การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการ 14 วันหลังจากที่คุณส่งเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนมาพร้อมกับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม