ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เพลิดเพลินไปกับหนึ่งในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่มากที่สุดในโลก น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีของคุณจะขึ้นอยู่กับ จำนวนน้ำหนักสัมภาระรวมทั้งหมด หรือตามจำนวนชิ้นของสัมภาระที่คุณมี สิ่งนี้เรียกว่าวิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น


นโยบายวิธีการคิดตามน้ำหนักนี้ใช้กับเส้นทางการบินส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นกับเที่ยวบินที่เดินทางไปและกลับจากทวีปอเมริกาและแอฟริกาเท่านั้น น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตของคุณจะขึ้นกับจุดหมายปลายทาง ค่าโดยสาร และชั้นที่นั่งการเดินทางของคุณ


ข้อมูลทางด้านล่างจะระบุกฎและข้อแนะนำโดยทั่วไปสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมบนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ หากต้องการตรวจสอบกฎเกี่ยวกับสัมภาระเฉพาะการเดินทางของคุณ และค่าใช้จ่ายของสัมภาระเพิ่มเติม โปรดไปดูที่จัดการการจองของคุณ หากคุณเป็นสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum, Gold หรือ Silver คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้นในเส้นทางที่ใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนัก สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold จะมีสิทธิ์โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ต่อชิ้นในชั้นประหยัด และ 32 กก. ต่อชิ้นในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งเพิ่มเติมจากที่กำหนดในบัตรโดยสาร เมื่อเดินทางในเส้นทางที่ใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นของเที่ยวบินเอมิเรตส์เท่านั้น

วิธีคิดตามน้ำหนัก

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตของคุณจะเป็นไปตามน้ำหนักรวมสัมภาระทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถทำการโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้จำนวนมากเท่าที่น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตในชั้นที่นั่งการเดินทางของคุณกำหนดไว้ กระเป๋าแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

วิธีคิดตามน้ำหนักจะใช้กับทุกเส้นทางการบิน ยกเว้นหากคุณเดินทางไปและกลับจากทวีปอเมริกา และจากทวีปแอฟริกา (สำหรับบัตรโดยสารที่ออกให้ก่อน 09 ส.ค. 21)


ชั้นที่นั่งในการเดินทาง
SpecialSaverFlexFlex Plus
ชั้นประหยัด
20 กก.** 25 กก.*** 30 กก.35 กก.

**25 กก.ในบัตรโดยสารแบบ Economy Special สำหรับเที่ยวบินระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดีย

***30 กก. ในบัตรโดยสารประเภท Economy Saver สำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สำหรับบัตรโดยสารที่ออกเมื่อ/หลังจาก 26 พฤศจิกายน 2019


ชั้นที่นั่งในการเดินทางน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต
ชั้นธุรกิจ40 กก.
ชั้นหนึ่ง 50 กก.


ขนาดสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับวิธีการตามน้ำหนัก

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) สัมภาระที่มีขนาดเกินข้อจำกัดนี้ จะไม่สามารถเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้

วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้น (ทวีปอเมริกาและทวีปแอฟริกา)

คุณสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ตามจำนวนชิ้นที่กำหนด และแต่ละชิ้นมีน้ำหนักไม่เกินที่ได้รับอนุญาต น้ำหนักที่ได้รับอนุญาตจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารหรือชั้นที่นั่งในการเดินทางของคุณ


จะใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นกับเที่ยวบินที่เดินทางไปและกลับจากทวีปอเมริกา และเที่ยวบินที่เริ่มต้นในแอฟริกา

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังวันที่ 9 ส.ค. 2021 จะใช้วิธีคิดตามจำนวนชิ้นสำหรับเที่ยวบินไปแอฟริกาด้วย

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไปและกลับจากทวีปอเมริกาและทวีปแอฟริกา (ยกเว้นเที่ยวบินภายในทวีปอเมริกา และระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป):


ชั้นที่นั่งในการเดินทางน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต
ชั้นประหยัด*สัมภาระ 1 ชิ้น ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารประเภท Special
สัมภาระ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารประเภท Saver, Flex และ Flex Plus
ชั้นธุรกิจสัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
ชั้นหนึ่งสัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.


*หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นจากในทวีปแอฟริกา และบัตรโดยสารของคุณมีการออกให้ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2020 คุณสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารประเภท Economy Special


น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบินในทวีปอเมริกาและระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป:

ชั้นที่นั่งในการเดินทางน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต
ชั้นประหยัดสัมภาระ 1 ชิ้น ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารประเภท Special และ Saver
สัมภาระ 2 ชิ้น แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. สำหรับบัตรโดยสารประเภท Flex และ Flex Plus
ชั้นธุรกิจสัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
ชั้นหนึ่งสัมภาระ 2 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย

หากการเดินทางของคุณมาจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือเอเชีย ไปยังอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ รวมถึงการหยุดแวะพักในดูไบนานกว่า 24 ชั่วโมง หรือมีช่วงการบินในยุโรป การคำนวณน้ำหนักสัมภาระจะใช้วิธีคิดตามน้ำหนักตลอดการเดินทางของบัตรโดยสาร

หากคุณจะเดินทางไปทวีปแอฟริกาโดยมีการหยุดแวะพักระหว่างทางนานกว่า 24 ชั่วโมง จะใช้วิธีคิดตามน้ำหนักในการคำนวณน้ำหนักสัมภาระ

ขนาดสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับวิธีการตามจำนวนชิ้น

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 ซม. (59 นิ้ว)

คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่มีขนาดเกิน 150 ซม. (59 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) หากสัมภาระชิ้นใดมีขนาดรวมเกินกว่า 300 ซม. (118 นิ้ว) สัมภาระชิ้นนั้นจะไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องและจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง

นโยบายสัมภาระอินเตอร์ไลน์

หากการเดินทางของคุณเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาและสายการบินแรกในการจองของคุณไม่ใช่เอมิเรตส์ จะมีการใช้กฎอื่น


เที่ยวบินอินเตอร์ไลน์คือเที่ยวบินที่อยู่บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ แต่บินโดยสายการบินอื่น และไม่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอมิเรตส์ (หมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์จะขึ้นต้นด้วย EK) สายการบินเหล่านี้อาจมีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่แตกต่างกันกับสายการบินเอมิเรตส์ คุณสามารถอ่านน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของพันธมิตรอินเตอร์ไลน์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักและค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

คำถามที่ถามบ่อย

หากคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดไปที่หน้า คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับสัมภาระ​​​​​​​ หรืออ่านคำถามที่ถามบ่อยทั้งหมด