ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการขนส่ง

เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางทางอากาศกับเอมิเรตส์ จะประกอบกันเป็นเงื่อนไขการขนส่ง จะยินยอมให้คุณโดยสารไปบนเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินที่ต่อเนื่องกัน คำศัพท์นี้จะถูกควบคุมโดย ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ข) เงื่อนไขการขนส่ง ค) ภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้อง และ ง) กฏระเบียบของเรา

อ่านเงื่อนไขการขนส่งแบบเต็ม

การแจ้งทั่วโลก

แถลงการณ์ที่โปร่งใสของเราต่อกฎหมายการค้าแรงงานทาสยุคใหม่

ทาสยุคใหม่ ภาวะจำยอมทำงานรับใช้ แรงงานภาคบังคับ และการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติต่อต้านทาสยุคใหม่ปี 2015 คือพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาในสหราชอาณาจักรที่จัดการปัญหาทาสในประเทศ และได้รวมเนื้อหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และระบบทาสไว้ด้วย


กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ตนเข้าไปดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์มีแนวทางดำเนินการที่ไม่ยอมรับระบบทาสยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ในการเจรจาธุรกิจทุกครั้ง รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเครือผู้จำหน่าย


นโยบายการต่อต้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์ของกลุ่มเอมิเรตส์


แถลงการณ์เกี่ยวกับทาสยุคใหม่ของเอมิเรตส์

การแจ้งเตือนของสหภาพยุโรป

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2005 ข้อกำหนดของ EC ที่ 261/2004 ให้ผู้โดยสารที่โดยสารทางอากาศไปยังประเทศในสหภาพยุโรปมีสิทธิ์บางประการสำหรับกรณีถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง การยกเลิก หรือการล่าช้าเป็นเวลานานของเที่ยวบิน


การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง(เปิด PDF ในแท็บใหม่)


การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความล่าช้า(เปิด PDF ในแท็บใหม่)


การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิก(เปิด PDF ในแท็บใหม่)


ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยตามการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดของคุณ


ร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติ(เปิด PDF ในแท็บใหม่)


โปรดทราบว่าร่างบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติไม่ได้มีในประเทศ EC ทุกประเทศ


มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2009 สหภาพยุโรปบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่ในเรื่องการนำเข้าส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เข้าไปในสหภาพยุโรป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป

เราได้ทำการอธิบายความรับผิดของเราต่อคุณในฐานะของลูกค้า และสัมภาระของคุณที่เป็นไปตามระเบียบของ EC


สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

รายชื่อสายการบินที่ถูกสั่งห้ามภายในสหภาพยุโรป

บัญชีรายชื่อความปลอดภัยทางอากาศของสหภาพยุโรป(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)


ถ้าเราได้ทำการจองเที่ยวบินให้กับคุณซึ่งดำเนินการโดยสายการบินที่มีชื่อในรายชื่อดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 8 ของข้อบังคับ EC 261/04 โปรดทราบว่าจะใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อบังคับ EC 261/04 กับเที่ยวบินของคุณ

การป้องกันการล้มละลาย

เอมิเรตส์ได้ดำเนินการป้องกันการล้มละลายกับ International Passenger Protection Limited (IPP) ในฐานะผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยที่ Lloyd’s โดยประกันภัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการล้มละลายของเอมิเรตส์สำหรับเงินทั้งหมดที่ชำระให้แก่เอมิเรตส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแพ็กเกจการเดินทางและการเดินทางที่เกี่ยวข้องที่มีการจองไว้ (Linked Travel & Package Travel Arrangements) ดังที่ได้ระบุไว้ในThe Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018/และ/หรือ Directive (EU) 2015/2302


หากคุณต้องการทำการเรียกร้อง โปรดติดต่อ IPP ที่สหราชอาณาจักร +44 (0)345 266 1872 หรือทำการเรียกร้องทางออนไลน์ที่ www.ipplondon.co.uk/claims.asp

การแจ้งเตือนของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง – การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จากกรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกาใช้สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา:


“กรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกา (TSA) ต้องการให้คุณกรอกชื่อนามสกุลของคุณ วันเดือนปีเกิด และเพศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองอย่างละเอียดตามรายชื่อ ภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. ส่วน 114, กฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2004 และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 คุณยังสามารถให้หมายเลขชดเชยของคุณ ถ้ามี การไม่ให้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณอาจนำไปสู่การปฏิเสธการขนส่งหรือการปฏิเสธการเข้าไปยังพื้นที่บนเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานข่าวกรอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ระบบการประกาศบันทึก สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA เพิ่มเติม หรือการตรวจทานระบบการแจ้งเตือนบันทึก และการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA ที่ www.tsa.gov(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)"

ประกาศของมาเลเซีย

สิทธิของผู้โดยสารสายการบินนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินของมาเลเซีย (Malaysian Aviation Consumer Protection Code, MACPC) โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้โดยสารได้ซื้อประกันการเดินทางจากสายการบินหรือผู้ให้บริการด้านประกันภัยการเดินทางใด ๆ หรือไม่ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACPC โปรดไปที่ www.mavcom.my

ส่วนลดภาษีสำหรับผู้อยู่อาศัยในมัลดีฟส์

การออกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากมาเล (MLE) จะรวมค่าธรรมเนียมการพัฒนาสนามบิน และค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไว้ด้วยแล้ว ค่าธรรมเนียมแต่ละชนิดนี้จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 25 USD เหมือนกัน แต่ประชาชนชาวมัลดีฟส์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมภาษีแต่ละชนิดนี้เหลือเพียง 12 USD ประชาชนชาวมัลดีฟส์สามารถติดต่อเราเพื่อร้องขอการคืนเงินส่วนต่างค่าธรรมเนียมแต่ละชนิดจำนวน 13 USD ที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายได้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf

การประกาศให้ทราบสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปแทนซาเนีย

ห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต ขาย ใช้ใส่ของ และใช้งานถุงพลาสติกทุกชนิด ไม่ว่าจะมีความหนาเท่าไหร่ในเมนแลนด์แทนซาเนีย


ผู้ที่เดินทางไปแทนซาเนียจะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงการถือหรือมีถุงพลาสติกอยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของพวกเขา


อย่างไรก็ดี จะอนุญาตให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบริการทางการแพทย์ อาหาร สุขอนามัย และการจัดการของเสีย นอกจากนี้ จะอนุญาตให้กับถุงใส่ของพลาสติกในรูปแบบ “ซิปล็อค” ที่ใช้ใส่ของใช้ส่วนตัวขณะเดินทาง และต้องอยู่ในความครอบครองของผู้เดินทางตลอดเวลาที่อยู่ในแทนซาเนีย

คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อดูไฟล์นามสกุล PDF
ขอรับโปรแกรม Acrobat Reader