• TH

    เลือกประเทศและภาษาของคุณ

    ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
    ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
  • เมนู

ข้อมูลการเดินทาง

ช่วยให้เราแน่ใจได้ว่าเที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางตรงเวลา

เมื่อคุณบินกับสายการบินเอมิเรตส์ การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณจะเป็นเรื่องง่าย

เช็คอินผ่านระบบออนไลน์

การเช็คอินผ่านระบบออนไลน์สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินส่วนใหญ่ของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลก บัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์จากปลายทางที่เลือกแล้ว

เช็คอินเที่ยวบินของคุณล่วงหน้า 48 ชั่วโมงที่ emirates.com - เลือกที่นั่งของคุณและพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องหรือรับบัตรขึ้นเครื่องที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ การเช็คอินผ่านระบบออนไลน์คืออะไร

การเช็คอินออนไลน์


การเช็คอินที่สนามบิน

 

90 นาที

ไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตส์อย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเอมิเรตส์จะเปิดให้ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

60 นาที

เมื่อคุณเช็คอินแล้ว กรุณาผ่านระบบรักษาความปลอดภัยหรือจุดเอกซ์เรย์ไม่น้อยกว่า 60 นาทีก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทาง หากคุณมีบัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์และเดินทางโดยที่ไม่มีสัมภาระที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง กรุณาผ่านระบบรักษาความปลอดภัยหรือจุดเอกซ์เรย์โดยตรง

45 นาที

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงประตูขึ้นเครื่องของคุณตรงเวลา การขึ้นเครื่องเริ่มขึ้น 45 นาทีและประตูจะปิด 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง หากคุณมาขึ้นเครื่องล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

 

โปรดเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางของคุณ โดยคำนึงถึงช่วงเวลาที่มีการจราจรติดขัดภายในสนามบิน หรือ คุณอาจจะพบกับระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินที่เข้มงวด ซึ่งจะทำให้คุณต้องพบกับการรอคิวที่นานขึ้น