Emirates Skywards

เงินสด+ไมล์สะสม

ฉันสามารถใช้เงินสด+ไมล์สะสมเพื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารให้แก่ครอบครัวและเพื่อนได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้เงินสดบวกไมล์สะสมเมื่อทำการจองเพื่อชำระเงินค่าเที่ยวบินให้แก่ครอบครัวและเพื่อน