การจัดการการเดินทางของคุณ

วีซ่าและหนังสือเดินทาง

เป็นบุคคลสองสัญชาติและมีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งเล่ม ควรตอบอย่างไร เมื่อถูกถามถึงสัญชาติหรือประเทศ

ถ้าคุณถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งเล่ม คุณต้องถือเล่มที่ต้องการถือในการเดินทางของคุณ เพื่อทำการจอง