ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ก่อนเดินทาง

กฎระเบียบและประกาศ

อ่านกฏและระเบียบนานาชาติต่าง ๆ ที่ใช้กับผู้โดยสารของเอมิเรตส์ รวมถึงเงื่อนไขการขนส่งของเรา และสิทธิตามกฎหมายของคุณ

เงื่อนไขการขนส่ง

เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางทางอากาศกับเอมิเรตส์ จะประกอบกันเป็นเงื่อนไขการขนส่ง จะยินยอมให้คุณโดยสารไปบนเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินที่ต่อเนื่องกัน คำศัพท์นี้จะถูกควบคุมโดย ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ข) เงื่อนไขการขนส่ง ค) ภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้อง และ ง) กฏระเบียบของเรา

อ่านเงื่อนไขการขนส่งแบบเต็ม
ทั่วโลก

การแจ้งเตือนทั่วโลก

แถลงการณ์ที่โปร่งใสของเราต่อกฎหมายการค้าแรงงานทาสยุคใหม่

ทาสยุคใหม่ ภาวะจำยอมทำงานรับใช้ แรงงานภาคบังคับ และการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติต่อต้านทาสยุคใหม่ปี 2015 คือพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาในสหราชอาณาจักรที่จัดการปัญหาทาสในประเทศ และได้รวมเนื้อหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และระบบทาสไว้ด้วย

กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ตนเข้าไปดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์มีแนวทางดำเนินการที่ไม่ยอมรับระบบทาสยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ในการเจรจาธุรกิจทุกครั้ง รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเครือผู้จำหน่าย

นโยบายต่อต้านระบบทาสและการค้ามนุษย์ของกลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

ถ้อยแถลงของเอมิเรตส์เรื่องระบบทาสยุคใหม่(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

แคนาดา

ประกาศของแคนาดา

ตามประกาศสำหรับผู้เดินทางจาก CBSA ในโปรแกรม API/PNR

CBSA ได้รับอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลการเดินทางมาถึงล่วงหน้า (ภายใต้มาตราย่อยที่ 107.1(1) ของกฎหมายศุลกากร ((เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) และวรรคที่ 148(1)(d) ของIRPA (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)) รวมถึงข้อมูลการออกเดินทางล่วงหน้าและบันทึกการเดินทางออก (มาตราที่ 93 ของ กฎหมายศุลกากร (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) และมาตราที่ 11 ของ EIR (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)) CBSA จะใช้ข้อมูลที่กำหนดเพื่อระบุบุคคลที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของแคนาดา สำหรับผู้เดินทางที่มาแคนาดา เมื่อเดินทางมาถึง บุคคลเหล่านี้อาจได้รับการสอบสวน และการซักถามหรือตรวจสอบอย่างละเอียด CBSA ยังจะใช้ข้อมูลที่กำหนดเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องก่อนออกเดินทางว่า ผู้เดินทางเข้ามาทุกคนได้มีเอกสารที่กำหนดในการเข้าสู่แคนาดา หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนั้น หรือเป็นบุคคลตามที่กำหนดหรือไม่ สำหรับผู้เดินทางออก CBSA จะใช้ข้อมูลการเดินทางออกล่วงหน้าเพื่อพัฒนาการระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและสินค้าที่จะเดินทางออกไป หรือตั้งใจจะเดินทางออกจากแคนาดาให้ดีขึ้นเท่านั้น อาจมีการแบ่งปันบันทึกการเดินทางเข้าและออกของ CBSA กับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ สำหรับการเข้าเมือง ผลประโยชน์ทางสังคม หรือการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เดินทางทุกคนสามารถขอสำเนาข้อมูลการเดินทางเข้าและออกที่กำหนด โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CBSA ผู้เดินทางที่เชื่อว่าข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับพวกเขาไม่ถูกต้อง สามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CBSA เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลได้ ผู้เดินทางทุกคนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CBSA ได้ หากพวกเขาเชื่อว่า CBSA ปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับพวกเขา หรือไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับพวกเขา หรือได้จัดการข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับพวกเขาอย่างไม่ถูกต้อง ผู้เดินทางสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม API/PNR, IAPI และโปรแกรม Air Exit (เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ตู้บริการอัตโนมัติในการตรวจสอบเบื้องต้น

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน Canada Border Service Agency จะแนะนำให้ใช้ตู้บริการอัตโนมัติในการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สัน (YYZ) แทนการกรอกแบบฟอร์มศุลกากรด้วยตนเอง

คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอพเพื่อกรอกแบบฟอร์มศุลกากรก่อนเดินทางมาถึงได้ หากคุณจะเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ไปยังแคนาดา คุณสามารถยื่นใบศุลกากรและใบตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าผ่านแอพ ArriveCAN ได้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าเมื่อเดินทางมาถึงแคนาดา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของหน่วยบริการชายแดนแคนาดา (CBSA)    

สหภาพยุโรป

ประกาศของสหภาพยุโรป

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2005 ระเบียบของประชาคมยุโรปที่ 261/2004 ให้ผู้โดยสารที่โดยสารทางอากาศไปยังประเทศในสหภาพยุโรปมีสิทธิ์บางประการสำหรับกรณีถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง การยกเลิก หรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยตามการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดของคุณ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติ(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

โปรดทราบว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติไม่ได้มีในประเทศ EC ทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2009 สหภาพยุโรปบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่ในเรื่องการนำเข้าส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เข้าไปในสหภาพยุโรป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป

เราได้อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดของเราที่มีต่อคุณในฐานะลูกค้า และสัมภาระของคุณตามระเบียบของ EC แล้ว

สรุปความรับผิดของสหภาพยุโรป(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

รายชื่อสายการบินที่ถูกสั่งห้ามภายในสหภาพยุโรป

บัญชีรายชื่อความปลอดภัยทางอากาศของสหภาพยุโรป(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ถ้าเราได้ทำการจองเที่ยวบินให้กับคุณซึ่งดำเนินการโดยสายการบินที่มีชื่อในรายชื่อดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 8 ของข้อบังคับ EC 261/04 โปรดทราบว่าจะใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อบังคับ EC 261/04 กับเที่ยวบินของคุณ

การป้องกันการล้มละลาย

สายการบินเอมิเรตส์ได้ดำเนินการป้องกันการล้มละลายกับ International Passenger Protection Limited(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่) (IPP) ในฐานะผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากผู้รับประกันภัยที่ Lloyd’s โดยประกันภัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะการล้มละลายของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับเงินทั้งหมดที่ชำระให้แก่เรา (สายการบินเอมิเรตส์) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเดินทางที่เกี่ยวข้องและแพ็กเกจการเดินทางที่มีการจองไว้ (Linked Travel & Package Travel Arrangements) ดังที่ได้ระบุไว้ใน The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 (เปิด PDF ในแท็บใหม่) /และ/หรือกฎหมาย Directive (EU) 2015/2302(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

หากคุณต้องการยื่นข้อเรียกร้องอันเนื่องมาจากกรณีการล้มละลายของเรา โปรดติดต่อ IPP ที่สหราชอาณาจักร +44 (0)345 266 1872 หรือส่งข้อเรียกร้องผ่านระบบออนไลน์ที่ www.ipplondon.co.uk/claims.asp(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

ฮ่องกง

ประกาศของฮ่องกง

คำสั่งห้ามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2022 เป็นต้นไป รัฐบาลฮ่องกงมีคำสั่งห้ามมิให้มีการครอบครองและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ในลักษณะพัสดุ หีบห่อ หรือเป็นสินค้าขนส่งโดยเด็ดขาด ผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ และบุหรี่สมุนไพร ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางขาเข้าพกพาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมมาเป็นสัมภาระ

คำสั่งห้ามนี้ไม่มีผลกับยาที่ได้รับอนุมัติจากกฎหมายยาและสารพิษ เช่นเดียวกับการต่อเครื่องผู้โดยสารต่อเครื่องผ่านท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลฮ่องกงจะกำหนดโทษจำคุกไว้สูงสุดหกเดือนและปรับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

มาเลเซีย

ประกาศของมาเลเซีย

สิทธิของผู้โดยสารสายการบินนั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบินของมาเลเซีย (Malaysian Aviation Consumer Protection Code, MACPC) โดยไม่พิจารณาว่าผู้โดยสารได้ซื้อประกันภัยการเดินทางจากสายการบินหรือผู้ให้บริการด้านประกันภัยการเดินทางใด ๆ หรือไม่ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACPC โปรดไปที่ www.mavcom.my(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

มัลดีฟส์

ประกาศของมัลดีฟส์

การออกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากมาเล (MLE) จะรวมค่าธรรมเนียมการพัฒนาสนามบิน และค่าบริการสนามบินไว้ด้วยแล้ว ค่าธรรมเนียมแต่ละอย่างนี้จะถูกเรียกเก็บที่อัตรา 30 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ประชาชนชาวมัลดีฟส์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม และจะต้องจ่ายแค่เพียง 12 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับภาษีแต่ละประเภท ประชาชนชาวมัลดีฟส์สามารถติดต่อเราเพื่อขอคืนเงินจำนวน 18 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับภาษีแต่ละประเภทที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่าย อัตราเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงประเภทการเดินทาง อย่างไรก็ตามจะมีผลกับบัตรโดยสารชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียมเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://mira.gov.mv/Pages/View/whatisairporttaxesandfees(เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่)

ซาอุดีอาระเบีย

ประกาศของซาอุดีอาระเบีย

แทนซาเนีย

ประกาศของแทนซาเนีย

ห้ามนำเข้า ส่งออก ผลิต ขาย ใช้ใส่ของ และใช้งานถุงพลาสติกทุกชนิด ไม่ว่าจะมีความหนาเท่าไหร่ในเมนแลนด์แทนซาเนีย

ผู้ที่เดินทางไปแทนซาเนียจะได้รับการแจ้งให้หลีกเลี่ยงการถือหรือมีถุงพลาสติกอยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของพวกเขา

อย่างไรก็ดี จะอนุญาตให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบริการทางการแพทย์ อาหาร สุขอนามัย และการจัดการของเสีย นอกจากนี้ อนุญาตให้ใช้ถุงใส่ของพลาสติกในรูปแบบ “ซิปล็อค” ที่ใช้ใส่ของใช้ส่วนตัวขณะเดินทาง และต้องอยู่ในความครอบครองของผู้เดินทางตลอดเวลาที่มาเยือน

สหราชอาณาจักร

ประกาศของสหราชอาณาจักร

กฎระเบียบสหภาพยุโรปที่ 261/2004 (ตามที่แก้ไขโดยระเบียบบังคับว่าด้วยสิทธิ์ของผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศและผู้ประกอบการเดินทางทางอากาศ (แก้ไข)(การออกจากสหภาพยุโรป) ปี 2019) ให้สิทธิ์บางประการแก่ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องในสหราชอาณาจักรในกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือมีการล่าช้าเป็นเวลานาน

หากคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามประกาศเหล่านี้ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราโดยตรงโดยใช้แบบฟอร์มแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อทำการเรียกร้องสิทธิ์

ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนกับทีมคำแนะนำและการร้องเรียนสำหรับผู้โดยสาร (Passenger Advice and Complaints Team, PACT) ของสำนักงานการบินพลเรือน (Civil Aviation Authority, CAA) ได้โดยกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ CAA

อ่านเงื่อนไขในการขนส่งฉบับสมบูรณ์

สรุปข้อกำหนดที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา

ประกาศของสหรัฐอเมริกา

ระบบแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า – การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จากกรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกาใช้สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา:

“กรมรักษาความปลอดภัยการขนส่งสหรัฐอเมริกา (TSA) ต้องการให้คุณกรอกชื่อนามสกุลของคุณ วันเดือนปีเกิด และเพศสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการคัดกรองอย่างละเอียดตามรายชื่อ ภายใต้อำนาจของ 49 U.S.C. ส่วน 114, กฎหมายการปฏิรูปข่าวกรองและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2004 และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 คุณยังสามารถให้หมายเลขชดเชยของคุณ ถ้ามี การไม่ให้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศของคุณอาจนำไปสู่การปฏิเสธการขนส่งหรือการปฏิเสธการเข้าไปยังพื้นที่บนเครื่องบิน TSA อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานข่าวกรอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ระบบการประกาศบันทึก สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA เพิ่มเติม หรือการตรวจทานระบบการแจ้งเตือนบันทึก และการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่เว็บไซต์ของ TSA ที่ www.tsa.gov(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)"

แผนฉุกเฉินของเอมิเรตส์ในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

สายการบินเอมิเรตส์มุ่งมั่นที่จะรับรองความสะดวกสบายและปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน โดยการให้บริการระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมในทุกเที่ยวบินที่เราดำเนินการ แผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้นี้ (“แผน”) จะอธิบายขั้นตอนที่สายการบินเอมิเรตส์จะดำเนินการในระหว่างที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (“DOT”) ที่เกี่ยวข้อง

แผนนี้จะใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ให้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์ทั้งหมด ซึ่งเดินทางไปและจากสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อบังคับของ DOT ที่เกี่ยวข้อง แผนนี้จะถูกนำมาใช้งานเมื่อเที่ยวบินเหล่านี้ประสบปัญหาในการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวกับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ที่สนามบินในสหรัฐอเมริกา ในกรณีส่วนใหญ่ สาเหตุของความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้มักอยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของสายการบินเอมิเรตส์ (เช่น เหตุจากสภาพอากาศ ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ ข้อจำกัดในการดำเนินงานของรัฐบาล และโครงการก่อสร้างของสนามบิน) ทั้งนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนนี้ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของความล่าช้า

การรับประกันต่อลูกค้า:

 1. กฎความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ของกระทรวงคมนาคม (DOT) กําหนดให้ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ประสบกับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้มีโอกาสที่จะลงจากเครื่องได้ก่อนสามชั่วโมง (สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศ) หรือสี่ชั่วโมง (สําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) หลังจากเริ่มเกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่ครอบคลุมในแผนนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะไม่อนุญาตให้เครื่องบินอยู่บนรันเวย์ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เว้นแต่ว่า:
  • นักบินผู้ควบคุมอากาศยานพิจารณาว่ามีเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้เครื่องบินไม่สามารถออกจากตำแหน่งบนรันเวย์เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือ
  • ฝ่ายการควบคุมการจราจรทางอากาศแนะนำนักบินผู้ควบคุมอากาศยานว่าการนำเครื่องกลับไปยังประตูหรือจุดลงเครื่องที่อื่นเพื่อนำผู้โดยสารลงจากเครื่องจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินอย่างมาก
 2. สําหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แผนนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะจัดหาอาหารและน้ำดื่มที่เพียงพอให้ไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากเกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ขึ้น เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมอากาศยานจะพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาในด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้
 3. สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่ครอบคลุมในแผนนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะจัดหาห้องสุขาที่ใช้งานได้ ตลอดจนการดูแลทางการแพทย์ที่เพียงพอ หากจำเป็น ในขณะที่เครื่องบินยังคงอยู่บนรันเวย์
 4. สําหรับความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ทั้งหมดที่สนามบินในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เกิน 30 นาที จะอยู่ภายใต้แผนนี้:
  • สายการบินเอมิเรตส์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะของความล่าช้าเมื่อมีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้เกิดขึ้นเกิน 30 นาที
  • สายการบินเอมิเรตส์จะแจ้งสถานะล่าสุดของความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม และ
  • สายการบินเอมิเรตส์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอย่างทันท่วงทีในแต่ละครั้งที่มีโอกาสที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารที่จะลงจากเครื่อง
 5. ทั้งนี้ สายการบินเอมิเรตส์จะจัดเตรียมทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อดำเนินการตามแผนนี้
 6. สายการบินเอมิเรตส์จะประสานงานโดยใช้แผนนี้กับเจ้าหน้าที่สนามบิน กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งที่สนามบินทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาที่สายการบินเอมิเรตส์ให้บริการ (รวมถึงสนามบินที่ทำการเปลี่ยนเส้นทางภายในสหรัฐอเมริกา)
 7. โปรดทราบว่าเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะได้รับการคุ้มครองตามแผนในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ของสายการบินนั้น ๆ เมื่อเกิดความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ที่สนามบินที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

คุณต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เพื่อดูไฟล์นามสกุล PDF
ขอรับโปรแกรม Acrobat Reader