ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเลือกที่นั่งของสายการบินเอมิเรตส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับที่นั่งที่ซื้อในวันที่หรือหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2022
ข้อมูลสำคัญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับที่นั่งที่ซื้อในวันที่หรือก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2022

 1. การเลือกที่นั่ง:
  1. จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ณ เวลาที่ส่งคำขอ
  2. อาจมีข้อจำกัดเนื่องเหตุผลด้านการดำเนินงานและความปลอดภัย
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนสายการบินและโอนระหว่างผู้โดยสารได้
  4. เป็นไปตามเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
 2. สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข จำกัด หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะซื้อ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินได้
 3. ค่าใช้จ่าย
  1. จะใช้ได้เฉพาะธุรกรรมนี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  2. อาจแตกต่างกันไปตามช่องทางการขาย
  3. เป็นราคาต่อผู้โดยสาร ต่อช่วงการบิน เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. จะรวมภาษีที่เกี่ยวข้อง
  5. จะไม่สามารถคืนเงินได้ ยกเว้นกรณีที่ได้อธิบายไว้ในข้อที่ 6 การคืนเงิน
 4. เงื่อนไข
  1. รายการซื้อของคุณจะรับประกันว่าคุณจะได้เลือกตามเกณฑ์ต่อไปนี้: ที่นั่งปกติ (หน้าต่าง ทางเดิน หรือตรงกลาง) ที่นั่งที่ต้องการ (หน้าต่าง ทางเดิน หรือตรงกลาง ชั้นบนหรือล่าง) ที่นั่งคู่ (ชั้นบนหรือชั้นล่าง) หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
  2. เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาที่นั่งที่คุณได้สำรองไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจต้องย้ายคุณไปยังที่นั่งอื่นในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน หรือเหตุผลอื่น ๆ ในด้านการปฏิบัติการ ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยไม่สมัครใจ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินเฉพาะในกรณีที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 6 การคืนเงิน
  3. คุณต้องเช็คอินไม่ช้ากว่า 90 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
  4. การซื้อของคุณใช้ได้กับประเภทที่นั่ง เที่ยวบิน และวันที่ที่แสดงในใบเสร็จการซื้อ
  5. หากคุณซื้อที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 7 เงื่อนไขและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
 5. การเปลี่ยน
  1. การซื้อของคุณจะยังใช้ได้อยู่ หากคุณเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินหรือเลือกเที่ยวบินอื่นที่อยู่ในขาเดียวกันโดยสมัครใจ และผลิตภัณฑ์นั้นยังคงมีอยู่
  2. การเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยสมัครใจในเที่ยวบินที่จองไว้เดิมสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับที่นั่งที่มีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า และชำระส่วนต่างสำหรับที่นั่งที่มีมูลค่าสูงกว่า
 6. การคืนเงิน
  1. จะต้องยื่นการขอคืนเงินหลังจากที่เที่ยวบินได้เดินทางไปแล้ว โดยใช้แบบฟอร์มการขอคืนเงินของเราภายในสามเดือนหลังจากวันที่ของเที่ยวบินล่าสุดในกำหนดการเดินทางของคุณ
  2. คุณจะมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินในการซื้อได้ในกรณีที่จำกัดดังต่อไปนี้เท่านั้น:
   1. เที่ยวบินเดิมของเอมิเรตส์มีการเปลี่ยนแปลง ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางโดยเอมิเรตส์
    1. ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไว้เดิมไม่มีให้บริการหรือ
    2. คุณปฏิเสธเที่ยวบินใหม่ที่เอมิเรตส์เสนอ
   2. คุณหรือสมาชิกของครอบครัวใกล้ชิดเสียชีวิตหรือมีอาการป่วยร้ายแรง (โดยมีใบรับรองที่ยอมรับได้) ดังที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของเอมิเรตส์
   3. คุณจองเที่ยวบินของคุณผ่านเว็บไซต์ www.emirates.com/us/english ซึ่งมีขาเที่ยวบินที่เดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 7 วันก่อนออกเดินทาง และคุณยกเลิกเที่ยวบินของคุณภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่จอง
   4. คุณได้รับการจัดที่นั่งใหม่ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    1. มีการจัดที่นั่งปกติให้ใหม่ในที่นั่งปกติอื่น (ซึ่งหมายถึง ที่นั่งริมหน้าต่าง ที่นั่งตรงกลาง หรือที่นั่งริมทางเดิน)
    2. ที่นั่งที่ต้องการไปจนถึงที่นั่งที่ต้องการประเภทอื่น ๆ (หมายถึงที่นั่งริมหน้าต่าง ที่นั่งตรงกลางหรือที่นั่งริมทางเดิน ชั้นบนหรือชั้นล่าง) หรือที่นั่งปกติ ที่นั่งคู่ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
    3. ที่นั่งคู่ไปจนถึงที่นั่งคู่ประเภทอื่น ๆ (หมายถึงที่นั่งริมหน้าต่างหรือทางเดิน ชั้นบนหรือชั้นล่าง) หรือที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการ หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ
    4. มีการจัดที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษให้ใหม่ในที่นั่งปกติ ที่นั่งที่ต้องการหรือที่นั่งคู่
  3. คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากการซื้อของคุณในกรณีอื่น ๆ รวมถึง:
   1. คุณตัดสินใจโดยสมัครใจที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
   2. คุณเปลี่ยนเที่ยวบินโดยสมัครใจและผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไม่มีจำหน่าย
   3. คุณอัพเกรดโดยสมัครใจหรือได้รับการอัพเกรดโดยเอมิเรตส์ให้เป็นห้องโดยสารชั้นที่สูงขึ้น
   4. คุณเปลี่ยนประเภทที่นั่งไปเป็นที่นั่งมูลค่าต่ำกว่าเดิมโดยสมัครใจ
   5. คุณยกเลิกเที่ยวบินโดยสมัครใจ
   6. คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือทางกฎหมาย
   7. คุณได้รับสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้ออันเป็นผลมาจากสถานภาพระดับชั้นผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยของคุณ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มหมายเลขสมาชิกที่ถูกต้องในขณะที่ทำการจองได้
   8. คุณถูกปฏิเสธการเดินทางตามเงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของเอมิเรตส์สำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
  4. ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน เราจะคืนเงินเต็มจำนวนรวมทั้งภาษีที่สามารถขอคืนได้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 7. หากต้องการมีสิทธิ์เลือกที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:
  1. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  2. สามารถอ่านและเข้าใจคำแนะนำเรื่องการอพยพฉุกเฉินในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือกราฟิกเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าใจคำสั่งของลูกเรือได้
  3. มีร่างกายแข็งแรงดี และสามารถบ่งชี้ เข้าถึง และใช้งานประตูทางออกได้ในกรณีฉุกเฉิน และไม่มีสภาพร่างกายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหากคุณต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. มีความสามารถสื่อสารได้ดีเพียงพอที่จะสื่อสารข้อมูลโดยการพูดแก่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ
  5. มีความสามารถหรือยินยอมที่จะช่วยเหลือลูกเรือและผู้โดยสารรายอื่น ๆ ในการอพยพออกจากเครื่องบิน
  6. ไม่เดินทางพร้อมกับทารก เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ดูแล บุคคลที่ต้องการผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับการอพยพฉุกเฉิน หรือเดินทางร่วมกับสุนัขนำทางหรือสัตว์ให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
  7. ไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข็มขัดนิรภัยที่มีส่วนขยายพิเศษหรือต้องได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่จำกัด
  8. ที่นั่งแถวทางออกทั้งหมดจะไม่สามารถยกที่พักแขนได้ ที่นั่งแถวทางออกบางที่ที่ลงท้ายด้วย A หรือ K อาจมีพื้นที่วางขาจำกัด และอาจไม่อยู่ริมหน้าต่างเนื่องจากมีประตูทางออกฉุกเฉิน
  9. เอมิเรตส์จะจัดที่นั่งก่อนหรือในระหว่างการเดินทางโดยจะไม่มีการคืนเงิน หากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยข้างต้น