การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

รายละเอียดการจองทางออนไลน์

จะมีค่าธรรมเนียมและภาษีบวกเพิ่มจากราคาที่แจ้งไว้ในบัตรโดยสารหรือไม่

เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อแสดงค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมดระหว่างการจองทางออนไลน์ แต่ยังอาจมีค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติมในการออกบัตรโดยสารหรือที่สนามบิน หากกำหนดโดยประเทศที่ออกเดินทาง