การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์

หมายเลขการออกคืออะไร

หมายเลขการออกบัตร Solo หรือ Maestro คือเลขหนึ่งถึงสองหลักที่พิมพ์บนหน้าบัตร บางบัตรไม่มีหมายเลขการออก ถ้าใช้กับคุณ โปรดใส่เลขศูนย์ในฟิลด์หมายเลข
การออก