ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงระหว่างคุณกับสายการบินเอมิเรตส์

ขอบคุณที่เยี่ยมชม emirates.com ("เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับ (โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา และออกจากเว็บไซต์ในทันที

เว็บไซต์นี้เป็นของสายการบินเอมิเรตส์ และดำเนินงานโดยสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สายการบินเอมิเรตส์ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ สำนักงานใหญ่ ตู้ไปรษณีย์ 686 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์เป็นบริษัทสัญชาติดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ฉบับแก้ไข) ของรัฐบาลดูไบ

คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่า คุณมีสิทธิทางกฎหมายและความสามารถในการเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ และใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากพอที่จะทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้ และคุณทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ติดค้างเรา อันเนื่องมาจากการจองของคุณหรือบุคคลอื่นที่อาจใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

โปรดอ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศบนเว็บไซต์ และไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนดของสัญญาเดิม ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อหลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือประกาศทางกฎหมายอื่นใด นโยบาย และแนวทางของสายการบินเอมิเรตส์® ที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือเป็นส่วนประกอบของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และมีผลใช้แทนความเข้าใจหรือข้อตกลงใด ๆ (ทั้งวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ข้อเรียกร้อง การรับรอง และความเข้าใจใด ๆ ของบุคคลที่สามก่อนหน้านี้ทั้งหมด ต่อสาระสำคัญในเรื่องดังกล่าว และจะไม่มีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนที่ดำเนินการบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

การเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงต่อตัวคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับรอง รับประกัน หรือทำข้อกำหนดใด ๆ ต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง หรือลักษณะที่ปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธความรับผิดต่อการรับรอง การรับประกัน และการทำข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดให้บริการ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรอง รับประกัน หรือทำข้อกำหนดใด ๆ ทุกรูปแบบ รวมถึงการรับประกันโดยนัย และความพร้อมจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดทั้งหมด

การจำกัดความรับผิด

ในทุกกรณี เราไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร) การลงโทษ หรือเป็นตัวอย่าง ความเสียหายทุกรูปแบบจากการแก้ไขที่เป็นธรรมและตามคำสั่งศาล (ไม่ว่าจะเกิดจากการฝ่าฝืน ละเมิด ประมาทเลินเล่อ การจำกัดความรับผิดหรืออื่น ๆ ในสัญญา) ซึ่งเกิดจาก

 • การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือ
 • ความพร้อมใช้งานและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการ (ยกเว้นการขนส่งทางอากาศที่เราเป็นผู้ดำเนินการ)

ไม่มีส่วนใด ๆ ในการจำกัดความรับผิดนี้ที่ได้รับการยกเว้น หากไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภายใต้กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้

การขนส่งทางอากาศโดยใช้บัตรโดยสารจากเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญามอนทรีออล ซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการในบางสถานการณ์ ศึกษาหมายเหตุเงื่อนไขของการขนส่งซึ่งระบุไว้ที่ด้านล่าง

เราขอสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ายินยอมให้

การชดเชยค่าเสียหาย

ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหาย ตอบแทนต่อทุกความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางกฎหมาย) และความเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้อง อันสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องที่เป็นการกล่าวหา ซึ่งหากเป็นความจริงจะถือว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์และตัวชี้ไปยังไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ บนไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงผ่านวิธีการเหล่านี้ ลิงก์และตัวชี้บุคคลที่สามนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงไม่ได้รับการรับรองจากเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานลิงก์และตัวชี้ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

การจำกัดการใช้งาน

คุณยอมรับว่าจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสินค้าและบริการ และเพื่อทำการจองหรือทำธุรกรรมทางธุรกิจกับเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์

คุณยอมรับว่าจะใช้บริการของเว็บไซต์นี้เพื่อการจองหรือซื้ออย่างถูกกฎหมายเท่านั้น คุณยอมรับว่าจะไม่ปลอมแปลงการจองหรือทำการจองใด ๆ โดยอาศัยการคาดเดาความต้องการใช้บริการ เราอาจยกเลิกการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับการจองซ้ำซ้อนหลายครั้ง เพื่อเดินทางไปยังหนึ่งจุดหมายหรือหลายจุดหมายในวันที่เดียวกันหรือใกล้เคียงโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อทั้งหมดของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินเต็มจำนวนและตามกำหนดเวลา ภายใต้การปฏิบัติตามกฎทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ค่าธรรมเนียม การประเมินค่า ค่าใช้จ่าย ภาษี และอากรทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด "การใช้ในทางที่ผิด" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้เว็บไซต์เพื่อ:

 • ทำลายชื่อเสียง คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยวิธีการใด ๆ ตามที่กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้
 • เป็นอันตรายหรือขัดขวางการทำงานของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของผู้อื่นในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัพโหลด ดาวน์โหลด หรือรับส่งไฟล์ที่เสียหาย หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลที่นำไปใช้ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยการอัพโหลด ดาวน์โหลด หรือรับส่งเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์
 • การละเว้นไม่เปิดเผย หรือนำเสนอในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟล์ หรือสิทธิในไฟล์ใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดหรืออัพโหลด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเว้นการไม่เปิดเผยภาษาเจ้าของกรรมสิทธิ์ การระบุตัวตนผู้เขียน หรือการประกาศสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า
 • การส่ง เผยแพร่หรือใช้วิธีใด ๆ ในการเปิดเผยความลับทางการค้า หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครอง
 • การดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ที่ผิดกฎหมายเพื่อนำไปแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์
 • การขัดขวางหรือรบกวนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ รวมถึงความพยายามในการขัดขวางการเข้าใช้งานของผู้ใช้คนอื่น โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโอเวอร์โหลด การเริ่มต้น การเผยแพร่ การมีส่วนร่วม การเป็นผู้ออกคำสั่ง หรือความพยายามในการโจมตีเพื่อให้เกิด "การปฏิเสธการบริการ", "การสแปม", "การแครช", "การฟลัด" หรือ "การเมลบอมบ์" เว็บไซต์
 • การสั่งการบอท สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ อวาตาร์ เอเจนต์ข่าวกรองหรือกระบวนการอัตโนมัติอื่น ๆ ให้ดำเนินการกับระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์หรืออื่น ๆ ซึ่งสร้างภาระการทำงานที่ไม่เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ที่เก็บข้อมูล อินพุต/เอาต์พุต หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ ของสายการบินเอมิเรตส์
 • การรับส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ หรือทำสำเนา สร้าง จัดแสดง แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ดำเนินการ เผยแพร่ สร้างซ้ำ ผลิตซ้ำ จำหน่าย หรือขนย้ายผลงานใด ๆ ที่มาจากเว็บไซต์
 • การปลอมแปลงรหัสผ่านหรือหมายเลขประจำตัวในขณะเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ หรือแอบอ้างตัวตนหรืออำนาจของบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น
 • ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ในรูปแบบอื่น

เราได้ดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลที่เราให้บริการบนเว็บไซต์นี้จะถูกต้องในขณะที่คุณเข้าชม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ได้ตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่มาจากแหล่งภายนอก เช่น จากผู้ให้บริการข้อมูลอื่น หรือจากฝ่ายอื่น ๆ ที่มีลิงก์เชื่อมโยงมาถึง หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้

ความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำที่เชื่อได้ เราจะไม่รับผิดใด ๆ และไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ของเราให้ความเชื่อถือเนื้อหาดังกล่าว หรือการที่ผู้ใดอาจได้รับข้อมูลหรือลงมือดำเนินการตามเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์

เรามุ่งมั่นตรวจสอบว่าความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เป็นไปโดยไม่ติดขัด และการรับส่งข้อมูลปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันได้ และสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ ที่เราให้บนเว็บไซต์ โดยไม่แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือจำกัดในบางโอกาส เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการใหม่ ๆ เราจะพยายามควบคุมความถี่และระยะเวลาการระงับหรือการจำกัดดังกล่าว เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จากการที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าในเวลาหรือช่วงเวลาใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิค โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิตอล ข้อมูลที่ถูกรวบรวม (รวมถึงการจัดโครงสร้างและเลย์เอาท์ของเว็บไซต์) และซอฟต์แวร์ เป็นสมบัติของเอมิเรตส์ บริษัทในเครือ หรือผู้จัดหาเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและฐานข้อมูลระหว่างประเทศทั่วโลก สงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์และคุณอาจจะพิมพ์ออกมาได้หนึ่งสำเนาและดาวน์โหลดข้อความที่คัดลอกจากหน้าเว็บใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อการนี้ คุณยอมรับว่าจะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน จัดแสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ออกใบอนุญาต สร้างผลงานสืบเนื่องจาก ขนย้าย หรือจำหน่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ยังยอมรับที่จะไม่สร้างและ/หรือเผยแพร่ฐานข้อมูลของคุณเองซึ่งประกอบด้วยทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน สถานะของเรา (และลิงก์หรือตัวชี้ของผู้จัดหาเนื้อหาหรือบุคคลที่สามที่ระบุ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อความบนเว็บไซต์ของเราต้องได้รับการยอมรับเสมอ

หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดทันทีและคุณจะต้องคืนหรือทำลายสำเนาของวัสดุที่คุณทำโดยอัตโนมัติ ตามตัวเลือกของเรา

คำว่า Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts , Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือชื่อทางการค้าของเอมิเรตส์ที่อ้างอิงในที่นี้หรือเชื่อมต่อกับสิ่งดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีอยู่ในขณะนี้หรือที่สร้างขึ้นในอนาคต) เป็นเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของเรา สินค้าอื่น ๆ และชื่อบริษัทที่กล่าวถึงนี้ (หรือที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ

การจองทางเว็บไซต์

คุณสามารถจองบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทะเบียนกับสายการบินเอมิเรตส์ Skywards คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในโปรไฟล์ของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ และจองการเดินทางบนเว็บไซต์ หากคุณยังไม่เคยเป็นสมาชิก Emirates Skywards คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.emirates.com โปรดกรอกการกำหนดค่าส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากข้อมูลนี้จะช่วยให้เราให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด และยังช่วยคุณประหยัดเวลาในการสอบถามข้อมูลและการจองในอนาคตได้อีกด้วย

โปรดอย่าให้ข้อมูลล็อกอิน/ID รหัสอ้างอิงการจอง และ/หรือรหัสผ่านของคุณ แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวโดยตรงของคุณ ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งานบัญชีของคุณผ่านบริการออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการติดตามการสะสมไมล์ บริการจัดการการสะสมไมล์ หรือบริการรวบรวมการสะสมไมล์ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณจะดำเนินขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัสผ่านและ/หรือหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณถูกเก็บเป็นความลับ แจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสผ่านของคุณถูกใช้งานหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถทำการจองบนเว็บไซต์ได้สำหรับผู้โดยสารสูงสุด 9 คนต่อการจองหนึ่งครั้ง คุณอาจจองเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร 9 คนและเด็ก (อายุ 2-11 ปี) ได้พร้อมกัน นอกจากนี้ คุณสามารถจองสำหรับทารกหนึ่งคน (อายุ 0-1 ปี) ต่อผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคน คุณสามารถจองเที่ยวบินได้ในชั้นที่คุณเลือก ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัด (ในกรณีที่มีที่ว่าง)

เปลี่ยนการจองของคุณ

หากคุณเปลี่ยนแปลงการจองออนไลน์ที่มีอยู่เดิม และสายการบินเอมิเรตส์ต้องคืนเงินให้คุณ เราจะคืนเงินให้คุณตามการจัดทำใบเสร็จเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ใบเสร็จเอกสาร EMD ใช้เป็นหลักฐานการซื้อการเดินทางหรือบริการเพิ่มเติมจากสายการบินสายการบินเอมิเรตส์ หรือใช้ในการขอคืนเงิน ณ สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ทุกแห่ง เอกสารนี้มีผลใช้ได้ 1 ปีนับจากวันที่ลงในเอกสาร และต้องใช้หรือขอคืนเงินภายในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสามารถจองเที่ยวบินล่วงหน้าได้สูงสุด 338 วัน ก่อนออกเดินทาง คุณสามารถร้องขอบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับบัตรโดยสารจากสถานที่ที่แสดงไว้ในรายการเมื่อทำการจอง โปรดทราบว่าคุณสามารถรับบัตรโดยสารได้เฉพาะภายในประเทศที่คุณจะออกเดินทาง และเราสามารถจัดส่งได้เฉพาะภายในประเทศที่คุณจะออกเดินทางเท่านั้น หากคุณเลือกรับบัตรโดยสารจากสำนักงานของเรา คุณต้องรับเอกสารภายในเวลาที่กำหนดไว้ขณะทำการจอง หากคุณไม่รับเอกสารภายในช่วงเวลาดังกล่าว การจองของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ยกเลิกการจองของคุณ

คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณบนเว็บไซต์ได้จากส่วน "การเดินทางของฉัน" หากคุณเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Emirates Skywards จากนั้นคุณต้องดำเนินการภายใต้กฎค่าโดยสาร ซึ่งคุณยอมรับเมื่อคุณยืนยันการจอง คุณต้องติดต่อไปยังสำนักงานของเรา เพื่อขอคืนเงินหรือส่งคำขอคืนเงินบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ไมล์สะสมของ Emirates Skywards

ไมล์สะสม Emirates Skywards ที่ถูกแสดงเป็นตัวเลขบ่งชี้เท่านั้น ไมล์สะสม Emirates Skywards ที่ใช้งานได้จริงและถูกโอนไปยังบัญชีสะสมไมล์ของคุณ โดยจะถูกพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎของโปรแกรม Emirates Skywards

จัดส่งบัตรโดยสาร

ดูหน้าตัวเลือกการออกบัตรโดยสารเพื่อตรวจสอบรายการตัวเลือกการจัดส่ง/การชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารในประเทศที่คุณออกเดินทาง

การใช้บัตรเครดิต

เรารับบัตรเครดิตหลักที่ออกในประเทศตามที่ระบุไว้ในขณะทำการจอง บัตรเครดิตของคุณจะถูกเดบิตยอดเงินในขณะที่คุณคลิกปุ่ม “ซื้อตอนนี้” หากคุณไม่มีบัตรเครดิต คุณอาจเลือกวิธีการชำระเงินวิธีอื่น ๆ ที่มีในหน้าการชำระเงินของขั้นตอนการจองทางออนไลน์ วิธีการชำระเงินที่มีให้บริการแก่คุณจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่เดินทางในบัตรโดยสาร เมื่อมีการใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินวิธีอื่น ถือว่าคุณตกลงที่จะอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว และตกลงว่าบัตรหรือชื่อเจ้าของบัญชีที่ระบุในขั้นตอนการจองทางออนไลน์นั้นถูกต้อง ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัตรที่ใช้ในการชำระเงินสำหรับการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยการให้แสดงบัตรเมื่อเช็คอิน

ความปลอดภัย

เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราผ่านเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการป้องกันจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะมีการดำเนินมาตรการเหล่านี้ แต่เราไม่รับประกันว่า การเข้าใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่อาจทำได้ เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่สาเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา ซึ่งในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าของบริการที่คุณทำการซื้อ

ข้อมูลความปลอดภัย

เพื่อรับรองความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์จะใช้งานเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SSL (Secure Socket Layer) SSL จะเข้ารหัสการสื่อสารทั้งหมดระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อให้มีเราผู้เดียวที่สามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยปกติจะมีรูปล็อคปิดอยู่ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อแสดงถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากข้อมูลจำเพาะความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของคุณ หากเบราว์เซอร์ของคุณติดตั้ง SSL ไว้ การทำธุรกรรมของคุณจะปลอดภัยโดยอัตโนมัติ มาตรฐานทั่วไปของอินเทอร์เน็ตในการส่งสัญญาณว่า ไซต์ปลอดภัย มีสัญลักษณ์ตัวล็อคปิดอยู่ที่ด้านล่างสุดของเบราว์เซอร์ ตราบใดที่ตัวล็อคยังแสดงในลักษณะปิดอยู่ ข้อมูลของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเข้ารหัสไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หากคุณคลิกลิงก์ทำธุรกรรมปลอดภัย แต่ไม่พบสัญลักษณ์ล็อคปิด อาจเนื่องจากหน้าต่างนั้น ๆ ทำงานอยู่ในเฟรมอื่น เพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยหรือไม่ (ใน Internet Explorer) ให้คลิกปุ่มเมาส์ขวา และเลือก คุณสมบัติ ตามด้วย ใบรับรอง จากนั้น คุณสามารถดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยหรือไม่ อีกวิธีหนึ่ง (ใน Netscape Navigator) คือ คลิกปุ่มเมาส์ขวา และเลือก 'ดูข้อมูลเฟรม' ที่ด้านล่างสุดของข้อความ คุณจะพบข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

เด็ก

เราจะไม่เรียกร้องหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากทราบ หากเราตระหนักว่าผู้ที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราเป็นเด็กเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่จะลบข้อมูลส่วนตัวจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายขอการตรวจสอบหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กก่อนที่เราจะค้นพบและลบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะให้เกียรติการร้องขอนั้น เราจะไม่พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเด็กที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นเมื่อมีการจองห้องพักออนไลน์สำหรับเด็กซึ่งต้องมาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

หนังสือเดินทาง

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณ (บางปลายทางกำหนดให้คุณมีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปอยู่ที่ 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง) คุณจำเป็นต้องขอรับวีซ่าสำหรับเมืองปลายทางบางเมือง และเป็นหน้าที่ของคุณในการดำเนินการนั้น

ขณะจอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อ (และชื่อบุคคลใด ๆ ที่คุณจองให้) ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณ (หรือของบุคคลที่คุณจองให้)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหนังสือเดินทางหรือวีซ่า โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของเรา หรือสถานทูตประจำประเทศที่คุณจะเดินทางไป

การเดินทางโดยปราศจากเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน อาจส่งผลให้ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทางหรือจุดแวะพัก ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ หรือถูกกักตัวไว้ และในบางสถานการณ์ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเรา (หรือตัวแทนหรือพนักงานของเรา)

ภาษีสนามบิน

บางสนามบินจะเรียกเก็บภาษีการออกเดินทางจากสนามบิน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระด้วยตัวเองที่สนามบิน ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารที่เรานำเสนอ และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ/การประกันภัย

อาจมีการแนะนำหรือเป็นข้อกำหนดให้สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเมืองปลายทางหรือจุดแวะพักของคุณ - โปรดตรวจสอบเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณ ขอแนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางให้เพียงพอสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด

คุณควรทราบว่าข้อมูลและคำแนะนำใดๆ ในส่วนสุขภาพและการเดินทาง มีไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะสำหรับตัวคุณ หรือสถานการณ์เฉพาะใด ๆ ของคุณ เนื้อหาทั้งหมดในส่วนสุขภาพและการเดินทาง มีไว้เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรยึดถือเป็นหรือนำไปใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ของแพทย์ของคุณเอง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ เราไม่รับผิดต่อการวินิจฉัยโรคใด ๆ ที่คุณดำเนินการ โดยอ้างอิงตามเนื้อหาในส่วน สุขภาพและการเดินทางของเรา และขอสละสิทธิ์การรับผิดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณเองเสมอ หากคุณกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพ การขึ้นบิน และ/หรือประเทศปลายทาง/จุดแวะพักใด ๆ

การแปลงสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้างอิงตามแหล่งสาธารณะสองสามแหล่ง ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจแตกต่าง ข้อมูลสกุลเงินที่นำเสนออาจไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนทุกวัน เราเชื่อมั่นต่อความถูกต้องของข้อมูลที่แอพพลิเคชันนี้ให้บริการ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองใด ๆ ต่อความถูกต้องดังกล่าว หากต้องการใช้งานข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อยืนยันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยน เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนตัว และห้ามนำข้อมูลนี้ไปจำหน่ายซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาต

เงื่อนไขการขนส่ง

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เที่ยวบินของเราเดินทางได้อย่างราบรื่น โปรดอ่านเงื่อนไขทั่วไปของเราในการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

การจองออนไลน์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองออนไลน์ หรือหากคุณประสบกับปัญหาใด ๆ ขณะทำการจอง โปรดติดต่อเรา

คำถามที่ไม่เกี่ยวกับการจอง

หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ในระหว่างการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ