การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจอง

การคืนเงิน

สามารถขอเงินคืนจากบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้บางส่วนได้อย่างไร

ในการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่คุณได้ชำระเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้ คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้ลิงก์ในหน้าจัดการการจอง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสารที่คุณมี

หากลิงก์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถขอคืนเงินได้โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินทางออนไลน์ของเรา

หากคุณซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์ การคืนเงินจะสามารถทำได้ผ่านบัตรที่คุณใช้เพื่อทำการซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขค่าโดยสาร

โปรดทราบว่าบัตรโดยสารบางประเภทไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อคุณได้เริ่มได้ทางไปแล้ว บัตรโดยสารที่สามารถขอคืนเงินได้เมื่อมีการเดินทางไปแล้วบางส่วนนั้นจะได้รับเงินคืนเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและค่าโดยสารของเที่ยวบินเหล่านั้น ซึ่งเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวนที่คุณได้รับเงินคืนนั้นอาจไม่เป็นไปตามสัดส่วนของราคาที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารของเที่ยวบิน หรือระยะทางที่เดินทาง ดังนั้นคุณอาจพิจารณาเลือกเปลี่ยนแปลงการจองแทนได้