ข้ามไปยังเนื้อหาหลักข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

การเลือกที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับที่นั่งที่ซื้อในวันที่หรือหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2022
 1. สายการบินเอมิเรตส์เสนอที่นั่งประเภทต่อไปนี้ในชั้นประหยัด:
  1. ที่นั่งปกติ – ที่นั่งปกติริมหน้าต่าง ตรงกลาง หรือริมทางเดิน
  2. ที่นั่งที่ต้องการ – ที่นั่งที่อยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสารชั้นประหยัดหรือบนชั้นบนของเที่ยวบิน A380 บางเที่ยวบินที่ให้ผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ก่อนใครเป็นกลุ่มแรก (ริมหน้าต่าง ริมทางเดิน หรือตรงกลาง)
  3. ที่นั่งคู่ – ที่นั่งในแถวที่มีสองที่นั่งซึ่งมีเพียงที่นั่งริมหน้าต่างและที่นั่งริมทางเดินเท่านั้น ที่นั่งแบบนี้มีอยู่ด้านหลังของเที่ยวบินโบอิ้ง 777 ของสายการบินเอมิเรตส์และที่ชั้นบนของเครื่องบิน A380 บางลำ และ
  4. ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ – ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษในแถวทางออก
 2. การเลือกที่นั่ง:
  1. จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ณ เวลาที่ส่งคำขอ
  2. อาจมีข้อจำกัดเนื่องเหตุผลด้านการดำเนินงานและความปลอดภัย
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนสายการบินได้และไม่สามารถโอนให้กันระหว่างผู้โดยสารได้ และ
  4. เป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของสายการบินเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
 3. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข จำกัด หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะซื้อ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินได้
 4. ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง:
  1. จะใช้ได้เฉพาะธุรกรรมนี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  2. อาจแตกต่างกันไปตามช่องทางการขาย
  3. สำหรับผู้โดยสารหนึ่งคน ต่อหนึ่งช่วงการเดินทาง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. รวมภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว และ
  5. ไม่สามารถขอคืนเงินได้ยกเว้นกรณีที่อธิบายไว้ในข้อที่ 6 ("การคืนเงิน")
 5. เงื่อนไข
  1. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกที่นั่งประเภทต่อไปนี้ได้ในการซื้อของคุณ ที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ ที่นั่งคู่ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
  2. เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งที่คุณได้สำรองไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องย้ายคุณไปยังที่นั่งอื่นในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน หรือเหตุผลอื่น ๆ ในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยไม่สมัครใจ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการเงินคืนภายใต้ข้อที่ 6 (“การคืนเงิน”)
  3. คุณต้องเช็คอินไม่ช้ากว่า 90 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
  4. การซื้อของคุณใช้ได้กับประเภทที่นั่ง เที่ยวบิน และวันที่ที่แสดงในใบเสร็จการซื้อ
  5. หากคุณซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 7 เงื่อนไขและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 6. การคืนเงิน
  1. คุณจะต้องยื่นขอคืนเงินหลังจากที่เที่ยวบินได้เดินทางไปแล้ว (หรือมีการกำหนดเวลาแล้วในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน) โดยใช้แบบฟอร์มการขอคืนเงินของเรา ภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ของเที่ยวบินล่าสุดในกำหนดการเดินทางของคุณ
  2. คุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งในกรณีที่จำกัดต่อไปนี้เท่านั้น:
   1. เที่ยวบินเดิมของสายการบินเอมิเรตส์มีการเปลี่ยนแปลง ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางโดยสายการบินเอมิเรตส์
    1. ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไว้ในตอนแรกไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่ หรือ
    2. คุณปฏิเสธเที่ยวบินใหม่ที่สายการบินเอมิเรตส์เสนอ
   2. คุณหรือสมาชิกของครอบครัวใกล้ชิดเสียชีวิตหรือมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง ดังที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของสายการบินเอมิเรตส์ สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
   3. คุณได้จองเที่ยวบินของคุณผ่านเว็บไซต์ www.emirates.com/us/english ซึ่งมีส่วนการเดินทางของเที่ยวบินที่เดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง และคุณยกเลิกเที่ยวบินของคุณภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่จอง
   4. คุณได้เปลี่ยนที่นั่งใหม่จาก:
    1. ที่นั่งปกติไปเป็นที่นั่งปกติประเภทอื่น
    2. ที่นั่งที่ต้องการไปเป็นที่นั่งที่ต้องการประเภทอื่น หรือไปเป็นที่นั่งปกติ ที่นั่งคู่ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
    3. ที่นั่งคู่ไปเป็นที่นั่งคู่ประเภทอื่น หรือไปเป็นที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
    4. ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไปเป็นที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ หรือที่นั่งคู่
   5. คุณได้สมัครใจที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินของคุณและประเภทที่นั่งที่คุณซื้อไว้ในเที่ยวบินเดิม (ซึ่งเป็นที่นั่งที่ต้องการ ที่นั่งคู่ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ) ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่ ในกรณีนั้นคุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งที่ชำระไปแล้วในเที่ยวบินเดิมได้ คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ชำระไปแล้ว (หากมี) สำหรับที่นั่งบนเที่ยวบินใหม่ของคุณ
  3. คุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งไม่ว่าในกรณีอื่นใด รวมถึงเมื่อ:
   1. คุณตัดสินใจโดยสมัครใจที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
   2. คุณสมัครใจที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินและที่นั่งปกติที่คุณซื้อในเที่ยวบินเดิมไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่
   3. คุณสมัครใจที่จะอัพเกรดหรือได้รับการอัพเกรดจากสายการบินเอมิเรตส์ให้เป็นห้องโดยสารที่สูงขึ้น
   4. คุณสมัครใจที่จะเปลี่ยนประเภทที่นั่งไปเป็นที่นั่งที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่นั่งที่จองไว้ในเที่ยวบินเดิมของคุณ
   5. คุณยกเลิกเที่ยวบินโดยสมัครใจ
   6. คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือทางกฎหมาย
   7. คุณได้รับสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้ออันเป็นผลมาจากสถานภาพระดับชั้นผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยของคุณ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องในขณะที่ทำการจองได้
   8. คุณถูกปฏิเสธการเดินทางตามเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
  4. ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งรวมภาษีที่คืนได้ทั้งหมดเต็มจำนวน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 7. การเปลี่ยนแปลง
  1. การเลือกที่นั่งของคุณจะยังใช้ได้อยู่ หากคุณสมัครใจที่จะเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินหรือเลือกเที่ยวบินอื่นที่อยู่ในส่วนการเดินทางเดียวกัน และผลิตภัณฑ์นั้นยังคงใช้ได้อยู่ หากไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณอาจมีสิทธิ์ขอคืนเงินตามข้อที่ 6 ได้
  2. คุณสามารถเปลี่ยนที่นั่งโดยสมัครใจในเที่ยวบินที่จองไว้เดิมได้โดยไม่เสียค่าบริการสำหรับที่นั่งที่มีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า และชำระส่วนต่างสำหรับที่นั่งที่มีมูลค่าสูงกว่า
 8. หากต้องการมีสิทธิ์เลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:
  1. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  2. สามารถอ่านและเข้าใจคำแนะนำเรื่องการอพยพฉุกเฉินในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือกราฟิกเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าใจคำสั่งของลูกเรือได้
  3. มีร่างกายแข็งแรงดี และสามารถบ่งชี้ เข้าถึง และใช้งานประตูทางออกได้ในกรณีฉุกเฉิน และไม่มีสภาพร่างกายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากคุณต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. มีความสามารถสื่อสารได้ดีเพียงพอที่จะสื่อสารข้อมูลโดยการพูดแก่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ
  5. มีความสามารถหรือยินยอมที่จะช่วยเหลือลูกเรือและผู้โดยสารรายอื่น ๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
  6. ไม่ได้เดินทางพร้อมกับทารก เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน หรือสุนัขนำทางหรือสัตว์ช่วยเหลืออื่น ๆ
  7. ไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข็มขัดนิรภัยที่มีส่วนขยายพิเศษหรือต้องได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่จำกัด
  8. ที่นั่งแถวทางออกทั้งหมดจะไม่สามารถยกที่พักแขนได้ ที่นั่งแถวทางออกบางที่ที่ลงท้ายด้วย A หรือ K อาจมีพื้นที่วางขาจำกัด และอาจไม่อยู่ริมหน้าต่างเนื่องจากมีประตูทางออกฉุกเฉิน
  9. เอมิเรตส์จะจัดที่นั่งก่อนหรือในระหว่างการเดินทางโดยจะไม่มีการคืนเงิน หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยข้างต้น