การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

ฉันสามารถเปลี่ยนที่นั่งหลังจากที่ชำระเงินไปแล้วได้หรือไม่

หากคุณได้เลือกและชำระเงินสำหรับที่นั่งของคุณไปแล้วก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2017 คุณสามารถเปลี่ยนไปเลือกที่นั่งอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าในเที่ยวบินเดียวกันได้ฟรี

หากคุณได้เลือกและชำระเงินสำหรับที่นั่งของคุณไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป คุณสามารถเปลี่ยนไปเลือกที่นั่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันได้ฟรี หรือเลือกที่นั่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้โดยการชำระค่าส่วนต่าง กรณีที่คุณเปลี่ยนไปเลือกที่นั่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเราได้เรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ทีมงานของเราจะคืนค่าส่วนต่างให้คุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณได้เลือกและชำระเงินสำหรับที่นั่งของคุณไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป และคุณได้เปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินหรือวันที่ของเที่ยวบิน แต่เดินทางในส่วนการเดินทางเดิม คุณสามารถเลือกที่นั่งใหม่ที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้ฟรีได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถคืนเงินให้แก่คุณได้ หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงส่วนการเดินทาง หากไม่มีที่นั่งที่มีมูลค่าเท่ากันว่าง หรือหากไม่สามารถเลือกที่นั่งในเที่ยวบินใหม่ของคุณได้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่นั่ง โปรดไปที่หน้าจัดการการจอง