกโดยช่องทางออฟไลน์ผ่าน Emirates Holidays และ Emirates Dubai Experience จะมีสิทธิ์สะสมไมล์ได้เช่นกัน
  • การจองทั้งหมดในเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบิน flydubai จะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัส (รวมถึงการจองแบบใช้เงินสด+ไมล์สะสมที่มีสิทธิ์สะสมไมล์)
  • สมาชิกจะได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสบนเที่ยวบินที่เดินทางภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งยังใช้ได้กับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ออกใหม่ด้วย
  • หากสมาชิกได้เดินทางในเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai ที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสม Skywards โบนัสในโปรโมชั่นของ Emirates Skywards มากกว่าหนึ่งรายการ สมาชิกจะได้รับโบนัสที่มีสิทธิ์ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเท่านั้น
  • สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด 20% บนเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ทุกเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai
  • ใบแจ้งยอดของสมาชิกจะแสดงไมล์สะสม Skywards โบนัส สำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องเป็น “โบนัสไมล์สะสม Skywards ของ Skywards+”
  • บัตรโดยสารใดก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์สะสม Skywards ตามปกติก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม Skywards โบนัสเช่นกัน
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+
  • จะไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
 3. โบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้น - แบบพรีเมียมเท่านั้น
  • สมาชิกต้องสมัครสมาชิก Skywards+ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้น
  • โบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ที่ออกบัตรโดยสารทางออนไลน์ผ่าน emirates.com เท่านั้น (รวมถึงบัตรโดยสารแบบใช้เงินสด+ไมล์สะสม) บัตรโดยสารที่ออกโดยช่องทางออฟไลน์ผ่าน Emirates Holidays และ Emirates Dubai Experience จะมีสิทธิ์สะสมไมล์ได้เช่นกัน
  • การจองทั้งหมดในเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบิน flydubai จะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้น (รวมถึงการจองแบบใช้เงินสด+ไมล์สะสมที่มีสิทธิ์สะสมไมล์)
  • สมาชิกจะได้รับโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นในเที่ยวบินที่เดินทางภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งยังใช้ได้กับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ออกใหม่ด้วย
  • หากสมาชิกได้เดินทางในเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai ที่มีสิทธิ์รับโบนัสไมล์สะสมสถานะของสมาชิกในโปรโมชั่นของ Emirates Skywards มากกว่าหนึ่งรายการ สมาชิกจะได้รับโบนัสที่มีสิทธิ์ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเท่านั้น
  • สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นในชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด 20% บนเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบิน flydubai
  • ใบแจ้งยอดของสมาชิกจะแสดงโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นสำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องเป็น “โบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นของ Skywards+”
  • บัตรโดยสารใดก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์สะสม Skywards ตามปกติก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสไมล์สะสมตามลำดับขั้นเช่นกัน
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+
  • จะไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
 4. รางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด - เฉพาะแบบขั้นสูงและแบบพรีเมียมเท่านั้น
  • สมาชิกต้องสมัครสมาชิก Skywards+ เพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด
  • เฉพาะบัตรโดยสารพาณิชย์ที่ออกให้จาก emirates.com เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด
  • รางวัลการอัพเกรดที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่าน emirates.com หรือเมื่อทำการเช็คอิน จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดนี้
  • หากต้องการใช้ส่วนลดนี้ สมาชิก Emirates Skywards จะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ของตนใน emirates.com เว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์บนมือถือ หรือแอพของเอมิเรตส์ ก่อนเริ่มต้นการจอง
  • รางวัลการอัพเกรดใช้ได้กับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
  • บัตรโดยสารที่ออกในแบรนด์ค่าโดยสารประเภท Flex และ Flex Plus มีสิทธิ์ได้รับรางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด โดยมีข้อจำกัด
  • บัตรโดยสารที่ออกในแบรนด์ค่าโดยสารประเภท Special และ Saver จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด
  • รางวัลการอัพเกรดจะเป็นไปตามจำนวนที่นั่งว่าง
  • สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดสำหรับทุกธุรกรรมการอัพเกรดที่ดำเนินการภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก แม้ว่าวันที่เดินทางจะอยู่นอกช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกอยู่ก็ตาม
  • หากสมาชิกมีสิทธิ์รับข้อเสนอรางวัลการอัพเกรดหลายรายการ จะใช้ได้เฉพาะข้อเสนอที่มีสิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ข้อเสนอรวมกันได้)
  • ส่วนลดรางวัลการอัพเกรดที่เกี่ยวข้องกับ Skywards+ จะแสดงในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ ณ เวลาที่ทำการจอง หากสมาชิกมีสิทธิ์รับข้อเสนอรางวัลการอัพเกรดหลายรายการบนเที่ยวบินเดียวกัน จะใช้ได้เฉพาะข้อเสนอที่มีสิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเท่านั้น
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+
  • สามารถแลกใช้ไมล์สะสม Skywards ได้จากบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกหรือบัญชีครอบครัวของฉัน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกไมล์สะสมจากบัญชี Skysurfers ได้
  • จะได้รับส่วนลดในการอัพเกรดอัตโนมัติ หากมีให้บริการในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก หากมีการใช้ข้อเสนอทางกลวิธีที่สูงกว่าอยู่ ณ ขณะที่มีการอัพเกรดอัตโนมัติ สมาชิกจะได้รับข้อเสนอที่ใช้ได้สูงสุด
  • ส่วนลดรางวัลการอัพเกรดที่เป็นส่วนหนึ่งของ Skywards+ จะยังใช้ได้กับการอัพเกรดอัตโนมัติเช่นกัน หากมีการดำเนินการอัพเกรดอัตโนมัติภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  • ส่วนลดรางวัลการอัพเกรดที่เป็นส่วนหนึ่งของ Skywards+ จะใช้ไม่ได้กับการอัพเกรดทันทีบนเครื่อง
  • การออกบัตรโดยสารใหม่ในภายหลัง อาจเป็นผลให้โปรโมชั่นรางวัลการอัพเกรดเป็นโมฆะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันที่ ซึ่งไม่สามารถยืนยันที่นั่งว่าง ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีดังกล่าว และสำหรับการยกเลิกบัตรโดยสาร การคืนไมล์สะสมจะเป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards
  • สำหรับรางวัลการอัพเกรดที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่าน emirates.com ระบบจะหักไมล์สะสมออกจากบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ที่สมัคร Skywards+ สำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน หรือผู้โดยสารที่เลือกซึ่งเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน สำหรับรางวัลการอัพเกรดที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่าน emirates.com ไมล์สะสมยังสามารถหักออกจากบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ที่สมัคร Skywards+ สำหรับผู้โดยสารรายอื่นได้ แม้ว่าสมาชิก Skywards+ จะไม่ได้เดินทางก็ตาม
  • สำหรับรางวัลการอัพเกรดที่ออกให้เมื่อทำการเช็คอิน ระบบจะหักไมล์สะสมออกจากบัญชีสมาชิก Emirates Skywards ที่สมัคร Skywards+ สำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน หรือสำหรับผู้โดยสารที่เลือกซึ่งเดินทางในเที่ยวบินเดียวกัน ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์ของรางวัลการอัพเกรดเมื่อทำการเช็คอิน หากสมาชิก Skywards+ ไม่ได้เดินทางด้วย
  • สมาชิกสามารถซื้อไมล์สะสมเพิ่มเติมจากบัญชีส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อยอดคงเหลือปัจจุบันไม่เพียงพอเท่านั้น
  • ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่สายการบินกำหนด จะไม่รวมอยู่ในรางวัลการอัพเกรดแบบมีส่วนลด และหากมีจะต้องชำระเต็มจำนวนเพื่อใช้ข้อเสนอนี้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัลการอัพเกรดอาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards อื่น ๆ ทั้งหมด
  • ผู้โดยสารทุกคนในการจองจะต้องซื้อรางวัลการอัพเกรดและดำเนินการในธุรกรรมเดียว สำหรับบัตรโดยสารที่ออกทางออนไลน์ผ่าน emirates.com ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อสำหรับผู้โดยสารที่ระบุไว้เฉพาะภายในการจอง สำหรับบัตรโดยสารที่ออกให้ทางออนไลน์ผ่าน emirates.com
  • จะไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  • เป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับรางวัลการอัพเกรด
 5. Classic Rewards แบบมีส่วนลด
  • สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดแบบครั้งเดียวสำหรับเที่ยวบิน Classic Reward บนเที่ยวบินเอมิเรตส์ที่มีสิทธิ์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก แม้ว่าวันเดินทางจริงจะอยู่นอกช่วงเวลาการเป็นสมาชิกก็ตาม
  • หากต้องการใช้ส่วนลด Classic Reward สมาชิก Emirates Skywards ต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตนผ่าน emirates.com ในเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนที่จะเริ่มต้นทำการจอง
  • ส่วนลดจะใช้ได้กับผู้เดินทางทุกคนภายในการจองเดียวกัน
  • ส่วนลดจะใช้กับการจองรางวัลแบบไปกลับและเที่ยวเดียวเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบหลายเมืองหรือแบบไปกลับคนละเส้นทาง
  • ไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ และอาจใช้ไม่ได้หากรายละเอียดเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+
  • เป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับ Classic Rewards
 6. อัตราเงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษ
  • สมาชิก Skywards+ จะได้รับข้อเสนออัตราเงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษ สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ที่จองในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก แม้ว่าวันเดินทางจะอยู่นอกช่วงเวลาการเป็นสมาชิกก็ตาม
  • อัตราเงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษจะปรากฎอยู่บนหน้าการชำระเงิน เมื่อสมาชิกเลือกเงินสด+ไมล์สะสม เป็นตัวเลือกการชำระเงิน
  • อัตราเงินสด+ไมล์สะสมแบบพิเศษจะจำกัดไว้สำหรับการจองออนไลน์ในเว็บไซต์ emirates.com เท่านั้น
  • สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards ของตน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ Skywards+
  • สามารถแลกใช้ไมล์สะสม Skywards ได้จากบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกหรือบัญชีครอบครัวของฉัน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกไมล์สะสมจากบัญชี Skysurfers ได้
  • สมาชิก Emirates Skywards ต้องเลือกตัวเลือกที่มีไอคอนเงินสด+ไมล์สะสมแสดงไว้ในระหว่างขั้นตอนการจอง เพื่อใช้ข้อเสนอพิเศษในหน้าการชำระเงิน
  • เมื่อเลือก ตรวจสอบ และยอมรับตัวเลือกการชำระเงินด้วยเงินสด+ไมล์สะสม ในหน้าการชำระเงิน และดำเนินการชำระเงินขั้นสุดท้ายเพื่อออกบัตรโดยสารแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับอัตราเงินสด+ไมล์สะสมอีก การออกบัตรโดยสารใหม่ในภายหลังที่มีการเรียกเก็บค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จะต้องชำระเงินทั้งหมดเป็นเงินสดเท่านั้น (หรือการชำระเงินที่เทียบเท่า) การยกเลิกบัตรโดยสารจะเป็นไปตามกฎระเบียบค่าโดยสารและกฎโปรแกรม Emirates Skywards ที่เกี่ยวกับการคืนไมล์สะสม (หากมี)
  • จะไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  • เป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับเงินสด+ไมล์สะสม
 7. สัมภาระที่เช็คอิน
  • สมาชิกต้องสมัครสมาชิก Skywards+ เพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอิน
  • ในตลาดที่ใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก สิทธิประโยชน์นี้จะใช้ได้กับสมาชิก Emirates Skywards ทุกคน
  • สามารถใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระได้ไม่ว่าจะใช้ช่องทางการจองใดก็ตาม สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะใช้ได้กับเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
  • ในตลาดที่ใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น สามารถเช็คอินสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งชิ้น สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้กับสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue และ Silver เท่านั้น เนื่องจากสมาชิกระดับ Gold และ Platinum จะได้รับสิทธิ์สำหรับสัมภาระชิ้นที่สามเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ระดับชั้นของพวกเขา
  • สิทธิประโยชน์นี้จะใช้ได้กับสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น
  • สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับสัมภาระที่เช็คอินสำหรับการเดินทางภายในช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  • น้ำหนักที่อนุญาตจะเป็นไปตามแพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่ซื้อ และจะมีการระบุน้ำหนักที่อนุญาตไว้ในส่วนของสิทธิประโยชน์
  • จะไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
 8. การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของเอมิเรตส์บางแห่ง
  • สมาชิกต้องสมัครสมาชิก Skywards+ เพื่อให้มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร
  • การเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเป็นการอนุญาตให้เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์แบบครั้งเดียวที่สนามบินบางแห่ง(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน)สำหรับหนึ่งท่านเท่านั้น สามารถเข้าใช้ได้โดยสมาชิก Skywards+ หรือแขกที่ร่วมเดินทางที่จะเดินทางต่อในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวเดียวกัน สมาชิก Skywards+ จะต้องมาแสดงตัว
  • สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารใช้ได้กับเที่ยวบินที่เดินทางภายในช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น และเข้าใช้ได้เฉพาะที่ห้องรับรองผู้โดยสารเอมิเรตส์ที่เปิดให้บริการอยู่เท่านั้น
  • สามารถใช้สิทธิพิเศษการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ไม่ว่าจะใช้ช่องทางการจองใดก็ตาม สิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารใช้ได้กับเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น
  • การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ และมีไว้สำหรับผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือผู้เยาว์ที่เดินทางกับผู้ใหญ่ซึ่งใช้สิทธิ์ของตัวเองเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร
  • การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประจำห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ และจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวที่บริเวณทางเข้า
  • สิทธิ์และการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่สนามบินจะเป็นการตัดสินใจของพนักงานที่เคาน์เตอร์ของห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของเอมิเรตส์
  • พนักงานประจำห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของเอมิเรตส์ มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของบัตรกำนัลและทำเครื่องหมายบนบัตรกำนัลว่าใช้งานแล้ว เมื่อใช้บัตรกำนัล ซึ่งจะแสดงในโปรไฟล์ของสมาชิก
  • จะไม่มีการพิมพ์ข้อความเชิญเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบนบัตรสำหรับขึ้นเครื่อง
  • จะเสนอสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของเอมิเรตส์ให้กับสมาชิก Skywards+ ระดับ Blue, Silver, Gold และ Platinum (ณ เวลาที่ได้สมัครเป็นสมาชิก)
  • จะไม่มีการคืนจำนวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการเป็นสมาชิก
  • เป็นไปตามกฎโปรแกรม Emirates Skywards
 9. วิธีการสมัครสมาชิก Skywards+
  • Skywards+(เปิดหน้าในแท็บเดียวกัน) มีให้เฉพาะสำหรับสมาชิก Emirates Skywards ที่มีสิทธิ์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • สมาชิก Emirates Skywards ต้องเข้าสู่ระบบใน emirates.com เพื่อชำระเงินค่าสมัคร Skywards+ สมาชิกจะได้รับทราบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  • เมื่อดำเนินการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาชิกจะได้รับอีเมลยืนยันและใบเสร็จ
 10. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
  • สิทธิประโยชน์ Skywards+ จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกและไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ บัญชี Emirates Skywards ของคุณจะแสดงรายละเอียดการเป็นสมาชิกของคุณจนถึงสิ้นเดือนที่สิบสอง ตามเวลาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (GMT +4 ชั่วโมง)

19. Skywards Exclusives

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) สำหรับการใช้แพลตฟอร์ม Skywards Exclusives ของเรา รวมถึงกฎโปรแกรม(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)ที่มีผลกับธุรกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์

20. ความเป็นส่วนตัว

 1. สืบเนื่องจากโปรแกรม Emirates Skywards เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยข้อมูลว่า Emirates Skywards เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด วิธีที่นำข้อมูลไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ใดและเพื่อจุดประสงค์ใด และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่สมาชิกสามารถถอนความยินยอมเมื่อสามารถทำได้ และวิธีการที่สมาชิกสามารถติดต่อเอมิเรตส์เพื่อจัดการความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในทางอื่นใด
 2. โดยปราศจากการจำกัดในข้อ 18.1 เป็นเงื่อนไขของ Emirates Skywards ที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะยินยอมให้ Emirates Skywards เปิดเผยรายละเอียดการติดต่อของสมาชิกที่เกี่ยวข้องในวันที่หรือหลังจากวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรของสายการบินแควนตัส ยกเว้น Emirates Skywards จะได้รับแจ้งเป็นอื่นโดยสมาชิกที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของสายการบินแควนตัสในการเสนอการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (หรือโปรแกรมที่เทียบเท่ากันในวันที่สิ้นสุดความเป็นพันธมิตรสายการบินแควนตัส) การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสายการบินแควนตัสอาจมีความแตกต่างไปจากของสายการบินเอมิเรตส์ สายการบินแควนตัสอาจไม่ถูกผูกมัดโดยกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับกฎหมายที่ผูกมัดใน Emirates Skywards เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีการระบุใด ๆ ในข้อที่ 18.2 ที่จะกำหนดให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Emirates Skywards และ/หรือยอมรับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัส (หรือเทียบเท่า) ในเวลาใดก็ตาม
 3. โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดในข้อ 18.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เคยเป็นสมาชิก flydubai OPEN หรือผู้ที่บินกับ flydubai จะถูกใช้และแบ่งปันโดยและระหว่างเอมิเรตส์กับ flydubai เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามโปรแกรม Emirates Skywards ทั้งนี้การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ flydubai อาจแตกต่างจากเอมิเรตส์
 4. เมื่อสมาชิกร้องขอให้ลบบัญชีของตนเองภายใต้มาตรา 17 ของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สิทธิในการลบ/สิทธิในการไม่ถูกจดจำ) ไมล์สะสมทั้งหมดในบัญชีที่ยังไม่ได้แลก โอน หรือหมดอายุ จะถูกริบคืน

21. ความรับผิด

 1. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากการยุติหรือเปลี่ยนแปลงของหรือต่อ Emirates Skywards หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ หรือการจัดเตรียมใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นสำหรับสมาชิก รวมถึงการถอนตัวของพันธมิตรหรือการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือการจัดเตรียมใด ๆ
 2. Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกจากการเข้าร่วมในโปรแกรม Emirates Skywards ในอนาคต ยกเลิกไมล์สะสม Skywards ทั้งหมดที่สะสมมาก่อนหน้านี้ และแสวงหาการชดเชยสำหรับรางวัลที่ถูกใช้ไป หากในการวินิจฉัยของ Emirates Skywards แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกรายนั้นหรือผู้ประสานงานการเดินทางที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำการแทนสมาชิก มีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยเจตนาหรือฝ่าฝืนกฎที่ใช้กำกับดูแลโปรแกรม Emirates Skywards รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการได้มาซึ่งไมล์สะสม Skywards โดยการฉ้อฉล หรือการได้มา การขายหรือการใช้ไมล์สะสม Skywards ในทางที่ผิด หรือการได้มา การขายหรือการใช้สิทธิประโยชน์รางวัลในทางที่ผิด
 3. เจ้าหน้าที่ดูแลสมาชิก Emirates Skywards และบริการอื่น ๆ ให้กับสมาชิกที่มีการดำเนินการโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (ใน "ซัพพลายเออร์" แต่ละราย) สมาชิกทุกคนที่ใช้ประโยชน์จากบริการนี้ ถือว่าได้สร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับซัพพลายเออร์ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Emirates Skywards จะไม่รับผิดต่อสมาชิกคนใด ๆ หรือบุคคลอื่นไม่ว่าในลักษณะใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบโดยจงใจ บริการที่ไม่ได้คุณภาพ หรือการละเมิดข้อผูกมัดอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดให้มีหรือการไม่สามารถจัดให้มีบริการโดยหรือในนามของผู้จัดหา อันเกิดจากความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้จัดหานั้น

22. ข้อมูลทั่วไป

 1. กฎของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการประกาศรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิก (ตามแต่ละกรณี) บนเว็บไซต์ในทันที ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎของโปรแกรมฉบับนี้กับกฎของโปรแกรมฉบับใดก็ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำหรับ Emirates Skywards รายการหลังจะถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่า
 2. การใช้งานบัตรสมาชิกแบบดิจิทัลของสมาชิก หรือการแจ้งหมายเลขสมาชิกหลังการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎของโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั้นแล้ว
 3. การประกาศใด ๆ ก็ตามที่แจ้งแก่สมาชิกภายใต้กฎของโปรแกรมเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าได้มีการแจ้งให้แล้ว หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปถึงสมาชิกตามที่อยู่ที่ได้ถูกระบุไว้โดยสมาชิกเพื่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ของ Emirates Skywards
 4. กฎของโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของเอมิเรตส์แห่งดูไบ และกระบวนการพิจารณาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหรือเชื่อมโยงกับ Emirates Skywards จะต้องถูกนำเข้าสู่เขตอำนาจศาลนั้น การเป็นสมาชิก รวมทั้งสิทธิ์สำหรับการเป็นสมาชิก และไมล์หรือรางวัลต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมทั้งมติของ International Air Transport Association (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ที่บังคับใช้ทั้งหมด
 5. Emirates Skywards ไม่ดำเนินการ (หรือจะยุติการดำเนินการ) ในเขตอำนาจศาลที่จะถูกห้าม (หรือห้าม) โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือการชี้นำของรัฐ
 6. ได้มีการดูแลตามสมควรแก่เหตุผล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในกฎของโปรแกรมและในสิ่งพิมพ์และโฆษณาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับ Emirates Skywards มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ Emirates Skywards จะไม่ยอมรับผิดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา
 7. ส่วนใด ๆ ของกฎของโปรแกรมนี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะถือว่าถูกตัดออกโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ของกฎของโปรแกรม Emirates Skywards จะไม่ให้บริการหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎของโปรแกรมเหล่านี้ หากการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 8. สมาชิกอาจจำเป็นต้องแสดงเอกสารในขณะเช็คอิน ซึ่งใช้ระบุตัวตนของสมาชิก และการเป็นสมาชิกของ Emirates Skywards หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

23. การใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของ Emirates Skywards

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย Emirates Skywards จึงได้นำวิธีการยืนยันตัวตนระดับที่สองมาใช้ ด้วยการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีบางอย่าง เช่น การเข้าสู่ระบบบัญชี Emirates Skywards การอัพเดตโปรไฟล์ และการแลกใช้ไมล์ (บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว)
 
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวคือตัวเลขที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มซึ่ง Emirates Skywards จะส่ง SMS และ/หรือ อีเมลไปยังสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางบัญชีเฉพาะอย่าง นี่คือการยืนยันตัวตนระดับที่สอง ซึ่งจำเป็นต้องให้สมาชิกยืนยันว่าได้อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางบัญชีของตน เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว จะมีการแจ้งสมาชิกให้ทราบเมื่อกำลังจะทำกิจกรรมทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
 
หากต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิก Emirates Skywards จะส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ และ/หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับ Emirates Skywards (ซึ่งแสดงอยู่ในโปรไฟล์ Emirates Skywards ของสมาชิก)  
 
สมาชิกต้องแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ) ที่ให้ไว้กับ Emirates Skywards ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นปัจจุบันกับ Emirates Skywards จะทำให้ Emirates Skywards ไม่สามารถออกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ สมาชิกสามารถอัพเดตโปรไฟล์ Emirates Skywards ได้ทุกเมื่อเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อจะเป็นปัจจุบัน  
 
Emirates Skywards อาจทำการติดต่อสมาชิก (รวมถึงบันทึกสายสนทนา) ตามดุลยพินิจของบริษัท เพื่อตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมทางบัญชีของสมาชิก การกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ไม่ถูกต้องซ้ำ ๆ อาจทำให้บัญชีของสมาชิกถูกล็อก หรือผิดข้อกำหนดของข้อจำกัดอื่น ๆ ในการใช้งาน ตามที่กำหนดโดย Emirates Skywards เป็นครั้งคราว Emirates Skywards อาจขอรายละเอียดหรือการระบุตัวตนเพิ่มเติมจากสมาชิก เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบตัวตนสมาชิก
 
สมาชิกไม่ควรยินยอมให้ผู้อื่นใช้หมายเลขบัญชีหรือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของตน และสมาชิกควรแน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่มีการเปิดเผยหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวของตนไปให้ผู้อื่นรู้ หากรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวถูกเปิดเผยหรือมีผู้อื่นล่วงรู้ สมาชิกต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ Emirates Skywards ทันที โดยติดต่อไปที่ SkywardsMemberVerification@emirates.com
 
ในการใช้บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว สมาชิกอนุญาตให้ Emirates Skywards ส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไปยังสมาชิก และยืนยันตัวตนของสมาชิกและกิจกรรมทางบัญชีผ่านการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว หากสมาชิกไม่สามารถกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว หรือหากการยืนยันตัวตนของสมาชิกผ่านรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวล้มเหลว Emirates Skywards อาจจำกัดการเข้าถึงยังบัญชีของสมาชิก
 
ผู้ให้บริการมือถืออาจไม่ยินยอมให้สมาชิกรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวผ่าน SMS หากสมาชิกอยู่ต่างประเทศหรือกำลังใช้งานเครือข่ายบริการมือถือของต่างประเทศอยู่ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการในการรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ เนื่องจากการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวมีการล่าช้าหรือล้มเหลว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือบุคคลอื่น ๆ
 
Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ระงับ หรือยุติ บริการหรือการใช้งานรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ทาง Emirates Skyward พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นหรือเห็นสมควรว่าควรกระทำดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัย หรือเมื่อ Emirates Skywards มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการสงสัยว่าข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน

การแก้ไขโปรแกรม

Emirates Skywards อยู่ภายใต้กฎของโปรแกรม Emirates Skywards (“กฎของโปรแกรม”) Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับแก้ส่วนใดก็ตามของโปรแกรม Emirates Skywards ได้ตลอดเวลาตามกฎของโปรแกรม สิทธิ์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงของการเป็นสมาชิก Emirates Skywards partner affiliation กฎสำหรับการใช้งานการสะสมไมล์เดินทาง และการแลกของรางวัลการเดินทาง ตารางการบิน การได้รับประโยชน์การเดินทางของสมาชิกและคุณสมบัติเฉพาะของโปรโมชั่น

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีความไม่แม่นยำ หรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Emirates Skywards ไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์จะไม่มีความขัดข้อง หรือจะไม่มีความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หรือการสูญหายของข้อมูลที่ถูกส่งมา หรือไม่มีการส่งไวรัสบนเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ Emirates Skywards ไม่รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมด มีให้บริการ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ด้วยเหตุนี้ Emirates Skywards จึงปฏิเสธในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งการรับประกันและเงื่อนไขแบบมีนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Emirates Skywards จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา แบบจำเพาะ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากหรือไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้า หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการใดก็ตามที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรือไม่ก็ตาม หรือกรณีอื่นใด

ลิงก์

เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงเท่านั้น และการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ การที่ Emirates Skywards รวมไฮเปอร์ลิงก์เข้าไว้กับเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้บอกเป็นนัยถึงการรับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านี้ และ Emirates Skywards จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Emirates Skywards จะไม่รับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของคุณ หรือการพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาและการส่งข้อมูลของสมาชิก - ฟอรั่ม

เว็บไซต์นี้มีกระดานข่าวและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อความหรือการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ บางส่วนมีการนำเสนอให้แก่เฉพาะสมาชิกในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปของ Emirates Skywards เท่านั้น ความเห็น ทัศนะ หรือถ้อยแถลงใด ๆ ที่แสดงหรือจัดทำขึ้นโดยสมาชิกในระหว่างการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น ถือเป็นของสมาชิกรายนั้น ๆ และมิใช่เป็นของ Emirates Skywards Emirates Skywards ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะต้องตรวจสอบข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ และไม่ถือว่ามีหน้าที่รับผิด หรือมีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น Emirates Skywards สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ แก้ไข หรือลบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ เนื้อหาที่มีการส่งซึ่งได้มาจากสมาชิก รวมทั้งการติดประกาศบนกระดานข่าว โดยที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Emirates Skywards แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะตัดสินว่าเนื้อหาเหล่านั้นผิดกฎหมาย เป็นการละเมิด หรือมีความไม่เหมาะสมหรือไม่ คุณเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าเมื่อได้ประกาศข้อความบนเว็บไซต์นี้แล้ว คุณจะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ทำลายชื่อเสียง ล่วงละเมิด คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิสาธารณะ) ของผู้อื่น
 • เผยแพร่ ประกาศ แจกจ่ายหรือแพร่กระจายเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย คุกคาม ทำลายชื่อเสียง ละเมิดสิทธิ น่ารังเกียจ อนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย
 • โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือดำเนินการหรือส่งต่อแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือจดหมายลูกโซ่ทุกรูปแบบ หรือ
 • ประกาศข้อความโดยแอบอ้างว่าเป็นผู้อื่น
 • คุณยังยอมรับอีกว่า เมื่อใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ คุณจะไม่:
 • อัพโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสาธารณะ) เว้นแต่ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิ์ หรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
 • อัพโหลดไฟล์ใด ๆ ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หรือ
 • ลบความเป็นเจ้าของ ประกาศทางกฎหมาย หรือการมอบหมายกรรมสิทธิ์ หรือป้ายกำกับใด ๆ ในไฟล์ที่อัพโหลด

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ Emirates Skywards พนักงาน ผู้แทน และตัวแทน และจะปกป้องกลุ่มเหล่านี้ให้พ้นจากการเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการใช้เนื้อหาของคุณที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ จากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากการกระทำใด ๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ของคุณ

Emirates Skywards ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพของเอมิเรตส์ หรือส่วนใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดใด ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับ Emirates Skywards นั้นได้รับการควบคุมโดยข้อที่ 18 ตามกฎของโปรแกรมและนโยบายความเป็นส่วนตัว