การจองพิเศษเพิ่มเติม

การประกันภัย

ฉันจะยื่นเรียกร้องค่าสินไหมอย่างไร

หากต้องการยื่นเรียกร้องค่าสินไหม คุณต้องติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของ AIG รายละเอียดการติดต่ออยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตระหว่างเดินทางของคุณ ตัวแทนของ AIG จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมและส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้คุณทางอีเมล จากนั้น คุณต้องส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมที่กรอกครบถ้วนแล้วมาทางไปรษณีย์หรืออีเมลพร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมตามที่ AIG ระบุ