การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันสามารถยื่นเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่หากทางสายการบินเอมิเรสต์ยกเลิกเที่ยวบินของฉัน

ไม่ได้ กรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากมีการปิดน่านฟ้า และคุณซื้อประกันที่ครอบคลุมถึงการปิดน่านฟ้าด้วย คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์