ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เกี่ยวกับเรา

นโยบายและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบทั่วทั้งธุรกิจของเรา

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ(เปิด PDF ในแท็บใหม่)ของเรา พร้อมกับนโยบายของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ได้กำหนดมาตรฐานที่คาดหวังต่อพนักงานทั้งหมดเมื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สายการบินเอมิเรตส์เป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยสมัครใจที่เราทำงานโดยมุ่งไปสู่การทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติและในส่วนของหลักการด้านกลยุทธ์ วัฒนธรรมและการดำเนินงานของเรา

 • การต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส

  ทาสยุคใหม่ ภาวะจำยอมทำงานรับใช้ แรงงานภาคบังคับ และการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ตนเข้าไปดำเนินการทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส 

  กลุ่มบริษัทสายการบินเอมิเรตส์มีแนวทางดำเนินการที่ไม่ยอมรับระบบทาสยุคใหม่อย่างสิ้นเชิงและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและด้วยความซื่อสัตย์ในการเจรจาธุรกิจทุกครั้ง รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเครือผู้จำหน่าย

  อ่าน คำแถลงของเอมิเรตส์เกี่ยวกับระบบทาสยุคใหม่(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

  อ่านนโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านระบบทาส(เปิด PDF ในแท็บใหม่)ของเรา

 • ​​​​​​การต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอรัปชัน

  เราคาดหวังให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงและความคาดหวังที่บริษัทมีต่อพวกเขา 

  และรับรองว่ากิจกรรมที่ดำเนินการในนามของสายการบินเอมิเรตส์ควรเป็นไปตามกฎหมายการต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอรัปชันที่เกี่ยวข้องในประเทศที่เราทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

  อ่าน​​​​​​นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน(เปิด PDF ในแท็บใหม่)ของเรา

 • กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

  สายการบินเอมิเรตส์ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ 

  และได้กำหนดโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขันทางการค้าทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราทราบถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาด/การแข่งขันทางการค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวในทางปฏิบัติ

  อ่านนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า(เปิด PDF ในแท็บใหม่)

 • การคุ้มครองข้อมูล

  เนื่องจากที่เราเป็นธุรกิจระดับโลก เราจึงมีการรวบรวม จัดเก็บ จัดการ และส่งผ่านข้อมูลปริมาณมหาศาล รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้เรามอบการบริการต่อลูกค้าของเราได้ 

  ถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและรักษาระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

  เราได้จัดตั้งทีมงานที่เฉพาะด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในการดำเนินกลยุทธ์และการกำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร และตรวจสอบนโยบายของเราและกระบวนการที่สร้างช่วยให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของระเบียบกฎหมายท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม

  อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์

  เฉกเช่นเดียวกันกับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วไป ในแต่ละวัน ๆ เราต้องเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งผู้โจมตีภายนอกพยายามจะสรรหาเทคนิคที่ซับซ้อนมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ 

  เอมิเรตส์ได้ทำการพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะปรับปรุงการคุ้มครองของเราจากการถูกโจมตีเหล่านี้และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เรามีอยู่ เรายังลงทุนด้านทรัพยากรเพื่อที่จะยกระดับและขยายขอบเขตความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ขณะเดียวกันก็ได้ตอกย้ำความจำเป็นถึงประเด็นเรื่องความระแวดระวังทางไซเบอร์ผ่านการฝึกอบรมแบบจำลองและมีแบบแผน

  นี่คือสิ่งที่คุณจะทำได้ หากคุณสงสัยว่าเอมิเรตส์กำลังเจอกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การบริหารซัพพลายเชน

แนวทางต่อความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง-ซัพพลายเชนของเรา คือข้อกำหนดนั้นต้องโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอยู่บนพื้นฐานของการประกวดราคาแข่งขันกันและบนหลักการของความโปร่งใส

หลักจรรยาบรรณซัพพลายเชนของเราสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณภายในบริษัทของเรา ทำให้เพิ่มมาตรฐานของเราทั่วทั้งซัพพลายเชน ซึ่งรวมถึงแนวทางที่สนับสนุนและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านคำแถลงนโยบาย(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)ของเรา